Rate-of-climb indicator    
Rate-of-climb indicator    
Climbing speed indicator    
Climbing speed indicator    
Instantaneous rate of climb indicator    
Instantaneous rate of climb indicator    

Translate "Rate-of-climb indicator" into dutch :

TERMINOLOGIE
Rate-of-climb indicator, variometer, climbing speed indicator, diving speed indicator, rate-of-climb indicator, vertical speed indicator, instantaneous rate of climb indicator -*- stijg- en- daalsnelheidsmeter, stijgsnelheidsmeter, stijg-en daalsnelheidsmeter, variometer, momentele stijgsnelheidsmeter

Rate-of-climb indicator | variometer

stijg- en- daalsnelheidsmeter | stijgsnelheidsmeter
IATE - Air and space transport
IATE - Air and space transport


climbing speed indicator | diving speed indicator | rate-of-climb indicator | variometer | vertical speed indicator

stijg-en daalsnelheidsmeter | variometer
IATE - Air and space transport
IATE - Air and space transport


instantaneous rate of climb indicator

momentele stijgsnelheidsmeter
IATE - TRANSPORT | Land transport
IATE - TRANSPORT | Land transport
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
In respect of grants, they shall include the priority actions, the evaluation criteria, the funding rate and the indicative list of eligible measures and costs, in accordance with Article 3 of this Regulation.

Met betrekking tot subsidies worden daarin de prioritaire acties, de evaluatiecriteria en het financieringspercentage vermeld alsmede de indicatieve lijst van subsidiabele maatregelen en kosten, overeenkomstig artikel 3 van deze verordening.


In implementing the Cohesion Fund, the Commission has carefully followed the guidelines set by the Council and has targeted the central rates of the indicative allocation for the beneficiary countries.

Bij de toewijzing van de middelen uit het Cohesiefonds heeft de Commissie de door de Raad gegeven richtsnoeren volledig gevolgd en zich op het midden van de indicatieve toewijzing voor de begunstigde landen gericht.


its unemployment rate as an indicator of its capacity to integrate refugees (10 %).

het werkloosheidspercentage als een graadmeter voor het vermogen de vluchtelingen te integreren (10 %).


The dividend payout policy, provisions relating to interest payable or a description of the underlying, including the method used to relate the underlying and the rate, and an indication where information about the past and future performance of the underlying and its volatility can be obtained

Het dividenduitbetalingsbeleid, bepalingen inzake de te betalen rente of een beschrijving van de onderliggende waarde, met inbegrip van de methode die wordt gebruikt om het verband tussen de onderliggende waarde en de rente te leggen, en alsmede een aanwijzing waar informatie over het in het verleden behaalde en toekomstige rendement van de onderliggende waarde en over de volatiliteit daarvan beschikbaar is


An IFR flight operating in cruising flight in controlled airspace shall be flown at a cruising level, or, if authorised by ATS unit to employ cruise climb techniques, between two levels or above a level, selected from the table of cruising levels in Appendix 3, except that the correlation of levels to track prescribed therein shall not apply whenever otherwise indicated in air traffic control clearances or specified by the competent authority in aeronautical information publications.

Een IFR-vlucht in kruisvlucht in gecontroleerd luchtruim wordt gevlogen op een kruisniveau of, indien de luchtverkeersleidingseenheid toestaat dat kruisklimtechnieken worden gebruikt, tussen twee niveaus of boven een niveau, geselecteerd uit de tabel van kruisniveaus in aanhangsel 3, behalve dat de in die tabel voorgeschreven correlatie tussen de niveaus en de grondkoers niet van toepassing is wanneer anders aangegeven in luchtverkeersleidingsklaringen of anders gespecificeerd door de bevoegde autoriteit in Luchtvaartgidsen.
Anderen hebben gezocht naar : translation rate-of-climb english dutch    translation rate-of-climb english dutch    translation rate-of-climb indicator english dutch    translation rate-of-climb indicator english dutch    translate "an indication" into dutch     translate "an indication" into dutch     translate "the indicative" into dutch     translate "the indicative" into dutch     translation climb indicator english dutch    translation climb indicator english dutch    translation climbing speed indicator english dutch    translation climbing speed indicator english dutch    translate "indicator" in dutch     translate "indicator" in dutch     translate "indicative" in dutch     translate "indicative" in dutch     translation whenever otherwise indicated english dutch    translation whenever otherwise indicated english dutch    translation diving speed indicator english dutch    translation diving speed indicator english dutch    translate "instantaneous rate of climb indicator" in dutch     translate "instantaneous rate of climb indicator" in dutch     translation variometer english dutch    translation variometer english dutch    translate "vertical speed indicator" into dutch     translate "vertical speed indicator" into dutch     translation Rate-of-climb indicator english dutch    translation Rate-of-climb indicator english dutch    --Rate-of-climb indicator (anglais-francais)    --Rate-of-climb indicator (englisch-deutsch)     


datacenter (1): www.wordscope.be (v4.0.br)

'Rate-of-climb indicator' -> Rate-of-climb indicator | variometer | climbing speed indicator | diving speed indicator | rate-of-climb indicator | variometer | vertical speed indicator | instantaneous rate of climb indicator

Date index: 2020-12-23