Forced landing while powered aircraft landing    
Forced landing while powered aircraft landing    
Practice forced landing    
Practice forced landing    
Forced landing    
Forced landing    
Crash    
Crash    
Emergency landing    
Emergency landing    
Land forces    
Land forces    
Multinational force    
Multinational force    
Armed forces    
Armed forces    
Ensure suitable braking force of trains    
Ensure suitable braking force of trains    
Air force operational compliance    
Air force operational compliance    
Instruct members of the air force    
Instruct members of the air force    
Derelict land    
Derelict land    
Air strip    
Air strip    
Land border    
Land border    
Short Take-off and landing    
Short Take-off and landing    
By land    
By land    
Extradition conventions in force    
Extradition conventions in force    

Translate "forced landing" in dutch :

TERMINOLOGIE
voir aussi les traductions en contexte ci-dessous
Forced landing while powered aircraft landing, practice forced landing, forced landing, crash, explosion, fire, forced landing, of or on (powered) aircraft, of or on nonpowered aircraft, emergency landing, land forces, ground forces, multinational force, emergency forces, forces of the United Nations, UN forces, United Nations troops, United Nations Forces(ECLAS), armed forces, armed services, legion, military, militia, armies(UNBIS), ensure suitable braking force of trains, ensure train braking force meets safety requirements, analyse the braking force of trains, test the braking force of trains, air force operational compliance, air force operational performance, air force operations, air force procedures, instruct members of the air force, teach air force crew, teach members of the air force, train air force crew, Derelict land, Vacant industrial land, Air strip, Landing lane, Landing strip, land border, Short Take-off and landing, STOL, by land, extradition conventions in force -*- oefennoodlanding, noodlanding, gedwongen landing, noodlanding, landmacht, multinationale strijdmacht, blauwe helmen, VN-strijdkrachten, VN-vredestroepen, krijgsmacht, militair, strijdkrachten, remkracht van treinen testen, luchtmachtoperaties, luchtmachtbemanning trainen, luchtmachtpersoneel trainen, luchtmachtbemanning opleiden, luchtmachtpersoneel opleiden, Braakliggend terrein, In onbruik geraakte industrieterreinen, Landingsbaan, landgrens, Vliegtuig met korte start en landing, over land, geldend uitleveringsverdrag

Forced landing while powered aircraft landing

noodlanding tijdens landing van aangedreven luchtvaartuig
SNOMEDCT-BE (event) / 269678009
SNOMEDCT-BE (event) / 269678009


Forced landing while landing, member of ground crew or airline employee injured

noodlanding tijdens landing, inzittende van commercieel luchtvaartuig in grond-luchtvervoer gewond
SNOMEDCT-BE (event) / 215983009
SNOMEDCT-BE (event) / 215983009


Forced landing while landing, occupant of military aircraft injured

noodlanding tijdens landing, inzittende van legerluchtvaartuig gewond
SNOMEDCT-BE (event) / 215976002
SNOMEDCT-BE (event) / 215976002


practice forced landing

oefennoodlanding
IATE - Air and space transport
IATE - Air and space transport


forced landing

noodlanding
IATE - Air and space transport
IATE - Air and space transport


collision with any object, fixed, movable or moving | crash | explosion | fire | forced landing | of or on (powered) aircraft |

botsing met elk voorwerp, vast, beweegbaar of bewegendvan of aan boord van (gemotoriseerd) luchtvaartuig | brandvan of aan boord van (gemotoriseerd) luchtvaartuig | explosievan of aan boord van (gemotoriseerd) luchtvaartuig | neerstortenvan of aan boord van (gemotoriseerd) luchtvaartuig | noodlandingvan of aan boord van (gemotoriseerd) luchtvaartuig
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: V95
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: V95


collision with any object, fixed, movable or moving | crash | explosion | fire | forced landing | of or on nonpowered aircraft |

botsing met elk voorwerp, vast, beweegbaar of bewegendvan of aan boord van niet- gemotoriseerd luchtvaartuig | brandvan of aan boord van niet- gemotoriseerd luchtvaartuig | explosievan of aan boord van niet- gemotoriseerd luchtvaartuig | neerstortenvan of aan boord van niet- gemotoriseerd luchtvaartuig | noodlandingvan of aan boord van niet- gemotoriseerd luchtvaartuig
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: V96
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: V96


emergency landing | forced landing

gedwongen landing | noodlanding
IATE - Air and space transport
IATE - Air and space transport


land forces [ ground forces ]

landmacht
08 INTERNATIONAL RELATIONS | MT 0821 defence | BT1 armed forces
08 INTERNATIONALE BETREKKINGEN | MT 0821 defensie | BT1 krijgsmacht


multinational force [ emergency forces | forces of the United Nations | UN forces | United Nations troops | United Nations Forces(ECLAS) ]

multinationale strijdmacht [ blauwe helmen | VN-strijdkrachten | VN-vredestroepen ]
08 INTERNATIONAL RELATIONS | MT 0816 international security | BT1 peace | RT UN Security Council [7606]
08 INTERNATIONALE BETREKKINGEN | MT 0816 internationale veiligheid | BT1 vrede | RT Veiligheidsraad VN [7606]


