Safe operational practices    
Safe operational practices    
Apply safe work practices in veterinary settings    
Apply safe work practices in veterinary settings    
Risk-prevention in a veterinary setting    
Risk-prevention in a veterinary setting    
Ensure implementation of safe driving practices    
Ensure implementation of safe driving practices    
Safe working practice    
Safe working practice    

Translate "safe operational practices" in dutch :

TERMINOLOGIE
voir aussi les traductions en contexte ci-dessous
safe operational practices, apply safe work practices in veterinary settings, use safe work practice in a veterinary setting, apply safe work practices in a veterinary setting, risk-prevention in a veterinary setting, safe work practices in a veterinary work environment, safe work practices in a veterinary setting, safe work practices in veterinary settings, ensure implementation of safe driving practices, ensure methods of safe driving are implemented, ensure implementation of safe driving practices, ensure implementation of safe driving techniques, safe working practice -*- veilige werkmethoden in veterinaire omgeving, zorgen voor de implementatie van veilige rijpraktijken, veiligheidsvoorschrift

safe operational practices

procedures voor de veilige uitvoering van vluchten en de luchtwaardigheid van vliegtuigen
IATE - Air and space transport
IATE - Air and space transport


apply safe work practices in veterinary settings | use safe work practice in a veterinary setting | apply safe work practices in a veterinary setting | apply safe work practices in a veterinary work environment

veilige werkmethoden toepassen in een veterinaire omgeving
skill
Vaardigheid


risk-prevention in a veterinary setting | safe work practices in a veterinary work environment | safe work practices in a veterinary setting | safe work practices in veterinary settings

veilige werkmethoden in veterinaire omgeving
knowledge
Kennis


ensure implementation of safe driving practices | ensure methods of safe driving are implemented | ensure implementation of safe driving practices | ensure implementation of safe driving techniques

zorgen voor de implementatie van veilige rijpraktijken
skill
Vaardigheid


safe working practice

veiligheidsvoorschrift
IATE - INDUSTRY | Organisation of work and working conditions
IATE - INDUSTRY | Organisation of work and working conditions


International Management Code for the Safe Operation of Ships and for Pollution Prevention

internationale veiligheidscode voor de scheepvaart en ter voorkoming van verontreiniging
IATE - ENVIRONMENT | TRANSPORT | LAW
IATE - ENVIRONMENT | TRANSPORT | LAW
TRADUCTIONS EN CONTEXTE
(25) To ensure safety in design and continuous safe operations, the industry is required to follow the best available practices defined in authoritative standards and guidance, and these require to be updated with new knowledge and invention and pursuant to continuous improvement so that operators and competent authorities should collaborate to establish priorities for the creation of new or improved standards and guidance in the light of the Deepwater Horizon accident experience and other major offshore accidents, and should commission the preparation of the highest priority guidance and standards without delay.

(25) Teneinde een veilig ontwerp en ononderbroken veilige activiteiten te waarborgen, moet de sector de beste beschikbare praktijken toepassen die in gezaghebbende normen en richtsnoeren zijn bepaald en moet hij, in het kader van continue verbeteringen, die normen en leidraden aanpassen op basis van nieuwe kennis en ontdekkingen. Bijgevolg moeten exploitanten en bevoegde autoriteiten samenwerken om prioriteiten te bepalen om nieuwe of verbeterde normen en richtsnoeren vast te stellen in het licht van de ervaring met het ongeval van de Deepwater Horizon en andere zware offshore-ongevallen.


measures to minimise the risks to humans, non-target species and the environment: safe working practices for storing, handling and mixing pesticides, and disposing of empty packaging, other contaminated materials and surplus pesticides (including tank mixes), whether in concentrate or dilute form; recommended way to control operator exposure (personal protection equipment); knowledge of all potential exposure factors including long-term exposure to pesticides in the air, exposure to vapours after application, reactivation, precipitation, pesticides transported from outdoor applications and redistributed into an indoor air environment, exposure to mixtures, pesticide residues transported on pollen or crop dust (e.g. at harvest), spreading of contaminated soil and long-range transportation;

maatregelen om de risico's voor de mens, niet-doelsoorten en het milieu zoveel mogelijk te beperken: veilige werkpraktijken voor de opslag, de hantering en de vermenging van pesticiden en voor de verwijdering van lege verpakkingen, ander verontreinigd materiaal en pesticidenoverschotten (met inbegrip van mengsels uit tanks), in geconcentreerde dan wel in verdunde vorm; aanbevolen manieren om de blootstelling van bedieners van toepassingsapparatuur te beperken (materiaal voor persoonlijke bescherming); kennis van alle potentiële blootstellingsfactoren, inclusief langetermijnblootstelling aan pesticiden in de lucht, blootstelling aan dampen na toepassing, reactivering en neerslag, blootstelling aan buiten gebruikte pesticiden die binnen opnieuw worden gebruikt, blootstelling aan mengsels, pesticidenresiduen op stuifmeel of stof van het gewas (b.v. bij de oogst), verspreiding van besmette grond en vervoer over lange afstanden;


measures to minimise the risks to humans, non-target species and the environment: safe working practices for storing, handling and mixing pesticides, and disposing of empty packaging, other contaminated materials and surplus pesticides (including tank mixes), whether in concentrate or dilute form; recommended way to control operator exposure (personal protection equipment); knowledge of all potential exposure factors including long-term exposure to pesticides in the air, exposure to vapours after application, reactivation, precipitation, pesticides transported from outdoor applications and redistributed into an indoor air environment, exposure to mixtures, pesticide residues transported on pollen or crop dust (e.g. at harvest), spreading of contaminated soil and long-range transportation;

