Cruising level    
Cruising level    
Cruise altitude    
Cruise altitude    
Cruise liner    
Cruise liner    
River tourism    
River tourism    
History of recent cruise travel    
History of recent cruise travel    
Clay burning level adjusting    
Clay burning level adjusting    
Price index    
Price index    
Financing level    
Financing level    
Cruise missile    
Cruise missile    
ACC    
ACC    
Developmental phonological disorder    
Developmental phonological disorder    
Piezometric level    
Piezometric level    
Hyperlipidaemia    
Hyperlipidaemia    

Translate "cruising level" in dutch :

TERMINOLOGIE
cruising level, cruise altitude, cruise liner, cruise ship, cruising ship, passenger cruise ship, river tourism, inland waterway cruise, inland waterway excursion, inland waterways cruise, inland waterways excursion, inland waterways tourism, inland waterways trip, inland waterway tourism, inland waterway trip, river cruise, river excursion, river trip, History of recent cruise travel, clay burning level adjusting, clay burning level changing, adjust clay burning level, change clay burning level, price index, price indicator, price level, table of prices, threshold index, trigger index, Price level(STW), financing level, level of funding, rate of financing, rate of funding, Cruise missile, ACC, Adaptive cruise control, Developmental phonological disorder, speech articulation disorder, Piezometric level, hyperlipidaemia, increase in blood fat levels -*- kruisniveau, kruishoogte, cruiseschip, schip voor cruises, schip voor de toeristenreizen, riviertoerisme, riviercruise, riviertocht, voorgeschiedenis met recente cruise, levensstijl aanpassen om topsport te beoefenen, baktemperatuur van klei afstellen, baktemperatuur van klei bijstellen, radicale halsdissectie, prijsindex, index kosten levensonderhoud, prijsindicator, prijspeil, spilindex, interventiekoers, Kruisraket, Kruisvluchtwapen, ACC, Adaptive Cruise Control, niet-functionerend paraganglioom, Neventerm:, brabbelen, dyslalie, functionele articulatiestoornis, ontwikkelingsstoornis van, articulatie, klankvorming, Piëzometrisch niveau, hyperlipidemie, verhoogd vetgehalte in het bloed

cruising level

kruisniveau
IATE - Air and space transport
IATE - Air and space transport


cruise altitude | cruising level

kruishoogte
IATE - Air and space transport
IATE - Air and space transport


cruise liner | cruise ship | cruising ship | passenger cruise ship

cruiseschip | schip voor cruises | schip voor de toeristenreizen
IATE - Social affairs | Maritime and inland waterway transport
IATE - Social affairs | Maritime and inland waterway transport


river tourism [ inland waterway cruise | inland waterway excursion | inland waterways cruise | inland waterways excursion | inland waterways tourism | inland waterways trip | inland waterway tourism | inland waterway trip | river cruise | river excursion | river trip ]

riviertoerisme [ riviercruise | riviertocht ]
28 SOCIAL QUESTIONS | MT 2826 social affairs | BT1 tourism | BT2 leisure | RT inland waterway shipping [4821] | pleasure craft [4821]
28 SOCIALE VRAAGSTUKKEN | MT 2826 sociaal leven | BT1 toerisme | BT2 vrije tijd | RT binnenvaart [4821] | plezierboot [4821]


History of recent cruise travel

voorgeschiedenis met recente cruise
SNOMEDCT-NL (situatie) / 473087005
SNOMEDCT-NL (situatie) / 473087005


identify tactical demands necessary to perform at highest levels in sport | use strategy and tactics to achieve highest level of sports performance | implement relevant tactical skills to perform at the highest level in sport | perform at the highest level in sport by implementing relevant tactical skills

relevante tactische vaardigheden implementeren om aan topsport te doen | relevante tactische vaardigheden implementeren om in de sport op topniveau te presteren
skill
Vaardigheid


implement an adapted lifestyle to perform at the highest level in sport | perform sports at the highest level adapting lifestyle | adapt lifestyle to perform at the highest level in sport | plan lifestyle around performing sports at the highest levels

levensstijl aanpassen om sport op het hoogste niveau te beoefenen | levensstijl aanpassen om topsport te beoefenen
skill
Vaardigheid


clay burning level adjusting | clay burning level changing | adjust clay burning level | change clay burning level

baktemperatuur van klei afstellen | baktemperatuur van klei bijstellen
skill
Vaardigheid


