Mécanisme incitatif    
Mécanisme incitatif    
Mécanisme incitatif    
Mécanisme incitatif en matière de salaires    
Mécanisme incitatif en matière de salaires    
Mécanisme incitatif en matière de salaires    
Mécanisme de Varsovie sur les pertes et préjudices    
Mécanisme de Varsovie sur les pertes et préjudices    
Mécanisme de Varsovie sur les pertes et préjudices    
Mécanisme de taux de change    
Mécanisme de taux de change    
Mécanisme de taux de change    
Mécanisme européen de stabilité    
Mécanisme européen de stabilité    
Mécanisme européen de stabilité    
Union bancaire de l’UE    
Union bancaire de l’UE    
Union bancaire de l’UE    
Mécanisme    
Mécanisme    
Mécanisme    
Entretenir les mécanismes de gouverne de navires    
Entretenir les mécanismes de gouverne de navires    
Entretenir les mécanismes de gouverne de navires    
Fixer des mécanismes de montres    
Fixer des mécanismes de montres    
Fixer des mécanismes de montres    
Mécanisme de fermeture    
Mécanisme de fermeture    
Mécanisme de fermeture    
Mécanisme de dégradation    
Mécanisme de dégradation    
Mécanisme de dégradation    
Mécanisme d'examen des politiques commerciales    
Mécanisme d'examen des politiques commerciales    
Mécanisme d'examen des politiques commerciales    
Mécanisme d'encryptage    
Mécanisme d'encryptage    
Mécanisme d'encryptage    
Mécanisme de correction    
Mécanisme de correction    
Mécanisme de correction    
Thermorégulation (?)    
Thermorégulation (?)    
Thermorégulation (?)    

Comment traduire "mécanisme incitatif" en néerlandais :

TERMINOLOGIE
mécanisme incitatif, mécanisme incitatif en matière de salaires, mécanisme de Varsovie sur les pertes et préjudices, mécanisme sur les pertes et dommages, mécanisme de taux de change, MCE, mécanisme d'intervention monétaire, Mécanisme européen de stabilité, MES, union bancaire de l’UE, mécanisme de résolution unique, mécanisme de surveillance unique, MRU, MSU, système européen d'assurance des dépôts, mécanisme, mécanisme, entretenir les mécanismes de gouverne de navires, fixer des mécanismes de montres, mécanisme de fermeture, mécanisme de dégradation, Mécanisme d'examen des politiques commerciales, TPRM, mécanisme d'encryptage, mécanisme de correction, thermorégulation (?), mécanisme régulateur de la température du corps -*- stimulerende maatregel, loonstimulans, salarisstimulans, stimulans via de salariëring, internationaal mechanisme voor schade en verlies, Wisselkoersmechanisme, ERM, monetair interventiemechanisme, WKM, Europees stabiliteitsmechanisme, ESM, EU-bankenunie, EDIS, Europees depositoverzekeringsstelsel, GAM, gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme, gemeenschappelijk toezichtsmechanisme, GTM, mechanisme, samenstel van bewegende delen, stuurmechanismen van vaartuigen onderhouden, uurwerk van een klok bevestigen, afsluitmechanisme, degradatie, TPRM, ROCB, vercijferingsproces, correctiemechanisme, thermoregulatie, handhaving van warmte-evenwicht

mécanisme incitatif

stimulerende maatregel
IATE - Employment
IATE - Employment


mécanisme incitatif en matière de salaires

loonstimulans | salarisstimulans | stimulans via de salariëring
IATE - EMPLOYMENT AND WORKING CONDITIONS
IATE - EMPLOYMENT AND WORKING CONDITIONS


mécanisme de Varsovie sur les pertes et préjudices | Mécanisme international de Varsovie relatif aux pertes et préjudices liés aux incidences des changements climatiques | Mécanisme international de Varsovie sur les pertes et dommages | mécanisme sur les pertes et dommages

internationaal mechanisme voor schade en verlies
IATE - Environmental policy | United Nations
IATE - Environmental policy | United Nations


Infarctus cérébral dû à une occlusion ou sténose des artères cérébrales, de mécanisme non précisé

cerebraal infarct door niet-gespecificeerde occlusie of stenose van cerebrale arteriën
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: I63.5
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: I63.5


Infarctus cérébral dû à une occlusion ou sténose des artères précérébrales, de mécanisme non précisé

cerebraal infarct door niet-gespecificeerde occlusie of stenose van precerebrale arteriën
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: I63.2
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: I63.2


