WordscopeZoekt u de juiste vertaling van een woord in een specifieke context?
Zoekt u vaktechnische informatie?
Wordscope heeft duizenden betrouwbare websites geïndexeerd om u hierbij te helpen!
Wat onze klanten en partners vertellen«Wordscope is een uiterst handig hulpmiddel dat wij vaak in aanvulling op onze interne tools gebruiken. Het is soepel, werkt erg snel en levert een schat aan in context geplaatste informatie om de juiste terminologische keuze te maken.»

Hugues Timmermans
Bestuursdirecteur Taaldienst en dienst Verslaggeving

Belgische Senaat
Share this page!
   
Wordscope Video
„De verontrustende reden waarom vaccins te laat gemaakt worden ... als ze al gemaakt worden - TED Talks -“

(video met Nederlandse ondertiteling)

Vertaling van "wetboek van strafvordering " (Nederlands → Frans) :

TERMINOLOGIE
Wetboek van Strafvordering

Code d'instruction criminelle


Wetboek van Strafvordering | Sv. [Abbr.]

Code de procédure pénale | Code d'instruction criminelle | CIC [Abbr.] | CPP [Abbr.]


Invoeringswet Strafvordering | Wet tot invoering van het nieuwe Wetboek van Strafvordering

Loi d'introduction du Code de procédure pénale


Commissie Herijking Wetboek van Strafvordering

Commission du réexamen du Code de Procédure pénale


wetboek [ codificatie ]

code juridique [ codification juridique ]


verval van strafvordering door betaling van een geldsom

extinction de l'action publique par paiement d'une somme d'argent


IN-CONTEXT TRANSLATIONS
Terwijl de tenuitvoerlegging van wetboeken (burgerlijk wetboek, wetboek van burgerlijke rechtsvordering, wetboek van strafrecht en het wetboek van strafvordering) productieve ontwikkelingen heeft laten zien, worden er nieuwe stappen verwacht inzake onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en justitiële hervormingen.

Même si l'application des Codes (code civil, code de procédure civile, code pénal et code de procédure pénale) a été renforcée, de nouvelles étapes restent à mettre en œuvre dans le domaine de l'indépendance et de la réforme du secteur judiciaire.


Onmiddellijk na de toetreding werd een reeks belangrijke maatregelen genomen: grondwetswijzigingen, een nieuwe wet inzake het justitiële stelsel, een nieuw wetboek van burgerlijke rechtsvordering, een nieuw wetboek inzake administratieve rechtspraak en wijzigingen van het wetboek van strafvordering.

Dès le lendemain de l'adhésion, une série de mesures importantes ont été prises, notamment des amendements constitutionnels, une nouvelle loi relative au système judiciaire, un nouveau code de procédure civile, un nouveau code de procédure administrative ainsi que des modifications du code de procédure pénale.


2. « Schendt artikel 479 juncto de artikelen 483 en 503bis van het Wetboek van Strafvordering de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, doordat zij voor de inverdenkinggestelde van een misdrijf dat samenhangend is met een misdrijf gepleegd door een persoon met een van de hoedanigheden vermeld in artikel 479 van het Wetboek van Strafvordering niet voorzien in een ' filterprocedure ' (procedure die vergelijkbaar is met de regeling der rechtspleging zoals bedoeld in artikel 127 van het Wetboek van Strafvordering), terwijl een dergelijke procedure wel voorzien is voor wat betreft een inverdenkinggestelde van een misdrijf dat samenhangend is met ...[+++]

2. « L'article 479, combiné avec les articles 483 et 503bis, du Code d'instruction criminelle viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que ces articles ne prévoient pas une ' procédure de filtrage ' (procédure qui est comparable au règlement de la procédure visé à l'article 127 du Code d'instruction criminelle) pour l'inculpé d'une infraction connexe à une infraction commise par une personne ayant l'une des qualités mentionnées à l'article 479 du Code d'instruction criminelle, alors qu'une telle procédure est prévue à l'égard de l'inculpé d'une infraction connexe à une infraction commise par une personne ayant l'une des qualités mentionnées à l'article 481 du Code d'instruction criminelle, la Cour de cassation ...[+++]