A classical radical neck dissection (RND) involves excision of fibrofatty tissue and removal of lymph nodes from the mandible superiorly to the clavicle inferiorly (level I to level V), and in the unmodified procedure encompasses the sternocleidomast

radicale halsdissectie
SNOMEDCT-NL (RND) involves excision of fibrofatty tissue and removal of lymph nodes from the mandible superiorly to the clavicle inferiorly (level I to level V), and in the unmodified procedure encompasses the sternocleidomast / 45685007
SNOMEDCT-NL (verrichting) / 45685007


price index [ price indicator | price level | table of prices | threshold index | trigger index | Price level(STW) ]

prijsindex [ index kosten levensonderhoud | prijsindicator | prijspeil | spilindex ]
24 FINANCE | MT 2451 prices | BT1 prices policy | RT cost of living [1611] | purchasing power [1626]
24 FINANCIËN | MT 2451 prijzen | BT1 prijsbeleid | RT koopkracht [1626] | kosten van levensonderhoud [1611]


financing level [ level of funding | rate of financing | rate of funding ]

interventiekoers
10 EUROPEAN UNION | MT 1021 EU finance | BT1 principle of additionality | BT2 EU financing arrangements | BT3 EU financing | RT terms for aid [0811]
10 EUROPESE UNIE | MT 1021 Financiën van de EU | BT1 complementariteitsbeginsel | BT2 financieringsstelsel van de EU | BT3 financiering van de EU | RT voorwaarde van hulpverlening [0811]


Cruise missile

Kruisraket | Kruisvluchtwapen
défense | Armement
défense | Armement


ACC | Adaptive cruise control

ACC | Adaptive Cruise Control
transport | Automobile
transport | Automobile


A rare neuroendocrine neoplasm arising from neural crest-derived paraganglion cells (most often in the para-aortic region at the level of renal hilii, organ of Zuckerkandl, thoracic paraspinal region, bladder and carotid body) not associated with cat

niet-functionerend paraganglioom
SNOMEDCT-BE (most often in the para-aortic region at the level of renal hilii, organ of Zuckerkandl, thoracic paraspinal region, bladder and carotid body) not associated with cat / 764999002
SNOMEDCT-BE (disorder) / 764999002


Definition: A specific developmental disorder in which the child's use of speech sounds is below the appropriate level for its mental age, but in which there is a normal level of language skills. | Developmental:phonological disorder | speech articulation disorder | Dyslalia Functional speech articulation disorder Lalling

Omschrijving: Een specifieke ontwikkelingsstoornis waarin het gebruik dat het kind van spraakgeluiden maakt beneden het niveau van zijn verstandelijke leeftijd ligt, maar waarin er een normaal niveau voor taalvaardigheid bestaat. | Neventerm: | brabbelen | dyslalie | functionele articulatiestoornis | ontwikkelingsstoornis van | articulatie | ontwikkelingsstoornis van | klankvorming
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: F80.0
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: F80.0


Definition: A condition of arrested or incomplete development of the mind, which is especially characterized by impairment of skills manifested during the developmental period, skills which contribute to the overall level of intelligence, i.e. cognitive, language, motor, and social abilities. Retardation can occur with or without any other mental or physical condition. Degrees of mental retardation are conventionally estimated by standardized intelligence tests. These can be supplemented by scales assessing social adaptation in a given environment. These measures provide an approximate indication of the degree of mental retardation. The diagnosis will also depend on the overall assessment of intellectual functioning by a skilled diagnostician. Intellectual abilities and social adaptation may change over time, and, however poor, may improve as a result of training and rehabilitation. Diagnosis should be based on the current levels of functioning.

Omschrijving: Een toestand van tot stilstand gekomen of onvolledige ontwikkeling van het verstand, die vooral wordt gekenmerkt door een tijdens de ontwikkelingsperiode aan het licht tredende stoornis van vaardigheden, die mede bepalend is voor het algehele intelligentieniveau, d.w.z. cognitieve, verbale, motorische en sociale vermogens. Zwakzinnigheid kan voorkomen met of zonder een andere psychische of lichamelijke aandoening. Het is gebruikelijk de graad van zwakzinnigheid te schatten aan de hand van gestandaardiseerde intelligentietests. Deze kunnen worden aangevuld met schaalindelingen die de sociale aanpassing onder gegeven omstandigheden bepalen. Deze metingen geven een benadering van de graad van zwakzinnigheid. De diagnose zal ook afhankelijk zijn van de algehele beoordeling van het verstandelijk functioneren door een ervaren diagnosticus. Verstandelijke vermogens en sociale aanpassing kunnen in de loop van de tijd veranderen en, hoe gering ze ook zijn, verbeteren als resultaat van training en revalidatie. De diagnose dient gebaseerd te zijn op het huidige niveau van functioneren.
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: F70-F79
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: F70-F79


Piezometric level

Piëzometrisch niveau
agriculture | hydraulique
agriculture | hydraulique


Definition: Disorders characterized by a change in mood or affect, usually accompanied by a change in the overall level of activity, depressive, hypomanic, manic or bipolar (see F30-F38), but arising as a consequence of an organic disorder.

