D'une manière contraire aux usages commerciaux honnêtes    
D'une manière contraire aux usages commerciaux honnêtes    
D'une manière contraire aux usages commerciaux honnêtes    
Protocole d'usager à usager    
Protocole d'usager à usager    
Protocole d'usager à usager    
Ciseaux chirurgicaux à usage général et à usage unique    
Ciseaux chirurgicaux à usage général et à usage unique    
Ciseaux chirurgicaux à usage général et à usage unique    
Tablier à usage général à usage unique    
Tablier à usage général à usage unique    
Tablier à usage général à usage unique    
Arrangement de Wassenaar    
Arrangement de Wassenaar    
Arrangement de Wassenaar    
Toxicomanie    
Toxicomanie    
Toxicomanie    
Signalisation d'usager à usager    
Signalisation d'usager à usager    
Signalisation d'usager à usager    
Stocker des acides usagés    
Stocker des acides usagés    
Stocker des acides usagés    
Bien à double usage    
Bien à double usage    
Bien à double usage    
Utilitaire    
Utilitaire    
Utilitaire    
Topique    
Topique    
Topique    
Groupe fermé d'usagers    
Groupe fermé d'usagers    
Groupe fermé d'usagers    
Usage abusif de droits de propriété intellectuelle    
Usage abusif de droits de propriété intellectuelle    
Usage abusif de droits de propriété intellectuelle    
Usager    
Usager    
Usager    
Condition restrictive d'usage    
Condition restrictive d'usage    
Condition restrictive d'usage    
Usage    
Usage    
Usage    

Traduction de "usages honnêtes" en néerlandais :

TERMINOLOGIE
voir aussi les traductions en contexte ci-dessous
d'une manière contraire aux usages commerciaux honnêtes, protocole d'usager à usager, protocole entre usagers, protocole entre utilisateurs, protocole usager-usager, ciseaux chirurgicaux à usage général et à usage unique, tablier à usage général à usage unique, Arrangement de Wassenaar, COCOM, toxicomanie, lutte contre la toxicomanie, usage de drogue, usage de stupéfiants, signalisation d'usager à usager, SUU, stocker des acides usagés, bien à double usage, utilitaire, à usage multiple, topique, à usage externe et local, groupe fermé d'usagers, GFU, usage abusif de droits de propriété intellectuelle, usager, condition restrictive d'usage, usage -*- volgens eerlijke gebruiken in nijverheid en handel, gebruiker tot gebruiker-protocol, hygiëneschort voor eenmalig gebruik, Wassenaar Arrangement, COCOM, drugverslaving, drugbestrijding, druggebruik, gebruik van verdovende middelen, Signalering van gebruiker naar gebruiker, gebruikte zuren opslaan, goederen voor dubbel gebruik, Polyfunctioneel, Voor algemene toepassing, topisch, plaatselijk, Besloten gebruikersgroep, BGG, misbruik van de intellectuele eigendomsrechten, weggebruiker, beperking bij het gebruik, gebruikmaken

conformément aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale

volgens eerlijke gebruiken in nijverheid en handel
IATE - ECONOMICS | Research and intellectual property
IATE - ECONOMICS | Research and intellectual property


d'une manière contraire aux usages commerciaux honnêtes

op een wijze die strijdig is met eerlijke handelsgebruiken
IATE - International trade
IATE - International trade


protocole d'usager à usager | protocole entre usagers | protocole entre utilisateurs | protocole usager-usager

gebruiker tot gebruiker-protocol
IATE - Information technology and data processing
IATE - Information technology and data processing


Substances à usage topique agissant essentiellement sur la peau et les muqueuses, médicaments à usage ophtalmologique, oto-rhino-laryngologique et dentaire

lokaal aangrijpende middelen met primaire werking op huid en slijmvliezen en geneesmiddelen voor oogheelkundig, keel-, neus- en oorheelkundig en tandheelkundig gebruik
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: Y56
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: Y56


