Average all-engine gradient    
Average all-engine gradient    
All-engine gradient    
All-engine gradient    
Average gradient    
Average gradient    

Translate "average all-engine gradient" in dutch :

TERMINOLOGIE
average all-engine gradient, all-engine gradient, average gradient -*- gemiddelde gradiënt met gebruik van alle motoren, gradiënt met gebruik van alle motoren, gemiddelde gradient

average all-engine gradient

gemiddelde gradiënt met gebruik van alle motoren
IATE - Air and space transport
IATE - Air and space transport


all-engine gradient

gradiënt met gebruik van alle motoren
IATE - Air and space transport
IATE - Air and space transport


average gradient

gemiddelde gradient
IATE - Culture and religion
IATE - Culture and religion
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
2.4.2. For vehicles in which the energy is absorbed by the braking action of the engine alone, a tolerance of ± 5 km/h on the average speed shall be permitted, and the gear enabling the speed to be stabilised at the value closest to 30 km/h on the 6 % down-gradient shall be engaged.

2.4.2. Voor voertuigen waarbij de energie uitsluitend door de remwerking van de motor wordt opgenomen is een tolerantie van ± 5 km/h voor de gemiddelde snelheid toegestaan en moet die versnelling zijn ingeschakeld waarmee de snelheid op de neerwaartse helling van 6 % zo dicht mogelijk bij 30 km/h kan worden gehouden.


The number of engines placed on the market under the flexibility scheme shall, in each engine category, not exceed 20 % of the annual quantity of equipment with engines in that category that is placed on the market by the OEM (calculated as an average of the latest 5 years’ sales on the Union market).

Het aantal motoren dat op grond van de flexibele regeling in de handel wordt gebracht, mag in elke motorcategorie niet meer bedragen dan 20 % van de per jaar door de fabrikant van originele uitrusting in de handel gebrachte uitrusting met motoren in die categorie (berekend als een gemiddelde van de verkopen over de afgelopen vijf jaar op de markt van de Unie).


The number of engines placed on the market under the flexibility scheme shall, in each engine category, not exceed 37,5 % of the annual quantity of equipment with engines in that category that is placed on the market by the OEM (calculated as an average of the latest 5 years’ sales on the Union market).

Het aantal motoren dat op grond van de flexibele regeling in de handel wordt gebracht, mag in elke motorcategorie niet meer bedragen dan 37,5 % van de per jaar door de fabrikant van originele uitrusting in de handel gebrachte uitrusting met motoren in die categorie (berekend als een gemiddelde van de verkopen over de afgelopen vijf jaar op de markt van de Unie).


Average reagent consumption and average demanded reagent consumption by the engine system either over the previous complete 48 hour period of engine operation or the period needed for a demanded reagent consumption of at least 15 litres, whichever is longer, shall be available via the serial port of the standard diagnostic connector as referred to in section 6.8.3 of Annex IV to Directive 2005/78/EC.

Het gemiddelde reagensverbruik en het gemiddelde vereiste reagensverbruik van het motorsysteem, hetzij gedurende de voorbije werkingsperiode van 48 uur, hetzij gedurende de periode die nodig is om minstens 15 liter reagens te verbruiken (de langste duur is van toepassing), moeten beschikbaar zijn via de seriële poort van de standaarddiagnoseconnector, zoals bedoeld in punt 6.8.3 van bijlage IV bij Richtlijn 2005/78/EG.


Average reagent consumption and average demanded reagent consumption by the engine system either over the previous complete 48 hour period of engine operation or the period needed for a demanded reagent consumption of at least 15 litres, whichever is longer, shall be available via the serial port of the standard diagnostic connector (see section 6.8.3 of Annex IV to Directive 2005/78/EC).

Het gemiddelde reagensverbruik en het gemiddelde vereiste reagensverbruik van het motorsysteem, hetzij gedurende de voorbije werkingsperiode van 48 uur, hetzij gedurende de periode die nodig is om minstens 15 l reagens te verbruiken (de langste duur is van toepassing), moeten beschikbaar zijn via de seriële poort van de standaarddiagnoseconnector (zie punt 6.8.3 van bijlage IV bij Richtlijn 2005/78/EG).