Turboprop aeroplane    
Turboprop aeroplane    
Aeroplane signal crewman    
Aeroplane signal crewman    
Aeroplane positive gust limit load factor at Vc    
Aeroplane positive gust limit load factor at Vc    
Aeroplane negative manoeuvring limit load factor    
Aeroplane negative manoeuvring limit load factor    
Manufacture large dimension fabrics for outdoor usage    
Manufacture large dimension fabrics for outdoor usage    
Commit large amounts of information to memory    
Commit large amounts of information to memory    
Aeroplane co-pilot    
Aeroplane co-pilot    
Aeroplane accident    
Aeroplane accident    
Aeroplane pilot    
Aeroplane pilot    
Large business    
Large business    
EU Agency for Large-Scale IT Systems    
EU Agency for Large-Scale IT Systems    
Aircraft    
Aircraft    
Model aeroplane    
Model aeroplane    
Large intestine NOS    
Large intestine NOS    
Tuberculosis (of) anus and rectum+ (K93.0*)    
Tuberculosis (of) anus and rectum+ (K93.0*)    
Enterocolitis    
Enterocolitis    
Megaloblastic    
Megaloblastic    

Translate "large aeroplane" in dutch :

TERMINOLOGIE
voir aussi les traductions en contexte ci-dessous
turboprop aeroplane, turboprop aircraft, turbo-propeller aeroplane, turbo-propeller aircraft, aeroplane signal crewman, aircraft ground handler, aeroplane marshaller, aircraft marshaller, aeroplane positive gust limit load factor at Vc, Aeroplane Positive Gust Limit Load Factor at VC., n3, aeroplane negative manoeuvring limit load factor, Aeroplane Negative Manoeuvring Limit Load Factor., n2, manufacture large dimension fabrics for outdoor usage, assemble fabrics of large dimensions for outdoors, manufacture large dimension fabrics for outdoors, commit large amounts of information to memory, remember large amounts of information, learn large amounts of information, memorise large amounts of information, Aeroplane co-pilot, Aeroplane accident, Aeroplane pilot, large business, large undertaking, EU Agency for Large-Scale IT Systems, eu-LISA, aircraft, aerodyne, aeronautical equipment, aeroplane, civil aircraft, civilian aircraft, commercial aircraft, passenger aircraft, plane, tourist aircraft, transport aircraft, Model aeroplane, Model aircraft, Large intestine NOS, Tuberculosis (of) anus and rectum+ (K93.0*), intestine (large)(small)+ (K93.0*), retroperitoneal (lymph nodes), Tuberculous ascites, enteritis+ (K93.0*), peritonitis+ (K67.3*), enterocolitis, (small and large) intestine inflammation, megaloblastic, large abnormal red blood cell -*- schroefturbinevliegtuig, turbopropvliegtuig, vliegloods, vliegtuigloods, apron officer, marshaller, n3, minimale manoeuvreerbelastingfactor van het vliegtuig, n2, grote hoeveelheden informatie onthouden, copiloot, vliegongeval, vliegtuigpiloot, groot bedrijf, eu-LISA, vliegtuig, aëronautisch materieel, burgerlijk vliegtuig, luchtvaartuig, toeristisch vliegtuig, transportvliegtuig, Modelvliegtuig, secundair maligne neoplasma van dikke darm en rectum, dikke darm NNO, tuberculeuze, ascites, tuberculeuze, enteritis (K93.0), peritonitis (K67.3), tuberculose (van), anus en rectum (K93.0), darm (dikke)(dunne) (K93.0), retroperitoneaal (lymfeklieren), enterocolitis, darmontsteking, megaloblastair, met vergrote moedercellen in de rode bloedlichaampjes

turboprop aeroplane | turboprop aircraft | turbo-propeller aeroplane | turbo-propeller aircraft

schroefturbinevliegtuig | turbopropvliegtuig
IATE - Air and space transport | Mechanical engineering
IATE - Air and space transport | Mechanical engineering


aeroplane signal crewman | aircraft ground handler | aeroplane marshaller | aircraft marshaller

vliegloods | vliegtuigloods | apron officer | marshaller
Service and sales workers
Dienstverlenend personeel en verkopers


aeroplane positive gust limit load factor at Vc | Aeroplane Positive Gust Limit Load Factor at VC. | n3 [Abbr.]

