Amphibians    
Amphibians    
The study of reptiles and amphibians    
The study of reptiles and amphibians    
Venom of amphibian    
Venom of amphibian    
Exposure to attack by amphibian    
Exposure to attack by amphibian    
Amphibian    
Amphibian    
Advanced Aero-Amphibian project    
Advanced Aero-Amphibian project    

Translate "amphibians" into dutch :

TERMINOLOGIE
voir aussi les traductions en contexte ci-dessous
amphibians, the study of reptiles and amphibians, herpetology, reptile and amphibian studies, Venom of amphibian, Exposure to attack by amphibian, amphibian, Advanced Aero-Amphibian project, AAA, frog, salamander, toad -*- amfibievliegtuigen, herpetologie, gif van amfibie, blootstelling aan aanval door amfibie, amfibieën, AAA-project, AAA, amfibie, kikker, pad, salamander

amphibians

amfibievliegtuigen
IATE - Air and space transport
IATE - Air and space transport


the study of reptiles and amphibians | herpetology | reptile and amphibian studies

herpetologie
knowledge
Kennis


Venom of amphibian

gif van amfibie
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: T63.8
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: T63.8


Exposure to attack by amphibian

blootstelling aan aanval door amfibie
SNOMEDCT-BE (event) / 58908002
SNOMEDCT-BE (event) / 58908002


amphibian

amfibieën
IATE - ENVIRONMENT
IATE - ENVIRONMENT


Advanced Aero-Amphibian project | AAA [Abbr.]

AAA-project | AAA [Abbr.]
IATE - TRANSPORT | Natural and applied sciences
IATE - TRANSPORT | Natural and applied sciences


amphibian [ frog | salamander | toad ]

amfibie [ kikker | pad | salamander ]
52 ENVIRONMENT | MT 5211 natural environment | BT1 animal life | BT2 wildlife
52 MILIEU | MT 5211 natuurlijk milieu | BT1 fauna | BT2 wild leven
TRADUCTIONS EN CONTEXTE
Mentioning developmental stages is important especially for invertebrates larvae, nymph, pupae or embryos of the vertebrates and ontogenetic stages of amphibians or fish.

Het vermelden van ontwikkelingsstadia is belangrijk, met name voor ongewervelden, larven, nmfen, pupae of embryo's van gewervelden en ontogenetische stadia van amfibieën of vissen.


It has been calculated that one in four species of mammals, one in eight birds and more than one in three amphibians are threatened with extinction worldwide (IUCN, 2012).

Vastgesteld is dat één op de vier zoogdieren, één op de acht vogels en meer dan één op de drie amfibieën wereldwijd met uitsterven bedreigd zijn (IUCN, 2012).


In the EU, 42% of mammals, 43% of birds, 45% of butterflies, 30% of amphibians, 45% of reptiles and 52% of freshwater fish are threatened with extinction.

In de EU wordt 42% van de zoogdieren, 43% van de vogels, 45% van de vlinders, 30% van de amfibieën, 45% van de reptielen en 52% van de zoetwatervissen met uitsterven bedreigd.


330 kg for an amphibian or floatplane/helicopter single-seater; or

330 kg voor een eenzitsamfibie- of -drijfvliegtuig/-helikopter; of


495 kg for an amphibian or floatplane/helicopter two-seater, provided that, where operating both as a floatplane/helicopter and as a land plane/helicopter, it falls below both MTOM limits, as appropriate;

495 kg voor een tweezitsamfibie- of -drijfvliegtuig/-helikopter, op voorwaarde dat, indien het luchtvaartuig zowel dienst doet als drijf- en als landvliegtuig/-helikopter, het onder beide MTOM-grenzen valt, al naar hetgeen van toepassing is;
D'autres ont cherché : translation amphibians english dutch    translation amphibians english dutch    translate "advanced aero-amphibian" in dutch     translate "advanced aero-amphibian" in dutch     translate "venom of amphibian" into dutch     translate "venom of amphibian" into dutch     translate "amphibian" in dutch     translate "amphibian" in dutch     translate "attack by amphibian" into dutch     translate "attack by amphibian" into dutch     translate "for an amphibian" in dutch     translate "for an amphibian" in dutch     translation reptiles and amphibians english dutch    translation reptiles and amphibians english dutch    translation stages of amphibians english dutch    translation stages of amphibians english dutch    translate "three amphibians" into dutch     translate "three amphibians" into dutch     translation advanced aero-amphibian project english dutch    translation advanced aero-amphibian project english dutch    translation exposure to attack by amphibian english dutch    translation exposure to attack by amphibian english dutch    translation herpetology english dutch    translation herpetology english dutch    translate "reptile and amphibian studies" into dutch     translate "reptile and amphibian studies" into dutch     translate "salamander" into dutch     translate "salamander" into dutch     --amphibians (anglais-francais)    --amphibians (englisch-deutsch)     


datacenter (1): www.wordscope.be (v4.0.br)

'amphibians' -> amphibians | the study of reptiles and amphibians | herpetology | reptile and amphibian studies | Venom of amphibian | Exposure to attack by amphibian | amphibian | Advanced Aero-Amphibian project | AAA [Abbr.] | amphibian [ frog | salamander | toad ]

Date index: 2021-03-03