WordscopeZoekt u de juiste vertaling van een woord in een specifieke context?
Zoekt u vaktechnische informatie?
Wordscope heeft duizenden betrouwbare websites geïndexeerd om u hierbij te helpen!
Wat onze klanten en partners vertellen«Wij doen dagelijks een beroep op Wordscope om betrouwbare informatie op te zoeken en ook wanneer we twijfelen aan de vertaling van een woord in een specifieke context.»

Lionel Stassar
Diensthoofd Taaldienst

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)
Share this page!
   
Wordscope Video
„Rachel Botsman: Een pleidooi voor samenwerkende consumptie - TED Talks -“

(video met Nederlandse ondertiteling)

Vertaling van "werkgroep verzekeringen wettelijke aansprakelijkheid motorrijtuigen " (Nederlands → Frans) :

TERMINOLOGIE
Werkgroep Verzekeringen : Wettelijke aansprakelijkheid motorrijtuigen

Groupe de travail Assurances : assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs


Werkgroep Milieuwetgeving - wettelijke aansprakelijkheid

Groupe de travail Législation relative à l'environnement - responsabilité civile


verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe de deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven

Assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
Toestemming voor overdracht van rechten en verplichtingen tussen verzekeringsondernemingen Overeenkomstig artikel 102, eerste lid, 3° van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, heeft het Directiecomité van de Nationale Bank van België op zijn vergadering van 21 juni 2016 toegestaan dat PV Verzekeringen CVBA (code 0058), met maatschappelijke zetel te 1210 Brussel, Koningsstraat 151, het volgende overdraagt : - aan AXA Belgium NV (code 0039), met maatschappelijke zetel te 1170 Brussel, Vorstlaan 25, o de rechten en verplichtingen met betrekking tot takken 1 (Ongevallen) ...[+++]

Autorisation de cession de droits et obligations entre des entreprises d'assurances Conformément à l'article 102, alinéa 1, 3° de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, le Comité de direction de la Banque Nationale de Belgique a autorisé, durant sa séance du 21 juin 2016, PV Assurances SCRL (code 0058) dont le siège social est situé rue Royale, 151 à 1210 Bruxelles à céder : - à AXA Belgium SA (code 0039), dont le siège social est établi boulevard du Souverain, 25 à 1170 Bruxelles, o les droits et obligations relevant des branches 1 (Accidents), 3 (Maladie), 8 (Incendie et ...[+++]


1. De volgende verzekeringen moeten verplicht dekking bieden voor schade veroorzaakt door terrorisme: - verzekering arbeidsongevallen; - verzekering burgerlijke aansprakelijkheid motorrijtuigen (enkel de burgerlijke aansprakelijkheid, niet de omnium); - verzekering burgerlijke aansprakelijkheid brand en ontploffing voor inrichtingen die gewoonlijk voor het publiek toegankelijk zijn; - brandverzekering voor eenvoudige risico's (o.a. ...[+++]

1. Les assurances suivantes doivent obligatoirement offrir une couverture pour le dommage occasionné par le terrorisme: - assurance accidents du travail; - assurance responsabilité civile automobile (uniquement la responsabilité civile, pas l'omnium); - assurance responsabilité civile incendie et explosion pour les établissements qui sont habituellement accessibles au public; - assurance incendie pour les risques simples (notamment habitations); - assurance contre les risques d'accidents; - assurance maladie; - assurance-vie.


90/232/EEG : richtlijn van 14 mei 1990 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende de verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven

90/232/CEE : directive du 14 mai 1990 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs


­ Niet-omzetting binnen de gestelde termijn van de richtlijn 90/232/EEG, derde richtlijn van de Raad van 14 mei 1990 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten betreffende de verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven (zaak C-68/97).

­ défaut d'avoir transposé, dans le délai prescrit, la directive 90/232/C.E.E., troisième directive du Conseil du 14 mai 1990 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (affaire C-68/97).