Intoxication par substances à usage topique agissant essentiellement sur la peau et les muqueuses et par médicaments à usage ophtalmologique, oto-rhino-laryngologique et dentaire

vergiftiging door lokaal aangrijpende middelen met primaire werking op huid en slijmvliezen en door geneesmiddelen voor oogheelkundig, keel-, neus- en oorheelkundig en tandheelkundig gebruik
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: T49
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: T49


ciseaux chirurgicaux à usage général et à usage unique

chirurgische schaar voor algemene doeleinden voor eenmalig gebruik
SNOMEDCT-BE (physical object) / 701698001
SNOMEDCT-BE (physical object) / 701698001


tablier à usage général à usage unique

hygiëneschort voor eenmalig gebruik
SNOMEDCT-BE (physical object) / 469855003
SNOMEDCT-BE (physical object) / 469855003


sonde à usage unique de température du patient à usage général

sonde van elektronische thermometer voor eenmalig gebruik
SNOMEDCT-BE (physical object) / 700836008
SNOMEDCT-BE (physical object) / 700836008


aider les usagers des services sociaux à gérer leur budget | aider les usagers des services sociaux à gérer leurs finances

gebruikers van sociale diensten ondersteunen om hun eigen financiële zaken te beheren
Aptitude
Vaardigheid


Arrangement de Wassenaar [ Arrangement de Wassenaar relatif au contrôle des exportations des armes conventionnelles et des biens et technologies à double usage | COCOM | Comité de coordination pour le contrôle multilatéral des exportations ]

Wassenaar Arrangement [ COCOM | Coördinatiecomité voor de multilaterale controle op uitvoer van goederen en nieuwe technologieën met militaire toepassingsmogelijkheden | Wassenaar Arrangement betreffende de controle op de uitvoer van conventionele wapens en van goederen en technologieën voor tweeërlei gebruik ]
76 ORGANISATIONS INTERNATIONALES | MT 7621 organisations mondiales | BT1 organisation mondiale | RT arme conventionnelle [0821] | bien à double usage [6411] | contrôle des exportations [2006] | nouvelle technologie [6411] | relation Est-Ouest [
76 INTERNATIONALE ORGANISATIES | MT 7621 wereldwijde organisaties | BT1 mondiale organisatie | RT conventioneel wapen [0821] | exportcontrole [2006] | goederen voor dubbel gebruik [6411] | nieuwe technologie [6411] | Oost-Westverhouding [0806]


toxicomanie [ lutte contre la toxicomanie | usage de drogue | usage de stupéfiants ]

drugverslaving [ drugbestrijding | druggebruik | gebruik van verdovende middelen ]
28 QUESTIONS SOCIALES | MT 2826 vie sociale | BT1 problème social | RT Observatoire européen des drogues et des toxicomanies [1006] | stupéfiant [2841] | substance psychotrope [2841] | toxicologie [2841] | trafic de stupéfiants [1216]
28 SOCIALE VRAAGSTUKKEN | MT 2826 sociaal leven | BT1 sociaal probleem | RT Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving [1006] | handel in verdovende middelen [1216] | psychotropicum [2841] | toxicologie [2841] | verdovend middel


signalisation d'usager à usager | SUU

Signalering van gebruiker naar gebruiker
télécommunications > Services
télécommunications | Services


Définition: Trouble décrit jusqu'ici uniquement chez les filles, caractérisé par un développement initial apparemment normal, suivi d'une perte partielle ou complète du langage, de la marche, et de l'usage des mains, associé à un ralentissement du développement crânien et survenant habituellement entre 7 et 24 mois. La perte des mouvements volontaires des mains, les mouvements stéréotypés de torsion des mains et une hyperventilation, sont caractéristiques de ce trouble. Le développement social et le développement du jeu sont arrêtés, alors que l'intérêt social reste habituellement conservé. Une ataxie du tronc et une apraxie se manifestent à partir de l'âge de quatre ans, suivies souvent par des mouvements choréoathétosiques. Le trouble entraîne presque toujours un retard mental sévère.

