WordscopeZoekt u de juiste vertaling van een woord in een specifieke context?
Zoekt u vaktechnische informatie?
Wordscope heeft duizenden betrouwbare websites geïndexeerd om u hierbij te helpen!
Wat onze klanten en partners vertellen«Wordscope is een uiterst handig hulpmiddel dat wij vaak in aanvulling op onze interne tools gebruiken. Het is soepel, werkt erg snel en levert een schat aan in context geplaatste informatie om de juiste terminologische keuze te maken.»

Hugues Timmermans
Bestuursdirecteur Taaldienst en dienst Verslaggeving

Belgische Senaat
Share this page!
   
Wordscope Video
„Sheryl Sandberg: Waarom we te weinig vrouwelijke leiders hebben - TED Talks -“

(video met Nederlandse ondertiteling)
NEW !Translate documents faster and better thanks to artificial intelligence!
https://pro.wordscope.com
SIGN UP NOWIt is free and easy!

pro.
 
wordscope
 
.com
ALL IN ONE
Public Translation Memories
Private Translation Memories
Neural Machine Translation
Terminology
https://pro.wordscope.com
New ! Translate your documents better and faster thanks to artificial intelligence!
Sign Up now to receive a free Bronze Subscription https://pro.wordscope.com

Vertaling van "wetboek van burgerlijke rechtsvordering " (Nederlands → Frans) :

TERMINOLOGIE
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

Code de procédure civile


Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering | WvBR [Abbr.]

Code de procédure civile | CPC [Abbr.]


Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

code de procédure civile


wetboek van burgerlijke rechtsvordering

code de procédure civile


burgerlijke rechtsvordering

procédure civile [ droit de la procédure civile ]
instellen van de burgerlijke rechtsvordering

exercice de l'action civile


IN-CONTEXT TRANSLATIONS
Onder de vroegere gelding van het Belgische Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering werd het bevel weliswaar niet beschouwd als een daad van tenuitvoerlegging (20), maar als een gewone vormvereiste. Toch is het huidige artikel 1499 van ons Gerechtelijk Wetboek een integrale kopie van het vroegere artikel 583 van voormeld Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Si sous l'empire du Code de procédure civile, il était admis que le commandement ne constituait pas un acte d'exécution (20) mais une simple formalité préparatoire, il n'en reste pas moins que l'actuel article 1499 du Code judiciaire reproduit intégralement l'article 583 ancien du Code de procédure civile.


­ in Portugal : de artikelen 65, lid 1, onder c) , 65, lid 2 en 65A, onder c) , van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Código de Processo Civil) en artikel 11 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in arbeidszaken (Código de Processo de Trabalho);

­ au Portugal : l'article 65, paragraphe 1, point c) , l'article 65, paragraphe 2 et l'article 65A, point c du Code de procédure civile (Código de Processo Civil) et l'article 11 du Code de procédure du travail (Código de Processo de Trabalho);


­ in Portugal : de artikelen 65, lid 1, onder c) , 65, lid 2 en 65A, onder c) , van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Código de Processo Civil) en artikel 11 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in arbeidszaken (Código de Processo de Trabalho);

­ au Portugal : l'article 65, paragraphe 1, point c) , l'article 65, paragraphe 2 et l'article 65A, point c du Code de procédure civile (Código de Processo Civil) et l'article 11 du Code de procédure du travail (Código de Processo de Trabalho);


In artikel 7, tweede lid, van de wet van 20 augustus 1948 betreffende de verklaringen van overlijden en van vermoedelijk overlijden, alsmede betreffende de overschrijving en de administratieve verbetering van sommige akten van overlijden, worden de woorden « overeenkomstig de artikelen 99 en volgende van het Burgerlijk Wetboek en 855 en volgende van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering » vervangen door de woorden « overeenkomstig artikel 101 van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 1383 tot 1385 van het Gerechtelijk Wetboek ».

Dans l'article 7, alinéa 2, de la loi du 20 août 1948 relative aux déclarations de décès et de présomption de décès et à la transcription et la rectification administrative de certains actes de décès, les mots « conformément aux articles 99 et suivants du Code civil et 855 et suivant du Code de procédure civile » sont remplacés par les mots « conformément à l'article 101 du Code civil et aux articles 1383 à 1385 du Code judiciaire ».


Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 28 juni 2016 in zake de nv « Pellikaanbouw » tegen de vereniging van mede-eigenaars « Résidence Jardins de Babylone » en anderen, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 11 juli 2016, heeft het Hof van Beroep te Brussel de volgende prejudiciële vraag gesteld : « Schenden de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in die zin geïnterpreteerd dat deze bepalingen voorzien in een vervaltermijn van tien jaar die afwijkt van de gemeenrechtelijke verjaringsregel voor per ...[+++]

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 28 juin 2016 en cause de la SA « Pellikaanbouw » contre l'association des copropriétaires « Résidence Jardins de Babylone » et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 11 juillet 2016, la Cour d'appel de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 1792 et 2270 du Code civil violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, interprétés en ce sens que ces dispositions prévoient un délai de forclusion de dix ans qui déroge au droit commun de la prescription pour les actions personnelles (à l'époque l'article 22 ...[+++]


Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet en R. Leysen, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van rechter A. Alen, wijst na beraad het volgende arrest : I. Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging Bij vonnis van 23 oktober 2014 in zake de nv « Herman Verboven » en anderen tegen de nv « Honda Motor Europe Logistics », waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 4 november 2014, heeft de Rechtbank van Koophandel te Gent, afdeling Dendermonde, de volgende prejudiciële vraag gesteld : « Schendt artikel 2262bis, § 1, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, geïnterpreteerd in ...[+++]

Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le juge A. Alen, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 23 octobre 2014 en cause de la SA « Herman Verboven » et autres contre la SA « Honda Motor Europe Logistics », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 4 novembre 2014, le Tribunal de commerce de Gand, division Termonde, a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 2262bis, § 1, alinéa 2, du Code civil, interprété en ce sens que l'action en réparatio ...[+++]


De verwijzende rechter wenst van het Hof te vernemen of het bestaanbaar is met het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie wanneer de burgerlijke rechtsvordering tot vergoeding van de schade die uit een mededingingsinbreuk voortvloeit, kan verjaren vooraleer een in kracht van gewijsde gegane uitspraak het bestaan van een mededingingsinbreuk vaststelt, terwijl artikel 26 van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering tot gevolg heeft dat voor feiten die als een misdrijf kunnen worden gekwalificeerd, de verjaringster ...[+++]

Le juge a quo demande à la Cour si cette disposition est compatible avec le principe d'égalité et de non-discrimination lorsque l'action civile en réparation du préjudice résultant d'une infraction en matière de concurrence peut se prescrire avant qu'une décision passée en force de chose jugée ait constaté l'existence d'une infraction en matière de concurrence, alors que l'article 26 du titre préliminaire du Code de procédure pénale a pour effet que, pour des faits qualifiables d'infractions pénales, le délai de prescription résultant de l'article 2262bis, § 1, alinéa 2, du Code civil ne s'écoule pas au détriment de la victime aussi long ...[+++]


Om die redenen, het Hof zegt voor recht : Artikel 2262bis, § 1, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet in zoverre de burgerlijke rechtsvordering tot vergoeding van de schade die uit een mededingingsinbreuk voortvloeit, kan verjaren vooraleer een in kracht van gewijsde gegane uitspraak het bestaan van een mededingingsinbreuk vaststelt.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 2262bis, § 1, alinéa 2, du Code civil viole les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que l'action civile en réparation du préjudice résultant d'une infraction en matière de concurrence peut se prescrire avant qu'une décision passée en force de chose jugée ait constaté l'existence d'une infraction en matière de concurrence.


vennootschapsrecht economisch delict vrij verkeer van goederen geldmarkt vrij beroep kredietinstelling autoverzekering vuurwapen levensduur van het product veiligheid van het product vertaling informatieverwerking teleshopping officiële taal schending van het EU-recht rechtsmiddel informatieverspreiding invoer verzekeringsuitkering bankactiviteit beslag op bezittingen samenwerkingsakkoord (Belgisch institutioneel kader) begrotingsfonds Handelswetboek vertrouwelijkheid Hof van Justitie van de Europese Unie niet-gouvernementele organisa ...[+++]

droit des sociétés délit économique libre circulation des marchandises marché financier profession libérale établissement de crédit assurance automobile arme à feu et munitions durée de vie du produit sécurité du produit traduction traitement de l'information vente à distance langue officielle violation du droit de l'UE voie de recours diffusion de l'information importation indemnité d'assurance activité bancaire saisie de biens accord de coopération (Cadre institutionnel belge) fonds budgétaire code de commerce confidentialité Cour de justice de l'Union européenne organisation non gouvernementale prime d'assurance radiodiffusion régleme ...[+++]