hoogste positieve-remousbelastingfactor van het vliegtuig bij Vc | n3
IATE - Air and space transport
IATE - Air and space transport


aeroplane negative manoeuvring limit load factor | Aeroplane Negative Manoeuvring Limit Load Factor. | n2 [Abbr.]

minimale manoeuvreerbelastingfactor van het vliegtuig | n2
IATE - Air and space transport
IATE - Air and space transport


join together fabrics of large dimensions for outdoor usage | manufacture large dimension fabrics for outdoor usage | assemble fabrics of large dimensions for outdoors | manufacture large dimension fabrics for outdoors

stoffen van grote afmeting voor gebruik in de open lucht assembleren
skill
Vaardigheid


commit large amounts of information to memory | remember large amounts of information | learn large amounts of information | memorise large amounts of information

grote hoeveelheden informatie onthouden
skill
Vaardigheid


Aeroplane co-pilot

copiloot
SNOMEDCT-NL (beroep) / 159250000
SNOMEDCT-NL (beroep) / 159250000


Aeroplane accident

vliegongeval
SNOMEDCT-BE (event) / 386681007
SNOMEDCT-BE (event) / 386681007


Aeroplane pilot

vliegtuigpiloot
SNOMEDCT-NL (beroep) / 159248008
SNOMEDCT-NL (beroep) / 159248008


large business [ large undertaking ]

groot bedrijf
40 BUSINESS AND COMPETITION | MT 4011 business classification | BT1 size of business
40 ONDERNEMING EN CONCURRENTIE | MT 4011 ondernemingen | BT1 ondernemingsgrootte


European Agency for the Operational Management of Large-Scale IT Systems in the Area of Freedom, Security and Justice [ EU Agency for Large-Scale IT Systems | eu-LISA ]

Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht [ eu-LISA ]
10 EUROPEAN UNION | MT 1006 EU institutions and European civil service | BT1 EU office or agency | RT area of freedom, security and justice [1016] | computer system [3236] | information technology [3226]
10 EUROPESE UNIE | MT 1006 EU-instellingen en Europese overheid | BT1 EU-instantie | RT informatietechnologie [3226] | informatieverwerkend systeem [3236] | ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid [1016]


aircraft [ aerodyne | aeronautical equipment | aeroplane | civil aircraft | civilian aircraft | commercial aircraft | passenger aircraft | plane | tourist aircraft | transport aircraft ]

vliegtuig [ aëronautisch materieel | burgerlijk vliegtuig | luchtvaartuig | toeristisch vliegtuig | transportvliegtuig ]
48 TRANSPORT | MT 4826 air and space transport | BT1 aircraft fleet | BT2 air transport | NT1 drone | RT aeronautical industry [6821] | fighter aircraft [0821] | military aircraft [0821]
48 TRANSPORT | MT 4826 lucht- en ruimtevervoer | BT1 luchtvloot | BT2 luchtvervoer | NT1 drone | RT gevechtsvliegtuig [0821] | luchtvaartindustrie [6821] | militaire luchtvloot [0821]


Model aeroplane | Model aircraft

Modelvliegtuig
sport
sport


Secondary malignant neoplasm of large intestine and rectum

secundair maligne neoplasma van dikke darm en rectum
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: C78.5
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: C78.5


Large intestine NOS

dikke darm NNO
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: C18.9
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: C18.9


