WordscopeZoekt u de juiste vertaling van een woord in een specifieke context?
Zoekt u vaktechnische informatie?
Wordscope heeft duizenden betrouwbare websites geïndexeerd om u hierbij te helpen!
Wat onze klanten en partners vertellen«Wordscope is een uiterst handig hulpmiddel dat wij vaak in aanvulling op onze interne tools gebruiken. Het is soepel, werkt erg snel en levert een schat aan in context geplaatste informatie om de juiste terminologische keuze te maken.»

Hugues Timmermans
Bestuursdirecteur Taaldienst en dienst Verslaggeving

Belgische Senaat
Share this page!
   
Wordscope Video
„Lisa Gansky: De toekomst voor bedrijven is het 'maaswerk' - TED Talks -“

(video met Nederlandse ondertiteling)
NEW !Translate documents faster and better thanks to artificial intelligence!
https://pro.wordscope.com
SIGN UP NOWIt is free and easy!

pro.
 
wordscope
 
.com
ALL IN ONE
Public Translation Memories
Private Translation Memories
Neural Machine Translation
Terminology
https://pro.wordscope.com
Nieuw! Vertaal uw documenten sneller en beter dankzij kunstmatige intelligentie (AI)!
Werk overal op een Mac of pc om veilig toegang te krijgen tot al uw projecten en vertaalgeheugens!

Vertaling van "werkgroep verzekeringen wettelijke " (Nederlands → Frans) :

TERMINOLOGIE
Werkgroep Verzekeringen : Wettelijke aansprakelijkheid motorrijtuigen

Groupe de travail Assurances : assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs


Werkgroep Verzekeringen : Atoomrisico's

Groupe de travail Assurances - Risques nucléaires


Werkgroep Verzekeringen - Liquidatie

Groupe de travail Assurances - Liquidation
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
De staatswaarborg is subsidiair, de wettelijke aansprakelijkheidsrisico's van de exploitanten van kerninstallaties dienen bij voorrang te worden gedekt door verzekeringen of financiële zekerheden die op de markt worden aangeboden.

La garantie de l'Etat est subsidiaire, les risques de responsabilité civile des exploitants d'installations nucléaires devant par priorité être couverts par les assurances ou garanties financières offertes par le marché.


Hoewel de Werkgroep dit slechts als een punt van ' opvolging ' heeft opgenomen in haar rapport en dus geen aanbeveling gedaan heeft om de wetgeving hieromtrent aan te passen, lijkt het de regering wenselijk om de bovenstaande interpretatie van de wet nu ook wettelijk te bevestigen.

Bien que le Groupe de travail en ait seulement fait qu'un point ' à suivre ' dans son rapport, et n'ait donc formulé aucune recommandation quant à l'adaptation de la législation à ce sujet, le gouvernement pense qu'il est à présent souhaitable de procéder à la confirmation légale de l'interprétation susmentionnée de la loi.


Binnen de Algemene Cel Drugsbeleid wordt een werkgroep opgericht, die de haalbaarheid en randvoorwaarden voor de implementatie van gebruikersruimtes in België zal onderzoeken, met specifieke aandacht voor de behoeften, en organisatorische, budgettaire en wettelijke aspecten;

Un groupe de travail est constitué au sein de la Cellule Générale de Politique Drogues qui vérifiera la faisabilité et les conditions préalables pour l'implémentation des salles de consommation en Belgique, avec une attention spécifique pour les besoins et les aspects organisationnels, budgétaires et légaux;


o In het geval van nieuwe uitgaven voor het zich in regel stellen met wettelijke verplichtingen (zoals bijvoorbeeld de milieubepalingen, de risicoanalyse van de liften, de sociale bijdragen, de verzekeringen).

o En cas de nouvelles dépenses engagées en vue de se mettre en règle avec les obligations légales (telles que, par exemple, les dispositions environnementales, l'analyse des risques des ascenseurs, les cotisations sociales, les assurances).


4° in het geval van nieuwe uitgaven voor het zich in regel stellen met wettelijke verplichtingen (zoals bijvoorbeeld de milieubepalingen, de risicoanalyse van de liften, de sociale bijdragen, de verzekeringen).