Définition: Cette catégorie est différente des autres dans la mesure où sa Définition: ne repose pas exclusivement sur les symptomes et l'évolution, mais également sur l'un ou l'autre des deux facteurs étiologiques suivants: un événement particulièrement stressant entraînant une réaction aiguë à un facteur de stress, ou un changement particulièrement marquant dans la vie du sujet, comportant des conséquences désagréables et durables et aboutissant à un trouble de l'adaptation. Des facteurs de stress psychosociaux relativement peu sévères parmi les événements de la vie ( life events ) peuvent précipiter la survenue ou influencer le tableau clinique d'un grand nombre de troubles classés ailleurs dans ce chapitre, mais il n'est pas toujours possible de leur attribuer un rôle étiologique, d'autant plus qu'il faut prendre en considération des facteurs de vulnérabilité, souvent idiosyncrasiques, propres à chaque individu. En d'autres termes, ces événements de la vie ne sont ni nécessaires ni suffisants pour expliquer la survenue et la nature du trouble observé. En revanche, on admet que les troubles réunis dans cette catégorie sont toujours la conséquence directe d'un facteur de stress aigu important ou d'un traumatisme persistant. Les événements stressants ou les circonstances pénibles persistantes constituent le facteur causal primaire et essentiel, en l'absence duquel le trouble ne serait pas survenu. Les troubles réunis dans ce chapitre peuvent ainsi être considérés comme des réponses inadaptées à un facteur de stress sévère ou persistant dans la mesure où ils interfèrent avec des mécanismes adaptatifs efficaces et conduisent ainsi à des problèmes dans la fonction sociale.

Omschrijving: Deze categorie verschilt van andere in zoverre dat zij stoornissen omvat die niet alleen kunnen worden geïdentificeerd op grond van symptomen en verloop, maar ook van het bestaan van twee oorzakelijke factoren: een buitengewoon ingrijpende levensgebeurtenis die een acute stressreactie geeft of een belangrijke verandering in het leven leidend tot aanhoudend onaangename omstandigheden die resulteren in een aanpassingsstoornis. Hoewel minder ernstige psychosociale stress ('life events') het begin kan verhaasten of kan bijdragen aan het voorkomen van een zeer ruime reeks stoornissen die elders in dit hoofdstuk zijn geclassificeerd, is het etiologisch belang ervan niet altijd duidelijk en blijkt dit in alle gevallen afhankelijk te zijn van individuele, vaak idiosyncratische, kwetsbaarheid, d.w.z. de levensgebeurtenissen zijn noodzakelijk noch voldoende om het optreden en de vorm van de stoornis te verklaren. De stoornissen die hier bijeen zijn gebracht daarentegen, denkt men altijd te ontstaan als een direct gevolg van acute ernstige stress of aanhoudend trauma. De stressveroorzakende gebeurtenissen of aanhoudend-onaangename omstandigheden zijn de primaire- en overwegend causale factor en de stoornis zou niet zijn opgetreden zonder de inwerking ervan. De stoornissen in deze sectie kunnen aldus worden beschouwd als onaangepaste antwoorden op ernstige of aanhoudende stress, in zoverre dat ze interfereren met succesvolle 'coping'-mechanismen en daarom tot problemen in het sociaal functioneren leiden.
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: F43
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: F43


mécanisme de taux de change [ MCE | mécanisme d'intervention monétaire ]

Wisselkoersmechanisme [ ERM | monetair interventiemechanisme | WKM ]
24 FINANCES | MT 2406 relations monétaires
24 FINANCIËN | MT 2406 monetaire betrekkingen


Mécanisme européen de stabilité [ MES ]

Europees stabiliteitsmechanisme [ ESM ]
24 FINANCES | MT 2406 relations monétaires | BT1 zone euro | BT2 zone monétaire | BT3 relation monétaire | RT macroéconomie [1631] | mécanisme de soutien [1021] | zone euro [2406]
24 FINANCIËN | MT 2406 monetaire betrekkingen | BT1 eurozone | BT2 monetaire zone | BT3 monetaire betrekkingen | RT eurozone [2406] | macro-economie [1631] | steunregeling [1021]


union bancaire de l’UE [ mécanisme de résolution unique | mécanisme de surveillance unique | MRU | MSU | système européen d'assurance des dépôts ]