Definition: Parents forcing the child to be different from the local norm, either sex-inappropriate (e.g. dressing a boy in girl's clothes), age-inappropriate (e.g. forcing a child to take on responsibilities above her or his own age) or otherwise inappropriate (e.g. pressing the child to engage in unwanted or too difficult activities).

ouders die het kind dwingen afwijkend te zijn van de plaatselijke norm, hetzij qua sexe (b.v. het kleden van een jongen in meisjeskleding), hetzij qua leeftijd (b.v. een kind dwingen verantwoordelijkheden op zich te nemen die niet passen bij de leeftijd) of anderszins onaangepast (b.v. het kind dwingen deel te nemen aan activiteiten die het niet wil of die te moeilijk zijn).
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: Z62.6
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: Z62.6


armed forces [ armed services | legion | military | militia | armies(UNBIS) ]

krijgsmacht [ militair | strijdkrachten ]
08 INTERNATIONAL RELATIONS | MT 0821 defence | NT1 air force | NT1 civilian personnel | NT1 forces abroad | NT1 land forces | NT1 mercenary | NT1 military discipline | NT1 military law | NT1 military personnel | NT1 military training | NT2 mili
08 INTERNATIONALE BETREKKINGEN | MT 0821 defensie | NT1 beroepsleger | NT1 burgerpersoneel | NT1 dienstplicht | NT2 civiele dienst | NT2 dienstweigering | NT2 gewetensbezwaar | NT2 legerdienst voor vrouwen | NT2 vrijwillige legerdienst | NT1 huu


ensure suitable braking force of trains | ensure train braking force meets safety requirements | analyse the braking force of trains | test the braking force of trains

remkracht van treinen testen
skill
Vaardigheid


air force operational compliance | air force operational performance | air force operations | air force procedures

luchtmachtoperaties
knowledge
Kennis


instruct members of the air force | teach air force crew | teach members of the air force | train air force crew

luchtmachtbemanning trainen | luchtmachtpersoneel trainen | luchtmachtbemanning opleiden | luchtmachtpersoneel opleiden
skill
Vaardigheid


Derelict land | Vacant industrial land

Braakliggend terrein | In onbruik geraakte industrieterreinen
urbanisme et logement | Urbanisme
urbanisme et logement | Urbanisme


Air strip | Landing lane | Landing strip

Landingsbaan
défense | Aéronautique
défense | Aéronautique


land border

landgrens
European union & communities | Law, legislation & jurisprudence | Politics
Droit communautaire (Communautés européennes) | Droit international - droit des gens (Droit) | Migrations - colonisation (Politique)


Short Take-off and landing | STOL

Vliegtuig met korte start en landing
défense
défense


by land

over land
Public & private administration | European union & communities | Financial affairs, taxation & customs
Force publique (Administration publique et privée) | Communautés européennes | Droit communautaire (Communautés européennes) | Douanes (Finances, impôts et douanes)


extradition conventions in force

geldend uitleveringsverdrag
European union & communities | Law, legislation & jurisprudence | Politics
Droit communautaire (Communautés européennes) | Droit international - droit des gens (Droit) | Migrations - colonisation (Politique)
TRADUCTIONS EN CONTEXTE
flights over water beyond auto-rotational distance or safe forced landing distance from land, where in the case of the critical engine failure, the helicopter is not able to sustain level flight; and

het betreft een vlucht boven water op een afstand tot het land die niet met autorotatie is te overbruggen of die het niet mogelijk maakt om een veilige noodlanding te maken, waarbij de helikopter geen horizontale vlucht kan aanhouden als de kritieke motor uitvalt; en


flights over water beyond autorotational distance or safe forced landing distance from land, where in the case of the critical engine failure, the helicopter is not able to sustain level flight; and

het betreft een vlucht boven water op een afstand tot het land die niet met autorotatie is te overbruggen of die het niet mogelijk maakt om een veilige noodlanding te maken, waarbij de helikopter geen horizontale vlucht kan aanhouden als de kritieke motor uitvalt, en


(b) Take-off or landing incidents, including precautionary or forced landings.

b) Incidenten bij het starten of landen, inclusief gedwongen landingen of landingen uit voorzorg.


The Republic of Bulgaria may maintain in force for seven years from the date of entry into force of this Protocol the restrictions laid down in its legislation, existing at the time of the signing of this Protocol, on the acquisition of agricultural land, forests and forestry land by Swiss nationals and by legal persons set up in accordance with the laws of Switzerland.

