WordscopeZoekt u de juiste vertaling van een woord in een specifieke context?
Zoekt u vaktechnische informatie?
Wordscope heeft duizenden betrouwbare websites geïndexeerd om u hierbij te helpen!
Wat onze klanten en partners vertellen«Wij doen dagelijks een beroep op Wordscope om betrouwbare informatie op te zoeken en ook wanneer we twijfelen aan de vertaling van een woord in een specifieke context.»

Lionel Stassar
Diensthoofd Taaldienst

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)
Share this page!
   
Wordscope Video
„Marisa Fick-Jordan vertelt over de wonderen van Zulu draadkunst. - TED Talks -“

(video met Nederlandse ondertiteling)
NEW !Translate documents faster and better thanks to artificial intelligence!
https://pro.wordscope.com
SIGN UP NOWIt is free and easy!

pro.
 
wordscope
 
.com
ALL IN ONE
Public Translation Memories
Private Translation Memories
Neural Machine Translation
Terminology
https://pro.wordscope.com
New ! Translate your documents better and faster thanks to artificial intelligence!
Sign Up now to receive a free Bronze Subscription https://pro.wordscope.com

Vertaling van "verzoek " (Nederlands → Frans) :

TERMINOLOGIE
verzoek in kort geding | verzoek tot verkrijging van voorlopige maatregelen in kort geding

demande de mesures provisoires par voie de référé | demande en référé


verzoek om informatie | verzoek om inlichtingen

demande de renseignements


prejudicieel verzoek (EU) [ prejudicieel beroep EG | prejudiciële procedure | verzoek om een prejudiciële beslissing (EU) ]

procédure préjudicielle [ demande de décision préjudicielle (UE) | recours préjudiciel | renvoi en interprétation | renvoi préjudiciel ]


vraag met verzoek om mondeling antwoord | vraag met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat

question avec demande de réponse orale | question avec demande de réponse orale suivie d'un débat


politiek asiel [ diplomatiek asiel | verzoek om politiek asiel ]

asile politique [ asile diplomatique | demande d'asile politique ]


advies [ met redenen omkleed advies | verzoek om advies ]

avis [ avis conforme | avis motivé | demande d'avis ]
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
Het verzoek tot raadpleging bevat de volgende gegevens : 1° naam en functie van de verzoeker in de gevallen bedoeld in § 1, 1° en 2° ; 2° de gegevens van de verzoeker in de gevallen bedoeld in § 1, 3° en 4° : naam en voornamen, geboortedatum en -plaats, identificatienummer, verblijf- of woonplaats; 3° datum van het verzoek tot raadpleging; 4° de gegevens betreffende de persoon die het voorwerp is van de opzoeking : a) indien de verzoeker gemachtigd is deze te gebruiken : het identificatienummer; b) indien de verzoeker niet gemachtigd is het identificatienummer te gebruiken of er niet over beschikt : naam en voornamen, geboortedatum en -plaats.

La demande de consultation contient les données suivantes : 1° le nom et la fonction du demandeur dans les cas visés au § 1, 1° et 2° ; 2° les données du demandeur dans les cas visés au § 1, 3° et 4° : nom et prénoms, la date et le lieu de naissance, numéro d'identification, lieu de résidence ou domicile; 3° la date de la demande de consultation; 4° les données concernant la personne qui fait l'objet de la recherche : a) lorsque le demandeur est autorisé à l'utiliser : le numéro d'identification; b) lorsque le demandeur n'est pas autorisé à utiliser le numéro d'identification ou lorsqu'il n'en a pas connaissance : les nom et prénoms, la date et le lieu de na ...[+++]


Beknopt verzoek om volledige, respectievelijk gedeeltelijke, vrijstelling 45. In zaken waarin de Europese Commissie bij uitstek geschikt is om een zaak te behandelen (11), kan de verzoeker die bij de Europese Commissie een verzoek heeft ingediend of zich voorneemt dat te doen (12), een beknopt verzoek indienen op het secretariaat van de BMA wanneer ook de BMA volgens de verzoeker geschikt is om op te treden tegen de inbreuk overeenkomstig de ECN-Mededeling.