EU-bankenunie [ EDIS | Europees depositoverzekeringsstelsel | GAM | gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme | gemeenschappelijk toezichtsmechanisme | GTM ]
24 FINANCES | MT 2411 économie monétaire | BT1 union économique et monétaire | RT contrôle bancaire [2416] | stabilité financière [2421] | surveillance financière [2421]
24 FINANCIËN | MT 2411 monetaire economie | BT1 Economische en Monetaire Unie | RT bankcontrole [2416] | financieel toezicht [2421] | financiële stabiliteit [2421]


mécanisme | mécanisme

mechanisme | samenstel van bewegende delen
UGENT - Medical terms -
UGENT - Medical terms -


définir des mécanismes de soutien pour développer sa pratique professionnelle

ondersteuningsmechanismen identificeren om beroepspraktijk te ontwikkelen | ondersteuningsmechanismen identificeren om professionele praktijk te ontwikkelen
Aptitude
Vaardigheid


entretenir les mécanismes de gouverne de navires

stuurmechanismen van vaartuigen onderhouden
Aptitude
Vaardigheid


fixer des mécanismes de montres

uurwerk van een klok bevestigen
Aptitude
Vaardigheid


mécanisme de fermeture

afsluitmechanisme
Droit communautaire (Communautés européennes) | Droit international - droit des gens (Droit) | Migrations - colonisation (Politique)
Droit communautaire (Communautés européennes) | Droit international - droit des gens (Droit) | Migrations - colonisation (Politique)


mécanisme de dégradation

degradatie
sciences/technique mécanique|sécurité annexe I
sciences/technique mécanique|sécurité annexe I


Mécanisme d'examen des politiques commerciales [ TPRM ]

Regeling voor het onderzoek van de commerciële beleidslijnen [ TPRM | ROCB ]
Gatt, accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (Organisations internationales)
Gatt, accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (Organisations internationales)


mécanisme d'encryptage

vercijferingsproces
sciences/technique informatique rapport au roi
sciences/technique informatique rapport au roi


mécanisme de correction

correctiemechanisme
adm/droit/économie art. 51
adm/droit/économie art. 51


thermorégulation (?) | mécanisme régulateur de la température du corps

thermoregulatie | handhaving van warmte-evenwicht
UGENT - Medical terms -
UGENT - Medical terms -
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
(4) Le plan de performance comporte des mécanismes incitatifs pour le FABEC.

(4) Het prestatieplan bevat stimuleringsregelingen op FABEC-niveau.


(4) Le plan de performance comporte des mécanismes incitatifs pour le FABEC.

(4) Het prestatieplan bevat stimuleringsregelingen op FABEC-niveau.


26. souligne que les éventuelles incidences négatives à court terme de la mise en œuvre des réformes structurelles, et en particulier les difficultés sociales et politiques, pourraient être atténuées et mieux acceptées par les citoyens si les réformes étaient appuyées par un mécanisme incitatif; ajoute que ce mécanisme devrait être financé au moyen d'un nouvel instrument lancé et régi conformément à la méthode communautaire en tant que partie intégrante du budget de l'Union, mais en dehors des plafonds du CFP, de façon à garantir la pleine implication du Parlement européen en tant qu'autorité législative et budgétaire;

26. wijst erop dat de mogelijke negatieve kortetermijngevolgen van de uitvoering van structurele hervormingen, met name sociale en politieke problemen, kunnen worden opgevangen en voor de burgers gemakkelijker te accepteren zijn als er een stimuleringsmechanisme ter ondersteuning van de hervormingen wordt ingesteld; benadrukt verder dat dit mechanisme gefinancierd moet worden met middelen uit een nieuwe faciliteit die volgens de communautaire methode wordt ingesteld en beheerd en integraal deel uitmaakt van de EU-begroting, maar wel buiten de maxima van het MFK blijft, om te waarborgen dat het Europees Parlement hierbij als wetgevings- en begrotingsautoriteit volledig betrokken is;


À cet égard, si initialement la Belgique et la France bénéficiaient d'un mécanisme similaire de déductions des dons versés par des entreprises, il faut souligner que la France a opté récemment pour le système de la réduction d'impôt afin d'accroître le caractère incitatif de son régime fiscal (13) .

Hierbij dient vermeld dat België en Frankrijk oorspronkelijk een soortgelijk mechanisme hadden voor aftrek van giften van ondernemingen, maar dat Frankrijk onlangs heeft geopteerd voor het systeem van de belastingvermindering, om de aantrekkingskracht van zijn fiscale regeling te vergroten (13) .


À cet égard, si initialement la Belgique et la France bénéficiaient d'un mécanisme similaire de déductions des dons versés par des entreprises, il faut souligner que la France a opté récemment pour le système de la réduction d'impôt afin d'accroître le caractère incitatif de son régime fiscal (13) .