1. stelt vast dat sommige lidstaten de eis van vertrouwelijkheid zoals die in de richtlijn is neergelegd al in hun nationale wetgeving hadden opgenomen: in Bulgarije is in het wetboek van burgerlijke rechtsvordering bepaald dat bemiddelaars mogen weigeren te getuigen in een zaak waarin zij hebben bemiddeld; in Frankrijk en Polen zijn in de wetgeving over bemiddeling in civielrechtelijke zaken soortgelijke bepalingen opgenomen; constateert dat van de lidstaten Italië strikte regels met betrekking tot de vertrouwelijkheid van de bemiddelingsprocedure hanteert, terwijl in Zweden de regel geldt dat vertrouwelijkheid niet automatisch is en da ...[+++]

1. observe que l'exigence de confidentialité consacrée par la directive existait déjà dans la législation nationale de certains États membres: en Bulgarie, le Code de procédure civile dispose que les médiateurs peuvent refuser de témoigner au sujet d'un litige dont ils ont assuré la médiation, en France et en Pologne, la législation régissant la médiation civile contient des dispositions analogues; relève que, parmi les États membres, l'Italie adopte une approche stricte à l'égard de la confidentialité des processus de médiation, alors que les règles de médiation suédoises prévoient que la confidentialité n'est pas automatique et exige u ...[+++]


1. stelt vast dat sommige lidstaten de eis van vertrouwelijkheid zoals die in de richtlijn is neergelegd al in hun nationale wetgeving hadden opgenomen: in Bulgarije is in het wetboek van burgerlijke rechtsvordering bepaald dat bemiddelaars mogen weigeren te getuigen in een zaak waarin zij hebben bemiddeld; in Frankrijk en Polen zijn in de wetgeving over bemiddeling in civielrechtelijke zaken soortgelijke bepalingen opgenomen; constateert dat van de lidstaten Italië strikte regels met betrekking tot de vertrouwelijkheid van de bemiddelingsprocedure hanteert, terwijl in Zweden de regel geldt dat vertrouwelijkheid niet automatisch is en da ...[+++]

1. observe que l'exigence de confidentialité consacrée par la directive existait déjà dans la législation nationale de certains États membres: en Bulgarie, le Code de procédure civile dispose que les médiateurs peuvent refuser de témoigner au sujet d'un litige dont ils ont assuré la médiation, en France et en Pologne, la législation régissant la médiation civile contient des dispositions analogues; relève que, parmi les États membres, l'Italie adopte une approche stricte à l'égard de la confidentialité des processus de médiation, alors que les règles de médiation suédoises prévoient que la confidentialité n'est pas automatique et exige u ...[+++]


Echter, zoals artikel 163 bepaalt, kan tegen een officieel besluit van de mediaraad beroep worden ingesteld bij de rechtbank overeenkomstig de bepalingen van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering.

Toutefois, en vertu de l’article 163, toute décision officielle prise par le Conseil des médias peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal, conformément aux dispositions du code de procédure civile.


Na een vertraging van de parlementaire werkzaamheden heeft Roemenië in het tweede kwartaal van 2010 belangrijke vooruitgang geboekt. Op 22 juni heeft het parlement een grote wetgevende hervorming goedgekeurd van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering en het wetboek van strafvordering.

Après un ralentissement des travaux parlementaires, la Roumanie a enregistré des progrès importants au cours du deuxième trimestre 2010 avec l'adoption, par le Parlement, des codes de procédure civile et pénale, le 22 juin.


Zwitserland, met betrekking tot de kantons waarvan het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering niet voorziet in de bevoegdheid in de zin van artikel 6, punt 2, en artikel 11 van het verdrag: de relevante bepalingen van het toepasselijke Wetboek van burgerlijke rechtsvordering betreffende de litis denuntiatio.

Suisse, pour les cantons dont le code de procédure civile ne prévoit pas la compétence visée à l'article 6, paragraphe 2, et à l'article 11 de la convention: les dispositions relatives à la litis denuntiatio du code de procédure civile applicable.


Zwitserland, met betrekking tot de kantons waarvan het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering niet voorziet in de bevoegdheid in de zin van artikel 6, punt 2, en artikel 11 van het verdrag: de relevante bepalingen van het toepasselijke Wetboek van burgerlijke rechtsvordering betreffende de litis denuntiatio”.

