WordscopeZoekt u de juiste vertaling van een woord in een specifieke context?
Zoekt u vaktechnische informatie?
Wordscope heeft duizenden betrouwbare websites geïndexeerd om u hierbij te helpen!
Wat onze klanten en partners vertellen«Tal van medewerkers van de vertaaldienst van de Kamer van Volksvertegenwoordigers maken dagelijks gebruik van Wordscope als zoekmachine om contextgebonden terminologie te vinden. Bovendien geeft Wordscope een ruime keuze uit degelijke vertaalsuggesties.»

Jean-François Bauduin
Adviseur Vertaler Revisor

Kamer van Volksvertegenwoordigers

Maker en beheerder van de website en het forum 'Belgian Translators' (www.beltrans.org)
Share this page!
   
Wordscope Video
„Hoe kan Formule 1-racen ... baby's helpen? - TED Talks -“

(video met Nederlandse ondertiteling)
NEW !Translate documents faster and better thanks to artificial intelligence!
https://pro.wordscope.com
SIGN UP NOWIt is free and easy!

pro.
 
wordscope
 
.com
ALL IN ONE
Public Translation Memories
Private Translation Memories
Neural Machine Translation
Terminology
https://pro.wordscope.com
Nieuw! Vertaal uw documenten sneller en beter dankzij kunstmatige intelligentie (AI)!
Werk overal op een Mac of pc om veilig toegang te krijgen tot al uw projecten en vertaalgeheugens!

Vertaling van "xix juridische aansprakelijkheid " (Nederlands → Frans) :

TERMINOLOGIE
aansprakelijkheid [ collegiale aansprakelijkheid | juridische aansprakelijkheid | wettelijke aansprakelijkheid ]

responsabilité [ responsabilité collégiale | responsabilité juridique | responsabilité légale ]


aansprakelijkheid in rechte | juridische aansprakelijkheid

responsabilité juridique
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
Waarschuwingen met vermelding van het (de) rechtsgebied(en) waarin een aanbieding wordt gedaan of een toelating tot de handel wordt gegeven, worden niet beschouwd als disclaimers die de juridische aansprakelijkheid beperken.

Les avertissements précisant le ou les pays destinataires de l’offre ou sollicités pour une admission à la négociation ne sont pas considérés comme des avertissements limitant la responsabilité légale.


4. De toegang tot het prospectus wordt niet afhankelijk gesteld van het doorlopen van een registratieprocedure, de aanvaarding van een disclaimer die de juridische aansprakelijkheid beperkt, of de betaling van een vergoeding.

4. L’accès au prospectus n’est subordonné à aucun processus d’enregistrement, ni à aucune acceptation d’une clause limitant la responsabilité légale ou au paiement d’un droit.


Het juridisch stelsel van de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie berust op twee internationale verdragen: het Verdrag van Parijs van 29 juli 1960 inzake wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie en het Aanvullende Verdrag van Brussel van 31 januari 1963.

Le régime juridique de la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire résulte de deux conventions internationales : la Convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire et la Convention complémentaire de Bruxelles du 31 janvier 1963.


Ze moeten onafhankelijk zijn en losstaan van eventuele juridische of administratieve procedures voor het vaststellen van schuld of aansprakelijkheid.

Elles doivent être indépendantes, distinctes et sans préjudice de toute action judiciaire ou administrative visant à déterminer des fautes ou des responsabilités.


Het gebrek aan juridische duidelijkheid – met name bij de vergunningverlening, erkenning en registratie van telegeneeskundediensten en beroepsbeoefenaren, aansprakelijkheid, vergoeding en jurisdictie – is een forse uitdaging voor de telegeneeskunde en met name voor de teleradiologie.

Le manque de clarté juridique - notamment en ce qui concerne l'autorisation, l'accréditation et l'enregistrement des services et des professionnels de la télémédecine, la responsabilité, le remboursement et la compétence judiciaire – constitue un défi considérable que la télémédecine, et plus particulièrement la téléradiologie, doivent relever.


De versterking van de openbaarmakingsverplichtingen voor alle juridische entiteiten met beperkte aansprakelijkheid vloeit voort uit de noodzaak om a) een eerlijke concurrentie te waarborgen [24] en b) te verhinderen dat het vennootschapsrecht wordt misbruikt voor fraude, terrorisme of andere criminele activiteiten [25].

