Renversement    
Renversement    
Renversement    
Renversement de la charge de la preuve    
Renversement de la charge de la preuve    
Renversement de la charge de la preuve    
Cadre ROPS    
Cadre ROPS    
Cadre ROPS    
Charge inversée    
Charge inversée    
Charge inversée    
Accident causé par le renversement d'une machinerie    
Accident causé par le renversement d'une machinerie    
Accident causé par le renversement d'une machinerie    
Renversé accidentellement    
Renversé accidentellement    
Renversé accidentellement    
Renverser    
Renverser    
Renverser    

renversement en néerlandais :

TERMINOLOGIE
renversement, renversement de tendance, retournement, heurt ou renversement délibéré par un véhicule à moteur, renversement de la charge de la preuve, cadre ROPS, dispositif de protection en cas de renversement, structure de protection au retournement, structure de protection contre le renversement, structure de protection contre le retournement, ROPS, charge inversée, déplacement du fardeau de la preuve, fardeau inversé, inversion de la charge de la preuve, inversion du fardeau de la preuve, renversement de la charge de la preuve, renversement du fardeau de la preuve, accident causé par le renversement d'une machinerie, renversé accidentellement, renverser -*- omkeer, ommekeer, opzettelijk raken of overrijden met motorvoertuig, omkering van de bewijslast, constructies ter bescherming bij omslaan, kantelbeveiligingsinrichting, ROPS, ongeval veroorzaakt door kantelen van machine, per ongeluk neergeslagen, weerleggen, kantelbeveiligingsinrichting op landbouwtrekkers

renversement | renversement de tendance | retournement

omkeer | ommekeer
IATE - FINANCE
IATE - FINANCE


heurt ou renversement délibéré par un véhicule à moteur

opzettelijk raken of overrijden met motorvoertuig
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: Y03
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: Y03


renversement de la charge de la preuve

omkering van de bewijslast
adm/droit/économie organisation judiciaire rapport au Roi
adm/droit/économie organisation judiciaire rapport au Roi


cadre ROPS | dispositif de protection en cas de renversement | structure de protection au retournement | structure de protection contre le renversement | structure de protection contre le retournement | ROPS [Abbr.]

constructies ter bescherming bij omslaan | kantelbeveiligingsinrichting | ROPS [Abbr.]
IATE - TRANSPORT | Organisation of work and working conditions | Organisation of transport | Technology and technical regulations
IATE - TRANSPORT | Organisation of work and working conditions | Organisation of transport | Technology and technical regulations


charge inversée | déplacement du fardeau de la preuve | fardeau inversé | inversion de la charge de la preuve | inversion du fardeau de la preuve | renversement de la charge de la preuve | renversement du fardeau de la preuve

omkering van de bewijslast
IATE - LAW
IATE - LAW


accident causé par le renversement d'une machinerie

ongeval veroorzaakt door kantelen van machine
SNOMEDCT-BE (event) / 217928004
SNOMEDCT-BE (event) / 217928004


renversé accidentellement

per ongeluk neergeslagen
SNOMEDCT-BE (event) / 242054008
SNOMEDCT-BE (event) / 242054008


accident impliquant le renversement d'un véhicule motorisé, utilisé uniquement dans les bâtiments et les locaux d'un établissement industriel ou commercial

ongeval met kantelen van aangedreven voertuig, alleen gebruikt binnen gebouwen en panden van industriële of commerciële instelling
SNOMEDCT-BE (event) / 216294007
SNOMEDCT-BE (event) / 216294007


renverser

weerleggen
adm/droit/économie organisation judiciaire
adm/droit/économie organisation judiciaire


dispositif de protection en cas de renversement des tracteurs agricoles

kantelbeveiligingsinrichting op landbouwtrekkers
sciences/technique automobile|sécurité|agriculture art. 57
sciences/technique automobile|sécurité|agriculture art. 57
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
Chaque année d'études est, comme actuellement, censée débuter le 1 septembre d'une année et se terminer le 31 août de l'année suivante mais l'intéressé peut renverser cette présomption.

Elk studiejaar wordt, zoals nu het geval is, geacht een aanvang te nemen op 1 september van een jaar en te eindigen op 31 augustus van het volgend jaar, maar betrokkene kan dat vermoeden weerleggen.


Chaque année est censée débuter le 1 septembre d'une année et se terminer le 31 août de l'année suivante mais l'intéressé peut renverser cette présomption.

Elk jaar wordt geacht een aanvang te nemen op 1 september van een jaar en te eindigen op 31 augustus van het volgend jaar, maar betrokkene kan dat vermoeden weerleggen.