Suisse, pour les cantons dont le code de procédure civile applicable ne prévoit pas la compétence visée à l’article 6, paragraphe 2, et à l’article 11 de la convention: les dispositions pertinentes relatives à la litis denuntiatio du code de procédure civile applicable”.


Zwitserland, met betrekking tot de kantons waarvan het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering niet voorziet in de bevoegdheid in de zin van artikel 6, punt 2, en artikel 11 van het verdrag: de relevante bepalingen van het toepasselijke Wetboek van burgerlijke rechtsvordering betreffende de litis denuntiatio.

Suisse, pour les cantons dont le code de procédure civile ne prévoit pas la compétence visée à l'article 6, paragraphe 2, et à l'article 11 de la convention: les dispositions relatives à la litis denuntiatio du code de procédure civile applicable.


Zwitserland, met betrekking tot de kantons waarvan het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering niet voorziet in de bevoegdheid in de zin van artikel 6, punt 2, en artikel 11 van het verdrag: de relevante bepalingen van het toepasselijke Wetboek van burgerlijke rechtsvordering betreffende de litis denuntiatio”.

Suisse, pour les cantons dont le code de procédure civile applicable ne prévoit pas la compétence visée à l’article 6, paragraphe 2, et à l’article 11 de la convention: les dispositions pertinentes relatives à la litis denuntiatio du code de procédure civile applicable”.


„— in Portugal: artikel 65, lid 1, onder b), van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering (Código de Processo Civil), voor zover het exorbitante gronden van bevoegdheid bevat, zoals de gerechten van de plaats waar zich een filiaal, een agentschap of een andere vestiging bevindt (in Portugal) van een verweerder waarvan de hoofdzetel in een derde staat is gevestigd, en artikel 10 van het Wetboek van rechtsvordering in arbeidszaken (Código de Processo do Trabalho), voor zover het exorbitante gronden van bevoegdheid bevat, zoals de gerechten van de woonplaats van de eiser in zaken in verband met arbeidsovereenkomsten die door de werknemer ...[+++]

— «au Portugal: l’article 65, paragraphe 1, point b), du code de procédure civile (Código de Processo Civil), dans la mesure où il peut comprendre des règles de compétence exorbitantes, telles que celle des juridictions du lieu où se trouve la succursale, l’agence ou un autre établissement [situé(e) au Portugal] lorsque l’administration centrale (située à l’étranger) est la partie assignée, et l’article 10 du code de procédure du travail (Código de Processo do Trabalho), dans la mesure où il peut comprendre des règles de compétence exorbitantes, telles que celle des juridictions du lieu de domicile du demandeur dans les actions relatives ...[+++]


2. onderstreept het feit dat de vooruitgang die tot dusver is geboekt met betrekking tot de hervorming van het justitiële stelsel beperkt is en verzoekt Bulgarije verdere verbeteringen tot stand te brengen met betrekking tot de noodzakelijke wijzigingen van de grondwet, het vermogen van de Hoge Raad om op een geloofwaardige en efficiënte wijze op te treden, de invoering van het nieuwe Wetboek van Strafvordering, de betrouwbaarheid van de fase vóór het gerechtelijk onderzoek en de aanname van het nieuwe Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering;

2. souligne le fait que les progrès accomplis jusqu'ici en qui concerne la réforme de l’appareil judiciaire sont limités et invite la Bulgarie à réaliser d’autres améliorations pour ce qui concerne les modifications qu’il est nécessaire d’apporter à la Constitution, la capacité du conseil judiciaire suprême à agir de manière crédible et efficace, la mise en œuvre du nouveau code de procédure pénale, la fiabilité de la phase d'instruction et l'adoption du nouveau code de procédure civile;


De belangrijkste resterende uitdagingen voor Bulgarije zijn: wegnemen van onduidelijkheden betreffende de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en de verantwoordingsplicht van justitie door wijziging van de grondwet; verbeteren van bepaalde aspecten van het functioneren van de Hoge Raad van Justitie; verbeteren van de efficiency van het toezichtmechanisme waarin het nieuwe wetboek van strafvordering voorziet; goedkeuring en tenuitvoerlegging van een nieuwe wet inzake het rechtsstelsel en een nieuw wetboek van burgerlijke rechtsvordering; versterking van de te geringe capaciteit van de afdelingen van de Hoge Raad van Justitie en de ...[+++]

Les principaux défis restant à relever par la Bulgarie sont les suivants: supprimer toute ambiguïté concernant l’indépendance du judiciaire et la responsabilisation du système judiciaire, grâce à une modification de la constitution; certains éléments du fonctionnement du conseil judiciaire suprême (CJS); l’efficacité du mécanisme de suivi du nouveau code de procédure pénale; l’adoption et la mise en œuvre d’une nouvelle loi sur le système judiciaire et d’un nouveau code de procédure civile; la capacité limitée des services administratifs de lutte contre la corruption du CJS et du ministère public.