4° en cas de nouvelles dépenses engagées en vue de se mettre en règle avec les obligations légales (telles que, par exemple, les dispositions environnementales, l'analyse des risques des ascenseurs, les cotisations sociales, les assurances).


Om die redenen werd het raadzaam geacht om de draagwijdte van het ontwerpbesluit te beperken tot de prudentiële aspecten, wat geen afbreuk doet aan de wettelijke en reglementaire bepalingen met betrekking tot de niet-prudentiële aspecten en, met name, aan de artikelen 47 tot 53 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen.

Pour ces raisons, il est apparu souhaitable de limiter la portée de l'arrêté en projet aux aspects prudentiels, lequel ne porte pas préjudice aux dispositions légales et réglementaires relatives aux aspects non prudentiels et, en particulier, les articles 47 à 53 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances.


De Vlaamse Regering kan hiertoe nadere regels bepalen; 2° wegens haar organisatie beschouwd worden als uitsluitend behorend tot de Vlaamse Gemeenschap; 3° elk verzoek tot aansluiting overeenkomstig artikel 29 aanvaarden, tenzij een wettelijke of decretale bepaling dat verhindert; 4° elke aanvraag die geldig ingediend wordt, behandelen op de wijze die vastgesteld is in dit decreet en de uitvoeringsbesluiten ervan, en een totaalverbod op risicoselectie in acht nemen; 5° geen andere activiteiten ontplooien dan de activiteiten, vermeld in artikel 19, tenzij die nauw samenhangen met de activiteiten in het kader van de Vlaamse sociale bescherm ...[+++]

Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités à cet effet ; 2° être considérée, en raison de son organisation, comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande ; 3° accepter toute demande d'affiliation conformément à l'article 29, sauf si une disposition légale ou décrétale l'empêche ; 4° traiter toute demande valablement introduite selon les modalités fixées par le présent décret et ses arrêtés d'exécution, et respecter l'interdiction totale de sélection du risque ; 5° ne pas mener d'autres activités que celles visées à l'article 19, à moins que ces activités soient étroitement liées aux activités menées dans le cadre de la protection sociale flamande ; 6° ne pas offrir ou octroyer, ni ...[+++]


Art. 14. De onderneming moet zich schikken naar alle wettelijke, reglementerende en conventionele bepalingen, inzonderheid met betrekking tot voorzieningen van sociale zekerheid, arbeidswetgeving, welzijnswetgeving en verzekeringen, die van toepassing zijn op de onderneming.

Art. 14. L'entreprise doit se conformer à toutes les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, plus particulièrement les règles relatives à la sécurité sociale, à la législation du travail et relative au bien-être et aux assurances, s'appliquant à l'entreprise.


Art. 10. De overeenkomst van alternerende opleiding moet de volgende vermeldingen en bepalingen omvatten: 1° de datum van de inwerkingtreding, de einddatum en het voorwerp van de overeenkomst; 2° de naam van de onderneming en van de persoon die de onderneming vertegenwoordigt; 3° de naam van de mentor in de onderneming; 4° de identiteit van de leerling; 5° de naam van de opleidingsverstrekker waar de leerling de lessen volgt en van de trajectbegeleider van de opleidingsverstrekker; 6° het bedrag van de leervergoeding, vermeld in artikel 17, § 1, eerste lid; 7° het uurrooster, waarin enerzijds de tijdstippen worden vermeld waarop de leerling de opleiding volgt in de onderneming, en anderzijds de tijdstippen waarop de leerling de lessen en d ...[+++]

Art. 10. Le contrat de formation en alternance doit comprendre les mentions et dispositions suivantes : 1° la date de l'entrée en vigueur, la date de fin et l'objet du contrat ; 2° le nom de l'entreprise et de la personne représentant l'entreprise ; 3° le nom du tuteur dans l'entreprise ; 4° l'identité de l'élève ; 5° le nom du dispensateur de formation auprès duquel l'élève suit les cours et le nom de l'accompagnateur de parcours du dispensateur de formation ; 6° le montant de l'allocation d'apprentissage, visée à l'article 17, § 1, alinéa premier ; 7° l'horaire de cours, mentionnant d'une part les instants où l'élève suit la formation dans l'entreprise, et d'autre part les instants où l'élève suit les cours et les activités assimilées à ...[+++]


Die regeling werd uitgewerkt teneinde te « beantwoorden aan de bekommernissen van deze die verlangen overzees een loopbaan te ondernemen of te voltooien en wensen in hun land van herkomst gedekt te zijn door wettelijke bepalingen die een stelsel van sociale verzekeringen voorzien » (ibid.).

