Morbid jealousy    
Morbid jealousy    
Jealousy (finding)    
Jealousy (finding)    
Morbid jealousy    
Morbid jealousy    
Jealousy    
Jealousy    
Sibling jealousy    
Sibling jealousy    
Delusional jealousy    
Delusional jealousy    

Translate "jealousy" into dutch :

TERMINOLOGIE
morbid jealousy, Jealousy (finding), Morbid jealousy, jealousy, paranoia, psychosis NOS, disorder of personality and behaviour, Psychoactive substance abuse, Chronic alcoholism Dipsomania Drug addiction, Delirium tremens (alcohol-induced), Alcoholic hallucinosis, jealousy, Sibling jealousy, Delusional jealousy -*- jaloersheidswaan, jaloezie, morbide jaloezie, Neventerm:, jalouzie tussen broertjes en zusjes, ontrouwwaan

morbid jealousy

jaloersheidswaan
IATE - Health
IATE - Health


Jealousy (finding)

jaloezie
SNOMEDCT-BE (finding) / 77416000
SNOMEDCT-BE (finding) / 77416000


Morbid jealousy

morbide jaloezie
SNOMEDCT-NL (aandoening) / 162313000
SNOMEDCT-NL (aandoening) / 162313000


...Alcoholic:hallucinosis | jealousy | paranoia | psychosis NOS | Excl.: alcohol- or other psychoactive substance-induced residual and late-onset psychotic disorder (F10-F19 with common fourth character .7) .6 Amnesic syndrome A syndrome associated with chronic prominent impairment of recent and remote memory. Immediate recall is usually preserved and recent memory is characteristically more disturbed than remote memory. Disturbances of time sense and ordering of events are usually evident, as are difficulties in learning new material. Confabulation may be marked but is not invariably present. Other cognitive functions are usually relatively well preserved and amnesic defects are out of proportion to other disturbances. Amnestic disorder, alcohol- or drug-induced Korsakov's psychosis or syndrome, alcohol- or other psychoactive substance-induced or unspecified Excl.: nonalcoholic Korsakov's psychosis or syndrome (F04) .7 Residual and late-onset psychotic disorder A disorder in which alcohol- or psychoactive substance-induced changes of cognition, affect, personality, or behaviour persist beyond the period during which a direct psychoactive substance-related effect might reasonably be assumed to be operating. Onset of the disorder should be directly related to the use of the psychoactive substance. Cases in which initial onset of the state occurs later than episode(s) of such substance use should be coded here only where clear and strong evidence is available to attribute the state to the residual effect of the psychoactive substance. Flashbacks may be distinguished from psychotic state partly by their episodic nature, frequently of very short duration, and by their duplication of previous alcohol- or other psychoactive substance-related experiences. Alcoholic dementia NOS Chronic alcoholic brain syndrome Dementia and other milder forms of persisting impairment of cognitive functions Flashbacks Late-onset psychoactive substance-induced psychotic disorder Posthallucinogen perception disorder Residual:affective disorder | disorder of personality and behaviour | Excl.: alcohol- or psychoactive substance-induced:Korsakov's syndrome (F10-F19 with common fourth character .6) | psychotic state (F10-F19 with common fourth character .5) | .8 Other mental and behavioural disorders .9 Unspecified mental and behavioural disorder | Acute drunkenness in alcoholism Bad trips (drugs) Drunkenness NOS Pathological intoxication Trance and possession disorders in psychoactive substance intoxication | Psychoactive substance abuse | Chronic alcoholism Dipsomania Drug addiction | Delirium tremens (alcohol-induced) | Alcoholic:hallucinosis | jealousy | paranoia | psychosis NOS | Amnestic disorder, alcohol- or drug-induced Korsakov's psychosis or syndrome, alcohol- or other psychoactive substance-induced or unspecified | Alcoholic dementia NOS Chronic alcoholic brain syndrome Dementia and other milder forms of persisting impairment of cognitive functions Flashbacks Late-onset psychoactive substance-induced psychotic disorder Posthallucinogen perception disorder Residual:affective disorder | disorder of personality and behaviour ...