Hierbij dient vermeld dat België en Frankrijk oorspronkelijk een soortgelijk mechanisme hadden voor aftrek van giften van ondernemingen, maar dat Frankrijk onlangs heeft geopteerd voor het systeem van de belastingvermindering, om de aantrekkingskracht van zijn fiscale regeling te vergroten (13) .
Anderen hebben gezocht naar : traduction mécanisme français néerlandais    traduction mécanisme français néerlandais    traduction mécanisme français néerlandais    avec des mécanismes en néerlandais     avec des mécanismes en néerlandais     avec des mécanismes en néerlandais     traduction bénéficiaient d'un mécanisme français néerlandais    traduction bénéficiaient d'un mécanisme français néerlandais    traduction bénéficiaient d'un mécanisme français néerlandais    traduction de "caractère incitatif" en néerlandais     traduction de "caractère incitatif" en néerlandais     traduction de "caractère incitatif" en néerlandais     traduction comporte des mécanismes français néerlandais    traduction comporte des mécanismes français néerlandais    traduction comporte des mécanismes français néerlandais    traduction des mécanismes adaptatifs français néerlandais    traduction des mécanismes adaptatifs français néerlandais    traduction des mécanismes adaptatifs français néerlandais    des mécanismes incitatifs en néerlandais     des mécanismes incitatifs en néerlandais     des mécanismes incitatifs en néerlandais     traduction de "définir des mécanismes" en néerlandais     traduction de "définir des mécanismes" en néerlandais     traduction de "définir des mécanismes" en néerlandais     entretenir les mécanismes en néerlandais     entretenir les mécanismes en néerlandais     entretenir les mécanismes en néerlandais     traduction de "fixer des mécanismes" en néerlandais     traduction de "fixer des mécanismes" en néerlandais     traduction de "fixer des mécanismes" en néerlandais     l’ue mécanisme en néerlandais     l’ue mécanisme en néerlandais     l’ue mécanisme en néerlandais     traduction mécanisme incitatif français néerlandais    traduction mécanisme incitatif français néerlandais    traduction mécanisme incitatif français néerlandais    un mécanisme en néerlandais     un mécanisme en néerlandais     un mécanisme en néerlandais     traduction un mécanisme incitatif français néerlandais    traduction un mécanisme incitatif français néerlandais    traduction un mécanisme incitatif français néerlandais    mécanisme d'examen des politiques commerciales en néerlandais     mécanisme d'examen des politiques commerciales en néerlandais     mécanisme d'examen des politiques commerciales en néerlandais     mécanisme européen de stabilité en néerlandais     mécanisme européen de stabilité en néerlandais     mécanisme européen de stabilité en néerlandais     traduction fixer des mécanismes de montres français néerlandais    traduction fixer des mécanismes de montres français néerlandais    traduction fixer des mécanismes de montres français néerlandais    traduction mécanisme d'encryptage français néerlandais    traduction mécanisme d'encryptage français néerlandais    traduction mécanisme d'encryptage français néerlandais    traduction mécanisme d'intervention monétaire français néerlandais    traduction mécanisme d'intervention monétaire français néerlandais    traduction mécanisme d'intervention monétaire français néerlandais    mécanisme de correction en néerlandais     mécanisme de correction en néerlandais     mécanisme de correction en néerlandais     traduction mécanisme de dégradation français néerlandais    traduction mécanisme de dégradation français néerlandais    traduction mécanisme de dégradation français néerlandais    mécanisme de fermeture en néerlandais     mécanisme de fermeture en néerlandais     mécanisme de fermeture en néerlandais     traduction mécanisme de résolution unique français néerlandais    traduction mécanisme de résolution unique français néerlandais    traduction mécanisme de résolution unique français néerlandais    traduction mécanisme de surveillance unique français néerlandais    traduction mécanisme de surveillance unique français néerlandais    traduction mécanisme de surveillance unique français néerlandais    traduction de "mécanisme de taux de change" en néerlandais     traduction de "mécanisme de taux de change" en néerlandais     traduction de "mécanisme de taux de change" en néerlandais     traduction de "système européen d'assurance des dépôts" en néerlandais     traduction de "système européen d'assurance des dépôts" en néerlandais     traduction de "système européen d'assurance des dépôts" en néerlandais     traduction thermorégulation français néerlandais    traduction thermorégulation français néerlandais    traduction thermorégulation français néerlandais    traduction union bancaire de l’ue français néerlandais    traduction union bancaire de l’ue français néerlandais    traduction union bancaire de l’ue français néerlandais    --mécanisme incitatif (french-english)    --mécanisme incitatif (franzoesisch-deutsch)     


datacenter (12): www.wordscope.be (v4.0.br)

mécanisme incitatif -> mécanisme incitatif | mécanisme incitatif en matière de salaires | mécanisme de Varsovie sur les pertes et préjudices | Mécanisme international de Varsovie relatif aux pertes et préjudices liés aux incidences des changements climatiques | Mécanisme international de Varsovie sur les pertes et dommages | mécanisme sur les pertes et dommages

Date index: 2021-03-07