Maintenance support    
Maintenance support    
Maintenance support performance measure concept    
Maintenance support performance measure concept    
Maintenance support performance    
Maintenance support performance    
Aid athletes with keeping in shape    
Aid athletes with keeping in shape    
Maintenance    
Maintenance    
Carry out grass maintenance with various equipment    
Carry out grass maintenance with various equipment    
Maintenance obligation    
Maintenance obligation    
Nocturnal BiPAP (biphasic pressure airway support)    
Nocturnal BiPAP (biphasic pressure airway support)    
Support policy    
Support policy    
Maintenance chemotherapy NOS    
Maintenance chemotherapy NOS    
Culture shock Grief reaction Hospitalism in children    
Culture shock Grief reaction Hospitalism in children    
Computer aided acquisition and logistic support    
Computer aided acquisition and logistic support    
Combat service support    
Combat service support    
Support process (nom neutre)    
Support process (nom neutre)    

Translate "maintenance support" into dutch :

TERMINOLOGIE
maintenance support, maintenance support performance measure concept, maintenance support performance, aid athletes with keeping in shape, aid athletes with the maintenance of their condition, assist athletes with staying in form, maintenance, maintenance and repair, repair, upkeep, Maintenance and repair(ECLAS), Maintenance policy(STW), carry out grass maintenance with various equipment, operate a variety of grass maintenance equipment, operate various kinds of grass maintenance equipment, utilise various kinds of grass maintenance equipment, maintenance obligation, maintenance claim, maintenance payments, Nocturnal BiPAP (biphasic pressure airway support), support policy, granting of a subsidy, Maintenance chemotherapy NOS, Culture shock Grief reaction Hospitalism in children, Computer aided acquisition and logistic support, Continuous acquisition and life cycle support, Combat service support, Support, support process (nom neutre) -*- ondersteuning op het gebied van onderhoud, meetplan voor het onderhoudsconcept, onderhoudskwaliteit, atleten ondersteunen hun conditie te onderhouden, routineonderhoud van houtsnijmachines uitvoeren, onderhoud, herstelling, onderhoud en reparatie, reparatie, alimentatieplicht, alimentatie, alimentatievordering, onderhoudsplicht, nachtelijke bifasische positievedrukbeademing, steunverleningsbeleid, hulpverleningsbeleid, subsidieverlening, onderhoudschemotherapie NNO, Neventerm:, cultuurschok, hospitalisme bij kinderen, rouwreactie, Geïntegreerde logistieke ondersteuning, Bijstand, ondersteunend proces (nom neutre)

maintenance support

ondersteuning op het gebied van onderhoud
IATE - Air and space transport
IATE - Air and space transport


maintenance support performance measure concept

meetplan voor het onderhoudsconcept
IATE - Communications | Information technology and data processing
IATE - Communications | Information technology and data processing


maintenance support performance

onderhoudskwaliteit
IATE - Communications
IATE - Communications


aid athletes with keeping in shape | aid athletes with the maintenance of their condition | assist athletes with staying in form | support athletes with the maintenance of their condition

atleten ondersteunen hun conditie te onderhouden
skill
Vaardigheid


The European Resuscitation Council advanced life support (ALS) protocol is an algorithm of clinical interventions for the resuscitation of patients who have sustained cardiovascular arrest. It involves basic life support as well as additional advance

'advanced life support' volgens richtlijnen van European Resuscitation Council
SNOMEDCT-NL (ALS) protocol is an algorithm of clinical interventions for the resuscitation of patients who have sustained cardiovascular arrest. It involves basic life support as well as additional advance / 739123003
SNOMEDCT-NL (verrichting) / 739123003


The American Heart Association advanced cardiac life support (ACLS) protocol is an algorithm of clinical interventions for the resuscitation of patients who have sustained cardiovascular arrest. It involves basic life support as well as additional ad

