Passenger handling staff    
Passenger handling staff    
Aircraft and passenger handling    
Aircraft and passenger handling    
Passenger handling    
Passenger handling    

Translate "passenger handling staff" into dutch :

TERMINOLOGIE
voir aussi les traductions en contexte ci-dessous
passenger handling staff, aircraft and passenger handling, passenger handling -*- vliegtuig- en passagiersbehandeling, passagiersdienst

passenger handling staff

personeel dat zich over de passagiers ontfermt/zich met de passagiers bezighoudt
IATE - Air and space transport
IATE - Air and space transport


aircraft and passenger handling

vliegtuig- en passagiersbehandeling
IATE - Air and space transport
IATE - Air and space transport


passenger handling

passagiersdienst
IATE - TRANSPORT
IATE - TRANSPORT
TRADUCTIONS EN CONTEXTE
50. Notes the Commission’s intention to withdraw the ground handling proposal, and stresses that the monopolies that still exist at certain large EU airports should be tackled by means of a new proposal on ground handling, with appropriate regard for those Member States where such services are already liberalised; calls for a degree of liberalisation and competition to be achieved by increasing the number of service providers at large EU airports, as this will improve the efficiency and quality of airport operations and reduce charges for airport users and passengers; emphasises, however, that the new proposal should not touch upon social issues, in particular staff transfers, nor the setting and enforcement of minimum quality standards for ground handling services;

50. wijst op de intentie van de Commissie om het voorstel voor grondafhandeling in te trekken, en benadrukt dat de monopolies die nog altijd bestaan op bepaalde grote luchthavens in de EU moeten worden ondervangen door een nieuw voorstel voor grondafhandeling, met de nodige aandacht voor de lidstaten waar deze diensten al geliberaliseerd zijn; pleit voor een liberaliserings- en concurrentieniveau dat moet worden verwezenlijkt door het aantal dienstverleners op grote luchthavens in de EU te verhogen, aangezien dit de efficiëntie en de kwaliteit van de luchthavenexploitatie zal verbeteren en de kosten voor de gebruikers en passagiers van luchthavens zal beperken; benadrukt echter wel dat in het nieuwe voorstel geen sociale aangelegenheden mogen worden behandeld, met name overplaatsingen van personeel, noch de instelling en handhaving van minimale kwaliteitsnormen voor grondafhandelingsdiensten;


44. Calls on the Commission to propose a maximum time limit of two months for industry and two months for EBs for handling of passenger complaints; considers that acknowledgement of receipt of complaints should be sent to passengers within 48 hours; passengers who make their reservation by electronic means, such as the internet, should also be entitled to make contact, at no cost, with their airline using the same means, and with a clearly marked address for same, so that the customer can quickly and easily make contact with the relevant staff at the airline to resolve any problems; takes the view, furthermore, that a phone line and web service should be set up, via which passengers can obtain information on the progress of their complaints;

44. roept de Commissie op om een tijdslimiet in te stellen voor het afhandelen van klachten van passagiers, van drie maanden voor de bedrijfstak en twee maanden voor de handhavingsorganen; is van mening dat passagiers die een klacht indienen, binnen 48 uur een ontvangstbevestiging moeten ontvangen; passagiers die elektronisch reserveren, bijvoorbeeld via het internet, moeten eveneens via dezelfde weg kosteloos contact kunnen opnemen met hun luchtvaartmaatschappij, waarvan het adres duidelijk vermeld moet worden, zodat de klant snel en eenvoudig contact kan opnemen met het betrokken personeel bij de luchtvaartmaatschappij om eventuele problemen op te lossen; is voorts van mening dat er een telefoonlijn en een webdienst geactiveerd zouden moeten worden waarop passagiers informatie kunnen verkrijgen over de voortgang van de behandeling van hun klachten;


We must have a full overview of the impact on users, passengers and staff, and a future directive must ensure quality in ground handling and decent working conditions for staff.

We moeten een volledig overzicht van de effecten voor de gebruikers, de passagiers en het personeel hebben, en een toekomstige richtlijn moet de kwaliteit van de grondafhandeling en fatsoenlijke arbeidsomstandigheden voor het personeel waarborgen.


techniques for escorting blind and partially-sighted passengers and for the handling and carriage of recognised assistance dogs, bearing in mind that assistance dogs are trained to obey exclusively the commands of the owner and should not be handled by the staff while on duty ;

technieken voor de begeleiding van blinde en slechtziende passagiers en voor de omgang met en het vervoer van erkende hulphonden, in het besef dat hulphonden zijn opgeleid om uitsluitend de bevelen van hun baas te gehoorzamen en dat het niet aan het dienstdoende personeel is om met deze honden om te gaan ;


– techniques for escorting blind and partially-sighted passengers and for the handling and carriage of recognised assistance animals, bearing in mind that assistance dogs are trained to obey exclusively the commands of the owner and should not be handled by the staff while on duty;

– technieken voor de begeleiding van blinde en slechtziende passagiers en voor de omgang met en het vervoer van erkende hulpdieren, in het besef dat geleidehonden zijn opgeleid om uitsluitend de bevelen van hun baas te gehoorzamen en dat het niet aan het dienstdoende personeel is om met deze honden om te gaan;
D'autres ont cherché : translation ebs for handling english dutch    translation ebs for handling english dutch    translate "aircraft and passenger" into dutch     translate "aircraft and passenger" into dutch     translate "partially-sighted passengers" into dutch     translate "partially-sighted passengers" into dutch     translate "passenger handling" in dutch     translate "passenger handling" in dutch     translate "for the handling" in dutch     translate "for the handling" in dutch     translation ground handling english dutch    translation ground handling english dutch    translate "handling of passenger" into dutch     translate "handling of passenger" into dutch     translation particular staff english dutch    translation particular staff english dutch    translate "passenger" into dutch     translate "passenger" into dutch     translate "passenger handling staff" in dutch     translate "passenger handling staff" in dutch     translation passengers english dutch    translation passengers english dutch    translate "passengers and staff" into dutch     translate "passengers and staff" into dutch     translate "relevant staff" in dutch     translate "relevant staff" in dutch     translation staff english dutch    translation staff english dutch    translate "users and passengers" in dutch     translate "users and passengers" in dutch     translate "aircraft and passenger handling" into dutch     translate "aircraft and passenger handling" into dutch     --passenger handling staff (anglais-francais)    --passenger handling staff (englisch-deutsch)     


datacenter (1): www.wordscope.be (v4.0.br)

'passenger handling staff' -> passenger handling staff | aircraft and passenger handling | passenger handling

Date index: 2020-12-11