Omschrijving: stoornissen die worden gekenmerkt door een verandering van stemming of affect, gewoonlijk vergezeld van een verandering van het activiteitsniveau, hetzij depressief, hypomaan, manisch of bipolair (zie F30-F38), maar optredend als gevolg van een organische stoornis.
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: F06.3
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: F06.3


hyperlipidaemia | increase in blood fat levels

hyperlipidemie | verhoogd vetgehalte in het bloed
UGENT - Medical terms -
UGENT - Medical terms -
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
An IFR flight operating in cruising flight in controlled airspace shall be flown at a cruising level, or, if authorised by ATS unit to employ cruise climb techniques, between two levels or above a level, selected from the table of cruising levels in Appendix 3, except that the correlation of levels to track prescribed therein shall not apply whenever otherwise indicated in air traffic control clearances or specified by the competent authority in aeronautical information publications.

Een IFR-vlucht in kruisvlucht in gecontroleerd luchtruim wordt gevlogen op een kruisniveau of, indien de luchtverkeersleidingseenheid toestaat dat kruisklimtechnieken worden gebruikt, tussen twee niveaus of boven een niveau, geselecteerd uit de tabel van kruisniveaus in aanhangsel 3, behalve dat de in die tabel voorgeschreven correlatie tussen de niveaus en de grondkoers niet van toepassing is wanneer anders aangegeven in luchtverkeersleidingsklaringen of anders gespecificeerd door de bevoegde autoriteit in Luchtvaartgidsen.


An IFR flight operating in level cruising flight outside of controlled airspace shall be flown at a cruising level appropriate to its track as specified in the table of cruising levels in Appendix 3, except when otherwise specified by the competent authority for flight at or below 900 m (3 000 ft) above mean sea level.

Een IFR-vlucht in vlakke kruisvlucht buiten gecontroleerd luchtruim wordt gevlogen op een kruisniveau dat is aangepast aan de grondkoers, zoals aangegeven in de tabel van kruisniveaus in aanhangsel 3, behalve wanneer anders gespecificeerd door de bevoegde autoriteit op of boven 900 m (3 000 ft) boven gemiddeld zeeniveau.


Except where otherwise indicated in air traffic control clearances or specified by the competent authority, VFR flights in level cruising flight when operated above 900 m (3 000 ft) from the ground or water, or a higher datum as specified by the competent authority, shall be conducted at a cruising level appropriate to the track as specified in the table of cruising levels in Appendix 3.

Behalve wanneer anders vermeld in luchtverkeersleidingsklaringen of anders gespecificeerd door de bevoegde autoriteit, worden VFR-vluchten in vlakke kruisvlucht op meer dan 900 m (3 000 ft) boven de grond of het water, of op een grotere, door de bevoegde autoriteit gespecificeerde hoogte, uitgevoerd op een kruisniveau dat is aangepast aan de grondkoers, zoals aangegeven in de tabel van kruisniveaus in aanhangsel 3.


Change of cruising level: aircraft identification; requested new cruising level and cruising speed at this level, revised time estimates (when applicable) at subsequent flight information region boundaries.

Wijzing van kruisniveau: luchtvaartuigidentificatie; aangevraagd nieuw kruisniveau en kruissnelheid op dit niveau, herziene geschatte tijdstippen (voor zover van toepassing) aan de grenzen met de volgende vluchtinformatiegebieden.


vertical separation, obtained by assigning different levels selected from the table of cruising levels in Appendix 3 to the Annex to this Regulation, except that the correlation of levels to track as prescribed therein shall not apply whenever otherwise indicated in appropriate aeronautical information publications or air traffic control clearances.

