Airborne collision avoidance system    
Airborne collision avoidance system    
Accession Compensatory Amount    
Accession Compensatory Amount    
Traffic/airborne collision avoidance system    
Traffic/airborne collision avoidance system    

Translate "ACAS" in dutch :

TERMINOLOGIE
airborne collision avoidance system, ACAS, Accession Compensatory Amount, ACA, traffic/airborne collision avoidance system, TCAS/ACAS -*- systeem voor het vermijden van botsingen in de lucht, ACAS, compenserend bedrag toetreding, waarschuwings- en antibotsingssysteem, TCAS/ACAS

airborne collision avoidance system | ACAS [Abbr.]

systeem voor het vermijden van botsingen in de lucht | ACAS [Abbr.]
IATE - Air and space transport | Technology and technical regulations
IATE - Air and space transport | Technology and technical regulations


Accession Compensatory Amount | ACA [Abbr.]

compenserend bedrag toetreding
IATE - AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES | European construction
IATE - AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES | European construction


traffic/airborne collision avoidance system | TCAS/ACAS [Abbr.]

waarschuwings- en antibotsingssysteem | TCAS/ACAS [Abbr.]
IATE - Air and space transport
IATE - Air and space transport
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
ACAS II shall be used during flight, except as provided in the minimum equipment list specified in Commission Regulation (EU) No 965/2012 (****) in a mode that enables RA indications to be produced for the flight crew when undue proximity to another aircraft is detected.

Tenzij anders bepaald in de minimumuitrustingslijst die gespecificeerd is in Verordening (EU) nr. 965/2012 (****), wordt tijdens de vlucht ACAS II gebruikt in een mode die het mogelijk maakt RA-indicaties te produceren voor de cockpitbemanning wanneer wordt vastgesteld dat het luchtvaartuig zich te dicht bij een ander luchtvaartuig bevindt.


‘airborne collision avoidance system (ACAS)’ means an aircraft system based on secondary surveillance radar (SSR) transponder signals which operates independently of ground-based equipment to provide advice to the pilot on potential conflicting aircraft that are equipped with SSR transponders.

17. „systeem voor het vermijden van botsingen in de lucht (Airborne Collision Avoidance System, ACAS)”: een systeem aan boord van een luchtvaartuig, werkend met transpondersignalen van de secundaire surveillanceradar (SSR) en onafhankelijk van installaties op de grond, dat de piloot advies geeft over mogelijk conflicterende luchtvaartuigen die zijn uitgerust met SSR-transponders.


Nothing in this Regulation shall relieve the pilot-in-command of an aircraft from the responsibility of taking such action, including collision avoidance manoeuvres based on resolution advisories provided by ACAS equipment, as will best avert collision.

Niets in deze verordening ontheft de gezagvoerder van een luchtvaartuig van de verantwoordelijkheid om maatregelen te nemen om botsingen te vermijden, inclusief manoeuvres die gebaseerd zijn op adviezen ter voorkoming van botsingen die door ACAS-apparatuur worden verstrekt.


[25] See for details the reports to ACA Europa.

[25] Meer informatie is te vinden in de verslagen van ACA‑Europe.


Data gathered by the Association of Councils of States and of Supreme Administrative Courts (ACA) show that the Charter has by now been referred to in numerous judgements by administrative courts in EU Member States[25].

Uit gegevens die door de Vereniging van de Raden van State en van de Hoge Administratieve Rechtscolleges (ACA) zijn verzameld, blijkt dat inmiddels al in vele beslissingen van administratieve rechterlijke instanties van EU‑lidstaten naar het Handvest is verwezen[25].