Omschrijving: Een toestand, tot dusver alleen bij meisjes aangetroffen, waarin een ogenschijnlijk normale vroege ontwikkeling wordt gevolgd door gedeeltelijk of volledig verlies van spraak en vaardigheid in voortbeweging en gebruik van handen, begeleid door afname van de schedelgroei, die doorgaans aan het licht treedt op de leeftijd van 7 tot 24 maanden. Verlies van doelgerichte handbewegingen, handenwringende stereotypieën en hyperventilatie zijn kenmerkend. Sociale ontwikkeling en ontwikkeling van het spelen komen tot stilstand, maar de sociale belangstelling blijft meestal intact. Rompataxie en -apraxie beginnen zich te ontwikkelen op een leeftijd van vier jaar en choreoathetoïde bewegingen volgen dikwijls. Ernstige zwakzinnigheid is bijna onveranderlijk de uitkomst.
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: F84.2
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: F84.2


stocker des acides usagés

gebruikte zuren opslaan
Aptitude
Vaardigheid


communiquer avec d’autres personnes importantes pour les usagers

communiceren met anderen die belangrijk zijn voor gebruikers van diensten
Aptitude
Vaardigheid


bien à double usage

goederen voor dubbel gebruik
64 PRODUCTION, TECHNOLOGIE ET RECHERCHE | MT 6411 technologie et réglementation technique | BT1 technologie duale | BT2 technologie | RT Arrangement de Wassenaar [7621] | contrôle des exportations [2006] | technologie nucléaire [6621]
64 PRODUCTIE, TECHNOLOGIE EN ONDERZOEK | MT 6411 technologie en technische voorschriften | BT1 technologie voor dubbel gebruik | BT2 technologie | RT exportcontrole [2006] | nucleaire technologie [6621] | Wassenaar Arrangement [7621]


utilitaire | à usage multiple

Polyfunctioneel | Voor algemene toepassing
défense
défense


topique | à usage externe et local

topisch | plaatselijk
UGENT - Medical terms -
UGENT - Medical terms -


groupe fermé d'usagers | GFU

Besloten gebruikersgroep | BGG
télécommunications > Services
télécommunications | Services


usage abusif de droits de propriété intellectuelle

misbruik van de intellectuele eigendomsrechten
Commerce - distribution des marchandises | économie | Finances, impôts et douanes | Droit international - droit des gens (Droit) | Gatt, accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (Organisations internationales)
Commerce - distribution des marchandises | économie | Finances, impôts et douanes | Droit international - droit des gens (Droit) | Gatt, accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (Organisations internationales)


usager

weggebruiker
adm/droit/économie automobile art. 4
adm/droit/économie automobile art. 4


condition restrictive d'usage

beperking bij het gebruik
adm/droit/économie automobile annexe 2/art. 30, § 2
adm/droit/économie automobile annexe 2/art. 30, § 2


usage

gebruikmaken
adm/droit/économie art. 19
adm/droit/économie art. 19
TRADUCTIONS EN CONTEXTE
Elle permet ainsi au professionnel d'intenter une action contre un autre professionnel qui ne respecterait pas une disposition légale ou aurait commis un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale; - l'article VI. 105, CDE, interdit les publicités trompeuses à l'égard des entreprises; - les articles VI. 106 et VI. 107, CDE, interdisent la pratique des "misleading directories".

Deze bepaling laat de onderneming toe een vordering in te stellen tegen een andere onderneming die een wettelijke bepaling niet zou naleven of een handeling in strijd met de eerlijke marktpraktijken zou gesteld hebben. - artikel VI. 105, WER verbiedt misleidende reclame ten aanzien van ondernemingen; - de artikelen VI. 106 en VI. 107, WER verbieden de praktijk van de "misleading directories".


Elle permet ainsi au professionnel d'intenter une action contre un autre professionnel qui ne respecterait pas une disposition légale ou aurait commis un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale; - l'article VI. 105, CDE, interdit toute publicité trompeuse; - les articles VI. 106 et VI. 107, CDE, interdisent la pratique des "misleading directories".