Il est nécessaire de renforcer les obligations de publicité applicables à toutes les entités juridiques à responsabilité limitée, afin: a) de préserver l'équité des conditions de concurrence [24]; et b) d'empêcher le détournement du droit des sociétés à des fins de fraude, de terrorisme et d'autres activités criminelles [25].


e) verbetering van de veiligheid van activiteiten met betrekking tot offshorekoolwaterstofexploratie en -productie door de uitwisseling van ervaring op het gebied van het voorkomen van ongelukken, analyse, respons en sanering na een ongeluk, en beste praktijken inzake aansprakelijkheid en juridische procedures in geval van een ramp.

e) le renforcement de la sécurité des activités d'exploration et de production d'hydrocarbures offshore, grâce à l'échange d'expériences en matière de prévention des accidents et à l'analyse, aux mesures d'intervention et aux politiques d'assainissement a posteriori, ainsi qu'en matière de bonnes pratiques concernant les questions de responsabilité et de pratiques juridiques en cas de catastrophe.


Art. 6. Het centrumbestuur sluit voor zijn personeelsleden een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand af, zodat alle personeelsleden in het kader van de uitoefening van hun opdracht verzekerd zijn als hun burgerlijke aansprakelijkheid in het gedrang komt of als ze gevat worden door een juridische procedure.

Art. 6. L'autorité du centre souscrit pour ses membres du personnel à une assurance responsabilité civile et assistance juridique de manière à ce que tous les personnels soient assurés dans l'exercice de leur charge si leur responsabilité civile est mise en cause ou une procédure juridique est entamée à leur encontre.


Die bepaling heeft betrekking op de juridische aansprakelijkheid van de Partijen ten aanzien van elkaar.

Cette disposition concerne la responsabilité juridique des Parties l'une à l'égard de l'autre.


Bedoeld wordt de juridische aansprakelijkheid; het is dan ook beter het juiste woord te gebruiken.

Il est question de responsabilité juridique; mieux vaut donc utiliser le terme exact.


1. België heeft recht van verhaal op het Agentschap indien 's lands internationale juridische aansprakelijkheid in het geding is ten gevolge hetzij van de werkzaamheden van het Agentschap welke verband houden met zijn vestigingen op Belgisch grondgebied, hetzij van enig handelen of verzuim van het Agentschap of van enige handeling die de personeelsleden in het kader van hun functie hebben gesteld of nagelaten.

1. La Belgique a un droit de recours contre l'Agence si la responsabilité juridique internationale de la Belgique est engagée du fait des activités de l'Agence liée aux établissements de l'Agence sur son territoire, à raison d'actes ou omissions de l'Agence ou de ses agents agissant ou s'abstenant d'agir dans les limites de leurs fonctions.


Spreekster begrijpt de vrees van de steden en gemeenten inzake de juridische aansprakelijkheid en hun wens om in de wettekst niet op te nemen dat de termijn tussen de melding van een incident en het ter plaatse komen van de hulpdiensten slechts 12 of 15 minuten mag bedragen.

L'intervenante peut comprendre les craintes des villes et communes en matière de responsabilité juridique et leur souhait de ne pas voir insérer au sein d'un texte législatif un délai de 12 minutes ou 15 minutes entre l'annonce d'un incident et l'arrivée sur le lieu de l'incident des services.


Bedoeld wordt de juridische aansprakelijkheid; het is dan ook beter het juiste woord te gebruiken.

Il est question de responsabilité juridique; mieux vaut donc utiliser le terme exact.


Men dient immers rekening te houden met de juridische aansprakelijkheid van beide actoren.

Il faut en effet bien tenir compte de la responsabilité juridique de chacun des deux acteurs.


Die bepaling heeft betrekking op de juridische aansprakelijkheid van de Partijen ten aanzien van elkaar.

Cette disposition concerne la responsabilité juridique des Parties l'une à l'égard de l'autre.


Spreekster begrijpt de vrees van de steden en gemeenten inzake de juridische aansprakelijkheid en hun wens om in de wettekst niet op te nemen dat de termijn tussen de melding van een incident en het ter plaatse komen van de hulpdiensten slechts 12 of 15 minuten mag bedragen.