Schendt artikel 204 Wetboek van Strafvordering, zoals gewijzigd door de wet van 05.02.2016 tot wijziging van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse bepalingen inzake justitie, samen gelezen met de artikelen 203, 205 en 210 Wetboek van Strafvordering, de bepalingen over de fundamentele rechten en vrijheden gewaarborgd in titel II van de Grondwet, (met name de artikelen 10, 11 en 13 van de Grondwet) én artikel 6.1 E.V.R.M., in die zin geïnterpreteerd dat de rechtsgeldigheid van het hoger beroep, op straffe van verval, afhankelijk wordt gemaakt van het tijdig indienen van een regelmatig grievenverzoekschrift indien de akte ...[+++]

L'article 204 du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été modifié par la loi du 5 février 2016 modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice, combiné avec les articles 203, 205 et 210 du Code d'instruction criminelle, viole-t-il les dispositions relatives aux droits et libertés fondamentaux garantis par le titre II de la Constitution (notamment les articles 10, 11 et 13 de la Constitution) et l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, interprété en ce sens que la validité de l'appel, à peine de déchéance, est subordonnée à l'introduction dans les délais d'une re ...[+++]


2. Schendt artikel 204 Wetboek van Strafvordering, zoals gewijzigd door de wet van 05.02.2016 tot wijziging van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse bepalingen inzake justitie, samen gelezen met de artikelen 203, 205 en 210 Wetboek van Strafvordering, de fundamentele rechten en vrijheden gewaarborgd in titel II van de Grondwet (met name de artikelen 10, 11 en 13 van de Grondwet) én artikel 6.1 E.V.R.M., in die zin geïnterpreteerd dat, aan de partij die beroep aantekent overeenkomstig artikel 203 Wetboek van Strafvordering, een bijkomende substantiële vormvereiste wordt opgelegd op straffe van verval van haar beroep, te ...[+++]

2. L'article 204 du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été modifié par la loi du 5 février 2016 modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice, combiné avec les articles 203, 205 et 210 du Code d'instruction criminelle, viole-t-il les droits et libertés fondamentaux garantis par le titre II de la Constitution (notamment les articles 10, 11 et 13 de la Constitution) et l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, interprété en ce sens que la partie qui forme appel conformément à l'article 203 du Code d'instruction criminelle se voit imposer une formali ...[+++]


4. Schendt artikel 204 Wetboek van Strafvordering, zoals gewijzigd door de wet van 05.02.2016 tot wijziging van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse bepalingen inzake justitie, samen gelezen met de artikelen 203, 205 en 210 Wetboek van Strafvordering, de fundamentele rechten en vrijheden gewaarborgd in titel II van de Grondwet (met name de artikelen 10, 11 en 13 van de Grondwet) én artikel 6.1 E.V.R.M., in die zin geïnterpreteerd dat, indien hoger beroep wordt ingesteld volgens de in artikel 203 Wetboek van Strafvordering bedoelde verklaring, wat als akte van hoger beroep open staat voor alle partijen die principaal ho ...[+++]

4. L'article 204 du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été modifié par la loi du 5 février 2016 modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice, combiné avec les articles 203, 205 et 210 du Code d'instruction criminelle, viole-t-il les droits et libertés fondamentaux garantis par le titre II de la Constitution (notamment les articles 10, 11 et 13 de la Constitution) et l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, interprété en ce sens que si l'appel est formé par la déclaration visée à l'article 203 du Code d'instruction criminelle, qui est, en tant qu ...[+++]


3. Schendt artikel 204 Wetboek van Strafvordering, zoals gewijzigd door de wet van 05.02.2016 tot wijziging van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse bepalingen inzake justitie, samen gelezen met de artikelen 203, 205 en 210 Wetboek van Strafvordering, de fundamentele rechten en vrijheden gewaarborgd in titel II van de Grondwet (met name de artikelen 10, 11 en 13 van de Grondwet) én artikel 6.1 E.V.R.M., in die zin geïnterpreteerd dat, indien hoger beroep wordt ingesteld volgens de in artikel 203 Wetboek van Strafvordering bedoelde verklaring, wat als akte van hoger beroep open staat voor alle partijen die principaal ho ...[+++]

