WordscopeZoekt u de juiste vertaling van een woord in een specifieke context?
Zoekt u vaktechnische informatie?
Wordscope heeft duizenden betrouwbare websites geïndexeerd om u hierbij te helpen!
Wat onze klanten en partners vertellen«Wij zien Wordscope als essentieel hulpmiddel! Het is een uitgebreide meertalige databank die wij onbeperkt kunnen raadplegen tijdens onze zoektocht naar de vertaling die het best aansluit bij de context.»

Stijn De Smeytere
Coördinator van de Vertaal- en Tolkdienst

Kanselarij van de Eerste Minister
Share this page!
   
Wordscope Video
„Bevreemdende proporties bij Twitter - TED Talks -“

(video met Nederlandse ondertiteling)

Vertaling van "werkgroep verzekeringen " (Nederlands → Frans) :

TERMINOLOGIE
Werkgroep Verzekeringen - Liquidatie

Groupe de travail Assurances - Liquidation


Werkgroep Verzekeringen : Wettelijke aansprakelijkheid motorrijtuigen

Groupe de travail Assurances : assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs


Werkgroep Verzekeringen : Atoomrisico's

Groupe de travail Assurances - Risques nucléaires


incassomedewerker verzekeringen | incassomedewerkster verzekeringen | incassomedewerker verzekeringen | incassomedewerkster voor verzekeringen

agente de recouvrement en assurance | agent de recouvrement en assurance | agent de recouvrement en assurance/agente de recouvrement en assurance


acceptante pensioenen | risico-analist verzekeringen | acceptant verzekeringen | acceptante verzekeringen

souscripteur responsabilité civile en assurances | souscripteur vie en assurances | souscripteur en assurances/souscriptrice en assurances | souscripteur IARD


administratief medewerker bij een verzekeringskantoor | administratief medewerker verzekeringen | administratief medewerker verzekeringen | administratief medewerkster verzekeringen

agent administratif d’assurances | agent administratif d’assurances/agente administrative d’assurances | agente administrative d’assurances


Provinciale Technische Werkgroep

Groupe de Travail Technique Provincial


IN-CONTEXT TRANSLATIONS
Op verzoek van de werkgroep van nationale deskundigen inzake onbruikbaarmaking zijn de herziene technische specificaties gedurende vijf weken, van 9 februari tot en met 20 maart 2017, door nationale vakmensen inzake onbruikbaarmaking aan een stresstest onderworpen.

À la demande du groupe de travail composé d'experts nationaux en neutralisation d'armes à feu, les spécifications techniques révisées ont été soumises à un essai de simulation par des professionnels nationaux de la neutralisation sur une durée de cinq semaines s'étendant du 9 février au 20 mars 2017.


De werkgroep heeft zich over de herziening van de in bijlage I bij Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2403 vastgestelde technische specificaties voor de onbruikbaarmaking van vuurwapens gebogen met als doel deze duidelijker te maken, eventuele dubbelzinnigheden voor vakmensen te vermijden en ervoor te zorgen dat de technische specificaties op alle soorten vuurwapens van toepassing zijn.

Le groupe de travail s'est concentré sur la révision des spécifications techniques relatives à la neutralisation des armes à feu telles qu'exposées dans l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2015/2403 en vue d'améliorer leur clarté, d'éviter toute ambiguïté pour les professionnels et de veiller à ce que les spécifications techniques soient applicables à tous les types d'armes à feu.


Daartoe heeft de Commissie in september 2016 binnen het bij Richtlijn 91/477/EEG ingestelde comité een werkgroep van nationale deskundigen inzake de onbruikbaarmaking van vuurwapens opgezet.

À cet effet, la Commission a institué, en septembre 2016, un groupe de travail composé d'experts nationaux en neutralisation d'armes à feu, dans le cadre du comité établi par la directive 91/477/CEE.


Op basis van een analyse van de Commissie hebben het OTIF-secretariaat en de betrokken werkgroep wijzigingen van de artikelen 2, 3 bis, 5, 6, 7, 10, 10 ter, 11 en 13 van de uniforme regelen ATMF opgesteld.

Sur la base d'une analyse réalisée par la Commission, le Secrétariat de l'OTIF et le groupe de travail compétent ont préparé des modifications concernant les articles 2, 3a, 5, 6, 7, 10, 10b, 11 et 13 des RU ATMF.


De aanbeveling van het OTIF-secretariaat vormde een weergave van het overheersende standpunt in de betrokken werkgroep die zich over deze kwestie heeft gebogen. De aanbeveling luidde dat OTIF-leden in staat moeten zijn om vastgestelde wijzigingen binnen drie jaar om te zetten, ook via parlementaire procedures.

La recommandation du Secrétariat de l'OTIF reflétait l'opinion majoritaire au sein du groupe de travail concerné chargé de traiter cette question; il a été établi que les membres de l'OTIF devraient être en mesure de transposer les modifications adoptées, y compris dans le cadre de procédures parlementaires, dans un délai de trois ans.


De aan de Herzieningscommissie voorgelegde ontwerpwijziging komt overeen met het compromis dat tot stand is gekomen in de ad-hoc-werkgroep van OTIF, die is bijeengekomen op 10 december 2014, 8 juli 2015, 24 november 2015 en 31 mei 2016.

Le projet de modification présenté à la commission de révision correspond au texte de compromis résultant des travaux du groupe de travail ad hoc au sein de l'OTIF, qui s'est réuni le 10 décembre 2014, le 8 juillet 2015, le 24 novembre 2015 et le 31 mai 2016.


Standpunt: neem nota van het verslag van de secretaris-generaal, verstrek informatie over relevante lopende activiteiten en ontwikkelingen, moedig verdere werkzaamheden met betrekking tot de beoordeling van raakvlakken tussen douaneregels en regels inzake spoorwegvervoer aan en steun de oprichting van een werkgroep van juridische deskundigen of alternatieve coördinatieregelingen binnen de bestaande organen van de OTIF met betrekking tot douanekwesties en de digitalisering van vrachtvervoersdocumenten.

Position: Prendre note du rapport du secrétaire général, fournir des informations sur les activités en cours et les évolutions, encourager la poursuite des travaux sur l'évaluation des interfaces entre la réglementation douanière et la réglementation du transport ferroviaire, et soutenir la mise en place d'un groupe de travail d'experts juridiques, ou d'autres arrangements en matière de coordination au sein des organes de l'OTIF existants, en ce qui concerne les questions douanières et la numérisation des documents de transport de fret.


Op basis van een analyse van de Commissie hebben het secretariaat van de OTIF en de werkgroep wijzigingen van de uniforme regelen APTU opgesteld om te garanderen dat de overeenstemming met de wetgeving van de Unie behouden blijft.

Sur la base d'une analyse réalisée par la Commission, le Secrétariat de l'OTIF et le groupe de travail compétent ont préparé des modifications concernant les RU APTU afin d'assurer le maintien de l'harmonisation avec le droit de l'Union.


Standpunt: de Unie verzet zich niet tegen het instellen van een werkgroep van juridische deskundigen die als taak heeft bijstand te bieden aan de bestaande organen van OTIF, de werking van deze organen op juridisch gebied te vergemakkelijken en te zorgen voor effectief beheer van het verdrag.

Position: Ne pas s'opposer à la mise en place d'un groupe de travail d'experts juridiques afin d'aider et de faciliter le fonctionnement des organes existants de l'OTIF dans le domaine juridique et d'assurer une gestion efficace de la convention.


Het werk van de relevante internationale organisaties, waaronder de Raad van Europa (de werkgroep Biomedisch onderzoek, die werkt aan een concept-protocol voor biomedisch onderzoek, de werkgroep Biotechnologie, de werkgroep Menselijke genetica, die werkt aan een concept-protocol voor menselijke genetica en het stuurcomité Bio-ethiek), de Unesco en de VN is nauwlettend gevolgd door de diensten van de Commissie.

Les services de la Commission ont suivi ―en y participant, le cas échéant ‑ les travaux des organisations internationales compétentes, à savoir le Conseil de l'Europe (notamment le groupe de travail sur la recherche biomédicale, qui est en train d'élaborer un protocole dans ce domaine, le groupe de travail sur la biotechnologie, le groupe de travail sur la génétique humaine, qui prépare un protocole sur ce sujet, et le Comité directeur pour la bioéthique), l'UNESCO et l'ONU.


[8] Binnen dit netwerk is een werkgroep opgericht waarvan de leden beschikken over kennis van en ervaring met de diverse Roma-gemeenschappen in de EU. Deze werkgroep diende de problemen nader te bespreken en met realistische oplossingen te komen.

[8] Au sein de ce réseau, un groupe de travail, représentatif de la diversité des situations et des expériences relatives aux Roms dans l'UE, a été mis en place en vue d'examiner plus avant les défis et les solutions envisageables.


De werkgroep kwam in maart 1998, mei 1999 en oktober 2000 bijeen; er werd besloten dat de werkgroep als forum zou worden gebruikt om informatie over nationale beleidslijnen en programma's uit te wisselen en toezicht te houden op de tenuitvoerlegging van de strategie en het actieplan van het witboek.

Ce groupe de travail s'est réuni en mars 1998, mai 1999 et octobre 2000 et il a été convenu qu'il servirait de forum d'échange d'informations sur les politiques et programmes nationaux, et qu'il superviserait la mise en oeuvre de la stratégie et du plan d'action du livre blanc.


In 2013 werd de Werkgroep coöperaties opgericht om de specifieke behoeften van coöperatieve ondernemingen te beoordelen met betrekking tot een hele reeks kwesties zoals een adequaat Europees regelgevend kader, de identificatie van belemmeringen op nationaal niveau en de internationalisering van coöperatieven (Zie het verslag van de discussies van de werkgroep en de notulen van de vergaderingen.)

Le groupe de travail sur les coopératives a été créé en 2013 dans le but d’évaluer les besoins spécifiques des sociétés coopératives à l’égard d’une variété de questions, telles que le cadre réglementaire approprié au niveau de l’UE, l’identification d’obstacles au niveau national et l’internationalisation des coopératives (Voir le compte-rendu des discussions du groupe de travail et le procès-verbal de réunion).


Het eindverslag van de thematische ET 2020-werkgroep voortijdig schoolverlaten uit 2013 en de beleidsboodschappen van de werkgroep schoolbeleid uit 2015.

au rapport final 2013 du groupe de travail thématique «Éducation et formation 2020» sur le décrochage scolaire et aux messages politiques 2015 du groupe de travail sur la politique scolaire.


- deelname aan de OESO, waar twee nieuwe werkgroepen zijn ingesteld: de OESO-werkgroep "Manufactured Nanomaterials" in het kader van de Joint Chemicals Meeting (zie hoofdstuk 6) en de OESO-CSTP-werkgroep voor nanotechnologie[21].

- collaboré avec l’OCDE, où deux nouveaux groupes de travail ont été créés: le groupe de travail sur les nanomatériaux manufacturés, au sein du Comité des produits chimiques (section 6) et le groupe de travail sur les nanotechnologies du Comité de la politique scientifique et technologique[21].


Dat is niet alleen belangrijk uit operationeel oogpunt (bijvoorbeeld om te besluiten welke beveiligingsmaatregelen nodig zijn), maar ook in verband met verzekeringen.

Il s'agit d'une question importante, non seulement pour des raisons opérationnelles (décider, par exemple, des mesures à prendre en matière de sécurité), mais également pour des motifs d'assurance.


Er bestaat al lange tijd bezorgdheid over bepaalde aspecten van de regelgeving (op het niveau van de staten) voor de Amerikaanse verzekeringsmarkten die in feite de toegang tot belangrijke delen van de verzekeringsmarkt belemmeren (verzekeringen ten behoeve van ondernemingen, trust fonds-vereisten voor herverzekeringsondernemingen).

Depuis longtemps déjà, certains éléments de la réglementation (des États) applicable aux marchés américains des assurances suscitent des inquiétudes au sens où ils ont pour effet de barrer l'accès à de larges pans du marché des assurances (produits d'assurance destinés aux entreprises, obligation de constitution d'un fonds fiduciaire pour les entreprises de réassurance).


Door de voortdurende tendens naar de vorming van financiële conglomeraten veranderen de scheidslijnen tussen de verschillende financiële activiteiten (bankwezen, verzekeringen, vermogensbeheer, beleggingsdiensten).

La tendance continue à la conglomération des activités financières a pour effet de déplacer les frontières entre les différentes activités (banque, assurance, gestion d'actifs, services d'investissement).


Hieronder vallen de meest diverse gebieden, bijvoorbeeld vervoer, energie, financiën, verzekeringen, visserij, landbouw, milieu, geologie, natuurwetenschappen en openbare werken.

Elles couvrent des domaines aussi divers que les transports, l'énergie, les finances, les assurances, la pêche, l'agriculture, l'environnement, la géologie, la science et les travaux publics.


Het omvat toegang tot de arbeidsmarkt, huisvesting, openbare diensten (met name welzijns- en onderwijsdiensten), particuliere diensten (banken, verzekeringen, enz.) en de opbouw van sociale en culturele betrekkingen met de gemeenschap en deelname aan politieke processen.

Il implique l’accès au marché du travail, au logement, aux services publics (en particulier la protection sociale et l’éducation), aux services privés (banque, assurance, etc.) et l’établissement de liens sociaux et culturels avec la communauté ainsi que la participation à la vie politique.


De Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) en de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (EIOPA) hebben via MiFID II[25] en andere regelgeving meer bevoegdheden gekregen op het gebied van bescherming van de belegger.

La directive MIFID II[25] et d'autres mesures réglementaires ont doté l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) et l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) de pouvoirs accrus en matière de protection des investisseurs.


— Hyperion: wereldwijd actieve makelaar in verzekeringen en herverzekeringen en verzekeringsagentschap.

— Hyperion: courtier d’assurance et de réassurance et agence de souscription présent dans le monde entier,


— Fosun: investeringsgroep die actief is in verzekeringen, investeringen en vermogensbeheer en innovatieve financiële sectoren, alsook in de sectoren gezondheid, toerisme en amusement, vastgoed en natuurlijke hulpbronnen.

— Fosun: groupe d’investissement présent dans les secteurs suivants: assurance, gestion d’investissements et de patrimoine, instruments financiers innovants, santé, tourisme et loisirs, biens immobiliers et ressources naturelles,


Particuliere verzekeringen zullen wellicht niet volstaan om de schade aan en verliezen van particuliere bezittingen adequaat te dekken en zullen in de toekomst misschien zelfs een kleinere rol gaan spelen.

Il se pourrait que les assurances privées ne couvrent pas convenablement les sinistres et pertes de biens privés, ou se réduisent avec le temps.


Naar verwachting bieden de zakelijke dienstverlening (zoals informatietechnologie, verzekeringen of adviesdiensten), de gezondheidszorg en maatschappelijk werk, de distributiesector, persoonlijke dienstverlening, hotels en catering en – in mindere mate – het onderwijs tot 2015 de beste vooruitzichten op nieuwe arbeidsplaatsen (figuur 1).

Les meilleures perspectives de création d'emplois jusqu'en 2015 résident dans les services aux entreprises (notamment l'informatique, les assurances ou la consultance), les soins de santé et l'action sociale, la distribution, les services aux personnes, l'hôtellerie et la restauration et, dans une moindre mesure, l'enseignement (voir le graphique 1).