Roll on roll off ship    
Roll on roll off ship    
Rolling stock drafter    
Rolling stock drafter    
Post rolls of a straightening press    
Post rolls of a straightening press    
Hit by rolling stock    
Hit by rolling stock    
Roll-on/roll-off ship    
Roll-on/roll-off ship    
Roll on roll off    
Roll on roll off    
Roll-call vote    
Roll-call vote    
Rolling circle    
Rolling circle    
To modernise the rolling stock    
To modernise the rolling stock    
Compensating roll    
Compensating roll    
Alter thread rolling machine die blocks    
Alter thread rolling machine die blocks    
Crushed by rolling stock    
Crushed by rolling stock    
Electoral register    
Electoral register    
Iron and steel-working machinery    
Iron and steel-working machinery    

Translate "roll" in dutch :

TERMINOLOGIE
voir aussi les traductions en contexte ci-dessous
roll on roll off ship, roll-on roll-off ferry, roll-on/roll-off ship, ro-ro ferry, rolling stock drafter, rolling stock engineering draftsperson, rolling stock draughtsperson, rolling stock engineering drafter, post rolls of a straightening press, stand straightening rolls, locate straightening rolls, position straightening rolls, Hit by rolling stock, Roll-on/roll-off ship, Ro-ro ship, Roll on roll off, Ro-ro, roll-call vote, Rolling circle, to modernise the rolling stock, to rebuild the rolling stock, to recondition the rolling stock, to reconstruct the rolling stock, to remodel the rolling stock, to renovate the rolling stock, to revamp the rolling stock, compensating roll, dancing idler, dancing roll, idler roll, slackener roll, alter thread rolling machine die blocks, change thread rolling machine die blocks, adjust rolling slide, vary thread rolling machine die blocks, Crushed by rolling stock, electoral register, electoral roll, iron and steel-working machinery, blast furnace, iron and steel-working equipment, rolling mill, section mill, strip mill, wire-rod mill -*- rij-op/rij-af schip, ro/roschip, ro-ro-veerboot, technisch tekenaar rollend materieel, richtwalsen plaatsen, geraakt door spoorwegvoertuig, Rij-op/rij-af schip, Ro/roschip, Roll-on/roll-off, hoofdelijke stemming, mondelinge stemming, Rolling circle, rollend materieel moderniseren, rollend materieel verbouwen, pendelas, rolbaan afstellen, verpletterd door rollend materiaal, kiezerslijst, kiezersregister, installatie voor metaalindustrie, hoogoven, ijzerbewerkingsmateriaal, walswerk

roll on roll off ship | roll-on roll-off ferry | roll-on/roll-off ship | ro-ro ferry

rij-op/rij-af schip | ro/roschip | ro-ro-veerboot
IATE - TRANSPORT
IATE - TRANSPORT


rolling stock drafter | rolling stock engineering draftsperson | rolling stock draughtsperson | rolling stock engineering drafter

technisch tekenaar rollend materieel
Technicians and associate professionals
Technici en vakspecialisten


post rolls of a straightening press | stand straightening rolls | locate straightening rolls | position straightening rolls

richtwalsen plaatsen
skill
Vaardigheid


Hit by rolling stock

geraakt door spoorwegvoertuig
SNOMEDCT-BE (event) / 242080009
SNOMEDCT-BE (event) / 242080009


Roll-on/roll-off ship | Ro-ro ship

Rij-op/rij-af schip | Ro/roschip
marine | Transport maritime
marine | Transport maritime


Roll on roll off | Ro-ro

Roll-on/roll-off
marine | Transport maritime
marine | Transport maritime


roll-call vote

hoofdelijke stemming [ mondelinge stemming ]
04 POLITICS | MT 0426 parliamentary proceedings | BT1 parliamentary vote | BT2 parliamentary procedure
04 POLITIEK | MT 0426 Werkzaamheden van het parlement | BT1 parlementaire stemming | BT2 parlementaire procedure


Rolling circle

Rolling circle
génie génétique | génétique moléculaire
génie génétique | génétique moléculaire


to modernise the rolling stock | to rebuild the rolling stock | to recondition the rolling stock | to reconstruct the rolling stock | to remodel the rolling stock | to renovate the rolling stock | to revamp the rolling stock

rollend materieel moderniseren | rollend materieel verbouwen
IATE - Land transport
IATE - Land transport


compensating roll | dancing idler | dancing roll | idler roll | slackener roll

pendelas
IATE - Technology and technical regulations
IATE - Technology and technical regulations


alter thread rolling machine die blocks | change thread rolling machine die blocks | adjust rolling slide | vary thread rolling machine die blocks

rolbaan afstellen
skill
Vaardigheid


A rare genetic neurodegenerative disorder with characteristics of severe, persistent hypotonia (presenting at birth or in early infancy), severe global developmental delay (with poor or absent speech, difficulty or inability to roll, sit or walk), pr

hypotonie, spraakstoornis, ernstige cognitieve achterstand-syndroom
SNOMEDCT-BE (presenting at birth or in early infancy), severe global developmental delay (with poor or absent speech, difficulty or inability to roll, sit or walk), pr / 763722004
SNOMEDCT-BE (disorder) / 763722004


