Menottes    
Menottes    
Menottes    
Menottes aux poignets    
Menottes aux poignets    
Menottes aux poignets    
Porte-menottes    
Porte-menottes    
Porte-menottes    
Menottes aux pieds    
Menottes aux pieds    
Menottes aux pieds    
Biellette de ressort    
Biellette de ressort    
Biellette de ressort    
Attache de ressort    
Attache de ressort    
Attache de ressort    
Agression par contrainte physique avec des menottes    
Agression par contrainte physique avec des menottes    
Agression par contrainte physique avec des menottes    

menottes en néerlandais :

TERMINOLOGIE
menottes, menottes, menottes aux poignets, porte-menottes, menottes aux pieds, biellette de ressort, biellette de suspension, jumelle de ressort, jumelle de suspension, menotte de ressort, menotte de suspension, attache de ressort, menotte de ressort jumelle de suspension, agression par contrainte physique avec des menottes -*- handboeien, handboeien, handboeientas, voetboeien, veerhanger, veerschakel, veerschalm, veerbevestiging, aanval door fysieke vrijheidsbeperking met handboeien

menottes

handboeien
IATE - Criminal law
IATE - Criminal law


menottes

handboeien
Force publique (Administration publique et privée) | Communautés européennes | Droit communautaire (Communautés européennes) | Douanes (Finances, impôts et douanes)
Force publique (Administration publique et privée) | Communautés européennes | Droit communautaire (Communautés européennes) | Douanes (Finances, impôts et douanes)


menottes aux poignets

handboeien
sciences/technique police|sécurité art. 104
sciences/technique police|sécurité art. 104


porte-menottes

handboeientas
sciences/technique police GPI 31
sciences/technique police GPI 31


menottes aux pieds

voetboeien
sciences/technique police|sécurité art. 104
sciences/technique police|sécurité art. 104


biellette de ressort | biellette de suspension | jumelle de ressort | jumelle de suspension | menotte de ressort | menotte de suspension

veerhanger | veerschakel | veerschalm
IATE - TRANSPORT | Land transport
IATE - TRANSPORT | Land transport


attache de ressort | jumelle de ressort | menotte de ressort jumelle de suspension | menotte de suspension

veerbevestiging | veerschakel | veerschalm
IATE - TRANSPORT | Land transport | Mechanical engineering
IATE - TRANSPORT | Land transport | Mechanical engineering


agression par contrainte physique avec des menottes

aanval door fysieke vrijheidsbeperking met handboeien
SNOMEDCT-BE (event) / 242933004
SNOMEDCT-BE (event) / 242933004
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
Les menottes ordinaires sont des menottes dont la dimension totale, chaîne comprise, mesurée depuis le bord extérieur d'une menotte jusqu'au bord extérieur de l'autre menotte est comprise entre 150 et 280 mm en position verrouillée et qui n'ont pas été modifiées de façon à provoquer une douleur physique ou des souffrances.

Gewone handboeien zijn handboeien waarvan de maximumafmetingen, met inbegrip van de ketting gemeten vanuit de uiterste hoek van een boei tot de uiterste hoek van de andere boei, tussen de 150 en 280 mm zijn in gesloten toestand en die niet zijn gewijzigd om fysieke pijn of lijden te veroorzaken.


Les menottes ordinaires sont des menottes qui réunissent toutes les conditions suivantes: — leurs dimensions totales, chaîne comprise, mesurées depuis le bord extérieur d'une manille jusqu'au bord extérieur de l'autre manille, se situent entre 150 et 280 mm lorsque les deux manilles sont verrouillées; — l'intérieur de la circonférence de chaque manille est de 165 mm au maximum lorsque le cliquet est enclenché au dernier cran entrant dans le dispositif de verrouillage; — l'intérieur de la circonférence de chaque manille est de 200 mm au minimum lorsque le cliquet est enclenché au premier cran entrant dans le dispositif de verrouillage, et — les manilles n'ont pas été modifiées de façon à provoquer une douleur physique ou des souffrances.

Gewone handboeien zijn handboeien die aan alle volgende voorwaarden voldoen: — de totale afmeting met inbegrip van de ketting, van het uiteinde van de ene boei tot het uiteinde van de tweede boei, bedraagt tussen 150 mm en 280 mm wanneer beide boeien gesloten zijn; — de binnenomtrek van elke boei bedraagt maximaal 165 mm wanneer deze is vergrendeld op de laatste inkeping van het vergrendelingsmechanisme; — de binnenomtrek van elke boei bedraagt minimaal 200 mm wanneer deze is vergrendeld op de eerste inkeping van het vergrendelingsmechanisme; en — de boeien werden niet aangepast om fysieke pijn of lijden te veroorzaken.