De Republiek Bulgarije mag gedurende een periode van zeven jaar na de inwerkingtreding van dit protocol, de in zijn bij de ondertekening van dit protocol bestaande wetgeving vastgestelde beperkingen handhaven ten aanzien van het verwerven van landbouwgronden, bossen en bosbouwgronden door Zwitserse onderdanen, alsmede door rechtspersonen die zijn opgericht overeenkomstig de Zwitserse wetgeving.


Romania may maintain in force for seven years from the date of entry into force of this Protocol the restrictions laid down in its legislation, existing at the time of the signing of this Protocol, on the acquisition of agricultural land, forests and forestry land by Swiss nationals and by companies set up in accordance with the laws of Switzerland which are neither established nor registered in Romania.

Roemenië mag gedurende een periode van zeven jaar na de inwerkingtreding van dit protocol, de in zijn bij de ondertekening van dit protocol bestaande wetgeving vastgestelde beperkingen handhaven ten aanzien van het verwerven van landbouwgronden, bossen en bosbouwgronden door Zwitserse onderdanen, alsmede door vennootschappen die overeenkomstig de Zwitserse wetgeving zijn opgericht en die niet in Roemenië gevestigd of geregistreerd zijn.
D'autres ont cherché : translation derelict land english dutch    translation derelict land english dutch    translate "forced" into dutch     translate "forced" into dutch     translate "forced landing" in dutch     translate "forced landing" in dutch     translate "parents forcing" in dutch     translate "parents forcing" in dutch     translate "take-off and landing" into dutch     translate "take-off and landing" into dutch     translate "take-off or landing" into dutch     translate "take-off or landing" into dutch     translate "agricultural land" in dutch     translate "agricultural land" in dutch     translate "air force" in dutch     translate "air force" in dutch     translate "armed forces" into dutch     translate "armed forces" into dutch     translate "conventions in force" into dutch     translate "conventions in force" into dutch     translate "emergency landing" in dutch     translate "emergency landing" in dutch     translation land english dutch    translation land english dutch    translation land border english dutch    translation land border english dutch    translate "land forces" into dutch     translate "land forces" into dutch     translation maintain in force english dutch    translation maintain in force english dutch    translate "multinational force" in dutch     translate "multinational force" in dutch     translate "practice forced" into dutch     translate "practice forced" into dutch     translation practice forced landing english dutch    translation practice forced landing english dutch    translate "precautionary or forced" in dutch     translate "precautionary or forced" in dutch     translation safe forced english dutch    translation safe forced english dutch    translation safe forced landing english dutch    translation safe forced landing english dutch    translate "suitable braking force" into dutch     translate "suitable braking force" into dutch     translate "air strip" in dutch     translate "air strip" in dutch     translation forced landing while powered aircraft landing english dutch    translation forced landing while powered aircraft landing english dutch    translate "landing lane" in dutch     translate "landing lane" in dutch     translate "landing strip" into dutch     translate "landing strip" into dutch     translate "short take-off and landing" in dutch     translate "short take-off and landing" in dutch     translation un forces english dutch    translation un forces english dutch    translate "united nations forces" into dutch     translate "united nations forces" into dutch     translate "united nations troops" in dutch     translate "united nations troops" in dutch     translation vacant industrial land english dutch    translation vacant industrial land english dutch    translate "air force operational compliance" in dutch     translate "air force operational compliance" in dutch     translate "air force operational performance" into dutch     translate "air force operational performance" into dutch     translation air force operations english dutch    translation air force operations english dutch    translate "air force procedures" in dutch     translate "air force procedures" in dutch     translate "armed services" in dutch     translate "armed services" in dutch     translation armies english dutch    translation armies english dutch    translation by land english dutch    translation by land english dutch    translate "emergency forces" in dutch     translate "emergency forces" in dutch     translate "explosion" in dutch     translate "explosion" in dutch     translate "extradition conventions in force" in dutch     translate "extradition conventions in force" in dutch     translation forces of the united nations english dutch    translation forces of the united nations english dutch    translate "ground forces" into dutch     translate "ground forces" into dutch     translate "legion" into dutch     translate "legion" into dutch     translate "military" in dutch     translate "military" in dutch     translate "militia" in dutch     translate "militia" in dutch     translate "or on aircraft" into dutch     translate "or on aircraft" into dutch     translation or on nonpowered aircraft english dutch    translation or on nonpowered aircraft english dutch    translate "teach air force crew" into dutch     translate "teach air force crew" into dutch     translation train air force crew english dutch    translation train air force crew english dutch    --forced landing (anglais-francais)    --forced landing (englisch-deutsch)     


datacenter (1): www.wordscope.be (v4.0.br)

'forced landing' -> Forced landing while powered aircraft landing | Forced landing while landing, member of ground crew or airline employee injured | Forced landing while landing, occupant of military aircraft injured | practice forced landing | forced landing | collision with any object, fixed, movable or moving | crash | explosion | fire | forced landing | of or on (powered) aircraft |

Date index: 2021-03-21