2° "l'émeute" : la manifestation violente, même non concertée, d'un groupe de personnes qui révèle une agitation des esprits et se caractérise par du désordre ou des actes illégaux ainsi que par une lutte contre les organismes chargés du maintien de l'ordre public, sans qu'il soit cherché pour autant à renverser des pouvoirs publics établis;

2° "de oproer" : de gewelddadige manifestatie, zelfs als ze niet beraamd is, van een groep personen, die met opgehitste gemoederen plaatsvindt en gekenmerkt wordt door ongeregeldheden of onwettige daden, alsook door verzet tegen de organen die met de handhaving van de openbare orde belast zijn zonder dat een dergelijke beweging noodzakelijk tot doel heeft de gestelde openbare machten omver te werpen;


Toutefois, l'exercice de la tierce opposition présentant, par rapport à cette possibilité, l'intérêt d'éviter au tiers le renversement de la charge de la preuve, l'impossibilité pour un tiers à une décision arbitrale de saisir une juridiction par la voie de la tierce opposition le place dans une situation moins favorable que le tiers à une décision judiciaire qui peut exercer cette voie de recours en sus de la possibilité de renverser la présomption lors d'une instance ultérieure.

Aangezien de uitoefening van het derdenverzet ten aanzien van die mogelijkheid het voordeel inhoudt voor derden dat er geen omkering van bewijslast zal zijn, plaatst de onmogelijkheid voor een derde bij een arbitrale beslissing om een zaak bij een rechtscollege door middel van het derdenverzet aanhangig te maken, hem evenwel in een minder gunstige situatie dan de derde bij een rechterlijke beslissing, die van dat rechtsmiddel gebruik kan maken bovenop de mogelijkheid om het vermoeden tijdens een later geding om te keren.


Les exigences de la section 4.2.2 s'appliquent quelles que soient les valeurs de la charge maximale d'utilisation et du moment de renversement, à moins que le fabricant puisse démontrer qu'il n'existe pas de risques de surcharge ou de renversement.

De eisen van punt 4.2.2 zijn van toepassing ongeacht de waarden van de maximale werklast en van het maximale kantelmoment, tenzij de fabrikant kan aantonen dat er geen risico voor overbelasting of kantelen bestaat.
Anderen hebben gezocht naar : traduction autant à renverser français néerlandais    traduction autant à renverser français néerlandais    traduction autant à renverser français néerlandais    cas de renversement en néerlandais     cas de renversement en néerlandais     cas de renversement en néerlandais     traduction heurt ou renversement français néerlandais    traduction heurt ou renversement français néerlandais    traduction heurt ou renversement français néerlandais    traduction de "impliquant le renversement" en néerlandais     traduction de "impliquant le renversement" en néerlandais     traduction de "impliquant le renversement" en néerlandais     l'intéressé peut renverser en néerlandais     l'intéressé peut renverser en néerlandais     l'intéressé peut renverser en néerlandais     traduction moment de renversement français néerlandais    traduction moment de renversement français néerlandais    traduction moment de renversement français néerlandais    le renversement en néerlandais     le renversement en néerlandais     le renversement en néerlandais     traduction renversement français néerlandais    traduction renversement français néerlandais    traduction renversement français néerlandais    renverser en néerlandais     renverser en néerlandais     renverser en néerlandais     traduction renversé français néerlandais    traduction renversé français néerlandais    traduction renversé français néerlandais    traduction tiers le renversement français néerlandais    traduction tiers le renversement français néerlandais    traduction tiers le renversement français néerlandais    traduction de "cadre rops" en néerlandais     traduction de "cadre rops" en néerlandais     traduction de "cadre rops" en néerlandais     traduction charge inversée français néerlandais    traduction charge inversée français néerlandais    traduction charge inversée français néerlandais    fardeau inversé en néerlandais     fardeau inversé en néerlandais     fardeau inversé en néerlandais     Comment traduire "inversion de la charge de la preuve" en néerlandais     Comment traduire "inversion de la charge de la preuve" en néerlandais     Comment traduire "inversion de la charge de la preuve" en néerlandais     renversement de la charge de la preuve en néerlandais     renversement de la charge de la preuve en néerlandais     renversement de la charge de la preuve en néerlandais     traduction renversement de tendance français néerlandais    traduction renversement de tendance français néerlandais    traduction renversement de tendance français néerlandais    traduction de "renversé accidentellement" en néerlandais     traduction de "renversé accidentellement" en néerlandais     traduction de "renversé accidentellement" en néerlandais     traduction retournement français néerlandais    traduction retournement français néerlandais    traduction retournement français néerlandais    traduction de "structure de protection au retournement" en néerlandais     traduction de "structure de protection au retournement" en néerlandais     traduction de "structure de protection au retournement" en néerlandais     --renversement (french-english)    --renversement (franzoesisch-deutsch)     


datacenter (12): www.wordscope.be (v4.0.br)

renversement -> renversement | renversement de tendance | retournement | heurt ou renversement délibéré par un véhicule à moteur | renversement de la charge de la preuve | cadre ROPS | dispositif de protection en cas de renversement | structure de protection au retournement | structure de protection contre le renversement | structure de protection contre le retournement | ROPS [Abbr.]

Date index: 2021-01-04