3. L'article 204 du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été modifié par la loi du 5 février 2016 modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice, combiné avec les articles 203, 205 et 210 du Code d'instruction criminelle, viole-t-il les droits et libertés fondamentaux garantis par le titre II de la Constitution (notamment les articles 10, 11 et 13 de la Constitution) et l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, interprété en ce sens que si l'appel est formé par la déclaration visée à l'article 203 du Code d'instruction criminelle, qui est ouverte, en ...[+++]


II. Schendt artikel 20, tweede lid van de Voorafgaande Titel van het wetboek van strafvordering de artikelen 10 en 11 van de Grondwet door te bepalen dat de strafvordering toch nog verder kan worden uitgeoefend tegenover een rechtspersoon die zijn rechtspersoonlijkheid heeft verloren op één van de wijzen bepaald in artikel 20, eerste lid van de Voorafgaande Titel van het wetboek van strafvordering, én dit zonder dat bewijs moet worden geleverd dat dit verlies van de rechtspersoonlijkheid tot doel heeft om te ontsnappen aan de vervolging, wanneer dit verlies van rechtspersoonlijkheid zich pas voordoet nadat de rechtspersoon overeenkomsti ...[+++]

II. L'article 20, alinéa 2, du titre préliminaire du Code de procédure pénale viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il prévoit que l'action publique pourra encore être exercée ultérieurement à l'égard d'une personne morale qui a perdu sa personnalité juridique d'une des manières visées à l'article 20, alinéa 1, du titre préliminaire du Code de procédure pénale, et ce sans qu'il doive être prouvé que cette perte de la personnalité juridique a pour but d'échapper aux poursuites, si la perte de la personnalité juridique n'a lieu qu'après que la personne morale a été inculpée par le juge d'instruction conformément à l ...[+++]


23. verzoekt de autoriteiten de vreedzame uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting, vereniging en vergadering niet te onderdrukken; dringt in dit verband aan op de herziening van het wetboek van strafvordering, in het bijzonder de artikelen 79, 87, 88 en 258; neemt kennis van de onlangs aan meer dan 18 000 gevangenen verleende amnestie en betreurt dat hier geen politieke gevangenen bij zaten; blijft bezorgd over een zestigtal gewetensgevangenen, onder wie mensenrechtenverdedigers, journalisten, bloggers en landrecht-, arbeids- en milieuactivisten, die in Vietnamese cellen worden vastgehouden en om diverse redenen met summi ...[+++]

23. demande aux autorités de s'abstenir de supprimer l'exercice pacifique du droit à la liberté d'expression, d'association et de réunion; prie instamment, dans ce contexte, de réviser le code pénal, en particulier les articles 79, 87, 88 et 258; prend acte de l'amnistie accordée récemment à plus de 18 000 prisonniers et déplore qu'elle n'ait pas concerné les prisonniers politiques; demeure préoccupé par les quelque 60 personnes - défenseurs des droits de l'homme, journalistes, blogueurs, mais aussi défenseurs des droits fonciers, des droits des travailleurs et de l'environnement - détenues dans les geôles vietnamiennes et condamnées à l ...[+++]


23. verzoekt de autoriteiten de vreedzame uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting, vereniging en vergadering niet te onderdrukken; dringt in dit verband aan op de herziening van het wetboek van strafvordering, in het bijzonder de artikelen 79, 87, 88 en 258; neemt kennis van de onlangs aan meer dan 18 000 gevangenen verleende amnestie en betreurt dat hier geen politieke gevangenen bij zaten; blijft bezorgd over een zestigtal gewetensgevangenen, onder wie mensenrechtenverdedigers, journalisten, bloggers en landrecht-, arbeids- en milieuactivisten, die in Vietnamese cellen worden vastgehouden en om diverse redenen met summi ...[+++]

