Feeder de contournement    
Feeder de contournement    
Feeder de contournement    
Service feeder    
Service feeder    
Service feeder    
Navire collecteur    
Navire collecteur    
Navire collecteur    
Structure master-feeder    
Structure master-feeder    
Structure master-feeder    

feeder en néerlandais :

TERMINOLOGIE
voir aussi les traductions en contexte ci-dessous
feeder de contournement, feeder de pontage, service feeder, navire collecteur, navire feeder, navire nourrice, structure master-feeder -*- overbruggingsleiding, aanvoerdienst, containeraanvoerschip, feeder, master-feederconstructie

feeder de contournement | feeder de pontage

overbruggingsleiding
IATE - TRANSPORT | Land transport
IATE - TRANSPORT | Land transport


service feeder

aanvoerdienst
IATE - TRANSPORT
IATE - TRANSPORT


navire collecteur | navire feeder | navire nourrice

containeraanvoerschip | feeder
IATE - TRANSPORT
IATE - TRANSPORT


structure master-feeder

master-feederconstructie
adm/droit/économie finances section 2
adm/droit/économie finances section 2
TRADUCTIONS EN CONTEXTE
2° si le feeder et le master ont des exercices comptables différents, des dispositions permettant au feeder d'obtenir du master toutes les informations dont il a besoin pour établir ses rapports périodiques dans les délais, et permettant au commissaire du master d'établir un rapport ad hoc à la date de clôture du feeder conformément à l'article 356, § 2, de la loi.

2° als de feeder en de master een ander boekjaar aanhouden, regelingen op grond waarvan de feeder van de master alle informatie verkrijgt die nodig is om haar periodieke verslagen tijdig te kunnen opstellen en wordt gewaarborgd dat de commissaris van de master bij machte is op de afsluitingsdatum van de feeder een ad-hocverslag op te stellen in overeenstemming met artikel 356, § 2 van de wet.


Au cas où le master et le feeder ont la même société de gestion, cet accord peut être remplacé par des règles de conduite internes que doit adopter la société de gestion notamment afin de régler les relations entre le feeder et le master et d'éviter la survenance de conflits d'intérêts entre le master et le feeder ou entre le feeder et d'autres participants du master.

Indien de master en de feeder dezelfde beheervennootschap hebben, mag de overeenkomst worden vervangen door interne bedrijfsvoeringsregels die de beheervennootschap moet invoeren om met name de relaties tussen de feeder en de master te regelen, en die erop gericht zijn belangenconflicten tussen de master en de feeder of tussen de feeder en andere deelnemers in de master te vermijden.


Art. 73. Le feeder ou, le cas échéant, la société de gestion du feeder, se charge de communiquer au dépositaire du feeder toute information concernant le master qui est nécessaire pour que le dépositaire du feeder puisse s'acquitter de ses obligations.

Art. 73. De feeder of, indien van toepassing, de beheervennootschap van de feeder, is verantwoordelijk voor het aan haar bewaarder doorgeven van alle informatie over de master die nodig is voor het volledig uitvoeren van de taken van de bewaarder van de feeder.


5° lorsque le feeder utilise des instruments financiers dérivés à des fins de couverture, quand et comment le master fournit au feeder des informations sur son exposition effective à des instruments financiers dérivés, afin de permettre au feeder de calculer son propre risque global conformément à l'article 54, § 1, alinéa 2, 1° ;

5° als de feeder financiële derivaten voor hedgingdoeleinden gebruikt, de wijze en het tijdstip waarop de master aan de feeder informatie zal verstrekken over haar werkelijke risico in financiële derivaten teneinde de feeder in staat te stellen haar eigen totale risico te berekenen als bedoeld in artikel 54 § 1, tweede lid, 1° ;


Art. 13. § 1. Le dépositaire du master informe immédiatement la FSMA, le feeder ou, le cas échéant, la société de gestion et le dépositaire du feeder, de toute irrégularité qu'il constate en ce qui concerne le master, considérée comme ayant une incidence négative sur le feeder.

Art. 13. § 1. De bewaarder van de master stelt de FSMA, de feeder of, indien van toepassing, de beheervennootschap en de bewaarder van de feeder onmiddellijk in kennis van onregelmatigheden die hij bij de master constateert en die geacht worden een negatief effect op de feeder te zullen hebben.
D'autres ont cherché : traduction de "feeder" en néerlandais     traduction de "feeder" en néerlandais     traduction de "feeder" en néerlandais     traduction lorsque le feeder français néerlandais    traduction lorsque le feeder français néerlandais    traduction lorsque le feeder français néerlandais    traduction navire feeder français néerlandais    traduction navire feeder français néerlandais    traduction navire feeder français néerlandais    traduction service feeder français néerlandais    traduction service feeder français néerlandais    traduction service feeder français néerlandais    traduction structure master-feeder français néerlandais    traduction structure master-feeder français néerlandais    traduction structure master-feeder français néerlandais    traduction feeder de contournement français néerlandais    traduction feeder de contournement français néerlandais    traduction feeder de contournement français néerlandais    feeder de pontage en néerlandais     feeder de pontage en néerlandais     feeder de pontage en néerlandais     navire collecteur en néerlandais     navire collecteur en néerlandais     navire collecteur en néerlandais     Comment traduire "navire nourrice" en néerlandais     Comment traduire "navire nourrice" en néerlandais     Comment traduire "navire nourrice" en néerlandais     --feeder (french-english)    --feeder (franzoesisch-deutsch)     


datacenter (12): www.wordscope.be (v4.0.br)

feeder -> feeder de contournement | feeder de pontage | service feeder | navire collecteur | navire feeder | navire nourrice | structure master-feeder

Date index: 2020-12-17