13. invite la Commission à examiner et à actualiser la liste des biens interdits au titre de l'annexe II du règlement (CE) n° 1236/2005 du Conseil afin d'y inclure les matraques à pointes, les entraves fixées aux murs et au sol, les fers pour les jambes, les chaînes et manilles, les poucettes, les menottes pour les doigts et les vis pour les pouces, les menottes incapacitantes et autres dispositifs corporels incapacitants à décharge électrique;

13. verzoekt de Commissie de lijst van verboden goederen in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1236/2005 van de Raad te herzien en bij te werken door er knuppels met spijkers, vaste muur- en vloergordels, voetboeien, ketens en kluisters, duimboeien, vingerboeien, duimschroeven, verdovingsboeien en andere op het lichaam gedragen elektrischeschokapparaten in op te nemen;


16. invite la Commission à réexaminer et à mettre à jour la liste d'articles interdits au titre de l'annexe II du règlement (CE) n° 1236/2005 du Conseil afin d'y inclure les matraques à pointes, les entraves fixées aux murs ou au sol, les fers à entraver, les chaînes et les manilles, les poucettes, les menottes à doigts et les vis pour les pouces, les menottes incapacitantes et les autres dispositifs corporels de contrainte à décharge électrique;

16. verzoekt de Commissie de lijst van verboden goederen in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1236/2005 van de Raad te herzien en bij te werken door er knuppels met spijkers, vaste muur- en vloergordels, voetboeien, ketens en kluisters, duimboeien, vingerboeien, duimschroeven, verdovingsboeien en andere op het lichaam gedragen elektrischeschokapparaten in op te nemen;


O. considérant que la liste des biens dont le commerce est interdit par le règlement (CE) n° 1236/2005 du Conseil n'inclut pas certains équipements de police et de sécurité qui font actuellement l'objet d'un commerce international et qui n'ont aucune autre utilisation pratique que celle d'infliger la torture, y compris les bâtons à pointe, certaines chaînes fixées aux murs ou aux sols, certaines chaînes pour les jambes, les menottes à doigts, les menottes à pouces, les poucettes et les dispositifs de contrainte à décharge électrique autres que les ceintures à choc électrique,

O. overwegende dat een aantal politie-en veiligheidsvoorwerpen die momenteel internationaal worden verhandeld en die geen ander praktisch doel hebben dan foltering of andere vormen van mishandeling, inclusief knuppels met spijkers, bepaalde muur- of vloergordels, bepaalde beengordels, vingerboeien, duimboeien, duimschroeven en zogenaamde op het lichaam gedragen elektrischeschokapparaten, andere dan schokgordels, niet op de lijst van voorwerpen en uitrusting staan waarin de handel krachtens Verordening (EG) nr. 1235/2005 van de Raad verboden is,
Anderen hebben gezocht naar : menottes en néerlandais     menottes en néerlandais     menottes en néerlandais     Comment traduire "avec des menottes" en néerlandais     Comment traduire "avec des menottes" en néerlandais     Comment traduire "avec des menottes" en néerlandais     traduction porte-menottes français néerlandais    traduction porte-menottes français néerlandais    traduction porte-menottes français néerlandais    traduction attache de ressort français néerlandais    traduction attache de ressort français néerlandais    traduction attache de ressort français néerlandais    biellette de ressort en néerlandais     biellette de ressort en néerlandais     biellette de ressort en néerlandais     traduction biellette de suspension français néerlandais    traduction biellette de suspension français néerlandais    traduction biellette de suspension français néerlandais    traduction jumelle de ressort français néerlandais    traduction jumelle de ressort français néerlandais    traduction jumelle de ressort français néerlandais    jumelle de suspension en néerlandais     jumelle de suspension en néerlandais     jumelle de suspension en néerlandais     traduction menotte de ressort français néerlandais    traduction menotte de ressort français néerlandais    traduction menotte de ressort français néerlandais    traduction menotte de ressort jumelle de suspension français néerlandais    traduction menotte de ressort jumelle de suspension français néerlandais    traduction menotte de ressort jumelle de suspension français néerlandais    traduction menotte de suspension français néerlandais    traduction menotte de suspension français néerlandais    traduction menotte de suspension français néerlandais    menottes aux pieds en néerlandais     menottes aux pieds en néerlandais     menottes aux pieds en néerlandais     Comment traduire "menottes aux poignets" en néerlandais     Comment traduire "menottes aux poignets" en néerlandais     Comment traduire "menottes aux poignets" en néerlandais     --menottes (french-english)    --menottes (franzoesisch-deutsch)     


datacenter (12): www.wordscope.be (v4.0.br)

menottes -> menottes | menottes | menottes aux poignets | porte-menottes | menottes aux pieds | biellette de ressort | biellette de suspension | jumelle de ressort | jumelle de suspension | menotte de ressort | menotte de suspension | attache de ressort | jumelle de ressort | menotte de ressort jumelle de suspension | menotte de suspension

Date index: 2021-04-07