Advanced Cardiac Life Support-protocol volgens de American Heart Association
SNOMEDCT-BE (ACLS) protocol is an algorithm of clinical interventions for the resuscitation of patients who have sustained cardiovascular arrest. It involves basic life support as well as additional ad / 741679001
SNOMEDCT-BE (procedure) / 741679001


carry out routine maintenance of chainsaw and cutting system | routine maintenance of chainsaw and cutting system carrying out | carry out routine maintenance of wood cutting machinery | carrying out routine maintenance of chainsaw and cutting system

routineonderhoud van houtsnijmachines uitvoeren
skill
Vaardigheid


maintenance [ maintenance and repair | repair | upkeep | Maintenance and repair(ECLAS) | Maintenance policy(STW) ]

onderhoud [ herstelling | onderhoud en reparatie | reparatie ]
64 PRODUCTION, TECHNOLOGY AND RESEARCH | MT 6406 production | BT1 organisation of production | BT2 production policy
64 PRODUCTIE, TECHNOLOGIE EN ONDERZOEK | MT 6406 productie | BT1 organisatie van de productie | BT2 productiebeleid


carry out grass maintenance with various equipment | operate a variety of grass maintenance equipment | operate various kinds of grass maintenance equipment | utilise various kinds of grass maintenance equipment

verschillende soorten apparatuur voor onderhoud van gebruiken | verschillende soorten machines voor onderhoud van gras gebruiken
skill
Vaardigheid


maintenance obligation [ maintenance claim | maintenance payments ]

alimentatieplicht [ alimentatie | alimentatievordering | onderhoudsplicht ]
28 SOCIAL QUESTIONS | MT 2806 family | BT1 family law | RT dependant [2806] | divorced person [2806] | law of obligations [1211]
28 SOCIALE VRAAGSTUKKEN | MT 2806 gezin | BT1 familierecht | RT gescheiden persoon [2806] | gezinslast [2806] | verbintenisrecht [1211]


Nocturnal BiPAP (biphasic pressure airway support)

nachtelijke bifasische positievedrukbeademing
SNOMEDCT-NL (biphasic pressure airway support) / 34291000175108
SNOMEDCT-NL (regime/therapie) / 34291000175108


support policy [ granting of a subsidy ]

steunverleningsbeleid [ hulpverleningsbeleid | subsidieverlening ]
16 ECONOMICS | MT 1606 economic policy | BT1 intervention policy | BT2 economic policy | RT agricultural production policy [5611] | aid system [0811] | common agricultural policy [5606] | economic support [1606] | farm price support [5606]
16 ECONOMIE | MT 1606 economisch beleid | BT1 interventiebeleid | BT2 economisch beleid | RT economische steun [1606] | gemeenschappelijk landbouwbeleid [5606] | landbouwproductiebeleid [5611] | ondersteuning van landbouwprijzen [5606] | steun


Repeat prescription for contraceptive pill or other contraceptive drugs Routine examination for contraceptive maintenance

herhalingsrecept voor anticonceptiepil of andere medicamenteuze-anticonceptie | routine-onderzoek verband houdend met begeleiding van medicamenteuze anticonceptie
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: Z30.4
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: Z30.4


Maintenance chemotherapy NOS

onderhoudschemotherapie NNO
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: Z51.2
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: Z51.2


Definition: States of subjective distress and emotional disturbance, usually interfering with social functioning and performance, arising in the period of adaptation to a significant life change or a stressful life event. The stressor may have affected the integrity of an individual's social network (bereavement, separation experiences) or the wider system of social supports and values (migration, refugee status), or represented a major developmental transition or crisis (going to school, becoming a parent, failure to attain a cherished personal goal, retirement). Individual predisposition or vulnerability plays an important role in the risk of occurrence and the shaping of the manifestations of adjustment disorders, but it is nevertheless assumed that the condition would not have arisen without the stressor. The manifestations vary and include depressed mood, anxiety or worry (or mixture of these), a feeling of inability to cope, plan ahead, or continue in the present situation, as well as some degree of disability in 9the performance of daily routine. Conduct disorders may be an associated feature, particularly in adolescents. The predominant feature may be a brief or prolonged depressive reaction, or a disturbance of other emotions and conduct. | Culture shock Grief reaction Hospitalism in children