23. demande aux autorités de s'abstenir de supprimer l'exercice pacifique du droit à la liberté d'expression, d'association et de réunion; prie instamment, dans ce contexte, de réviser le code pénal, en particulier les articles 79, 87, 88 et 258; prend acte de l'amnistie accordée récemment à plus de 18 000 prisonniers et déplore qu'elle n'ait pas concerné les prisonniers politiques; demeure préoccupé par les quelque 60 personnes - défenseurs des droits de l'homme, journalistes, blogueurs, mais aussi défenseurs des droits fonciers, des droits des travailleurs et de l'environnement - détenues dans les geôles vietnamiennes et condamnées à l ...[+++]


Tegelijkertijd werd dat beginsel minder strikt gemaakt door eensdeels uitzonderingen in de vorm van nieuwe rechten voor de privé-partijen en anderdeels nieuwe rechten voor het openbaar ministerie en de advocaten in hun betrekkingen met de pers : het recht om een kopie te verkrijgen van het proces-verbaal van het verhoor (artikelen 28quinquies, § 2, en 57, § 2, van het Wetboek van strafvordering), het recht om inzage te vragen van het onderzoeksdossier (artikel 61ter van het Wetboek van strafvordering) en het recht om het verrichten van een onderzoekshandeling te vragen (artikel 61quinquies van het Wetboek van strafvordering), welke recht ...[+++]

Dans le même temps, des exceptions sous la forme de nouveaux droits conférés aux parties privées d'une part, et d'autre part, de nouvelles prérogatives accordées au ministère public et aux avocats dans leurs rapports avec la presse sont venues tempérer la rigueur de ce principe : le droit de recevoir une copie du procès-verbal de son audition (article 28quinquies, § 2, et 57, § 2, CIC), le droit de demander l'accès au dossier d'instruction (article 61ter, CIC) et le droit de demander l'accomplissement d'un devoir d'instruction (article 61quinquies, CIC) assortis d'un droit de recours devant la Chambre des mises en accusation, la possibilité pour le parquet de faire des communica ...[+++]


Alleen overmacht kan het verstek voor de correctionele rechtbank (artikel 187 Wetboek van Strafvordering) en voor het Hof van Assisen (artikel 382 Wetboek van Strafvordering met verwijzing naar artikel 187 Wetboek van Strafvordering) rechtvaardigen (zie toelichting bij artikel 2).

Seule la force majeure pourra justifier le défaut devant le tribunal correctionnel (article 187 CICR) et devant la Cour d'assises (article 382 CICR qui renvoie à l'article 187 CICR) (voir commentaire sous article 2).


Dit nieuwe artikel 3 strekt tot het juist invoegen van de wijziging door deze wet aangebracht in de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering, rekening houdend met het feit dat intussen de wet van 27 december 2005 houdende diverse wijzigingen van het Wetboek van strafvordering en van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de verbetering van onderzoeksmethoden in de strijd tegen het terrorisme en de zware en georganiseerde criminaliteit tot stand is gekomen die reeds een hoofdstuk V, artikel 30 invoegde betreffende de onontvankelijkheid van de strafvordering wegens provocatie.

Le nouvel article 3 vise à insérer correctement l'adaptation apportée par cette loi au titre préliminaire du Code de procédure pénale, tenant compte du fait qu'entre temps la loi du 27 décembre 2005 portant des modifications diverses au Code d'instruction criminelle et au Code judiciaire en vue d'améliorer les modes d'investigation dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité grave et organisée, est intervenue, qui a déjà introduit un chapitre V, article 30 relatif à l'irrecevabilité de l'action publique pour cause de provocation.


A) Krachtens de artikelen 28quinquies en 57 van het Wetboek van strafvordering, zijn de personen die beroepshalve hun medewerking verlenen aan het opsporingsonderzoek (artikel 28quinquies van het Wetboek van strafvordering) of aan het gerechtelijk onderzoek (artikel 57 van het Wetboek van strafvordering), tot geheimhouding verplicht.