maatregelen om de risico's voor de mens, niet-doelsoorten en het milieu zoveel mogelijk te beperken: veilige werkpraktijken voor de opslag, de hantering en de vermenging van pesticiden en voor de verwijdering van lege verpakkingen, ander verontreinigd materiaal en pesticidenoverschotten (met inbegrip van mengsels uit tanks), in geconcentreerde dan wel in verdunde vorm; aanbevolen manieren om de blootstelling van bedieners van toepassingsapparatuur te beperken (materiaal voor persoonlijke bescherming); kennis van alle potentiële blootstellingsfactoren, inclusief langetermijnblootstelling aan pesticiden in de lucht, blootstelling aan dampen na toepassing, reactivering en neerslag, blootstelling aan buiten gebruikte pesticiden die binnen opnieuw worden gebruikt, blootstelling aan mengsels, pesticidenresiduen op stuifmeel of stof van het gewas (b.v. bij de oogst), verspreiding van besmette grond en vervoer over lange afstanden;


5. measures to minimise the risks to humans, non-target species and the environment: safe working practices for storing, handling and mixing pesticides, and disposing of empty packaging, other contaminated materials and surplus pesticides (including tank mixes), whether in concentrate or dilute form; recommended way to control operator exposure (personal protection equipment)

5. maatregelen om de risico’s voor de mens, niet-doelsoorten en het milieu zoveel mogelijk te beperken: veilige werkpraktijken voor de opslag, de hantering en de vermenging van pesticiden en voor de verwijdering van lege verpakkingen, ander verontreinigd materiaal en pesticidenoverschotten (met inbegrip van mengsels uit tanks), in geconcentreerde dan wel in verdunde vorm; aanbevolen manieren om de blootstelling van bedieners van toepassingsapparatuur te beperken (materiaal voor persoonlijke bescherming);


5. measures to minimise the risks to humans, non-target species and the environment: safe working practices for storing, handling and mixing pesticides, and disposing of empty packaging, other contaminated materials and surplus pesticides (including tank mixes), whether in concentrate or dilute form; recommended way to control operator exposure (personal protection equipment); knowledge of all potential exposure factors including long-term exposure to pesticides in the air, exposure to vapours after application, reactivation, precipitation, pesticides transported from outdoor applications and redistributed into an indoor air environment, exposure to mixtures, pesticide residues transported on pollen or crop dust (e.g. at harvest), spreading of contaminated soil and long-range transportation

5. maatregelen om de risico’s voor de mens, niet-doelsoorten en het milieu zoveel mogelijk te beperken: veilige werkpraktijken voor de opslag, de hantering en de vermenging van pesticiden en voor de verwijdering van lege verpakkingen, ander verontreinigd materiaal en pesticidenoverschotten (met inbegrip van mengsels uit tanks), in geconcentreerde dan wel in verdunde vorm; aanbevolen manieren om de blootstelling van bedieners van toepassingsapparatuur te beperken (materiaal voor persoonlijke bescherming); kennis van alle potentiële blootstellingsfactoren, inclusief langetermijnblootstelling aan pesticiden in de lucht, blootstelling aan dampen na toepassing, reactivering en neerslag, blootstelling aan buiten gebruikte pesticiden die binnen opnieuw worden gebruikt, blootstelling aan mengsels, pesticidenresiduen op stuifmeel of stof van het gewas (b.v. bij de oogst), verspreiding van besmette grond en vervoer over lange afstanden;
D'autres ont cherché : translation continuous safe english dutch    translation continuous safe english dutch    translate "apply safe" in dutch     translate "apply safe" in dutch     translation best available practices english dutch    translation best available practices english dutch    translate "continuous safe operations" in dutch     translate "continuous safe operations" in dutch     translate "control operator" in dutch     translate "control operator" in dutch     translation for the safe english dutch    translation for the safe english dutch    translation implementation of safe english dutch    translation implementation of safe english dutch    translate "safe" in dutch     translate "safe" in dutch     translate "safe driving practices" into dutch     translate "safe driving practices" into dutch     translation safe operational english dutch    translation safe operational english dutch    translation safe operational practices english dutch    translation safe operational practices english dutch    translation safe work practices english dutch    translation safe work practices english dutch    translate "safe working practice" into dutch     translate "safe working practice" into dutch     translate "safe working practices" into dutch     translate "safe working practices" into dutch     translation safe operation english dutch    translation safe operation english dutch    translation environment safe english dutch    translation environment safe english dutch    translation risk-prevention in a veterinary setting english dutch    translation risk-prevention in a veterinary setting english dutch    --safe operational practices (anglais-francais)    --safe operational practices (englisch-deutsch)     


datacenter (1): www.wordscope.be (v4.0.br)

'safe operational practices' -> safe operational practices | apply safe work practices in veterinary settings | use safe work practice in a veterinary setting | apply safe work practices in a veterinary setting | apply safe work practices in a veterinary work environment | risk-prevention in a veterinary setting | safe work practices in a veterinary work environment | safe work practices in a veterinary setting | safe work practices in veterinary settings

Date index: 2021-02-16