Ze laat de onderneming toe een vordering in te stellen tegen een andere onderneming die een wettelijke bepaling niet respecteert of een daad strijdig met de eerlijke handelsgebruiken begaat; - artikel VI. 105 WER verbiedt elke misleidende reclame; - de artikelen VI. 106 en VI. 107 WER verbieden de praktijk van "misleading directories".


Elle permet ainsi au professionnel d'intenter une action contre un autre professionnel qui ne respecterait pas une disposition légale ou aurait commis un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale ; - l'article VI. 105, CDE, interdit toute publicité trompeuse; - les articles VI. 106 et VI. 107, CDE, interdisent la pratique des "misleading directories".

Ze laat de onderneming toe een vordering in te stellen tegen een andere onderneming die een wettelijke bepaling niet respecteert of een daad strijdig met de eerlijke handelsgebruiken begaat; - artikel VI. 105 WER verbiedt elke misleidende reclame; - de artikelen VI. 106 en VI. 107 WER verbieden de praktijk van "misleading directories".


6º la caricature, la parodie ou le pastiche, compte tenu des usages honnêtes;

6º een karikatuur, een parodie of een pastiche, rekening houdend met de eerlijke gebruiken;


« Art. 21. ­ Les citations, tirées d'une oeuvre licitement publiée, effectuées dans un but de critique, de polémique ou, pour autant qu'aucun avantage commercial ou économique direct ou indirect ne soit recherché, dans un but d'enseignement, ou dans des travaux scientifiques, conformément aux usages honnêtes de la profession et dans la mesure justifiée par le but poursuivi, ne portent pas atteinte au droit d'auteur.