Omschrijving: Dit blok omvat een grote verscheidenheid van stoornissen van verschillende ernst en klinische vorm, die evenwel alle aan het gebruik van een of meer psychoactieve middelen, al dan niet op medisch voorschrift, zijn toe te schrijven. De betrokken stof wordt aangegeven door middel van het derde teken van de code en het vierde teken specificeert de klinische toestand; deze codering dient, waar nodig, gebruikt te worden voor elk gespecificeerd middel, met dien verstande dat niet elk vierde teken van toepassing is op elke stof. ...
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: F10-F19
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: F10-F19


Definition: Some degree of emotional disturbance usually following the birth of an immediately younger sibling is shown by a majority of young children. A sibling rivalry disorder should be diagnosed only if the degree or persistence of the disturbance is both statistically unusual and associated with abnormalities of social interaction. | Sibling jealousy

Omschrijving: Enige mate van emotionele verwarring gewoonlijk in aansluiting op de geboorte van een op hen volgend broertje of zusje komt voor bij de meeste jonge kinderen. Een rivaliteitsstoornis jegens broertje of zusje dient alleen gediagnosticeerd te worden indien de ernst of het voortduren van de stoornis statistisch uitzonderlijk is en samengaat met stoornis van sociaal functioneren. | Neventerm: | jalouzie tussen broertjes en zusjes
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: F93.3
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: F93.3


Delusional jealousy

ontrouwwaan
SNOMEDCT-NL (bevinding) / 8330006
SNOMEDCT-NL (bevinding) / 8330006
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
The European Parliament is correct to wish to have an enhanced standing in the eye of the public so that it becomes the focus of the new European political space, the accepted forum of the single political market: making European laws and budgets, and holding the executive to account. To date, the search for political legitimacy is being undermined by the continuing decline in turnout at elections, by scanty media reportage, by apathetic political parties and, even, by the latent jealousy of some national parliaments about its growing powers.

Tot op heden wordt de politieke legitimiteit van het Parlement ondermijnd door de voortdurende daling van de opkomst bij verkiezingen, schaarse media-aandacht, apathische politieke partijen en zelfs latente jaloersheid van sommige nationale parlementen wegens zijn toenemende bevoegdheden.


65. Stresses that tax administrations in developing countries need to cooperate if they are not part of the respective Ministries of Finance, especially over tax and budgetary policy, in ways that do not stimulate rivalry and jealousy but foster good relationships and good governance in tax matters;

65. benadrukt dat belastingautoriteiten in ontwikkelingslanden moeten samenwerken als ze geen deel uitmaken van hun ministerie van Financiën, met name op het gebied van belastingen en begrotingsbeleid, op een wijze die niet leidt tot rivaliteit en jaloezie, maar die goede betrekkingen en een goed bestuur in fiscale aangelegenheden bevordert;


65. Stresses that tax administrations in developing countries need to cooperate if they are not part of the respective Ministries of Finance, especially over tax and budgetary policy, in ways that do not stimulate rivalry and jealousy but foster good relationships and good governance in tax matters;

65. benadrukt dat belastingautoriteiten in ontwikkelingslanden moeten samenwerken als ze geen deel uitmaken van hun ministerie van Financiën, met name op het gebied van belastingen en begrotingsbeleid, op een wijze die niet leidt tot rivaliteit en jaloezie, maar die goede betrekkingen en een goed bestuur in fiscale aangelegenheden bevordert;


We know that agencies, even within one state, will not share information because of jealousies, power struggles and turf wars, let alone through cross-border cooperation. Why not make that a priority instead of frenetically legislating to take away our privacy all the time?

We weten dat er zelfs binnen een staat instanties zijn die geen informatie willen delen vanwege wedijver, twist om de macht, of competentiestrijd, laat staan als het gaat om grensoverschrijdende samenwerking. Waarom zouden we daar geen prioriteit van maken in plaats van ons steeds krampachtig met wetgeving bezig te houden die onze privacy wegneemt?


This determination is something which the United States, in particular, is following with a measure of astonishment and jealousy. That is what we need in order to make Europe competitive and attract investments for growth and employment; that is what matters in the Lisbon Strategy.