Tuberculosis (of):anus and rectum+ (K93.0*) | intestine (large)(small)+ (K93.0*) | retroperitoneal (lymph nodes) | Tuberculous:ascites | enteritis+ (K93.0*) | peritonitis+ (K67.3*)

tuberculeuze | ascites | tuberculeuze | enteritis (K93.0) | tuberculeuze | peritonitis (K67.3) | tuberculose (van) | anus en rectum (K93.0) | tuberculose (van) | darm (dikke)(dunne) (K93.0) | tuberculose (van) | retroperitoneaal (lymfeklieren)
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: A18.3
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: A18.3


enterocolitis | (small and large) intestine inflammation

enterocolitis | darmontsteking
UGENT - Medical terms -
UGENT - Medical terms -


megaloblastic | large abnormal red blood cell

megaloblastair | met vergrote moedercellen in de rode bloedlichaampjes
UGENT - Medical terms -
UGENT - Medical terms -
TRADUCTIONS EN CONTEXTE
‘large aeroplane’ shall mean an aeroplane that has the Certification Specifications for large aeroplanes ‘CS-25’ or equivalent in its certification basis.

b) „groot vliegtuig”: een vliegtuig waarvan de certificeringsbasis voldoet aan de certificeringsspecificaties voor grote vliegtuigen „CS-25” of gelijkwaardig.


Except for aeroplanes having an emergency exit configuration installed and approved prior to 1 April 1999, operators of large aeroplanes used in commercial air transport having a maximum operational passenger seating configuration of more than nineteen with one or more emergency exits deactivated shall ensure that the distance(s) between the remaining exits remains (remain) compatible with effective evacuation.

Behalve voor vliegtuigen waarvan de configuratie van de nooduitgangen vóór 1 april 1999 is ingericht en goedgekeurd, waarborgen exploitanten van grote vliegtuigen die voor commerciële luchtvaartactiviteiten worden gebruikt, met een maximale operationele passagiersconfiguratie van 19 of meer en waarvan één of meer nooduitgangen buiten dienst zijn, dat de overblijvende uitgangen volstaan om een effectieve evacuatie mogelijk maken.


Operators of large aeroplanes used in commercial air transport, type certified on or after 1 January 1958, shall ensure that each flight or cabin crew member seat and its restraint system are configured in order to provide an optimum level of protection in an emergency landing whilst allowing the occupant's necessary functions and facilitating rapid egress.

Exploitanten van grote vliegtuigen die voor commerciële luchtvervoersactiviteiten worden gebruikt, waarvan het type op 1 januari 1958 of later is gecertificeerd, waarborgen dat alle zitplaatsen van de cockpit- of cabinebemanning geconfigureerd zijn op een manier die een optimale bescherming biedt bij noodlandingen en de die bemanningsleden tevens in staat stellen de nodige functies te vervullen en het toestel snel te verlaten.


In accordance with the proposition of the Flight Recorder Panel (FLIRECP) of the ICAO, with respect to the carriage of CVRs with extended recording duration for large aeroplanes, provision should be made for the introduction of CVR with a recording duration of 25 hours on board aircraft, manufactured after 1 January 2021, with a maximum certificated take-off mass of over 27 000 kg.

Wat betreft het vervoer van cockpitgeluidsrecorders met uitgebreide opnameduur voor grote vliegtuigen moet, overeenkomstig het voorstel van het Flight Recorder Panel (FLIRECP) van de ICAO, worden voorzien in de invoering van een cockpitgeluidsrecorder met een opnameduur van 25 uur aan boord van luchtvaartuigen met een gecertificeerde maximale startmassa van meer dan 27 000 kg die na 1 januari 2021 zijn vervaardigd.


An application for a change to a type-certificate for large aeroplanes and large rotorcraft is effective for five years, and an application for a change to any other type-certificate is effective for three years.