« Art. 21. ­ Het citeren uit een werk dat op geoorloofde wijze openbaar is gemaakt, ten behoeve van kritiek of polemiek of, voorzover geen rechtstreeks of onrechtstreeks commercieel of economisch oogmerk wordt nagestreefd, ten behoeve van onderwijs of in het kader van wetenschappelijke werkzaamheden, maken geen inbreuk op het auteursrecht uit, voor zover zulks geschiedt overeenkomstig de eerlijke beroepsgebruiken en het beoogde doel zulks wettigt.
D'autres ont cherché : traduction substances à usage français néerlandais    traduction substances à usage français néerlandais    traduction substances à usage français néerlandais    traduction aider les usagers français néerlandais    traduction aider les usagers français néerlandais    traduction aider les usagers français néerlandais    aux usages honnêtes en néerlandais     aux usages honnêtes en néerlandais     aux usages honnêtes en néerlandais     Comment traduire "chirurgicaux à usage" en néerlandais     Comment traduire "chirurgicaux à usage" en néerlandais     Comment traduire "chirurgicaux à usage" en néerlandais     traduction condition restrictive d'usage français néerlandais    traduction condition restrictive d'usage français néerlandais    traduction condition restrictive d'usage français néerlandais    traduction de "conformément aux usages" en néerlandais     traduction de "conformément aux usages" en néerlandais     traduction de "conformément aux usages" en néerlandais     traduction conformément aux usages honnêtes français néerlandais    traduction conformément aux usages honnêtes français néerlandais    traduction conformément aux usages honnêtes français néerlandais    traduction de "contraire aux usages" en néerlandais     traduction de "contraire aux usages" en néerlandais     traduction de "contraire aux usages" en néerlandais     traduction contraire aux usages honnêtes français néerlandais    traduction contraire aux usages honnêtes français néerlandais    traduction contraire aux usages honnêtes français néerlandais    traduction de "des acides usagés" en néerlandais     traduction de "des acides usagés" en néerlandais     traduction de "des acides usagés" en néerlandais     des usages honnêtes en néerlandais     des usages honnêtes en néerlandais     des usages honnêtes en néerlandais     traduction double usage français néerlandais    traduction double usage français néerlandais    traduction double usage français néerlandais    traduction de "groupe fermé d'usagers" en néerlandais     traduction de "groupe fermé d'usagers" en néerlandais     traduction de "groupe fermé d'usagers" en néerlandais     l'usage en néerlandais     l'usage en néerlandais     l'usage en néerlandais     pour les usagers en néerlandais     pour les usagers en néerlandais     pour les usagers en néerlandais     traduction protocole entre usagers français néerlandais    traduction protocole entre usagers français néerlandais    traduction protocole entre usagers français néerlandais    signalisation d'usager en néerlandais     signalisation d'usager en néerlandais     signalisation d'usager en néerlandais     sonde à usage en néerlandais     sonde à usage en néerlandais     sonde à usage en néerlandais     tablier à usage en néerlandais     tablier à usage en néerlandais     tablier à usage en néerlandais     traduction tenu des usages français néerlandais    traduction tenu des usages français néerlandais    traduction tenu des usages français néerlandais    tenu des usages honnêtes en néerlandais     tenu des usages honnêtes en néerlandais     tenu des usages honnêtes en néerlandais     usage en néerlandais     usage en néerlandais     usage en néerlandais     traduction usager français néerlandais    traduction usager français néerlandais    traduction usager français néerlandais    usages commerciaux honnêtes en néerlandais     usages commerciaux honnêtes en néerlandais     usages commerciaux honnêtes en néerlandais     traduction arrangement de wassenaar français néerlandais    traduction arrangement de wassenaar français néerlandais    traduction arrangement de wassenaar français néerlandais    bien à double usage en néerlandais     bien à double usage en néerlandais     bien à double usage en néerlandais     Comment traduire "lutte contre la toxicomanie" en néerlandais     Comment traduire "lutte contre la toxicomanie" en néerlandais     Comment traduire "lutte contre la toxicomanie" en néerlandais     Comment traduire "protocole d'usager à usager" en néerlandais     Comment traduire "protocole d'usager à usager" en néerlandais     Comment traduire "protocole d'usager à usager" en néerlandais     traduction de "protocole entre utilisateurs" en néerlandais     traduction de "protocole entre utilisateurs" en néerlandais     traduction de "protocole entre utilisateurs" en néerlandais     protocole usager-usager en néerlandais     protocole usager-usager en néerlandais     protocole usager-usager en néerlandais     Comment traduire "signalisation d'usager à usager" en néerlandais     Comment traduire "signalisation d'usager à usager" en néerlandais     Comment traduire "signalisation d'usager à usager" en néerlandais     traduction stocker des acides usagés français néerlandais    traduction stocker des acides usagés français néerlandais    traduction stocker des acides usagés français néerlandais    traduction de "tablier à usage général à usage unique" en néerlandais     traduction de "tablier à usage général à usage unique" en néerlandais     traduction de "tablier à usage général à usage unique" en néerlandais     traduction topique français néerlandais    traduction topique français néerlandais    traduction topique français néerlandais    traduction toxicomanie français néerlandais    traduction toxicomanie français néerlandais    traduction toxicomanie français néerlandais    usage de drogue en néerlandais     usage de drogue en néerlandais     usage de drogue en néerlandais     traduction usage de stupéfiants français néerlandais    traduction usage de stupéfiants français néerlandais    traduction usage de stupéfiants français néerlandais    traduction utilitaire français néerlandais    traduction utilitaire français néerlandais    traduction utilitaire français néerlandais    à usage externe et local en néerlandais     à usage externe et local en néerlandais     à usage externe et local en néerlandais     traduction à usage multiple français néerlandais    traduction à usage multiple français néerlandais    traduction à usage multiple français néerlandais    traduction usages honnêtes français néerlandais    traduction usages honnêtes français néerlandais    traduction usages honnêtes français néerlandais    --usages honnêtes (french-english)    --usages honnêtes (franzoesisch-deutsch)     


datacenter (12): www.wordscope.be (v4.0.br)

usages honnêtes -> conformément aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale | d'une manière contraire aux usages commerciaux honnêtes | protocole d'usager à usager | protocole entre usagers | protocole entre utilisateurs | protocole usager-usager | Substances à usage topique agissant essentiellement sur la peau et les muqueuses, médicaments à usage ophtalmologique, oto-rhino-laryngologique et dentaire

Date index: 2021-02-20