Dit hoofdstuk zet ondermeer naar Belgisch recht de bepalingen om van richtlijn 2005/14/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2005 houdende wijziging van de Richtlijnen 72/166/EEG, 84/5/EEG, 88/357/EEG en 90/232/EEG van de Raad en Richtlijn 2000/26/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven.

Le présent chapitre transpose notamment en droit belge la directive 2005/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 modifiant les directives 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE et 90/232/CEE du Conseil et la directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs.


Art. 10. De overeenkomst van alternerende opleiding moet de volgende vermeldingen en bepalingen omvatten: 1° de datum van de inwerkingtreding, de einddatum en het voorwerp van de overeenkomst; 2° de naam van de onderneming en van de persoon die de onderneming vertegenwoordigt; 3° de naam van de mentor in de onderneming; 4° de identiteit van de leerling; 5° de naam van de opleidingsverstrekker waar de leerling de lessen volgt en van de trajectbegeleider van de opleidingsverstrekker; 6° het bedrag van de leervergoeding, vermeld in artikel 17, § 1, eerste lid; 7° het uurrooster, waarin enerzijds de tijdstippen worden vermeld waarop de leerling de opleiding volgt in de onderneming, en anderzijds de tijdstippen waarop de leerling de lessen en d ...[+++]

Art. 10. Le contrat de formation en alternance doit comprendre les mentions et dispositions suivantes : 1° la date de l'entrée en vigueur, la date de fin et l'objet du contrat ; 2° le nom de l'entreprise et de la personne représentant l'entreprise ; 3° le nom du tuteur dans l'entreprise ; 4° l'identité de l'élève ; 5° le nom du dispensateur de formation auprès duquel l'élève suit les cours et le nom de l'accompagnateur de parcours du dispensateur de formation ; 6° le montant de l'allocation d'apprentissage, visée à l'article 17, § 1, alinéa premier ; 7° l'horaire de cours, mentionnant d'une part les instants où l'élève suit la formation dans l'entreprise, et d'autre part les instants où l'élève suit les cours et les activités assimilées à ...[+++]


1º « basisdienstverlening inzake verzekeringen » : elke verzekeringsovereenkomst die de burgerrechtelijke aansprakelijkheid dekt inzake motorrijtuigen of brand en die de eenvoudige risico's en aanverwante gevaren betreft, elke levensverzekeringsovereenkomst verbonden aan een hypothecaire leningsovereenkomst en elke overeenkomst die de burgerrechtelijke aansprakelijkheid met betrekking tot het privé-leven dekt;

1º « service de base en assurance »: tout contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile en matière de véhicule automoteur ou l'incendie en ce qui concerne les risques simples et périls assimilés, tout contrat d'assurance vie lié à un contrat d'emprunt hypothécaire et tout contrat couvrant la responsabilité civile de la vie privée;


Richtlijn 72/166/EEG van de Raad van 24 april 1972 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende de verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe de deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven en de controle op de verzekering tegen deze aansprakelijkheid , tweede Richtlijn 84/5/EEG van de Raad van 30 december 1983 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betre ...[+++]

La directive 72/166/CEE du Conseil du 24 avril 1972 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité , la deuxième directive 84/5/CEE du Conseil du 30 décembre 1983 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs , la troisième directive ...[+++]


Tijdens de behandeling van het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot codificatie van Richtlijn 72/166/EEG van de Raad van 24 april 1972 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende de verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe de deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven en de controle op de verzekering tegen deze aansprakelijkheid, de tweede Richtli ...[+++]

Lors de l’examen de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil visant à codifier la directive 72/166/CEE du Conseil du 24 avril 1972 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité, la deuxième directive 84/5/CEE du Conseil du 30 décembre 1983 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, la troisième directive 90/232/CEE du Conseil du 14 mai 1990 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives ...[+++]


Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe de deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven en de controle op de verzekering tegen deze aansprakelijkheid (gecodificeerde versie)

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité


over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe de deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven en de controle op de verzekering tegen deze aansprakelijkheid (gecodificeerde versie)