A) En vertu des articles 28quinquies et 57 du Code d'instruction criminelle, les personnes qui apportent leur concours professionnel à l'information (article 28quinquies du Code d'instruction criminelle) ou à l'instruction (article 57 du Code d'instruction criminelle) sont tenues au secret.


Wanneer de door de heer Morlet voorgestane cumulatieve toepassing van artikel 235bis van het Wetboek van strafvordering en de voorgestelde artikelen 292 en 292bis van het Wetboek van strafvordering wordt toegestaan, zullen tegen het arrest van verwijzing niet alleen de in artikel 292bis van het Wetboek van strafvordering bepaalde middelen, maar ook andere nietigheidsgronden kunnen worden aangevoerd.

Si l'on accepte l'application cumulative de l'article 235bis du Code d'instruction criminelle et des articles 292 et 292bis du Code d'instruction criminelle proposés qui est défendue par M. Morlet, on pourra alléguer contre l'arrêt de renvoi non seulement les moyens énumérés à l'article 292bis du Code d'instruction criminelle, mais aussi d'autres causes de nullité.


Onmiddellijk na de toetreding werd een reeks belangrijke maatregelen genomen: grondwetswijzigingen, een nieuwe wet inzake het justitiële stelsel, een nieuw wetboek van burgerlijke rechtsvordering, een nieuw wetboek inzake administratieve rechtspraak en wijzigingen van het wetboek van strafvordering.

Dès le lendemain de l'adhésion, une série de mesures importantes ont été prises, notamment des amendements constitutionnels, une nouvelle loi relative au système judiciaire, un nouveau code de procédure civile, un nouveau code de procédure administrative ainsi que des modifications du code de procédure pénale.


PL || JA || n.v.t. || Wet van 20 januari 2011 betreffende de wijziging van het wetboek van strafrecht, het wetboek van strafvordering en het fiscale wetboek van strafrecht.

PL || OUI || non précisé || Loi du 20 janvier 2011 sur la modification du code pénal, du code de procédure pénale et du code pénal fiscal.


EE || JA || n.v.t. || Delen van het wetboek van strafvordering, het wetboek van strafrecht en de wet op het strafregister.

EE || OUI || non précisé || Articles du code de procédure pénale, code pénal et loi relative au registre des peines.


PL || JA || n.v.t. || Wet van 20 januari 2011 betreffende de wijziging van het wetboek van strafrecht, het wetboek van strafvordering en het fiscale wetboek van strafrecht.

PL || OUI || non précisé || Loi du 20 janvier 2011 sur la modification du code pénal, du code de procédure pénale et du code pénal fiscal.


In zijn verzoek om bescherming van zijn immuniteit verwijst de heer Borghezio, lid van het Europees Parlement, naar een aan hem gericht schrijven van het Openbaar Ministerie bij de rechtbank van Milaan, betreffende de inleiding tot een strafrechtelijke procedure (artikelen 369, en 369 a, van het Italiaanse Wetboek van Strafvordering) en betreffende de afronding van het onderzoek (artikel 415 a, van het Wetboek van Strafvordering).

Dans sa demande en vue de la défense de son immunité, M. Borghezio, député européen, fait référence à une lettre qui lui a été adressée par le procureur du tribunal de Milan l’informant de l’ouverture d’une procédure pénale (articles 369 et 369 bis du code de procédure pénale italien) et de la clôture de l’instruction (article 415 bis du code de procédure pénale).


