National changeover plan for banking and finance    
National changeover plan for banking and finance    
National changeover plan    
National changeover plan    
Oversee changeovers in production    
Oversee changeovers in production    
National planning    
National planning    
Changeover plan for the company    
Changeover plan for the company    
Standardised accounting system    
Standardised accounting system    
National infrastructure examining inspector    
National infrastructure examining inspector    

Translate "national changeover plan" in dutch :

TERMINOLOGIE
national changeover plan for banking and finance, national changeover plan, oversee changeovers in production, manage production changeovers, supervise production changeovers, national planning, national plan, changeover plan for the company, standardised accounting system, national accounting system of the United Nations, national standard accounting system, standardisation of accounts, standardised accounting plan, standardized accounting system, national infrastructure examining inspector, planning inspector, government planning inspector, planning and development surveyor -*- nationaal overgangsprogramma, productieomschakelingen realiseren, nationale planning, nationaal plan, omschakelingsscenario voor ondernemingen, standaardstelsel van rekeningen, normalisatie van de rekeningen, standaardplan van rekeningen, standaardstelsel van nationale rekeningen, inspecteur overheidsinstelling, inspectrice overheidsinstelling, inspecteur overheidsinstelling, inspectrice openbaar bestuur

national changeover plan for banking and finance

nationaal overgangsplan voor de banken en de financiële sector
IATE - FINANCE
IATE - FINANCE


national changeover plan

nationaal overgangsprogramma
IATE -
IATE -


oversee changeovers in production | plan and implement production changeovers and related activities | manage production changeovers | supervise production changeovers

productieomschakelingen realiseren
skill
Vaardigheid


national planning [ national plan ]

nationale planning [ nationaal plan ]
16 ECONOMICS | MT 1606 economic policy | BT1 economic planning | RT budget estimate [2441] | national budget [2436] | national economy [1621]
16 ECONOMIE | MT 1606 economisch beleid | BT1 economische planning | RT begrotingsraming [2441] | nationale economie [1621] | rijksbegroting [2436]


changeover plan for the company

omschakelingsscenario voor ondernemingen
IATE - FINANCE
IATE - FINANCE


standardised accounting system [ national accounting system of the United Nations | national standard accounting system | standardisation of accounts | standardised accounting plan | standardized accounting system ]

standaardstelsel van rekeningen [ normalisatie van de rekeningen | standaardplan van rekeningen | standaardstelsel van nationale rekeningen | standaardstelsel van nationale rekeningen van de Verenigde Naties ]
16 ECONOMICS | MT 1626 national accounts | BT1 accounting system | NT1 European accounting system
16 ECONOMIE | MT 1626 nationale boekhouding | BT1 boekhoudsysteem | NT1 Europees stelsel van rekeningen


national infrastructure examining inspector | planning inspector | government planning inspector | planning and development surveyor

inspecteur overheidsinstelling | inspectrice overheidsinstelling | inspecteur overheidsinstelling | inspectrice openbaar bestuur
Professionals
Intellectuele, wetenschappelijke en artistieke beroepen
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
2. A national changeover plan covering all aspects of the organisation of the euro changeover should be prepared, discussed with the representatives of the main economic operators (credit institutions, retail sector, CIT companies, the vending industry, consumer associations, chambers of commerce etc.) and regularly updated.

2. Er dient een nationaal overgangsplan te worden opgesteld dat alle aspecten van de organisatie van de omschakeling naar de euro bestrijkt. Dit overgangsplan dient met vertegenwoordigers van de voornaamste economische actoren (kredietinstellingen, detailhandel, geldtransportbedrijven, verkoopautomatenindustrie, consumentenorganisaties, kamers van koophandel, enz.) te worden besproken en regelmatig te worden geactualiseerd.


In order to address consumers' fears of abusive price increases around €-day, the national changeover plan provides for the establishment of euro observatories which will monitor whether the dual display of prices is carried out according to the provisions of the law on the adoption of the euro in Cyprus, which is planned to be adopted at the end of 2006.

