Radio listening watch    
Radio listening watch    
Listening watch    
Listening watch    
Maintain a listening watch    
Maintain a listening watch    

Translate "radio listening watch" in dutch :

TERMINOLOGIE
voir aussi les traductions en contexte ci-dessous
radio listening watch, listening watch, maintain a listening watch -*- radiowacht, luisterdienst, uitluisteren

radio listening watch

radiowacht
IATE - Air and space transport
IATE - Air and space transport


listening watch

luisterdienst
IATE - TRANSPORT | Land transport
IATE - TRANSPORT | Land transport


maintain a listening watch

uitluisteren
IATE - Communications
IATE - Communications
TRADUCTIONS EN CONTEXTE
Europeans listen to radio as much as they watch television and continue to use radio as an important source of information: significantly, the radio medium is considered by citizens to be more trustworthy than either television or the printed press. [8]

Europeanen luisteren evenveel naar de radio als zij TV kijken, en zij blijven de radio benutten als een belangrijke informatiebron: het is tekenend dat het medium radio door de burgers als betrouwbaarder wordt beschouwd dan de TV of de geschreven pers [7].