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité (version codifiée)


Verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe de deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven (gecodificeerde versie)

Responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs (Version codifiée)


Richtlijn 72/166/EEG van de Raad van 24 april 1972 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende de verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe de deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven en de controle op de verzekering tegen deze aansprakelijkheid (PB L 103, blz. 1); de Tweede richtlijn (84/5/EEG) van de Raad van 30 december 1983 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betre ...[+++]

Directive 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (JO L 103, p.1); deuxième directive 84/5/CEE du Conseil, du 30 décembre 1983, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (JO 1984, L ...[+++]


Een zeer aanzienlijke vooruitgang in deze richting is reeds gemaakt door Richtlijn 72/166/EEG van de Raad van 24 april 1972 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende de verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe de deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven en de controle op de verzekering tegen deze aansprakelijkheid , de Tweede Richtlijn 84/5/EEG van de Raad van 30 december 198 ...[+++]

La voie dans cette direction a déjà été largement ouverte par la directive 72/166/CEE du Conseil du 24 avril 1972 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité , la deuxième directive 84/5/CEE du Conseil du 30 décembre 1983 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la ...[+++]


EUROPA - EU law and publications - EUR-Lex - EUR-Lex - 32005L0014 - EN - Richtlijn 2005/14/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2005 houdende wijziging van de Richtlijnen 72/166/EEG, 84/5/EEG, 88/357/EEG en 90/232/EEG van de Raad en Richtlijn 2000/26/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven (Voor de ...[+++]

EUROPA - EU law and publications - EUR-Lex - EUR-Lex - 32005L0014 - EN - Directive 2005/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 modifiant les directives 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE et 90/232/CEE du Conseil et la directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) - DIRECTIVE 2005/14/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL // du 11 mai 2005


(2) Een zeer aanzienlijke vooruitgang in deze richting is reeds gemaakt door Richtlijn 72/166/EEG van de Raad van 24 april 1972 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende de verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe de deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven en de controle op de verzekering tegen deze aansprakelijkheid , de Tweede Richtlijn 84/5/EEG van de Raad van 30 december ...[+++]

(2) La voie dans cette direction a déjà été largement ouverte par la directive 72/166/CEE du Conseil du 24 avril 1972 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité , la deuxième directive 84/5/CEE du Conseil du 30 décembre 1983 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de ...[+++]


De Raad nam nota van de presentatie door de Commissie van haar voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven, en hij verzocht het Comité van permanente vertegenwoordigers dit dossier verder te behandelen.

Le Conseil a entendu un exposé de la Commission, qui a présenté sa proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, et a chargé le Comité des représentants permanents de poursuivre les travaux sur ce dossier.


Krachtens artikel 5 van de derde richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappeen van 14 mei 1990 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende de verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven (90/232/EEG, PB L 129 van 19 mei 1990, blz. 33), zijn de lidstaten gehouden een systeem en zelfs een informatiecentrum op te zetten dat de benade ...[+++]

En vertu de l'article 5 de la troisième directive du Conseil des Communautés européennes du 14 mai 1990 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (90/232/CEE, JO L 129 du 19 mai 1990, p. 33), les États membres sont tenus de mettre en place un système et même un centre d'information qui permettraient aux victimes d'obtenir une indemnisation de l'assureur qui couvre l'usage du véhicule.


Ingevolge een akkoord dat het Europees Parlement en de Raad op 9 maart 2000 in het Bemiddelingscomité hebben bereikt, heeft de Raad de richtlijn aangenomen inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende de verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven en houdende wijziging van de Richtlijnen 73/239/EEG en 88/357/EEG (vierde richtlijn motorrij ...[+++]

A la suite d'un accord dégagé au sein du comité de conciliation entre le Parlement européen et le Conseil le 9 mars 2000, le Conseil a adopté la directive concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (quatrième directive assurance automobile).