Inspelend op de angst van consumenten voor ongewenste prijsstijgingen rond €-dag, voorziet het nationale overgangsplan in de oprichting van waarnemingscentra voor de euro, die zullen controleren of de dubbele prijsaanduidingen worden uitgevoerd volgens de bepalingen van de wet betreffende de invoering van de euro op Cyprus, welke volgens de plannen eind 2006 zal worden goedgekeurd.


Moreover, the national changeover plan is still short of detail in many respects and several important elements need to be further defined (e.g. the frontloading and sub-frontloading operations, the organisation of the backflow of national cash, the dual display of prices, etc.).

Bovendien is het nationale overgangsplan in allerlei opzichten nog te weinig gedetailleerd en moeten diverse belangrijke elementen nader worden omschreven (bv. bevoorrading vooraf en verdere bevoorrading vooraf, de organisatie van de terugvloeiing van nationaal chartaal geld, de dubbele prijsaanduiding enz.).


Regarding the changeover of capital markets, the update of the national changeover plan specifies the conversion of share capital, the redenomination of securities and the changes to the Companies Act which are currently under preparation.

Wat de omschakeling van de kapitaalmarkten betreft, voorziet het bijgewerkte nationale overgangsplan in de omrekening van aandelenkapitaal, in de wijziging van de muntaanduiding van effecten en in wijzigingen in de vennootschapswet, die momenteel in voorbereiding zijn.


The document describes the institutional framework of the euro changeover and is meant to be the basis for the development of a national changeover plan.

Het bevat een beschrijving van het institutionele kader van de overgang naar de euro en is als basis bedoeld voor de uitwerking van een nationaal overgangsplan.
Anderen hebben gezocht naar : translate "regarding the changeover" in dutch     translate "regarding the changeover" in dutch     translate "changeover" in dutch     translate "changeover" in dutch     translation changeover plan english dutch    translation changeover plan english dutch    translate "national" into dutch     translate "national" into dutch     translation national changeover english dutch    translation national changeover english dutch    translate "national changeover plan" in dutch     translate "national changeover plan" in dutch     translation national plan english dutch    translation national plan english dutch    translate "oversee changeovers" in dutch     translate "oversee changeovers" in dutch     translate "standardised accounting plan" into dutch     translate "standardised accounting plan" into dutch     translate "system national" in dutch     translate "system national" in dutch     translation euro changeover english dutch    translation euro changeover english dutch    translate "changeover plan for the company" in dutch     translate "changeover plan for the company" in dutch     translate "government planning inspector" in dutch     translate "government planning inspector" in dutch     translate "manage production changeovers" in dutch     translate "manage production changeovers" in dutch     translate "national infrastructure examining inspector" in dutch     translate "national infrastructure examining inspector" in dutch     translate "national planning" in dutch     translate "national planning" in dutch     translation national standard accounting system english dutch    translation national standard accounting system english dutch    translation oversee changeovers in production english dutch    translation oversee changeovers in production english dutch    translate "planning and development surveyor" into dutch     translate "planning and development surveyor" into dutch     translate "planning inspector" into dutch     translate "planning inspector" into dutch     translate "standardisation of accounts" in dutch     translate "standardisation of accounts" in dutch     translate "standardised accounting system" in dutch     translate "standardised accounting system" in dutch     translation standardized accounting system english dutch    translation standardized accounting system english dutch    translate "supervise production changeovers" in dutch     translate "supervise production changeovers" in dutch     --national changeover plan (anglais-francais)    --national changeover plan (englisch-deutsch)     


datacenter (1): www.wordscope.be (v4.0.br)

'national changeover plan' -> national changeover plan for banking and finance | national changeover plan | oversee changeovers in production | plan and implement production changeovers and related activities | manage production changeovers | supervise production changeovers | national planning [ national plan ]

Date index: 2021-02-26