Air cabotage    
Air cabotage    
Road cabotage    
Road cabotage    
Maritime cabotage    
Maritime cabotage    
Cabotage    
Cabotage    
Consecutive cabotage    
Consecutive cabotage    

Translate "cabotage" in dutch :

TERMINOLOGIE
air cabotage, road cabotage, maritime cabotage, coastal shipping, coastal trade, cabotage, consecutive cabotage -*- luchtcabotage, wegcabotage, kustvaart, cabotage, aansluitende cabotage

air cabotage

luchtcabotage
48 TRANSPORT | MT 4826 air and space transport | BT1 air transport | RT maritime cabotage [4821] | road cabotage [4816]
48 TRANSPORT | MT 4826 lucht- en ruimtevervoer | BT1 luchtvervoer | RT kustvaart [4821] | wegcabotage [4816]


road cabotage

wegcabotage
48 TRANSPORT | MT 4816 land transport | BT1 road transport | BT2 land transport | RT air cabotage [4826] | maritime cabotage [4821]
48 TRANSPORT | MT 4816 vervoer over land | BT1 wegvervoer | BT2 vervoer over land | RT kustvaart [4821] | luchtcabotage [4826]


maritime cabotage [ coastal shipping | coastal trade ]

kustvaart
48 TRANSPORT | MT 4821 maritime and inland waterway transport | BT1 maritime transport | RT air cabotage [4826] | road cabotage [4816]
48 TRANSPORT | MT 4821 vervoer over zee en over binnenwateren | BT1 vervoer over zee | RT luchtcabotage [4826] | wegcabotage [4816]


cabotage

cabotage
IATE - Air and space transport
IATE - Air and space transport


road cabotage

cabotage
IATE - TRANSPORT
IATE - TRANSPORT


consecutive cabotage

aansluitende cabotage
IATE - Air and space transport
IATE - Air and space transport
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
K. whereas other rules related to illegal cabotage, e.g. relating to the performance of cabotage in a form not in line with national requirements relating to social legislation applicable to the contract, should be included in the list as serious infringements, in view of their potential to create a risk of fatalities or serious injuries;

K. overwegende dat andere regels in verband met illegale cabotage, bijv. de uitvoering van cabotage in een vorm die niet strookt met de nationale voorschriften van sociale aard die van toepassing zijn op het contract, moeten worden opgenomen op de lijst als ernstige inbreuken, gezien het risico daarvan op dodelijke of ernstige verwondingen;


Areas of difference which remain, apart from the definition of cabotage, include the further opening of the cabotage market; partial unloading; the definition of "cabotage operations"; the posting of workers; the regulation of cross trade; a clearer use of the concept "temporary"; combined transport and the date of application of the Regulation, which the Council wants to postpone to 24 months after its entry into force.

Er blijven, naast de definitie van cabotage, nog andere punten van verschil van mening bestaan, waaronder de verdere liberalisering van de cabotagemarkt, gedeeltelijke lossing, de definitie van "cabotageverrichtingen", de terbeschikkingstelling van werknemers, de regulering van derdelandenvervoer, een verduidelijking van het concept "tijdelijk vervoer", gecombineerd vervoer en de datum van toepassing van de verordening, die de Raad wil uitstellen tot 24 maanden na de inwerkingtreding.


This implementation means that cabotage is liberalised: the Commission does not envisage the abolition of liberalised cabotage, but rather its completion.

De uitvoering van deze verordening brengt met zich mee dat de kustvaart wordt geliberaliseerd: de Commissie is dan ook niet van plan de liberalisering van de kustvaart af te schaffen, maar wil deze juist volledig doorvoeren.


Countries such as France, Germany and probably Austria are by nature the most cabotaged countries, and the fact that we have just chosen a definition of cabotage that involves cabotage following an international journey is a good thing, but it means that the social issue is definitely going to create considerable distortions, while in carriage by road, it is the principle of the country of origin that applies, once one is mobile.

Landen zoals Frankrijk, Duitsland en waarschijnlijk Oostenrijk zijn van nature landen met de meeste cabotage. Het feit dat we nu juist een definitie van cabotage hebben gekozen die inhoudt dat cabotage volgt na een internationale rit, is een goede zaak. Het betekent echter dat het sociale vraagstuk ongetwijfeld aanzienlijke verstoring met zich gaat brengen, terwijl bij het wegvervoer zodra men mobiel is, het beginsel van land van herkomst wordt toegepast.


The Commission is in any event calling, on the basis of studies commissioned by it, for priority to be given in passenger transport to progressive opening up of the network in three stages. That approach would provide initially for the full opening up of the market in niches providing regular services (night trains and car trains, with cabotage options), then an opening up of all cross-border connections, including long-distance and high-speed trains, without a cabotage option, and finally the complete liberalisation of all cross-border connections, including cabotage options.

De Commissie concludeert alleszins op grond van de studies die zij heeft laten uitvoeren, dat ten aanzien van het reizigersverkeer de voorkeur moet uitgaan naar een geleidelijke opening van het spoorwegnet in drie stappen: ten eerste de openstelling van de markt voor reguliere niches (nacht- en autoslaaptreinen, met mogelijkheid van cabotage), vervolgens de volledig liberalisering van alle internationale diensten, met inbegrip van langeafstands- en hogesnelheidsdiensten, zonder cabotage, en tenslotte de volledige liberalisering van alle internationale diensten, met de mogelijkheid van cabotage.