Ce régime a été élaboré pour « répondre aux préoccupations de ceux qui désirent entreprendre ou poursuivre une carrière outre-mer, et souhaitent être couverts dans leur pays d'origine par des dispositions légales prévoyant un régime d'assurances sociales » (ibid.).


1 JUNI 2016. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 maart 2015 betreffende de aanduiding van een college van revisoren bij het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen De Minister van Zelfstandigen De Minister van Begroting Gelet op het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, met toepassing van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke ...[+++]

1er JUIN 2016. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 2 mars 2015 relatif à la désignation d'un collège de réviseurs auprès de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants Le Ministre des Indépendants La Ministre du Budget Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, l'article 25; Vu l'arrêté royal du 14 novembre 2001 relatif à l'exercice de la mission des réviseurs auprès des institutions publiques de sécurité sociale; Vu l'arrêté ministériel du 2 ...[+++]


Hoewel de wijziging van de leeftijd waarop de ouderdomsrente ingaat kan worden verantwoord voor de nog te sluiten verzekeringsovereenkomsten, ontbreekt die verantwoording ten aanzien van de personen die in het verleden, rekening houdend met de geldende wettelijke voorwaarden en na die voorwaarden te hebben afgewogen tegen de voorwaarden van de private verzekeringen, bij de [Dienst voor de overzeese sociale zekerheid] een verzekering hebben aangegaan, en die daarbij de mogelijkheid om vanaf de leeftijd van vijfenvijftig jaar de ouderdo ...[+++]

Bien que la modification de l'âge auquel la rente de retraite prend cours puisse se justifier pour les contrats d'assurance futurs, cette justification fait défaut à l'égard des personnes qui, par le passé, compte tenu des conditions légales en vigueur et après avoir comparé celles-ci aux conditions des assurances privées, ont contracté une assurance auprès de l' [Office de sécurité sociale d'outre-mer] et qui peuvent avoir considéré comme d'un intérêt déterminant la possibilité de bénéficier de la rente de retraite à partir de l'âge de 55 ans.


De heer Joris Mertens, bedrijfsrevisor, wettelijke vertegenwoordiger van het revisorenbureau KPMG, geregistreerd in het openbaar register van het Instituut voor Bedrijfsrevisoren, wordt benoemd, vanaf 2 maart 2015 ter vervanging van de heer Patrick Van Bourgognie, als revisor bij het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen in college met de heer Baudouin Theunissen, lid van het Instituut voor Bedrijfsrevisoren, wettelijke vertegenwoordiger van het bureau Callens, Pirenne, Theunissen C°, voor de controle op de bo ...[+++]

M. Joris Mertens, réviseur d'entreprises, représentant légal du bureau de réviseurs KPMG, enregistré au registre public de l'Institut des réviseurs d'entreprises, est nommé, à partir du 2 mars 2015 en remplacement de M. Patrick Van Bourgognie, comme réviseur auprès l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants en collège avec M. Baudouin Theunissen, membre de l'Institut des réviseurs d'entreprises, représentant légal du bureau Callens, Pirenne, Theunissen C°, pour le contrôle des opérations comptables pour les années budgétaires 2015-2020».


Ondertussen is deze ombudsdienst wettelijk verankerd, meer bepaald door artikel 302 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen.

Depuis lors, ce service ombudsman a été ancré légalement, plus précisément par l'article 302 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances.


Dit was recent onder meer nog het geval tijdens de eerste vergadering van een nieuwe werkgroep die zich buigt over de concrete modaliteiten en procedures voor de toepassing van het Akkoord van Doornik II. Via dit en andere fora proberen de Belgische politiediensten in elk geval de samenwerking op het vlak van ANPR te verbeteren binnen de bestaande wettelijke mogelijkheden.

Cela a d'ailleurs encore été le cas récemment lors de la première réunion d'un nouveau groupe de travail qui se penche sur les modalités concrètes et les procédures d'application de l'Accord de Tournai II. Par le biais de ce forum et d'autres forums, les services de police belges tentent dans tous les cas d'améliorer la coopération sur le plan des systèmes RAMP, dans les limites de possibilités légales existantes.


