Maximum capacity    
Maximum capacity    
Utilisation period at maximum capacity of more units    
Utilisation period at maximum capacity of more units    
Utilisation period at maximum capacity of one unit    
Utilisation period at maximum capacity of one unit    
Load capacity of machinery    
Load capacity of machinery    
Reduced ventilatory capacity    
Reduced ventilatory capacity    
Identify health care users' personal capacities    
Identify health care users' personal capacities    
Legal capacity    
Legal capacity    
Capacity to contract    
Capacity to contract    
Capacity to exercise rights    
Capacity to exercise rights    
Vital capacity    
Vital capacity    
Catch capacity    
Catch capacity    
Single episodes of depressive reaction    
Single episodes of depressive reaction    
Maximum permissible dose    
Maximum permissible dose    
Carrying capacity    
Carrying capacity    
Capacity    
Capacity    
Maximum    
Maximum    

Translate "maximum capacity" in dutch :

TERMINOLOGIE
maximum capacity, maximum electric capacity, utilisation period at maximum capacity of more units, utilization period at maximum capacity of more units, utilisation period at maximum capacity of one unit, utilization period at maximum capacity of one unit, load capacity of machinery, passive load capacity, machinery load capacity, machinery maximum loads, Reduced ventilatory capacity, vital capacity, identify health care users' personal capacities, identify healthcare user's personal capacity, identify patients biomechanical capacities, identify the healthcare user’s personal capacity, legal capacity, legal incapacity, capacity to contract, capacity to exercise rights, vital capacity, lung capacity, Catch capacity, Fishing capacity, single episodes of depressive reaction, psychogenic depression, reactive depression, Maximum permissible dose, Maximum permissible dose equivalent, Permissible dose, Tolerance dose, Carrying capacity, Payload, capacity, maximum -*- maximumvermogen van een opwekeenheid, bedrijfstijd van verscheidene opwekeenheden, bedrijfstijd van een opwekeenheid, maximale ademhalingscapaciteit, draagcapaciteit van machines, laadcapaciteit van machines, belastingsvermogen van machines, laadvermogen van machines, verminderd(e), ademvolume, verminderd(e), vitale capaciteit, rechtsbevoegdheid, niet rechtsbevoegd zijn, gemiddelde maximale expiratoire flow, bevoegdheid om overeenkomsten te sluiten, handelingsbekwaamheid, vitale capaciteit, nuttige longinhoud, Vangstcapaciteit, eenmalige episoden van, depressieve reactie, eenmalige episoden van, psychogene depressie, reactieve depressie, Maximaal toegestane dosis, Nuttige lading, capaciteit, bevattingsvermogen, maximum, grootst mogelijke hoeveelheid

maximum capacity | maximum electric capacity

maximumvermogen van een opwekeenheid
IATE - Communications | Electronics and electrical engineering
IATE - Communications | Electronics and electrical engineering


utilisation period at maximum capacity of more units | utilization period at maximum capacity of more units

bedrijfstijd van verscheidene opwekeenheden
IATE - Electronics and electrical engineering
IATE - Electronics and electrical engineering


utilisation period at maximum capacity of one unit | utilization period at maximum capacity of one unit

bedrijfstijd van een opwekeenheid
IATE - Electronics and electrical engineering
IATE - Electronics and electrical engineering


Maximum breathing capacity, function

maximale ademhalingscapaciteit
SNOMEDCT-BE (observable entity) / 3309000
SNOMEDCT-BE (observable entity) / 3309000


load capacity of machinery | passive load capacity | machinery load capacity | machinery maximum loads

draagcapaciteit van machines | laadcapaciteit van machines | belastingsvermogen van machines | laadvermogen van machines
knowledge
Kennis


Forced expiratory volume 1 (FEV1)/ forced vital capacity (FVC) ratio after bronchodilator

ratio van geforceerd expiratoir volume in een seconde/geforceerde vitale capaciteit na bronchodilatator
SNOMEDCT-BE (FEV1)/ forced vital capacity (FVC) ratio after bronchodilator / 407603001
SNOMEDCT-BE (observable entity) / 407603001


Reduced:ventilatory capacity | vital capacity

verminderd(e) | ademvolume | verminderd(e) | vitale capaciteit
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: R94.2
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: R94.2


organise loads according to capacity of lifting equipment | organise weight of loads according to lifting device capacity | organise weight of loads according to capacity of lifting equipment | organise weight of loads according to lifting equipment capacity

gewicht van ladingen organiseren volgens de capaciteit van de hijswerktuigen
skill
Vaardigheid


identify health care users' personal capacities | identify healthcare user's personal capacity | identify patients biomechanical capacities | identify the healthcare user’s personal capacity

persoonlijke capaciteit van gebruikers van gezondheidszorg identificeren
skill
Vaardigheid


legal capacity [ legal incapacity ]

rechtsbevoegdheid [ niet rechtsbevoegd zijn ]
12 LAW | MT 1211 civil law | BT1 legal status | BT2 civil law | NT1 age of majority | NT1 capacity to contract | NT1 capacity to exercise rights | NT1 capacity to have rights and obligations | NT1 infancy | RT private law [1206] | type of busin
12 RECHT | MT 1211 burgerlijk recht | BT1 rechtstoestand | BT2 burgerlijk recht | NT1 bevoegdheid om overeenkomsten te sluiten | NT1 handelingsbekwaamheid | NT1 handelingsbevoegdheid | NT1 meerderjarigheid | NT1 minderjarigheid | RT onderneming [


Mean maximum expiratory flow, function

gemiddelde maximale expiratoire flow
SNOMEDCT-BE (observable entity) / 22052001
SNOMEDCT-BE (observable entity) / 22052001


capacity to contract

bevoegdheid om overeenkomsten te sluiten
12 LAW | MT 1211 civil law | BT1 legal capacity | BT2 legal status | BT3 civil law
12 RECHT | MT 1211 burgerlijk recht | BT1 rechtsbevoegdheid | BT2 rechtstoestand | BT3 burgerlijk recht


capacity to exercise rights

handelingsbekwaamheid
12 LAW | MT 1211 civil law | BT1 legal capacity | BT2 legal status | BT3 civil law
12 RECHT | MT 1211 burgerlijk recht | BT1 rechtsbevoegdheid | BT2 rechtstoestand | BT3 burgerlijk recht


vital capacity | lung capacity

vitale capaciteit | nuttige longinhoud
UGENT - Medical terms -
UGENT - Medical terms -


Catch capacity | Fishing capacity

Vangstcapaciteit
marine | pêches maritimes
marine | pêches maritimes


Definition: In typical mild, moderate, or severe depressive episodes, the patient suffers from lowering of mood, reduction of energy, and decrease in activity. Capacity for enjoyment, interest, and concentration is reduced, and marked tiredness after even minimum effort is common. Sleep is usually disturbed and appetite diminished. Self-esteem and self-confidence are almost always reduced and, even in the mild form, some ideas of guilt or worthlessness are often present. The lowered mood varies little from day to day, is unresponsive to circumstances and may be accompanied by so-called somatic symptoms, such as loss of interest and pleasurable feelings, waking in the morning several hours before the usual time, depression worst in the morning, marked psychomotor retardation, agitation, loss of appetite, weight loss, and loss of libido. Depending upon the number and severity of the symptoms, a depressive episode may be specified as mild, moderate or severe. | single episodes of:depressive reaction | psychogenic depression | reactive depression

Omschrijving: Bij de typerende lichte-, matige- of ernstige episoden die hieronder worden beschreven, lijdt de betrokkene aan stemmingsverlaging, verminderde energie en afgenomen activiteit. Het vermogen tot plezier, belangstelling en concentratie is verminderd en opvallende vermoeidheid na zelfs minimale inspanning komt veel voor. Slaap is doorgaans gestoord en eetlust afgenomen. Gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen zijn bijna altijd verminderd en gedachten van schuld of waardeloosheid zijn, zelfs bij de lichte vorm, dikwijls aanwezig. De verlaagde stemming varieert enigszins van dag tot dag, reageert niet op omstandigheden en kan gepaard gaan met zogeheten 'somatische' symptomen, zoals verlies van interesse en zich prettig voelen, verscheidene uren voor het gebruikelijke tijdstip in de ochtend ontwaken; depressiviteit die 's ochtends het ergst is, opvallende psychomotorische traagheid, onrust, verlies van eetlust, gewichtsverlies en libidoverlies. Afhankelijk van het aantal en de ernst van de symptomen kan een depressieve episode gespecificeerd worden als licht, matig of ernstig. | eenmalige episoden van | depressieve reactie | eenmalige episoden van | psychogene depressie | eenmalige episoden van | reactieve depressie
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: F32
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: F32


Definition: The schizophrenic disorders are characterized in general by fundamental and characteristic distortions of thinking and perception, and affects that are inappropriate or blunted. Clear consciousness and intellectual capacity are usually maintained although certain cognitive deficits may evolve in the course of time. The most important psychopathological phenomena include thought echo; thought insertion or withdrawal; thought broadcasting; delusional perception and delusions of control; influence or passivity; hallucinatory voices commenting or discussing the patient in the third person; thought disorders and negative symptoms. The course of schizophrenic disorders can be either continuous, or episodic with progressive or stable deficit, or there can be one or more episodes with complete or incomplete remission. The diagnosis of schizophrenia should not be made in the presence of extensive depressive or manic symptoms unless it is clear that schizophrenic symptoms antedate the affective disturbance. Nor should schizophrenia be diagnosed in the presence of overt brain disease or during states of drug intoxication or withdrawal. Similar disorders developing in the presence of epilepsy or other brain disease should be classified under F06.2, and those induced by psychoactive substances under F10-F19 with common fourth character .5.

Omschrijving: De schizofrene stoornissen worden in het algemeen gekarakteriseerd door fundamentele en kenmerkende verstoringen van denken en waarneming en door een inadequaat of vlak affect. Helder bewustzijn en intellectueel vermogen zijn doorgaans behouden, zij het dat bepaalde cognitieve tekortkomingen zich in de loop des tijds kunnen ontwikkelen. De belangrijkste psychopathologische verschijnselen omvatten 'Gedankenlautwerden'; gedachteninbrenging of -onttrekking; gedachtenuitzending; waanwaarneming en wanen omtrent het onder controle van derden staan; macht of passiviteit; gehallucineerde stemmen die de patiënt bekritiseren of over deze praten in de derde persoon; denkstoornissen en negatieve symptomen. | Het beloop van schizofrene stoornissen kan ononderbroken zijn, episodisch met toenemend of stabiel functieverlies of er kunnen een of meer episoden zijn met volledige of gedeeltelijke remissie. De diagnose van schizofrenie dient niet gesteld te worden in de aanwezigheid van uitgebreide depressieve of manische symptomen, tenzij het duidelijk is dat schizofrene symptomen aan de affectieve stoornis voorafgingen. Ook dient schizofrenie niet gediagnosticeerd te worden in de aanwezigheid van een duidelijke hersenaandoening of tijdens toestanden van intoxicatie met drugs of van onthouding van drugs. Gelijkvormige stoornissen die ontstaan in de aanwezigheid van epilepsie of een andere hersenaandoening dienen geklasseerd te worden onder F06.2 en die welke teweeg-gebracht worden door psychoactieve middelen onder F10-F19 met gemeenschappelijk vierde-teken .5.
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: F20
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: F20


Maximum permissible dose | Maximum permissible dose equivalent | Permissible dose | Tolerance dose

Maximaal toegestane dosis
défense | nucléaire
défense | nucléaire


Carrying capacity | Payload

Nuttige lading
défense | transport
défense | transport


capacity

capaciteit | bevattingsvermogen
UGENT - Medical terms -
UGENT - Medical terms -


maximum

maximum | grootst mogelijke hoeveelheid
UGENT - Medical terms -
UGENT - Medical terms -
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
2Tbps represents the maximum capacity of the system between two points of the backbone.

2 Tbps is de maximumcapaciteit van het systeem tussen twee belangrijke punten op de backbone.


They require transmission system operators to publish information on network availability and capacity and to offer the maximum capacity of the network to the market.

De exploitanten van transmissiesystemen moeten informatie verstrekken over de netwerkbeschikbaarheid en ‑capaciteit en moeten de maximale capaciteit van het netwerk ter beschikking stellen van de markt.


- In order to achieve maximum capacity and efficiency of the air traffic management network, the upper airspace will be reconfigured into functional airspace blocks.

- Om een zo groot mogelijke capaciteit van en doeltreffendheid in het netwerk voor luchtverkeersbeveiliging te bewerkstelligen, zal het hoger luchtruim worden heringedeeld in functionele luchtruimblokken.


The Minister for Transport at the time found that both from an airport planning and economic point of view, the existing terminal should be developed to its maximum capacity before it would be appropriate to develop a second terminal.

De minister van Vervoer was destijds van mening dat zowel uit een oogpunt van luchthavenplanning als economisch standpunt de bestaande terminal tot de hoogst mogelijke capaciteit moest worden ontwikkeld alvorens kon worden overgegaan tot de totstandbrenging van een tweede terminal.


There was a favourable orientation in favour of limiting sales of olive oil to sealed containers with a maximum capacity of 5 litres, subject to providing necessary exceptions for the catering trade (Commission competence Regulation (EC) No 2815/98).

€? er was een positief onthaal voor het idee om de verkoop van olijfolie te beperken tot verzegelde recipiënten met een maximumcapaciteit van 5 liter, mits in de nodige uitzonderingen ten behoeve van horeca-activiteiten wordt voorzien (bevoegdheid van de Commissie - Verordening (EG) nr. 2815/98);
Anderen hebben gezocht naar : translation carrying capacity english dutch    translation carrying capacity english dutch    translation catch capacity english dutch    translation catch capacity english dutch    translation maximum english dutch    translation maximum english dutch    translation maximum breathing capacity english dutch    translation maximum breathing capacity english dutch    translate "mean maximum" in dutch     translate "mean maximum" in dutch     translation according to capacity english dutch    translation according to capacity english dutch    translate "achieve maximum" into dutch     translate "achieve maximum" into dutch     translation achieve maximum capacity english dutch    translation achieve maximum capacity english dutch    translation activity capacity english dutch    translation activity capacity english dutch    translation after even minimum english dutch    translation after even minimum english dutch    translate "intellectual capacity" in dutch     translate "intellectual capacity" in dutch     translation availability and capacity english dutch    translation availability and capacity english dutch    translation capacity english dutch    translation capacity english dutch    translation forced vital capacity english dutch    translation forced vital capacity english dutch    translation its maximum english dutch    translation its maximum english dutch    translate "its maximum capacity" in dutch     translate "its maximum capacity" in dutch     translate "legal capacity" into dutch     translate "legal capacity" into dutch     translation load capacity english dutch    translation load capacity english dutch    translation machinery maximum english dutch    translation machinery maximum english dutch    translation maximum capacity english dutch    translation maximum capacity english dutch    translate "offer the maximum" in dutch     translate "offer the maximum" in dutch     translation offer the maximum capacity english dutch    translation offer the maximum capacity english dutch    translation period at maximum english dutch    translation period at maximum english dutch    translation period at maximum capacity english dutch    translation period at maximum capacity english dutch    translation represents the maximum english dutch    translation represents the maximum english dutch    translation represents the maximum capacity english dutch    translation represents the maximum capacity english dutch    translation user's personal capacity english dutch    translation user's personal capacity english dutch    translate "vital capacity" in dutch     translate "vital capacity" in dutch     translation fishing capacity english dutch    translation fishing capacity english dutch    translation maximum breathing capacity function english dutch    translation maximum breathing capacity function english dutch    translate "maximum permissible dose" into dutch     translate "maximum permissible dose" into dutch     translation maximum permissible dose equivalent english dutch    translation maximum permissible dose equivalent english dutch    translate "mean maximum expiratory flow function" into dutch     translate "mean maximum expiratory flow function" into dutch     translate "payload" in dutch     translate "payload" in dutch     translation permissible dose english dutch    translation permissible dose english dutch    translate "reduced ventilatory capacity" into dutch     translate "reduced ventilatory capacity" into dutch     translation tolerance dose english dutch    translation tolerance dose english dutch    translation capacity to contract english dutch    translation capacity to contract english dutch    translate "capacity to exercise rights" into dutch     translate "capacity to exercise rights" into dutch     translation identify healthcare user's personal capacity english dutch    translation identify healthcare user's personal capacity english dutch    translate "identify patients biomechanical capacities" into dutch     translate "identify patients biomechanical capacities" into dutch     translate "legal incapacity" in dutch     translate "legal incapacity" in dutch     translate "load capacity of machinery" into dutch     translate "load capacity of machinery" into dutch     translation lung capacity english dutch    translation lung capacity english dutch    translation machinery load capacity english dutch    translation machinery load capacity english dutch    translation machinery maximum loads english dutch    translation machinery maximum loads english dutch    translate "maximum electric capacity" in dutch     translate "maximum electric capacity" in dutch     translate "passive load capacity" into dutch     translate "passive load capacity" into dutch     translation psychogenic depression english dutch    translation psychogenic depression english dutch    translate "reactive depression" into dutch     translate "reactive depression" into dutch     translate "single episodes of depressive reaction" in dutch     translate "single episodes of depressive reaction" in dutch     --maximum capacity (anglais-francais)    --maximum capacity (englisch-deutsch)     


datacenter (1): www.wordscope.be (v4.0.br)

'maximum capacity' -> maximum capacity | maximum electric capacity | utilisation period at maximum capacity of more units | utilization period at maximum capacity of more units | utilisation period at maximum capacity of one unit | utilization period at maximum capacity of one unit

Date index: 2021-03-12