A. overwegende dat het Franse Hof van Cassatie in zijn arrest nr. 1784 van 16 maart 2005 op grond van de overweging dat geen enkele wets- of verdragsbepaling, noch enig constitutioneel beginsel, tot de conclusie leidt dat artikel 100-7, eerste alinea van het Franse Wetboek van Strafvordering van toepassing is op leden van het Europees Parlement, heeft nagelaten artikel 10 van bovengenoemd Protocol toe te passen, waardoor een lid van het Europees Parlement met de Franse nationaliteit de bescherming onthouden bleef van artikel 100-7, eerste alinea van het Franse Wetboek van Strafvordering die nationale parlementsleden wel genieten,

A. considérant que, en prétendant dans son arrêt n° 1784 du 16 mars 2005 qu'aucun texte légal ou conventionnel, ni aucun principe constitutionnel ne lui permettait de conclure que l'article 100-7, premier alinéa, du code de procédure pénale français soit applicable aux membres du Parlement européen, la Cour de cassation française n'a pas appliqué l'article 10 du protocole précité, déniant ainsi à un parlementaire européen de nationalité française le bénéfice de l'article 100-7, premier alinéa, du code de procédure pénale français dont jouissent les parlementaires nationaux,


A. overwegende dat het Franse Hof van Cassatie in zijn arrest nr. 1784 van 16 maart 2005 overwoog dat op grond van geen enkele wets- of verdragsbepaling, noch enig constitutioneel beginsel, kan worden geconcludeerd dat artikel 100-7, eerste alinea van het Franse Wetboek van Strafvordering van toepassing is op leden van het Europees Parlement, en artikel 10 van bovengenoemd Protocol dan ook niet heeft toegepast, waardoor een Europees afgevaardigde van Franse nationaliteit de bescherming onthouden bleef van artikel 100-7, eerste alinea van het Franse Wetboek van Strafvordering die nationale parlementsleden wel genieten,

A. considérant que, en prétendant dans son arrêt n° 1784 du 16 mars 2005 qu'aucun texte légal ou conventionnel, ni aucun principe constitutionnel ne lui permettait de conclure que l'article 100-7, premier alinéa, du code de procédure pénale français soit applicable aux membres du Parlement européen, la Cour de cassation française n'a pas appliqué l'article 10 du protocole précité, déniant ainsi à un parlementaire européen de nationalité française le bénéfice de l'article 100-7, premier alinéa, du code de procédure pénale français dont jouissent les parlementaires nationaux,


In Luxemburg kan de openbare aanklager, op grond van artikel 24, lid 5, dat bij wet van 6 mei 1999 aan het wetboek van strafvordering is toegevoegd, een bemiddelingsprocedure inleiden alvorens tot vervolging over te gaan; deze procedure kan leiden tot de beslissing om de strafvervolging voort te zetten dan wel de strafvordering te laten vervallen.

Au Luxembourg, la loi du 6 mai 1999 a ajouté un paragraphe 5 à l'article 24 du code d'instruction criminelle, selon lequel le procureur peut, avant d'engager les poursuites, procéder à une médiation, susceptible d'aboutir à la décision de continuer les poursuites ou de laisser l'action publique se prescrire.


In Luxemburg kan de openbare aanklager, op grond van artikel 24, lid 5, dat bij wet van 6 mei 1999 aan het wetboek van strafvordering is toegevoegd, een bemiddelingsprocedure inleiden alvorens tot vervolging over te gaan; deze procedure kan leiden tot de beslissing om de strafvervolging voort te zetten dan wel de strafvordering te laten vervallen.

Au Luxembourg, la loi du 6 mai 1999 a ajouté un paragraphe 5 à l'article 24 du code d'instruction criminelle, selon lequel le procureur peut, avant d'engager les poursuites, procéder à une médiation, susceptible d'aboutir à la décision de continuer les poursuites ou de laisser l'action publique se prescrire.


Terwijl de tenuitvoerlegging van wetboeken (burgerlijk wetboek, wetboek van burgerlijke rechtsvordering, wetboek van strafrecht en het wetboek van strafvordering) productieve ontwikkelingen heeft laten zien, worden er nieuwe stappen verwacht inzake onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en justitiële hervormingen.

Même si l'application des Codes (code civil, code de procédure civile, code pénal et code de procédure pénale) a été renforcée, de nouvelles étapes restent à mettre en œuvre dans le domaine de l'indépendance et de la réforme du secteur judiciaire.
www.wordscope.be (v4.0.br)

wetboek van strafvordering