Deze werkgroep bestaat uit de voorzitter van de Commissie voor Verzekeringen, de FSMA, de FOD Economie en vertegenwoordigers van het Waarborgfonds, van mijn kabinet en van Assuralia.

Ce groupe de travail se compose du président de la Commission des Assurances, de la FSMA, du SPF Économie et de représentants du Fonds de garantie, de mon Cabinet et d'Assuralia.


Bovenop de wettelijke prerogatieven van de ondernemingsraad op het vlak van opleiding, zal een werkgroep binnen de ondernemingsraad zich regelmatig, minstens éénmaal per jaar, over het thema van de opleiding buigen in al zijn aspecten (bijvoorbeeld soorten van opleiding, doelgroep, aanvragen, toelatingen, weigeringen,...).

La question de la formation sera régulièrement examinée au moins une fois par an sous tous ses aspects (types de formation, public-cible, demandes, autorisations, refus,...) dans un groupe de travail créé au sein du conseil d'entreprise, et ce nonobstant les prérogatives légales de ce dernier en matière de formation.


Met het oog op een harmonisatie en een snelle toegang tot innovatieve geneesmiddelen, heeft deze werkgroep bijgedragen aan de uitwerking van verschillende Europese initiatieven: - PRIME (PRIority MEdicines), waarvan het doel is de ontwikkeling van geneesmiddelen die zich richten op een onbeantwoorde medische behoefte te ondersteunen; - Adaptive pathway, een wetenschappelijk concept gericht op de ontwikkeling van de geneeskunde en het genereren van gegevens die een snelle en progressieve toegang van een geneesmiddel aan de patiënt toelaat; - Er is ook een onderzoek gaande met betrekking tot het gebruik van een vergund geneesmiddel voor ee ...[+++]

Dans le but d'une harmonisation et d'un accès rapide aux médicament innovants, ce groupe de travail a participé à l'élaboration de différentes initiatives européennes: - PRIME (PRIority MEdicines) dont le but est de supporter le développement de médicaments ciblant un besoin médical non satisfait; - Adaptive pathway qui est un concept scientifique visant le développement de la médecine et la génération de données qui permet un accès rapide et progressif d'un médicament au patient; - Une réflexion est également menée sur l'utilisation d'un médicament autorisé dans une nouvelle indication, appelée drug repurposing dont le but est d'établir ...[+++]


Gelet op de noodzaak overleg te plegen met alle actoren (onder meer de sector, FSMA, FOD Economie, Sociale Zaken), er talrijke instanties om advies moesten gevraagd worden en het gegeven dat er nadien nog de nodige aanpassingen moesten worden gedaan om het koninklijk besluit zo veel mogelijk te laten aansluiten bij deze adviezen, was het niet mogelijk om dit koninklijk besluit eerder voor advies voor te leggen; Gelet op het advies 58.984/1 van de Raad van State, gegeven op 26 februari 2016, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973; Overwegende arrest nr. 217.085 van 29 december 2011 van de Raad van State waarbij de artikelen 1, 2, 6, 7 en 8 van het koninklijk be ...[+++]

Vu la nécessité de se concerter avec tous les acteurs (notamment le secteur, la FSMA, le SPF Economie, les Affaires sociales), les nombreuses instances qui devaient être saisies d'une demande d'avis et le fait que les adaptations nécessaires devaient encore être apportées ensuite afin de faire correspondre l'arrêté royal le plus possible à ces avis, il n'a pas été possible de soumettre cet arrêté pour avis plus tôt; Vu l'avis 58.984/1 du Conseil d'Etat, donné le 26 février 2016, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant l'arrêt du Conseil d'Etat n° 217.0 ...[+++]


In dit verband heeft de werkgroep Ondernemerschap alvast het initiatief genomen om Oostenrijk bij de werkgroep te betrekken, gezien in Oostenrijk reeds sinds 2000 wettelijke maatregelen genomen werden in de strijd tegen acquisitiefraude.

