Low visibility operations    
Low visibility operations    
Low visibility procedures    
Low visibility procedures    
Low visibility    
Low visibility    

Translate "low visibility operations" into dutch :

TERMINOLOGIE
voir aussi les traductions en contexte ci-dessous
low visibility operations, low visibility procedures, LVP, low visibility -*- slechtzichtvluchten, slechtzichtprocedures, LVP, slecht zicht

low visibility operations

slechtzichtvluchten
IATE - Air and space transport
IATE - Air and space transport


low visibility procedures | LVP [Abbr.]

slechtzichtprocedures | LVP [Abbr.]
IATE - Air and space transport
IATE - Air and space transport


low visibility

slecht zicht
IATE - Air and space transport
IATE - Air and space transport
TRADUCTIONS EN CONTEXTE
In conditions where low visibility procedures are in operation:

In omstandigheden waarin verminderdzichtprocedures van kracht zijn, geldt het volgende:


when undertaking low visibility operations, be approved by the competent authority in accordance with Annex V (Part-SPA), Subpart E to Regulation (EU) No 965/2012.

moeten in het geval van vluchtuitvoering bij verminderd zicht worden goedgekeurd door de bevoegde autoriteit overeenkomstig bijlage V (deel-SPA), subdeel E bij Verordening (EU) nr. 965/2012.


when undertaking low visibility operations, be approved by the competent authority in accordance with Annex V (Part SPA), Subpart E to Regulation (EU) No 965/2012.

moeten in het geval van vluchtuitvoering bij slecht zicht worden goedgekeurd door de bevoegde autoriteit overeenkomstig bijlage V (deel-SPA), subdeel E, bij Verordening (EU) nr. 965/2012.


Operators are for the most part keen to avoid past mistakes and to market new services rather than a new technology, but this has the unfortunate side-effect of giving a low public visibility to 3G in many Member States.

De meeste exploitanten zijn er alert op de vergissingen uit het verleden te vermijden en brengen daarom nieuwe diensten op de markt in plaats van een nieuwe technologie. Een betreurenswaardig neveneffect hiervan is dat de zichtbaarheid van 3G in veel lidstaten laag is.


In addition, an analysis of the AOC issued by the competent authorities of Sao Tome and Principe revealed substantial inconsistencies with regard to the approval of continuing airworthiness of the fleets operated, the approval for transport of dangerous goods and the authorisation for low visibility operations, which could not be clarified in the course of the consultations.

Bovendien heeft een analyse van de door de bevoegde autoriteiten van Sao Tomé en Principe afgegeven AOC’s aanzienlijke onverenigbaarheden aan het licht gebracht met betrekking tot de goedkeuring van de blijvende luchtwaardigheid van de geëxploiteerde vloten, de goedkeuring voor het vervoer van gevaarlijke goederen en de toestemming voor activiteiten bij slecht zicht, die tijdens het overleg niet konden worden verklaard.