Vooral in de Verenigde Staten volgt men met verbazing en jaloezie onze voortvarendheid. Zo moet het, om Europa competitief te maken en investeringen aan te trekken voor groei en werkgelegenheid, daar gaat het om in de Lissabon-strategie.
Anderen hebben gezocht naar : translation delusional jealousy english dutch    translation delusional jealousy english dutch    translate "jealousy" in dutch     translate "jealousy" in dutch     translation morbid jealousy english dutch    translation morbid jealousy english dutch    translate "sibling jealousy" into dutch     translate "sibling jealousy" into dutch     translation astonishment and jealousy english dutch    translation astonishment and jealousy english dutch    translation because of jealousies english dutch    translation because of jealousies english dutch    translation rivalry and jealousy english dutch    translation rivalry and jealousy english dutch    translate "latent jealousy" into dutch     translate "latent jealousy" into dutch     translation chronic alcoholism dipsomania drug addiction english dutch    translation chronic alcoholism dipsomania drug addiction english dutch    translate "delirium tremens" in dutch     translate "delirium tremens" in dutch     translate "psychoactive substance abuse" into dutch     translate "psychoactive substance abuse" into dutch     translation disorder of personality and behaviour english dutch    translation disorder of personality and behaviour english dutch    translate "paranoia" in dutch     translate "paranoia" in dutch     translate "psychosis nos" into dutch     translate "psychosis nos" into dutch     --jealousy (anglais-francais)    --jealousy (englisch-deutsch)     


datacenter (1): www.wordscope.be (v4.0.br)