L'intervenante peut comprendre les craintes des villes et communes en matière de responsabilité juridique et leur souhait de ne pas voir insérer au sein d'un texte législatif un délai de 12 minutes ou 15 minutes entre l'annonce d'un incident et l'arrivée sur le lieu de l'incident des services.


Daarbij komt nog dat de Belgische pers ook af te rekenen heeft met een achterhaalde regeling inzake juridische aansprakelijkheid wanneer die wordt toegepast op de uitoefening van de vrijheid van informatie in verband met de politieke overheid en de economische machten.

Dans un registre complémentaire, la presse belge souffre également d'un régime de responsabilité juridique inadéquat lorsqu'il s'applique à l'exercice de la liberté d'information au sujet des autorités politiques et des pouvoirs économiques.


Men dient immers rekening te houden met de juridische aansprakelijkheid van beide actoren.

Il faut en effet bien tenir compte de la responsabilité juridique de chacun des deux acteurs.


Een prudentiële controle wijzigt in niets de juridische aansprakelijkheid van de ziekenhuizen.

Un contrôle prudentiel ne change d'ailleurs rien à la responsabilité juridique des hôpitaux.


1. België heeft recht van verhaal op het Agentschap indien 's lands internationale juridische aansprakelijkheid in het geding is ten gevolge hetzij van de werkzaamheden van het Agentschap welke verband houden met zijn vestigingen op Belgisch grondgebied, hetzij van enig handelen of verzuim van het Agentschap of van enige handeling die de personeelsleden in het kader van hun functie hebben gesteld of nagelaten.

1. La Belgique a un droit de recours contre l'Agence si la responsabilité juridique internationale de la Belgique est engagée du fait des activités de l'Agence liée aux établissements de l'Agence sur son territoire, à raison d'actes ou omissions de l'Agence ou de ses agents agissant ou s'abstenant d'agir dans les limites de leurs fonctions.


Aaanvullend kunnen we stellen dat de Belgische pers ook af te rekenen heeft met een inadequaat stelsel van juridische aansprakelijkheid wanneer dat wordt toegepast op de uitoefening van de vrijheid van informatie in verband met de politieke overheid en de economische machten.

Dans un registre complémentaire, la presse belge souffre également d'un régime de responsabilité juridique inadéquat lorsqu'il s'applique à l'exercice de la liberté d'information au sujet des autorités politiques et des pouvoirs économiques.


3. de Europese beleidsvoerders en instellingen voor te stellen om een onderzoek te verrichten naar de juridische aansprakelijkheid van producenten van gewasbeschermingsmiddelen in het kader van een schadevergoeding voor de verliezen in de bijenteelt en het achterhouden van wetenschappelijke informatie over de toxiciteit van hun producten;

3. de proposer aux décideurs et aux institutions européens de diligenter une enquête à propos de la responsabilité juridique des fabricants de produits phytosanitaires dans le cadre d'une indemnisation pour la perte causée à l'apiculture et pour la dissimulation de renseignements scientifiques à propos de la toxicité de leurs produits;


De onderzoeken betreffende de juridische aansprakelijkheid inzake veiligheid in de voetbalstadions zullen ruimschoots verspreid worden onder de lokale administratieve overheden, de betrokken politiezones en de clubs van afdeling 1 (A1) tot afdeling 3 (A3).

les recherches relatives à la responsabilité juridique en matière de sécurité dans les stades de football seront diffusées largement vers les autorités administratives locales, les zones de police concernées et les clubs de division 1 (D1) à division 3 (D3).


Juridische aansprakelijkheid en bescherming van de inspecteurs van financiën.

Responsabilité juridique et protection des inspecteurs des finances.


­ Samenwerking op het gebied van communicerende en geautomatiseerde voertuigen: Een groot aantal Europese landen ondertekent een intentieverklaring om samen met de Commissie een juridisch kader vast te stellen voor grensoverschrijdende proeven met communicerende voertuigen, op basis van geharmoniseerde voorschriften betreffende de toegang tot data, aansprakelijkheid en connectiviteit.

­Coopération dans le domaine de la mobilité connectée et automatisée Un grand nombre de pays européens signeront une lettre d'intention visant à établir, avec la Commission, un cadre juridique pour les essais transfrontaliers de conduite connectée, fondé sur des règles harmonisées en matière d'accès aux données, de responsabilité et de connectivité.
www.wordscope.be (v4.0.br)

xix juridische aansprakelijkheid