Demande sommaire d'exonération totale, voire partielle 45. Dans les affaires dans lesquelles la Commission européenne est particulièrement bien placée pour traiter une affaire (11), le demandeur qui a présenté ou s'apprête à présenter une demande auprès de la Commission européenne (12), peut introduire une demande sommaire au secrétariat de l'ABC si, selon lui, l'ABC est également bien placée pour agir contre l'infraction en question au sens de la Communication ECN.


1. Een verzoek om instemming met strafvervolging tegen een parlementslid of senator moet worden ingediend bij de voorzitter van de Sejm of de voorzitter van de Senaat, die het verzoek doorverwijst naar het orgaan dat bevoegd is het te behandelen volgens het Reglement van de Sejm of van de Senaat, en tevens het parlementslid of de senator op wie het verzoek betrekking heeft, in kennis stelt van de inhoud van dat verzoek.

1. La demande de consentement en vue d'engager des poursuites pénales à l'encontre du député ou du sénateur est présentée au président de la Diète polonaise ou au président du Sénat polonais, qui la transmet à l'organe compétent pour l'examiner conformément au règlement de la Diète ou du Sénat, en informant en même temps le député ou sénateur concerné du contenu de ladite demande.


EUROPA - EU law and publications - EUR-Lex - EUR-Lex - 52016DP0141 - EN - Besluit van het Europees Parlement van 28 april 2016 over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Bolesław G. Piecha (2015/2339(IMM)) // P8_TA(2016)0141 // Verzoek om opheffing van de immuniteit van Bolesław G. Piecha // Besluit van het Europees Parlement van 28 april 2016 over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Bolesław G. Piecha (2015/2339(IMM))

EUROPA - EU law and publications - EUR-Lex - EUR-Lex - 52016DP0141 - EN - Décision du Parlement européen du 28 avril 2016 sur la demande de levée de l'immunité de Bolesław G. Piecha (2015/2339(IMM)) // P8_TA(2016)0141 // Demande de levée de l'immunité de Bolesław G. Piecha // Décision du Parlement européen du 28 avril 2016 sur la demande de levée de l'immunité de Bolesław G. Piecha (2015/2339(IMM))


In dat geval verstrekt de Verzoekende Staat spoedig daarna een schriftelijke bevestiging van het verzoek. 2. Een verzoek om rechtshulp bevat : (a) de naam van de bevoegde autoriteit die het onderzoek, de vervolging of de procedure waarop het verzoek betrekking heeft, leidt; (b) een omschrijving van de aard van de zaak waarop het verzoek betrekking heeft, een samenvatting van de feiten en de tekst van de bepalingen van de toepasselijke wetgeving; (c) een omschrijving van de rechtshulp waarom wordt verzocht, het doel ervan en de relevantie ervan ten aanzien van de zaak; en (d) de gewenste termijn waarbinnen het verzoek ten uitvoer moet wor ...[+++]

2. Une demande d'entraide contient : (a) le nom de l'autorité compétente qui dirige l'enquête, les poursuites ou la procédure judiciaire en rapport avec la demande; (b) une description de la nature de l'affaire à laquelle se rapporte la demande, un exposé sommaire des faits et le texte des dispositions légales applicables; (c) une description de l'entraide demandée, de son objet et de sa pertinence par rapport à l'affaire; et (d) le délai d'exécution souhaité de la demande.