'jealousy' -> morbid jealousy | Jealousy (finding) | Morbid jealousy | Definition: This block contains a wide variety of disorders that differ in severity and clinical form but that are all attributable to the use of one or more psychoactive substances, which may or may not have been medically prescribed. The third character of the code identifies the substance involved, and the fourth character specifies the clinical state. The codes should be used, as required, for each substance specified, but it should be noted that not all fourth character codes are applicable to all substances. Identification of the psychoactive substance should be based on as many sources of information as possible. These include self-report data, analysis of blood and other body fluids, characteristic physical and psychological symptoms, clinical signs and behaviour, and other evidence such as a drug being in the patient's possession or reports from informed third parties. Many drug users take more than one type of psychoactive substance. The main diagnosis should be classified, whenever possible, according to the substance or class of substances that has caused or contributed most to the presenting clinical syndrome. Other diagnoses should be coded when other psychoactive substances have been taken in intoxicating amounts (common fourth character .0) or to the extent of causing harm (common fourth character .1), dependence (common fourth character .2) or other disorders (common fourth character .3-.9). Only in cases in which patterns of psychoactive substance-taking are chaotic and indiscriminate, or in which the contributions of different psychoactive substances are inextricably mixed, should the diagnosis of disorders resulting from multiple drug use (F19.-) be used. | Modifiers The following fourth-character subdivisions are for use with categories F10-F19: Code Title .0 Acute intoxication A condition that follows the administration of a psychoactive substance resulting in disturbances in level of consciousness, cognition, perception, affect or behaviour, or other psycho-physiological functions and responses. The disturbances are directly related to the acute pharmacological effects of the substance and resolve with time, with complete recovery, except where tissue damage or other complications have arisen. Complications may include trauma, inhalation of vomitus, delirium, coma, convulsions, and other medical complications. The nature of these complications depends on the pharmacological class of substance and mode of administration. Acute drunkenness in alcoholism Bad trips (drugs) Drunkenness NOS Pathological intoxication Trance and possession disorders in psychoactive substance intoxication Excl.: intoxication meaning poisoning (T36-T50) .1 Harmful use A pattern of psychoactive substance use that is causing damage to health. The damage may be physical (as in cases of hepatitis from the self-administration of injected psychoactive substances) or mental (e.g. episodes of depressive disorder secondary to heavy consumption of alcohol). Psychoactive substance abuse .2 Dependence syndrome A cluster of behavioural, cognitive, and physiological phenomena that develop after repeated substance use and that typically include a strong desire to take the drug, difficulties in controlling its use, persisting in its use despite harmful consequences, a higher priority given to drug use than to other activities and obligations, increased tolerance, and sometimes a physical withdrawal state. The dependence syndrome may be present for a specific psychoactive substance (e.g. tobacco, alcohol, or diazepam), for a class of substances (e.g. opioid drugs), or for a wider range of pharmacologically different psychoactive substances. Chronic alcoholism Dipsomania Drug addiction .3 Withdrawal state A group of symptoms of variable clustering and severity occurring on absolute or relative withdrawal of a psychoactive substance after persistent use of that substance. The onset and course of the withdrawal state are time-limited and are related to the type of psychoactive substance and dose being used immediately before cessation or reduction of use. The withdrawal state may be complicated by convulsions. .4 Withdrawal state with delirium A condition where the withdrawal state as defined in the common fourth character .3 is complicated by delirium as defined in F05.-. Convulsions may also occur. When organic factors are also considered to play a role in the etiology, the condition should be classified to F05.8. Delirium tremens (alcohol-induced) .5 Psychotic disorder A cluster of psychotic phenomena that occur during or following psychoactive substance use but that are not explained on the basis of acute intoxication alone and do not form part of a withdrawal state. The disorder is characterized by hallucinations (typically auditory, but often in more than one sensory modality), perceptual distortions, delusions (often of a paranoid or persecutory nature), psychomotor disturbances (excitement or stupor), and an abnormal affect, which may range from intense fear to ecstasy. The sensorium is usually clear but some degree of clouding of consciousness, though not severe confusion, may be present. Alcoholic:hallucinosis | jealousy | paranoia | psychosis NOS | Excl.: alcohol- or other psychoactive substance-induced residual and late-onset psychotic disorder (F10-F19 with common fourth character .7) .6 Amnesic syndrome A syndrome associated with chronic prominent impairment of recent and remote memory. Immediate recall is usually preserved and recent memory is characteristically more disturbed than remote memory. Disturbances of time sense and ordering of events are usually evident, as are difficulties in learning new material. Confabulation may be marked but is not invariably present. Other cognitive functions are usually relatively well preserved and amnesic defects are out of proportion to other disturbances. Amnestic disorder, alcohol- or drug-induced Korsakov's psychosis or syndrome, alcohol- or other psychoactive substance-induced or unspecified Excl.: nonalcoholic Korsakov's psychosis or syndrome (F04) .7 Residual and late-onset psychotic disorder A disorder in which alcohol- or psychoactive substance-induced changes of cognition, affect, personality, or behaviour persist beyond the period during which a direct psychoactive substance-related effect might reasonably be assumed to be operating. Onset of the disorder should be directly related to the use of the psychoactive substance. Cases in which initial onset of the state occurs later than episode(s) of such substance use should be coded here only where clear and strong evidence is available to attribute the state to the residual effect of the psychoactive substance. Flashbacks may be distinguished from psychotic state partly by their episodic nature, frequently of very short duration, and by their duplication of previous alcohol- or other psychoactive substance-related experiences. Alcoholic dementia NOS Chronic alcoholic brain syndrome Dementia and other milder forms of persisting impairment of cognitive functions Flashbacks Late-onset psychoactive substance-induced psychotic disorder Posthallucinogen perception disorder Residual:affective disorder | disorder of personality and behaviour | Excl.: alcohol- or psychoactive substance-induced:Korsakov's syndrome (F10-F19 with common fourth character .6) | psychotic state (F10-F19 with common fourth character .5) | .8 Other mental and behavioural disorders .9 Unspecified mental and behavioural disorder | Acute drunkenness in alcoholism Bad trips (drugs) Drunkenness NOS Pathological intoxication Trance and possession disorders in psychoactive substance intoxication | Psychoactive substance abuse | Chronic alcoholism Dipsomania Drug addiction | Delirium tremens (alcohol-induced) | Alcoholic:hallucinosis | jealousy | paranoia | psychosis NOS | Amnestic disorder, alcohol- or drug-induced Korsakov's psychosis or syndrome, alcohol- or other psychoactive substance-induced or unspecified | Alcoholic dementia NOS Chronic alcoholic brain syndrome Dementia and other milder forms of persisting impairment of cognitive functions Flashbacks Late-onset psychoactive substance-induced psychotic disorder Posthallucinogen perception disorder Residual:affective disorder | disorder of personality and behaviour

Date index: 2021-01-13