verticale separatie door verschillende vliegniveaus toe te wijzen die werden geselecteerd uit de tabel met kruisniveaus in aanhangsel 3 van de bijlage bij deze verordening, met dien verstande dat de daarin voorgeschreven correlatie tussen vliegniveaus en grondkoers niet geldt wanneer anders is aangegeven in toepasselijke Luchtvaartgidsen (AIP’s) of luchtverkeersleidingsklaringen.
Anderen hebben gezocht naar : translate "adaptive cruise" in dutch     translate "adaptive cruise" in dutch     translate "change of cruising" into dutch     translate "change of cruising" into dutch     translation change of cruising level english dutch    translation change of cruising level english dutch    translation cruise english dutch    translation cruise english dutch    translate "piezometric level" in dutch     translate "piezometric level" in dutch     translate "achieve highest level" in dutch     translate "achieve highest level" in dutch     translate "assigning different levels" in dutch     translate "assigning different levels" in dutch     translation blood fat levels english dutch    translation blood fat levels english dutch    translate "but arising" in dutch     translate "but arising" in dutch     translate "clay burning" into dutch     translate "clay burning" into dutch     translation clay burning level english dutch    translation clay burning level english dutch    translate "cruising" in dutch     translate "cruising" in dutch     translation cruising level english dutch    translation cruising level english dutch    translate "financing level" into dutch     translate "financing level" into dutch     translation flights in level english dutch    translation flights in level english dutch    translation inland waterway cruise english dutch    translation inland waterway cruise english dutch    translation level english dutch    translation level english dutch    translate "level cruising" in dutch     translate "level cruising" in dutch     translation level of funding english dutch    translation level of funding english dutch    translation neuroendocrine neoplasm arising english dutch    translation neuroendocrine neoplasm arising english dutch    translation operating in cruising english dutch    translation operating in cruising english dutch    translation operating in level english dutch    translation operating in level english dutch    translate "price level" in dutch     translate "price level" in dutch     translation recent cruise english dutch    translation recent cruise english dutch    translation recent cruise travel english dutch    translation recent cruise travel english dutch    translation result of training english dutch    translation result of training english dutch    translation table of cruising english dutch    translation table of cruising english dutch    translation appropriate level english dutch    translation appropriate level english dutch    translation highest level english dutch    translation highest level english dutch    translation overall level english dutch    translation overall level english dutch    translate "adaptive cruise control" in dutch     translate "adaptive cruise control" in dutch     translation cruise missile english dutch    translation cruise missile english dutch    translation history of recent cruise travel english dutch    translation history of recent cruise travel english dutch    translate "adjust clay burning level" into dutch     translate "adjust clay burning level" into dutch     translation change clay burning level english dutch    translation change clay burning level english dutch    translate "clay burning level adjusting" in dutch     translate "clay burning level adjusting" in dutch     translation clay burning level changing english dutch    translation clay burning level changing english dutch    translate "cruise altitude" in dutch     translate "cruise altitude" in dutch     translate "cruise liner" into dutch     translate "cruise liner" into dutch     translate "cruise ship" in dutch     translate "cruise ship" in dutch     translation cruising ship english dutch    translation cruising ship english dutch    translation hyperlipidaemia english dutch    translation hyperlipidaemia english dutch    translation increase in blood fat levels english dutch    translation increase in blood fat levels english dutch    translation inland waterway excursion english dutch    translation inland waterway excursion english dutch    translate "inland waterway tourism" into dutch     translate "inland waterway tourism" into dutch     translation inland waterway trip english dutch    translation inland waterway trip english dutch    translate "inland waterways cruise" in dutch     translate "inland waterways cruise" in dutch     translation inland waterways excursion english dutch    translation inland waterways excursion english dutch    translate "inland waterways tourism" in dutch     translate "inland waterways tourism" in dutch     translation inland waterways trip english dutch    translation inland waterways trip english dutch    translation passenger cruise ship english dutch    translation passenger cruise ship english dutch    translate "price index" in dutch     translate "price index" in dutch     translate "price indicator" in dutch     translate "price indicator" in dutch     translation rate of financing english dutch    translation rate of financing english dutch    translate "rate of funding" into dutch     translate "rate of funding" into dutch     translate "river cruise" into dutch     translate "river cruise" into dutch     translation river excursion english dutch    translation river excursion english dutch    translate "river tourism" into dutch     translate "river tourism" into dutch     translate "river trip" into dutch     translate "river trip" into dutch     translation speech articulation disorder english dutch    translation speech articulation disorder english dutch    translate "table of prices" into dutch     translate "table of prices" into dutch     translation threshold index english dutch    translation threshold index english dutch    translate "trigger index" into dutch     translate "trigger index" into dutch     --cruising level (anglais-francais)    --cruising level (englisch-deutsch)     


datacenter (1): www.wordscope.be (v4.0.br)

'cruising level' -> cruising level | cruise altitude | cruising level | cruise liner | cruise ship | cruising ship | passenger cruise ship | river tourism [ inland waterway cruise | inland waterway excursion | inland waterways cruise | inland waterways excursion | inland waterways tourism | inland waterways trip | inland waterway tourism | inland waterway trip | river cruise | river excursion | river trip ]

Date index: 2021-02-11