(27) Overwegende dat de uitoefening van de vrijheid van vestiging een blijvende aanwezigheid in de Lid-Staat van het bijkantoor vereist; dat het ter wille van de bijzondere belangen van de verzekerden en gelaedeerden in het geval van de verzekering "wettelijke aansprakelijkheid motorrijtuigen" nodig is dat in de Lid-Staat van het bijkantoor adequate structuren voorhanden zijn met het oog op het verzamelen van alle nodige gegevens voor de schadedossiers met betrekking tot dat risico, welke structuren over voldoende bevoegdheden moeten beschikken om de onderneming te vertegenwoordigen tegenover personen die schade hebben geleden en die schadevergoeding zouden kunnen eisen, met inbegrip van de betaling daarvan, en om de onderneming voor wat di ...[+++]

(27) considérant que l'exercice de la liberté d'établissement exige une présence permanente dans l'État membre de la succursale; que, dans le cas de l'assurance de responsabilité civile automobile, la prise en compte des intérêts particuliers des assurés et des victimes exige qu'il existe dans l'État membre de la succursale des structures adéquates chargées de réunir toutes les informations nécessaires en relation avec les dossiers d'indemnisation relatifs à ce risque, disposant de pouvoirs suffisants pour représenter l'entreprise auprès des personnes qui ont subi un préjudice et qui pourraient réclamer une indemnisation, y compris le paiement de celle-ci, et pour la représenter ou, si cela était nécessaire, pour la faire représenter, en ce ...[+++]


Overwegende dat, onverminderd hetgeen in die richtlijn is bepaald met betrekking tot verplichte verzekeringen, in de verzekeringsbranche wettelijke aansprakelijkheid motorrijtuigen de dekking van grote risico's in de zin van

considérant que, sous réserve des dispositions de la même directive concernant l'assurance obligatoire, il convient de prévoir la possibilité d'un traitement des grands risques, au sens de l'article 5 de ladite directive, pour la branche


Richtlijn 72/166/EEG van de Raad van 24 april 1972 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende de verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe de deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven en de controle op de verzekering tegen deze aansprakelijkheid.

Directive 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité.


Richtlijn 72/430/EEG van de Raad van 19 december 1972 tot wijziging van Richtlijn nr. 72/166/EEG van de Raad van 24 april 1972 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende de verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe de deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven en de controle op de verzekering tegen deze aansprakelijkheid [Publicatieblad L 291 van 28.12.1972].

Directive 72/430/CEE du Conseil, du 19 décembre 1972, modifiant la directive 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et au contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité [Journal officiel L 291 du 28.12.1972]


VERZEKERING TEGEN DE WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID WAARTOE DEELNEMING AAN HET VERKEER VAN MOTORRIJTUIGEN AANLEIDING KAN GEVEN - Openbaar debat 18

ASSURANCE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE RÉSULTANT DE LA CIRCULATION DES VÉHICULES AUTOMOTEURS - Délibération publique 19


Indien binnen 40 dagen na de ontvangst van het aan Spanje gezonden met redenen omklede advies geen bevredigend antwoord is ontvangen, kan de Commissie besluiten bij het Hof van Justitie een beroep tegen dit land in te stellen. d) Derde richtlijn Autoverzekeringen De Commissie heeft besloten een met redenen omkleed advies aan België te richten wegens de niet-mededeling van de nationale uitvoeringsmaatregelen tot omzetting van Richtlijn 90/0232/EEG (derde Richtlijn van de Raad van 14 mei 1990 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid- Staten betreffende de verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe de deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven).

En l'absence d'une réponse satisfaisante dans les 40 jours suivant réception de l'avis motivé envoyé à l'Espagne, la Commission pourrait saisir le Cour de justice contre ce pays. d) Troisième Directive assurance automobile La Commission a décidé d'envoyer un avis motivé à la Belgique pour non- communication des mesures nationales d'exécution transposant la directive 90/0232/CEE (troisième directive du Conseil du 14 mai 1990 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs).