GPWS/TAWS warning    
GPWS/TAWS warning    
Ground proximity warning system    
Ground proximity warning system    
Ground Proximity Warning System    
Ground Proximity Warning System    

Translate "GPWS" in dutch :

TERMINOLOGIE
voir aussi les traductions en contexte ci-dessous
GPWS/TAWS warning, ground proximity warning system, GPWS, Ground Proximity Warning System -*- GPWS/TAWS-waarschuwing, grondnaderingswaarschuwingssysteem, GPWS

GPWS/TAWS warning

GPWS/TAWS-waarschuwing
IATE - Air and space transport | Technology and technical regulations
IATE - Air and space transport | Technology and technical regulations


ground proximity warning system | GPWS [Abbr.]

grondnaderingswaarschuwingssysteem | GPWS [Abbr.]
IATE - Air and space transport | Technology and technical regulations
IATE - Air and space transport | Technology and technical regulations


Ground Proximity Warning System | GPWS [Abbr.]

grondnaderingswaarschuwingssysteem | installatie ter voorkoming van botsingen met het terrein
IATE - Air and space transport
IATE - Air and space transport
TRADUCTIONS EN CONTEXTE
The competent authorities of the Russian Federation informed the Commission on 11 June 2009 that they modified their decision of 25 April 2008, whereby they excluded from operations into the Community aircraft on the AOC of 13 Russian aircraft which at that time were not equipped to perform international flights as per ICAO standards, since they lacked in particular the required TAWS/E-GPWS equipment.

De bevoegde autoriteiten van de Russische Federatie hebben de Commissie op 11 juni 2009 in kennis gesteld van een wijziging van hun besluit van 25 april 2008, waarbij zij in het AOC van 13 Russische luchtvaartmaatschappijen een verbod hadden opgenomen voor vluchten naar de Gemeenschap met luchtvaartuigen die toen niet waren uitgerust om overeenkomstig de ICAO-normen internationale vluchten uit te voeren, omdat zij met name niet over de vereiste TAWS/E-GPWS-apparatuur beschikten.


These aircraft were not equipped to perform international flights as per ICAO standards (not equipped with TAWS/E-GPWS) and their certificate of airworthiness had expired and had not been renewed.

Deze luchtvaartuigen waren niet uitgerust om internationale vluchten volgens de ICAO-normen uit te voeren (niet uitgerust met TAWS/E-GPWS) en hun luchtwaardigheidscertificaat was verstreken en was niet vernieuwd.


However, they also took note that, in order to comply with ICAO standards, corrective actions need to be continued and completed in a number of areas, inter alia the equipment of the complete Boeing 737 fleet with E-GPWS — Enhanced Ground Proximity Warning System, the implementation of Flight Data Monitoring for the whole fleet of the carrier, as well as the necessary improvements of its internal control systems.

Zij wijzen er echter ook op dat alleen aan de ICAO-normen kan worden voldaan als de corrigerende maatregelen op een aantal gebieden worden voortgezet en voltooid; het betreft onder meer de uitrusting van de volledige vloot Boeing 737 met EGPWS (Enhanced Ground Proximity Warning System), de toepassing van Flight Data Monitoring voor de volledige vloot van de maatschappij en noodzakelijke verbeteren op het gebied van de interne controlesystemen van de maatschappij.


(z) GPWS/TAWS "alert" when any difficulty or hazard arises or might have arisen as a result of crew response to the "alert".

z) GPWS/TAWS "alarm" wanneer de reactie van de bemanning op het "alarm" leidt of had kunnen leiden tot moeilijkheden of gevaar.


GPWS/TAWS "alert" when any difficulty or hazard arises or might have arisen as a result of crew response to the "alert".

GPWS/TAWS "alarm" wanneer de reactie van de bemanning op het "alarm" leidt of had kunnen leiden tot moeilijkheden of gevaar