Configuration Deviation List    
Configuration Deviation List    

Translate "Configuration Deviation List" in dutch :

TERMINOLOGIE
voir aussi les traductions en contexte ci-dessous
Configuration Deviation List, CDL -*- configuratie-afwijkingslijst, CDL

Configuration Deviation List | CDL [Abbr.]

configuratie-afwijkingslijst | CDL [Abbr.]
IATE - Air and space transport
IATE - Air and space transport
TRADUCTIONS EN CONTEXTE
deciding on acceptance of the aircraft with unserviceabilities in accordance with the configuration deviation list (CDL) or MEL, if applicable;

de gezagvoerder beslist of hij/zij een luchtvaartuig accepteert met gebreken die zijn toegestaan volgens de configuratieafwijkingslijst (CDL) of de minimumuitrustingslijst (MEL), al naargelang van toepassing;


deciding on acceptance of the aircraft with unserviceabilities in accordance with the configuration deviation list (CDL) or minimum equipment list (MEL), as applicable;

de gezagvoerder beslist of hij/zij een luchtvaartuig accepteert met gebreken die zijn toegestaan volgens de configuratieafwijkingslijst (CDL) of de minimumuitrustingslijst (MEL), al naargelang van toepassing;


deciding on acceptance of the aircraft with unserviceabilities in accordance with the configuration deviation list (CDL) or minimum equipment list (MEL), as applicable; and

de gezagvoerder beslist of hij/zij een luchtvaartuig accepteert met gebreken die zijn toegestaan volgens de configuratieafwijkingslijst (CDL) of de minimumuitrustingslijst (MEL), al naargelang van toepassing, en


The rectification in accordance with the data specified in point M.A.304 and/or point M.A.401, as applicable, of any defect and damage affecting safe operation, taking into account, for all large aircraft or aircraft used for commercial air transport, the minimum equipment list and configuration deviation list as applicable to the aircraft type’;

het herstellen in overeenstemming met de gegevens vermeld in punt M.A.304 en/of punt M.A.401, naargelang het geval, van elk defect of van elke schade die het veilig gebruik aantasten, rekening houdend voor alle grote luchtvaartuigen of luchtvaartuigen aangewend voor commercieel luchttransport, met de minimumuitrustingslijst en configuratie-afwijkingslijst, voor zover van toepassing voor het luchtvaartuigtype”;