Sinds 2005 loopt er in Bulgarije een samenwerkingsproject met Oostenrijk dat tot doel heeft het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering te hervormen.

Depuis 2005, un projet de jumelage visant à réformer le code de procédure civile est en cours en Bulgarie, en coopération avec l’Autriche.


De hoofdlijnen van dit akkoord voorzien voor deze ondernemingen in : - een bevriezing van de schulden uiterlijk op 31 december 1993, - de geleidelijke terugbrenging per eind 1996 van de schuldpositie van deze ondernemingen opdat deze een soortgelijk niveau bereikt als dat van ondernemingen van de particuliere sector, waarbij deze datum alleen in gemeenschappelijke instemming kan worden verlengd, - na de financiële sanering, de vermindering van het aandeelhouderschap van de Staat waarbij de organische band tussen het aandeelhouderschap van de Staat en de onbeperkte aansprakelijkheid van de Staat jegens deze schulden, voortvloeiende uit artikel 2362 van het B ...[+++]

Les grandes lignes de cet accord prévoient pour ces compagnies : - un gel des dettes au plus tard le 31 décembre 1993 - la réduction progressive d'ici la fin 1996 de la dette des compagnies de manière à ce qu'elles atteignent des niveaux similaires à ceux des compagnies du secteur privé, cette date ne pouvant être prorogée que d'un commun accord, - après l'assainissement financier, la réduction de l'actionnariat de l'Etat qui supprime le lien organique entre l'actionnariat de l'Etat et la responsabiliité illimitée de l'Etat vis-à-vis des dettes, résultant de l'article 2362 du Code Civil, - l'ensemble de cet exercice fera l'objet d'un "monitoring" à priori de la Commission en collaboration avec le gouvernement italien pour suivre le bon déroulem ...[+++]


Deze overeenkomst maakt het mogelijk tot een sanering van deze sector te komen door middel van een geleidelijke financiële sanering van de ondernemingen die thans eigendom zijn van de Staat, gedurende een periode aan het einde waarvan de formele band tussen de staatsgarantie en de staatseigendom van ondernemingen uit hoofde van artikel 2362 van het Italiaans burgerlijk wetboek zal worden verbroken.

Cet accord permet d'entrevoir un assainissement de ce secteur, en prévoyant un redressement financier progressif des entreprises actuellement détenues par le Trésor, période à l'issue de laquelle sera rompu le lien formel qui existe entre la garantie d'Etat et la détention des entreprises par l'Etat dans l'article 2362 du Code Civil italien.


Deze procedure betreft verschillende steunmaatregelen en met name de onbeperkte aansprakelijkheid van de Italiaanse Staat voor de schulden van de EFIM die voortvloeit uit artikel 2362 van het Italiaans Burgerlijk Wetboek".

Cette procédure concerne différentes aides et en particulier la responsabilité illimitée de l'Etat italien pour les dettes de l'EFIM qui résultent de l'article 2362 du Code Civil italien".


Het is al 150 jaar geleden dat de wetgever nog zo'n belangrijk werk heeft verricht. Het is immers geleden van het ontstaan van België dat nog wetboeken werden aangenomen die ons positief recht hebben ingevoerd: het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Koophandel, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, dat later het Gerechtelijk Wetboek is geworden, het Wetboek van Strafvordering en het Strafwetboek.

Ce faisant, à l'aube du vingt et unième siècle, le législateur aura accompli un travail qu'il n'avait plus accompli depuis près de 150 ans puisqu'il faut remonter à l'origine de la Belgique pour voir l'adoption des codes fondateurs de notre droit positif : le Code civil, le Code de commerce, le Code de procédure civile - devenu ultérieurement le Code judiciaire -, le Code d'instruction criminelle et le Code pénal.
www.wordscope.be (v4.0.br)

wetboek van burgerlijke rechtsvordering