Afdeling 4. - Adviesverlening Art. 104. § 1. Het bevoegde bestuur zal uiterlijk de dag dat de beslissingstermijn, vermeld in artikel 89, § 3, van het decreet van 25 april 2014, ingaat, het ontvankelijk en volledig bevonden verzoek of ambtshalve initiatief tot bijstelling van de in de omgevingsvergunning opgelegde milieuvoorwaarden voor advies ter beschikking stellen van : 1° het adviserend schepencollege als : a) het betrokken college van burgemeester en schepenen niet de bevoegde overheid is conform artikel 15 van het decreet van 25 april 2014; b) het betrokken college van burgemeester en schepenen of de gemeentelijke omgevingsambten ...[+++]

Section 4. - Services de conseil Art. 104. § 1. Au plus tard le jour où le délai de décision visé à l'article 89, § 3, du décret du 25 avril 2014 commence à courir, l'administration compétente mettra la demande jugée recevable et complète ou l'initiative d'office d'actualisation des conditions environnementales imposées dans le permis d'environnement pour avis à la disposition : 1° du collège consultatif des échevins si : a) le collège des bourgmestre et échevins concerné n'est pas l'autorité compétente conformément à l'article 15 du décret du 25 avril 2014 ; b) le collège des bourgmestre et échevins concerné ou le fonctionnaire envir ...[+++]


Als de omgevingsvergunningscommissie om advies wordt gevraagd, stelt ze binnen tien dagen nadat haar het verzoek of ambtshalve initiatief ter beschikking is gesteld, dat op haar beurt ter beschikking van : 1° het adviserend schepencollege met het verzoek om advies uit te brengen, behalve als : a) het betrokken college van burgemeester en schepenen of de gemeentelijke omgevingsambtenaar het verzoek tot bijstelling heeft ingediend; b) het verzoek tot bijstelling betrekking heeft op bovengemeentelijke mobiele of verplaatsbare projecten; 2° de adviesinstanties die zijn aangewezen in het eerste lid, 3°, met het verzoek om advies uit te brenge ...[+++]

Lorsque l'avis de la commission du permis d'environnement est demandé, elle met à son tour, dans les dix jours suivant la mise à sa disposition de la demande ou de l'initiative d'office, la demande ou l'initiative d'office à la disposition : 1° du collège consultatif des échevins en lui demandant de rendre un avis, sauf lorsque : a) le collège des bourgmestre et échevins concerné ou le fonctionnaire environnement communal a introduit la demande d'actualisation ; b) la demande d'actualisation porte sur des projets mobiles ou transportables supracommunaux ; 2° des instances d'avis désignées à l'alinéa 1, point 3°, en leur demandant de rend ...[+++]


Binnen vijftien werkdagen na registratie van het verzoek verleent de instelling de verzoeker toegang tot het gevraagde document en maakt zij het toegankelijk in de zin van artikel 10, ofwel deelt zij de verzoeker schriftelijk de redenen mede waarom zij het verzoek volledig of gedeeltelijk afwijst, waarbij zij hem attendeert op zijn recht om overeenkomstig lid 2 een confirmatief verzoek in te dienen.

Dans un délai de quinze jours ouvrables à partir de l'enregistrement de la demande, l'institution soit octroie l'accès au document demandé et le fournit dans le même délai conformément à l'article 10, soit communique au demandeur, dans une réponse écrite, les motifs de son refus total ou partiel et l'informe de son droit de présenter une demande confirmative conformément au paragraphe 2 du présent article.


De Centrale Overheid van de aangezochte Staat kan weigeren gevolg te geven aan een verzoek in de mate waarin : a) de uitvoering van het verzoek een aantasting zou zijn van de soevereiniteit, de veiligheid of andere wezenlijke algemene belangen van de aangezochte Staat; b) het verzoek betrekking heeft op een overtreding van de militaire wetten die geen misdrijf naar de gewone strafwet is; of c) het verzoek niet in overeenstemming is met de bepalingen van deze Overeenkomst. 2. De Centrale Overheid van de aangezochte Staat kan eveneens weigeren gevolg te geven aan een verzoek indien dit betrekking heeft op een politiek misdrijf.

L'Autorité centrale de l'État requis peut refuser de donner suite à une demande dans la mesure où : a) l'exécution de la demande porterait atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à d'autres intérêts publics essentiels de l'État requis; b) la demande est relative à une infraction aux lois militaires qui n'est pas une infraction d'après la loi pénale ordinaire; ou c) la demande n'est pas conforme aux dispositions de la présente Convention. 2. L'Autorité centrale de l'État requis peut également refuser de donner suite à une demande si celle-ci est relative à une infraction politique.


De Centrale Overheid van de aangezochte Staat kan weigeren gevolg te geven aan een verzoek in de mate waarin : a) de uitvoering van het verzoek een aantasting zou zijn van de soevereiniteit, de veiligheid of andere wezenlijke algemene belangen van de aangezochte Staat; b) het verzoek betrekking heeft op een overtreding van de militaire wetten die geen misdrijf naar de gewone strafwet is; of c) het verzoek niet in overeenstemming is met de bepalingen van deze Overeenkomst. 2. De Centrale Overheid van de aangezochte Staat kan eveneens weigeren gevolg te geven aan een verzoek indien dit betrekking heeft op een politiek misdrijf.

L'Autorité centrale de l'État requis peut refuser de donner suite à une demande dans la mesure où : a) l'exécution de la demande porterait atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à d'autres intérêts publics essentiels de l'État requis; b) la demande est relative à une infraction aux lois militaires qui n'est pas une infraction d'après la loi pénale ordinaire; ou c) la demande n'est pas conforme aux dispositions de la présente Convention. 2. L'Autorité centrale de l'État requis peut également refuser de donner suite à une demande si celle-ci est relative à une infraction politique.


Indien de commissie een eerder verzoek heeft afgewezen, omdat het verjaard was of omdat de gevraagde hulp niet voldeed aan de restrictieve bepalingen van artikel 31 of 32, of indien afstand van het verzoek werd gedaan om die reden, kan een nieuw verzoek worden ingediend, met inachtneming van artikel 34, §§ 1 tot 3, voor zover dit nieuwe verzoek gedaan wordt binnen de termijn bepaald in artikel 4 van deze wet, en voor zover de hulp, volgens de nieuwe tekst van de artikelen 31 en 34 wel kan worden toegekend.

Si la commission a rejeté une demande précédente, parce qu'elle était prescrite ou que l'aide demandée ne satisfaisait pas aux dispositions restrictives des articles 31 ou 32, ou si l'on s'est désisté de la demande pour cette raison, l'on peut introduire une demande nouvelle en se conformant à l'article 34, §§ 1 à 3, pour autant que cette demande nouvelle est faite dans les délais prévus à l'article 4 de la présente loi et que l'aide peut être accordée en vertu du texte nouveau des articles 31 et 34.


Indien het Fonds oordeelt dat het verzoek onvolledig is, meldt hij dit, bij een ter post aangetekende brief, binnen vijftien dagen na ontvangst van het onvolledige verzoek, aan de verzoeker, die 30 dagen de tijd heeft om zijn verzoek te vervolledigen.

Si le Fonds estime que la demande est incomplète, il en informe, par pli recommandé à la poste, dans les quinze jours de la réception de la demande incomplète, le demandeur qui dispose d'un délai de 30 jours pour compléter sa demande.


Voor de in lid 1, onder c) bedoelde gevallen, indien de verantwoordelijke lidstaat de behandeling van een verzoek had gestaakt omdat de verzoeker het verzoek had ingetrokken voordat in eerste aanleg een beslissing ten gronde was genomen, zorgt die lidstaat ervoor dat de verzoeker gerechtigd is te verzoeken dat de behandeling van zijn verzoek wordt afgerond, of een nieuw verzoek om internationale bescherming in te dienen dat niet wordt behandeld als een volgend verzoek als bedoeld in Richtlijn 2013/32/EU.

Dans les cas relevant du champ d’application du paragraphe 1, point c), lorsque l’État membre responsable avait interrompu l’examen d’une demande à la suite de son retrait par le demandeur avant qu’une décision ait été prise sur le fond en première instance, cet État membre veille à ce que le demandeur ait le droit de demander que l’examen de sa demande soit mené à terme ou d’introduire une nouvelle demande de protection internationale, qui ne doit pas être considérée comme une demande ultérieure prévue par la directive 2013/32/UE.


1. Wanneer er een gegronde reden is om aan te nemen dat verzoeker zijn verzoek impliciet heeft ingetrokken of dat hij impliciet van dit verzoek heeft afgezien, zorgen de lidstaten ervoor dat de beslissingsautoriteit beslist om hetzij de behandeling van het verzoek te beëindigen ofwel, mits zij het verzoek op basis van een toereikend onderzoek ten gronde overeenkomstig artikel 4 van Richtlijn 2011/95/EU als ongegrond beschouwt, het verzoek af te wijzen.

1. Lorsqu’il existe un motif sérieux de penser qu’un demandeur a retiré implicitement sa demande ou y a renoncé implicitement, les États membres veillent à ce que l’autorité responsable de la détermination prenne la décision soit de clore l’examen de la demande, soit, pour autant que l’autorité responsable de la détermination considère la demande comme infondée sur la base d’un examen approprié de celle-ci quant au fond, conformément à l’article 4 de la directive 2011/95/UE, de rejeter celle-ci.


q) „volgend verzoek”: een later verzoek om internationale bescherming dat wordt gedaan nadat een definitieve beslissing over een vorig verzoek is genomen, met inbegrip van de gevallen waarin de verzoeker zijn verzoek expliciet heeft ingetrokken en de gevallen waarin de beslissingsautoriteit een verzoek heeft afgewezen na de impliciete intrekking ervan overeenkomstig artikel 28, lid 1.

«demande ultérieure», une nouvelle demande de protection internationale présentée après qu’une décision finale a été prise sur une demande antérieure, y compris le cas dans lequel le demandeur a explicitement retiré sa demande et le cas dans lequel l’autorité responsable de la détermination a rejeté une demande à la suite de son retrait implicite, conformément à l’article 28, paragraphe 1.


Voor de in lid 1, onder c) bedoelde gevallen, indien de verantwoordelijke lidstaat de behandeling van een verzoek had gestaakt omdat de verzoeker het verzoek had ingetrokken voordat in eerste aanleg een beslissing ten gronde was genomen, zorgt die lidstaat ervoor dat de verzoeker gerechtigd is te verzoeken dat de behandeling van zijn verzoek wordt afgerond, of een nieuw verzoek om internationale bescherming in te dienen dat niet wordt behandeld als een volgend verzoek als bedoeld in Richtlijn 2013/32/EU.

Dans les cas relevant du champ d’application du paragraphe 1, point c), lorsque l’État membre responsable avait interrompu l’examen d’une demande à la suite de son retrait par le demandeur avant qu’une décision ait été prise sur le fond en première instance, cet État membre veille à ce que le demandeur ait le droit de demander que l’examen de sa demande soit mené à terme ou d’introduire une nouvelle demande de protection internationale, qui ne doit pas être considérée comme une demande ultérieure prévue par la directive 2013/32/UE.


1. Wanneer er een gegronde reden is om aan te nemen dat verzoeker zijn verzoek impliciet heeft ingetrokken of dat hij impliciet van dit verzoek heeft afgezien, zorgen de lidstaten ervoor dat de beslissingsautoriteit beslist om hetzij de behandeling van het verzoek te beëindigen ofwel, mits zij het verzoek op basis van een toereikend onderzoek ten gronde overeenkomstig artikel 4 van Richtlijn 2011/95/EU als ongegrond beschouwt, het verzoek af te wijzen.

1. Lorsqu’il existe un motif sérieux de penser qu’un demandeur a retiré implicitement sa demande ou y a renoncé implicitement, les États membres veillent à ce que l’autorité responsable de la détermination prenne la décision soit de clore l’examen de la demande, soit, pour autant que l’autorité responsable de la détermination considère la demande comme infondée sur la base d’un examen approprié de celle-ci quant au fond, conformément à l’article 4 de la directive 2011/95/UE, de rejeter celle-ci.


q) „volgend verzoek”: een later verzoek om internationale bescherming dat wordt gedaan nadat een definitieve beslissing over een vorig verzoek is genomen, met inbegrip van de gevallen waarin de verzoeker zijn verzoek expliciet heeft ingetrokken en de gevallen waarin de beslissingsautoriteit een verzoek heeft afgewezen na de impliciete intrekking ervan overeenkomstig artikel 28, lid 1.

«demande ultérieure», une nouvelle demande de protection internationale présentée après qu’une décision finale a été prise sur une demande antérieure, y compris le cas dans lequel le demandeur a explicitement retiré sa demande et le cas dans lequel l’autorité responsable de la détermination a rejeté une demande à la suite de son retrait implicite, conformément à l’article 28, paragraphe 1.


94. Lidstaten die in hun nationale recht in de mogelijkheid van uitdrukkelijke intrekking van een asielverzoek √ verzoek ∏ voorzien, zorgen ervoor dat, wanneer een asielzoeker √ verzoeker ∏ zijn asielverzoek ? verzoek om internationale bescherming ⎪ uitdrukkelijk intrekt, de beslissingsautoriteit een beslissing neemt om de behandeling van het asielverzoek √ verzoek ∏ te beëindigen of het verzoek af te wijzen.

94. Pour autant que les États membres prévoient la possibilité d’un retrait explicite de la demande en vertu du droit national, lorsqu’un demandeur d’asile retire explicitement sa demande d’asile ? de protection internationale ⎪, les États membres veillent à ce que l’autorité responsable de la détermination prenne la décision soit de clore l’examen de la demande, soit de rejeter celle-ci.


Binnen vijftien werkdagen na registratie van het verzoek verleent de betrokken instelling, het betrokken orgaan of de betrokken instantie de verzoeker toegang tot het gevraagde document en maakt zij het toegankelijk in de zin van artikel 10 binnen die periode, ofwel deelt zij de verzoeker schriftelijk de redenen mede waarom zij het verzoek volledig of gedeeltelijk afwijst, waarbij zij hem attendeert op zijn recht om overeenkomstig lid 4 een confirmatief verzoek in te dienen.

Dans un délai de quinze jours ouvrables à partir de l'enregistrement de la demande, l'institution, l'organe ou l'organisme concerné soit octroie l'accès au document demandé et fournit l'accès au document dans le même délai conformément à l'article 10, soit communique au demandeur, dans une réponse écrite, les motifs de son refus total ou partiel et l'informe de son droit de présenter une demande confirmative conformément au paragraphe 4.


3. Indien tegen het overdrachtsbesluit als bedoeld in artikel 25 beroep of een verzoek tot herziening wordt ingesteld, beslist de in lid 1 van dit artikel bedoelde instantie hetzij op verzoek van de betrokkene, hetzij, bij ontstentenis van een dergelijk verzoek, ambtshalve zo spoedig mogelijk, en in ieder geval uiterlijk vijf werkdagen na de indiening van het beroep of het verzoek tot herziening , of de betrokkene in afwachting van de uitkomst van het beroep of het verzoek tot herziening op het grondgebied van de betrokken lidstaat mag blijven.

3. En cas de recours contre la décision visée à l'article 25 ou de demande de révision de cette dernière, la juridiction mentionnée au paragraphe 1 du présent article décide, à la demande de la personne concernée et, à défaut, d'office, aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de l'introduction du recours ou de la demande de révision, que l'intéressé soit autorisé ou non à rester sur le territoire de l'État membre concerné en attendant l'issue de son recours ou de sa demande de révision.


... en de grondrechten; het verzoek aan regeringen van India en Pakistan om het staakt-het-vuren af te kondigen bij de bestandslijn, gevolgd door een verzoek aan de strijdende partijen om een ontwapenings- demobilisatie- en een reïntegratieproces in werking te stellen; het nardrukkelijke verzoek aan de Pakistaanse en Indiase regering om het staakt-het-vuren dat sinds 2003 in Siachen van kracht is om te zetten in een duurzaam vredesakkoord; het nadrukkelijke verzoek aan de regeringen van India en Pakistan om internationale mensenrechtenorganisaties onverwijld en ongehinderd toegang te verlenen tot alle delen van het voormalige prinsdom om ...[+++]

...es droits fondamentaux; parce qu’il invite les gouvernements indien et pakistanais à faciliter le cessez-le-feu le long de la ligne de contrôle en appelant encore les groupes armés militants à se lancer dans un processus de désarmement, de démobilisation et de réinsertion; parce qu’il encourage le gouvernement du Pakistan à transformer le cessez-le-feu existant à Siachin depuis 2003 en un accord de paix durable; parce qu’il invite les deux gouvernements à accorder aux organisations humanitaires internationales, immédiatement et sans restriction, l’accès à l’ancien État princier afin d’y enquêter sur la situation en matière de droits d ...[+++]


94. Lidstaten die in hun nationale recht in de mogelijkheid van uitdrukkelijke intrekking van een asielverzoek √ verzoek ∏ voorzien, zorgen ervoor dat, wanneer een asielzoeker √ verzoeker ∏ zijn asielverzoek ? verzoek om internationale bescherming ⎪ uitdrukkelijk intrekt, de beslissingsautoriteit een beslissing neemt om de behandeling van het asielverzoek √ verzoek ∏ te beëindigen of het verzoek af te wijzen.

94. Pour autant que les États membres prévoient la possibilité d’un retrait explicite de la demande en vertu du droit national, lorsqu’un demandeur d’asile retire explicitement sa demande d’asile ? de protection internationale ⎪, les États membres veillent à ce que l’autorité responsable de la détermination prenne la décision soit de clore l’examen de la demande, soit de rejeter celle-ci.


Binnen vijftien werkdagen na registratie van het verzoek verleent de instelling de verzoeker toegang tot het gevraagde document en maakt zij het toegankelijk in de zin van artikel 10, ofwel deelt zij de verzoeker schriftelijk de redenen mede waarom zij het verzoek volledig of gedeeltelijk afwijst, waarbij zij hem attendeert op zijn recht om overeenkomstig lid 2 een confirmatief verzoek in te dienen.

Dans un délai de quinze jours ouvrables à partir de l'enregistrement de la demande, l'institution soit octroie l'accès au document demandé et le fournit dans le même délai conformément à l'article 10, soit communique au demandeur, dans une réponse écrite, les motifs de son refus total ou partiel et l'informe de son droit de présenter une demande confirmative conformément au paragraphe 2 du présent article.


Wat betreft het horen van de asielzoeker door het Commissariaat-generaal, wens ik de aandacht erop te vestigen dat de Raad van State in menige arresten erop heeft gewezen « dat geen tekst het horen van de verzoeker (asielzoeker) voorschrijft »; « dat enkel vereist is dat de verzoeker zijn belangen zou kunnen laten gelden »; « dat wat de eventuele schending van de rechten van de verdediging betreft, het volstaat vast te stellen dat deze rechten niet gelden ten aanzien van het Commissariaat-generaal dat een administratieve overheid is »; « dat de commissaris-generaal slechts zou kunnen worden verweten een beslissing te hebben getroffen zon ...[+++]

En ce qui concerne l'audition du demandeur d'asile par le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, j'aimerais attirer l'attention sur le fait que le Conseil d'État indique dans de nombreux arrêts « qu'aucun texte ne prescrit l'audition du requérant (demandeur d'asile) »; « qu'il est seulement exigé que le requérant puisse faire valoir ses intérêts »; « qu'en ce qui concerne l'éventuelle violation des droits de la défense, il suffit de constater que ces droits ne valent pas à l'égard du Commissariat général qui est une autorité administrative »; « qu'il ne pourrait être fait grief au commissaire général d'avoir statué sans ente ...[+++]