Crushed by rolling stock

verpletterd door rollend materiaal
SNOMEDCT-BE (event) / 213938005
SNOMEDCT-BE (event) / 213938005


Occupant of streetcar injured in collision with or hit by rolling stock

inzittende van tram gewond bij botsing met of gewond geraakt door rollend materieel
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: V82.2
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: V82.2


Occupant of railway train or railway vehicle injured in collision with or hit by rolling stock

inzittende van trein of spoorwegvoertuig gewond bij botsing met of geraakt door rollend materieel
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: V81.2
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: V81.2


electoral register [ electoral roll ]

kiezerslijst [ kiezersregister ]
04 POLITICS | MT 0416 electoral procedure and voting | BT1 electorate | BT2 organisation of elections
04 POLITIEK | MT 0416 verkiezingsmethode en stemming | BT1 kiezerscorps | BT2 organisatie van verkiezingen


iron and steel-working machinery [ blast furnace | iron and steel-working equipment | rolling mill | section mill | strip mill | wire-rod mill ]

installatie voor metaalindustrie [ hoogoven | ijzerbewerkingsmateriaal | walswerk ]
68 INDUSTRY | MT 6816 iron, steel and other metal industries | BT1 iron and steel industry | RT furnace [6821] | industrial equipment [6806] | machinery [6821]
68 INDUSTRIE | MT 6816 metaal- en staalindustrie | BT1 ijzer- en staalindustrie | RT industriële uitrusting [6806] | machine [6821] | oven [6821]
TRADUCTIONS EN CONTEXTE
2. The inclusion of actions in the rolling work programme shall be subject to compliance with a set of rules and admission criteria before being included in the rolling work programme. Those rules and criteria and any amendments thereof shall be an integral part of the rolling work programme.

2. Om te worden opgenomen in het voortschrijdend werkprogramma, moeten acties voldoen aan bepaalde regels en toelatingscriteria. Deze regels en criteria alsmede eventuele wijzigingen daarvan vormen een integrerend onderdeel van het voortschrijdend werkprogramma.


2. The inclusion of actions in the rolling work programme shall be subject to compliance with a set of administrative procedures establishing the applicable objectives before being included in the rolling work programme. Those administrative procedures and any amendments thereto shall be an integral part of the rolling work programme.

2. Om te worden opgenomen in het voortschrijdend werkprogramma, moeten acties voldoen aan bepaalde administratieve procedures waarin de toepasselijke doelstellingen worden vastgelegd. Deze administratieve procedures alsmede eventuele wijzigingen daarop vormen een integrerend onderdeel van het voortschrijdend werkprogramma.


2. With effect from 29 October 2014 national authorities shall, on grounds relating to the areas of vehicle safety and tyres covered in Articles 5, 6, 7, 8, Article 9(1) to (4) and Parts A and B of Annex I, with the exception of the rolling resistance limit values for C3 tyres and the rolling resistance limit values set out in table 2 of Part B of Annex I, in the case of new vehicles of the categories specified in those Articles which do not comply with the relevant provisions of this Regulation, consider certificates of conformity to be no longer valid for the purposes of Article 26 of Directive 2007/46/EC and shall prohibit the registration, sale and entry into service of such vehicles and, in the case of new components or separate technical units intended therefore which do not comply with the relevant provisions of this Regulation, shall prohibit their sale and entry into service.

2. Met ingang van 29 oktober 2014 beschouwen de nationale autoriteiten, om redenen die verband houden met de in de artikelen 5 tot en met 8, in artikel 9, leden 1 tot en met 4, en in de delen A en B van bijlage I bestreken gebieden van voertuigveiligheid en banden, met uitzondering van de rolweerstandsgrenswaarden voor C3-banden en de rolweerstandsgrenswaarden in tabel 2 van deel B van bijlage I, certificaten van overeenstemming van nieuwe voertuigen die tot de in die artikelen aangegeven categorieën behoren, maar niet aan de desbetreffende bepalingen van deze verordening voldoen, als niet langer geldig voor de toepassing van artikel 26 van Richtlijn 2007/46/EG en verbieden zij de registratie, de verkoop en het in het verkeer brengen van dergelijke voertuigen; in het geval van nieuwe onderdelen of technische eenheden die daarvoor zijn bestemd, maar die niet aan de desbetreffende bepalingen van deze verordening voldoen, verbieden zij de verkoop en de ingebruikneming ervan.


These tread rubber deformations are significantly contributing to the tyre rolling resistance (more deformation = more (worse) rolling resistance).

Deze vervormingen dragen in grote mate bij tot de rolweerstand van de band (grotere vervorming = grotere (lees: slechtere) rolweerstand).


the first group of TSIs shall cover control/command and signalling; telematic applications for freight services; traffic operation and management (including staff qualifications for cross-border services respecting the criteria defined in Annexes II and III); freight wagons; noise problems deriving from rolling stock and infrastructure. As regards rolling stock, that intended for international use shall be developed first;

de eerste groep TSI's betreft de controle/besturing en de signalering; telematicatoepassingen ten behoeve van het vrachtvervoer; de exploitatie en het beheer van het treinverkeer (met inbegrip van kwalificaties van het personeel voor grensoverschrijdende diensten, met inachtneming van de in de bijlagen II en III neergelegde criteria); goederenwagons; geluidshinder in verband met het rollend materieel en de infrastructuur; Wat het rollend materieel betreft, wordt het materieel voor internationaal gebruik het eerst ontwikkeld,
D'autres ont cherché : translation crushed by rolling english dutch    translation crushed by rolling english dutch    translation hit by rolling english dutch    translation hit by rolling english dutch    translate "roll on roll" in dutch     translate "roll on roll" in dutch     translate "roll-on roll" in dutch     translate "roll-on roll" in dutch     translate "roll-on roll-off" in dutch     translate "roll-on roll-off" in dutch     translation alter thread rolling english dutch    translation alter thread rolling english dutch    translate "compensating roll" into dutch     translate "compensating roll" into dutch     translate "deriving from rolling" into dutch     translate "deriving from rolling" into dutch     translation electoral roll english dutch    translation electoral roll english dutch    translate "inability to roll" into dutch     translate "inability to roll" into dutch     translate "modernise the rolling" into dutch     translate "modernise the rolling" into dutch     translate "post rolls" in dutch     translate "post rolls" in dutch     translation roll english dutch    translation roll english dutch    translation rolling english dutch    translation rolling english dutch    translate "tyre rolling" into dutch     translate "tyre rolling" into dutch     translate "crushed by rolling stock" into dutch     translate "crushed by rolling stock" into dutch     translate "hit by rolling stock" in dutch     translate "hit by rolling stock" in dutch     translation ro-ro ship english dutch    translation ro-ro ship english dutch    translate "roll on roll off" in dutch     translate "roll on roll off" in dutch     translation roll-on roll-off ship english dutch    translation roll-on roll-off ship english dutch    translate "rolling circle" into dutch     translate "rolling circle" into dutch     translate "adjust rolling slide" in dutch     translate "adjust rolling slide" in dutch     translate "blast furnace" in dutch     translate "blast furnace" in dutch     translate "dancing idler" into dutch     translate "dancing idler" into dutch     translation dancing roll english dutch    translation dancing roll english dutch    translation electoral register english dutch    translation electoral register english dutch    translate "idler roll" into dutch     translate "idler roll" into dutch     translation iron and steel-working equipment english dutch    translation iron and steel-working equipment english dutch    translation iron and steel-working machinery english dutch    translation iron and steel-working machinery english dutch    translation locate straightening rolls english dutch    translation locate straightening rolls english dutch    translate "position straightening rolls" in dutch     translate "position straightening rolls" in dutch     translation ro-ro ferry english dutch    translation ro-ro ferry english dutch    translate "roll on roll off ship" in dutch     translate "roll on roll off ship" in dutch     translate "roll-call vote" into dutch     translate "roll-call vote" into dutch     translation roll-on roll-off ferry english dutch    translation roll-on roll-off ferry english dutch    translation rolling mill english dutch    translation rolling mill english dutch    translation rolling stock drafter english dutch    translation rolling stock drafter english dutch    translation rolling stock draughtsperson english dutch    translation rolling stock draughtsperson english dutch    translate "rolling stock engineering drafter" into dutch     translate "rolling stock engineering drafter" into dutch     translate "rolling stock engineering draftsperson" into dutch     translate "rolling stock engineering draftsperson" into dutch     translate "section mill" in dutch     translate "section mill" in dutch     translate "slackener roll" into dutch     translate "slackener roll" into dutch     translate "stand straightening rolls" in dutch     translate "stand straightening rolls" in dutch     translate "strip mill" into dutch     translate "strip mill" into dutch     translate "to modernise the rolling stock" into dutch     translate "to modernise the rolling stock" into dutch     translation to rebuild the rolling stock english dutch    translation to rebuild the rolling stock english dutch    translation to recondition the rolling stock english dutch    translation to recondition the rolling stock english dutch    translation to reconstruct the rolling stock english dutch    translation to reconstruct the rolling stock english dutch    translation to remodel the rolling stock english dutch    translation to remodel the rolling stock english dutch    translation to renovate the rolling stock english dutch    translation to renovate the rolling stock english dutch    translate "to revamp the rolling stock" into dutch     translate "to revamp the rolling stock" into dutch     translate "wire-rod mill" in dutch     translate "wire-rod mill" in dutch     --roll (anglais-francais)    --roll (englisch-deutsch)     


datacenter (1): www.wordscope.be (v4.0.br)

'roll' -> roll on roll off ship | roll-on roll-off ferry | roll-on/roll-off ship | ro-ro ferry | rolling stock drafter | rolling stock engineering draftsperson | rolling stock draughtsperson | rolling stock engineering drafter | post rolls of a straightening press | stand straightening rolls | locate straightening rolls | position straightening rolls

Date index: 2021-03-27