Omschrijving: Toestanden van subjectieve spanning en emotionele ontregeling die doorgaans het sociaal functioneren en optreden belemmeren en ontstaan in de periode van aanpassing aan een belangrijke levensverandering of stressveroorzakende levensgebeurtenis. De stressveroorzakende factor kan de samenhang van iemands sociale netwerk aangetast hebben (sterfgeval, scheiding) of sociale steun en waarden in groter verband (migratie, vluchtelingenstatus) of vertegenwoordigde een belangrijke ontwikkelingsstap of crisis (naar school gaan, ouder worden, falen in het bereiken van een dierbaar persoonlijk doel, pensionering). Individuele predispositie of kwetsbaarheid speelt een belangrijke rol bij het risico voor het optreden van aanpassingsstoornissen en de vormen daarvan, maar men neemt niettemin aan dat de toestand niet zou zijn ontstaan zonder de stressveroorzakende factor. De vormen variëren en omvatten depressieve stemming, angst, zorgen (of een mengsel hiervan); een gevoel van onvermogen de problemen het hoofd te bieden, vooruit te plannen of in de huidige situatie voort te gaan, alsmede enige mate van beperking bij het verrichten van alledaagse taken. Gedragsstoornissen kunnen een begeleidend kenmerk zijn, vooral bij adolescenten. Het meest op de voorgrond tredende kenmerk kan een korte of langdurige depressieve reactie zijn of een stoornis van andere emoties en gedragingen. | Neventerm: | cultuurschok | hospitalisme bij kinderen | rouwreactie
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: F43.2
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: F43.2


Computer aided acquisition and logistic support | Continuous acquisition and life cycle support

Geïntegreerde logistieke ondersteuning
économie et finances | économie et gestion d'entreprise
économie et finances | économie et gestion d'entreprise


Combat service support | Support

Bijstand
défense | Opérations
défense | Opérations


support process (nom neutre)

ondersteunend proces (nom neutre)
gestion | audit ; qualité
gestion | audit ; qualité


acquisition or maintenance of intellectual property rights

verwerving of instandhouding van de rechten uit hoofde van de intellectuele eigendom
Commerce | Economics | Financial affairs, taxation & customs | Law, legislation & jurisprudence | International organisations
Commerce - distribution des marchandises | économie | Finances, impôts et douanes | Droit international - droit des gens (Droit) | Gatt, accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (Organisations internationales)
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
5. Maintenance : Ongoing support and maintenance of published standards, including swift adaptation to new developments which prove their necessity, efficiency and interoperability, is guaranteed over a long period.

1) Onderhoud : gepubliceerde normen worden gedurende een lange periode ondersteund en onderhouden en snel aangepast aan nieuwe ontwikkelingen waarvan de noodzaak, doeltreffendheid en interoperabiliteit is gebleken.


In the framework of The Hague Conference on Private International Law, the Community and its Member States took part in negotiations which led to the adoption on 23 November 2007 of the Convention on the International Recovery of Child Support and other Forms of Family Maintenance (hereinafter referred to as the 2007 Hague Convention) and the Protocol on the Law Applicable to Maintenance Obligations (hereinafter referred to as the 2007 Hague Protocol).

De Gemeenschap en haar lidstaten hebben deelgenomen aan onderhandelingen in het kader van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht, die op 23 november 2007 hebben geresulteerd in de aanneming van het Verdrag inzake de internationale inning van levensonderhoud voor kinderen en andere familieleden (hierna „het Haagse Verdrag van 2007”) en van het Haagse protocol inzake het recht dat van toepassing is op onderhoudsverplichtingen (hierna „het Haagse Protocol van 2007”).


The Hague Convention of 23 November 2007 on the International Recovery of Child Support and Other Forms of Family Maintenance (‘the Convention’) constitutes a good basis for a worldwide system of administrative cooperation and for recognition and enforcement of maintenance decisions and maintenance arrangements, providing for free legal assistance in virtually all child support cases and for a streamlined procedure for recognition and enforcement.

Het Verdrag van 's-Gravenhage van 23 november 2007 inzake de internationale inning van levensonderhoud voor kinderen en andere familieleden („het verdrag”) vormt een goede basis voor een wereldwijd systeem van administratieve samenwerking en voor de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen en regelingen inzake levensonderhoud, en voorziet in kosteloze rechtsbijstand bij vrijwel alle levensonderhoudsvorderingen ten behoeve van kinderen en in een gestroomlijnde erkennings- en tenuitvoerleggingsprocedure.


EUROPA - EU law and publications - EUR-Lex - EUR-Lex - 32011D0220 - EN - 2011/220/EU: Council Decision of 31 March 2011 on the signing, on behalf of the European Union, of the Hague Convention of 23 November 2007 on the International Recovery of Child Support and Other Forms of Family Maintenance // COUNCIL DECISION // of 31 March 2011 // on the signing, on behalf of the European Union, of the Hague Convention of 23 November 2007 on the International Recovery of Child Support and Other Forms of Family Maintenance // (2011/220/EU)

EUROPA - EU law and publications - EUR-Lex - EUR-Lex - 32011D0220 - EN - 2011/220/EU: Besluit van de Raad van 31 maart 2011 betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie, van het Verdrag van 's-Gravenhage van 23 november 2007 inzake de internationale inning van levensonderhoud voor kinderen en andere familieleden // BESLUIT VAN DE RAAD // van 31 maart 2011 // betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie, van het Verdrag van 's-Gravenhage van 23 november 2007 inzake de internationale inning van levensonderhoud voor kinderen en andere familieleden // (2011/220/EU)


Maintenance allowance under the Maintenance Support Act (1996:1030)

Onderhoudsverplichting uit hoofde van de Wet inzake de onderhoudssteun (1996:1030).
Anderen hebben gezocht naar : translate "child support" in dutch     translate "child support" in dutch     translation combat service support english dutch    translation combat service support english dutch    translate "family maintenance" into dutch     translate "family maintenance" into dutch     translation maintenance english dutch    translation maintenance english dutch    translate "maintenance ongoing support" into dutch     translate "maintenance ongoing support" into dutch     translation acquisition or maintenance english dutch    translation acquisition or maintenance english dutch    translation advanced life support english dutch    translation advanced life support english dutch    translate "logistic support" into dutch     translate "logistic support" into dutch     translation cardiac life support english dutch    translation cardiac life support english dutch    translate "for contraceptive maintenance" in dutch     translate "for contraceptive maintenance" in dutch     translate "maintenance maintenance" into dutch     translate "maintenance maintenance" into dutch     translate "maintenance support" in dutch     translate "maintenance support" in dutch     translate "out grass maintenance" in dutch     translate "out grass maintenance" in dutch     translation out routine maintenance english dutch    translation out routine maintenance english dutch    translation social supports english dutch    translation social supports english dutch    translation support english dutch    translation support english dutch    translation under the maintenance support english dutch    translation under the maintenance support english dutch    translation maintenance and repair english dutch    translation maintenance and repair english dutch    translation maintenance chemotherapy nos english dutch    translation maintenance chemotherapy nos english dutch    translation maintenance policy english dutch    translation maintenance policy english dutch    translation granting of a subsidy english dutch    translation granting of a subsidy english dutch    translation maintenance claim english dutch    translation maintenance claim english dutch    translation maintenance obligation english dutch    translation maintenance obligation english dutch    translation maintenance payments english dutch    translation maintenance payments english dutch    translate "maintenance support performance" into dutch     translate "maintenance support performance" into dutch     translate "maintenance support performance measure concept" in dutch     translate "maintenance support performance measure concept" in dutch     translate "repair" into dutch     translate "repair" into dutch     translation support policy english dutch    translation support policy english dutch    translate "support process" in dutch     translate "support process" in dutch     translation upkeep english dutch    translation upkeep english dutch    --maintenance support (anglais-francais)    --maintenance support (englisch-deutsch)     


datacenter (1): www.wordscope.be (v4.0.br)

'maintenance support' -> maintenance support | maintenance support performance measure concept | maintenance support performance | aid athletes with keeping in shape | aid athletes with the maintenance of their condition | assist athletes with staying in form | support athletes with the maintenance of their condition

Date index: 2021-04-08