Een aanvraag tot wijziging van een typecertificaat voor grote luchtvaartuigen en grote hefschroefvliegtuigen blijft vijf jaar geldig, een aanvraag tot wijziging van een ander typecertificaat blijft drie jaar geldig.
D'autres ont cherché : translate "aeroplane" in dutch     translate "aeroplane" in dutch     translate "european" in dutch     translate "european" in dutch     translate "except for aeroplanes" in dutch     translate "except for aeroplanes" in dutch     translate "large" into dutch     translate "large" into dutch     translate "model aeroplane" in dutch     translate "model aeroplane" in dutch     translate "operators of large" in dutch     translate "operators of large" in dutch     translation secondary malignant neoplasm english dutch    translation secondary malignant neoplasm english dutch    translation commit large english dutch    translation commit large english dutch    translation duration for large english dutch    translation duration for large english dutch    translate "fabrics of large" into dutch     translate "fabrics of large" into dutch     translation for large aeroplanes english dutch    translation for large aeroplanes english dutch    translation large aeroplanes english dutch    translation large aeroplanes english dutch    translation neoplasm of large english dutch    translation neoplasm of large english dutch    translation turboprop aeroplane english dutch    translation turboprop aeroplane english dutch    translation type-certificate for large english dutch    translation type-certificate for large english dutch    translate "‘large" in dutch     translate "‘large" in dutch     translation ‘large aeroplane english dutch    translation ‘large aeroplane english dutch    translation intestine inflammation english dutch    translation intestine inflammation english dutch    translate "aeroplane accident" into dutch     translate "aeroplane accident" into dutch     translation aeroplane co-pilot english dutch    translation aeroplane co-pilot english dutch    translation aeroplane pilot english dutch    translation aeroplane pilot english dutch    translation large intestine nos english dutch    translation large intestine nos english dutch    translation model aircraft english dutch    translation model aircraft english dutch    translate "tuberculous ascites" in dutch     translate "tuberculous ascites" in dutch     translate "aerodyne" in dutch     translate "aerodyne" in dutch     translation aeronautical equipment english dutch    translation aeronautical equipment english dutch    translate "aeroplane marshaller" in dutch     translate "aeroplane marshaller" in dutch     translation aeroplane signal crewman english dutch    translation aeroplane signal crewman english dutch    translate "aircraft" into dutch     translate "aircraft" into dutch     translation aircraft ground handler english dutch    translation aircraft ground handler english dutch    translate "aircraft marshaller" in dutch     translate "aircraft marshaller" in dutch     translation civil aircraft english dutch    translation civil aircraft english dutch    translation civilian aircraft english dutch    translation civilian aircraft english dutch    translate "commercial aircraft" in dutch     translate "commercial aircraft" in dutch     translate "enteritis+" in dutch     translate "enteritis+" in dutch     translate "enterocolitis" in dutch     translate "enterocolitis" in dutch     translate "eu-lisa" in dutch     translate "eu-lisa" in dutch     translation intestine + english dutch    translation intestine + english dutch    translate "large abnormal red blood cell" into dutch     translate "large abnormal red blood cell" into dutch     translation large business english dutch    translation large business english dutch    translation large undertaking english dutch    translation large undertaking english dutch    translate "learn large amounts of information" into dutch     translate "learn large amounts of information" into dutch     translation megaloblastic english dutch    translation megaloblastic english dutch    translate "memorise large amounts of information" into dutch     translate "memorise large amounts of information" into dutch     translation passenger aircraft english dutch    translation passenger aircraft english dutch    translation peritonitis+ english dutch    translation peritonitis+ english dutch    translate "remember large amounts of information" in dutch     translate "remember large amounts of information" in dutch     translation retroperitoneal english dutch    translation retroperitoneal english dutch    translate "tourist aircraft" in dutch     translate "tourist aircraft" in dutch     translate "transport aircraft" into dutch     translate "transport aircraft" into dutch     translate "turbo-propeller aeroplane" into dutch     translate "turbo-propeller aeroplane" into dutch     translate "turbo-propeller aircraft" into dutch     translate "turbo-propeller aircraft" into dutch     translate "turboprop aircraft" into dutch     translate "turboprop aircraft" into dutch     translate "large aeroplane" in dutch     translate "large aeroplane" in dutch     --large aeroplane (anglais-francais)    --large aeroplane (englisch-deutsch)     


datacenter (1): www.wordscope.be (v4.0.br)

'large aeroplane' -> turboprop aeroplane | turboprop aircraft | turbo-propeller aeroplane | turbo-propeller aircraft | aeroplane signal crewman | aircraft ground handler | aeroplane marshaller | aircraft marshaller | aeroplane positive gust limit load factor at Vc | Aeroplane Positive Gust Limit Load Factor at VC. | n3 [Abbr.]

Date index: 2021-03-15