Dans cette optique, le groupe de travail Entrepreneuriat a déjà pris l'initiative d'associer l'Autriche au groupe de travail, étant donné que ce pays a adopté des mesures légales dans la lutte contre la fraude à l'acquisition dès 2000.


26. is bezorgd over het feit dat Vietnam een van de grootste bronlanden voor slachtoffers van mensenhandel is, alsook over berichten over grote aantallen kinderen die het slachtoffer worden van kinderprostitutie, mensenhandel of mishandeling, met name dan jongens, die wettelijk niet beschermd zijn tegen seksueel misbruik; dringt er bij Vietnam op aan dat het krachtige en doeltreffende wetgeving op het gebied van kinderbescherming ontwikkelt waarmee alle kinderen, ongeacht hun geslacht, worden beschermd; verzoekt de Commissie Vietnam te ondersteunen bij het versterken van zijn ...[+++]

26. relève, avec inquiétude, que le Viêt Nam est l'un des pays d'où proviennent la plupart des victimes de la traite des êtres humains et qu'il a été rapporté que de très nombreux enfants, tout particulièrement des garçons, qui ne sont pas protégés par la loi contre les abus sexuels, sont exposés à la prostitution et à la traite des enfants ou subissent de mauvais traitements; prie instamment le Viêt Nam d'élaborer des lois solides et efficaces en matière de protection des enfants qui visent tous les enfants, quel que soit leur sexe; demande à la Commission d'aider le pays à renforcer ses capacités dans le domaine des politiques migratoires et de la lutte contre la traite des êtres humains et le crime organisé, y compris dans le cadre de se ...[+++]


26. is bezorgd over het feit dat Vietnam een van de grootste bronlanden voor slachtoffers van mensenhandel is, alsook over berichten over grote aantallen kinderen die het slachtoffer worden van kinderprostitutie, mensenhandel of mishandeling, met name dan jongens, die wettelijk niet beschermd zijn tegen seksueel misbruik; dringt er bij Vietnam op aan dat het krachtige en doeltreffende wetgeving op het gebied van kinderbescherming ontwikkelt waarmee alle kinderen, ongeacht hun geslacht, worden beschermd; verzoekt de Commissie Vietnam te ondersteunen bij het versterken van zijn ...[+++]

26. relève, avec inquiétude, que le Viêt Nam est l'un des pays d'où proviennent la plupart des victimes de la traite des êtres humains et qu'il a été rapporté que de très nombreux enfants, tout particulièrement des garçons, qui ne sont pas protégés par la loi contre les abus sexuels, sont exposés à la prostitution et à la traite des enfants ou subissent de mauvais traitements; prie instamment le Viêt Nam d'élaborer des lois solides et efficaces en matière de protection des enfants qui visent tous les enfants, quel que soit leur sexe; demande à la Commission d'aider le pays à renforcer ses capacités dans le domaine des politiques migratoires et de la lutte contre la traite des êtres humains et le crime organisé, y compris dans le cadre de se ...[+++]


De minister richt een werkgroep op die het wettelijk vastleggen van snellere schadevergoedingsprocedures moet voorbereiden.

Le ministre met sur pied un groupe de travail chargé de préparer un cadre légal en vue d’accélérer les procédures d’indemnisation.


Er komt een werkgroep die een wettelijk kader moet bereiken dat voortaan een snelle schadeloosstelling binnen de wet moet voorzien.

Un groupe de travail est mis sur pied pour trouver un cadre légal permettant d’octroyer désormais une indemnisation rapide dans les limites de la loi.


Het College van procureurs-generaal heeft dan ook een dubbele structuur ingevoerd die de mogelijkheid biedt deze dossiers te behandelen in overeenstemming met de gebruikelijke wettelijke opdrachten van het Openbaar Ministerie en overeenkomstig de onafhankelijkheid van de Kerk, en een werkgroep op te richten die wordt belast met het vervolgingsbeleid met betrekking tot feiten van seksueel misbruik die ten laste worden gelegd van leden van de geestelijkheid.

Le collège des Procureurs Généraux a dès lors mis en place une double structure permettant, d’une part de traiter ces dossiers conformément aux missions légales habituelles du ministère public et à l’indépendance de l’Eglise, et d’autre part de créer un groupe de travail chargé de la politique des poursuites en matière de faits d’abus sexuels allégués à charge de membres du clergé .