WordscopeZoekt u de juiste vertaling van een woord in een specifieke context?
Zoekt u vaktechnische informatie?
Wordscope heeft duizenden betrouwbare websites geïndexeerd om u hierbij te helpen!
Wat onze klanten en partners vertellen«De Hoge Gezondheidsraad doet al ruim twee jaar een beroep op Locordia voor bepaalde vertaalopdrachten. Hun teams gaan proactief te werk: ze geven zeer snel antwoord op al onze vragen en hebben een open oor voor al onze wensen en verwachtingen.»

Hoge Gezondheidsraad
Share this page!
   
Wordscope Video
„Richard Sears: Plannen voor als de olie op is - TED Talks -“

(video met Nederlandse ondertiteling)
NEW !Translate documents faster and better thanks to artificial intelligence!
https://pro.wordscope.com
SIGN UP NOWIt is free and easy!

pro.
 
wordscope
 
.com
ALL IN ONE
Public Translation Memories
Private Translation Memories
Neural Machine Translation
Terminology
https://pro.wordscope.com
New ! Translate your documents better and faster thanks to artificial intelligence!
Sign Up now to receive a free Bronze Subscription https://pro.wordscope.com

Vertaling van "verzekering wettelijke aansprakelijkheid " (Nederlands → Frans) :

TERMINOLOGIE
burgerlijke-aansprakelijkheidsverzekering | verzekering burgerlijke aansprakelijkheid | verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid | verzekering wettelijke aansprakelijkheid | wettelijke-aansprakelijkheidsverzekering | BA-verzekering [Abbr.] | WA-verzekering [Abbr.]

assurance au tiers | assurance de responsabilité | assurance de responsabilité civile


verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid | W.A.-verzekering

assurance de la responsabilité civile


Europese Overeenkomst betreffende de verplichte verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid met betrekking tot motorvoertuigen

Convention européenne relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs


aansprakelijkheid [ collegiale aansprakelijkheid | juridische aansprakelijkheid | wettelijke aansprakelijkheid ]

responsabilité [ responsabilité collégiale | responsabilité juridique | responsabilité légale ]


wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering [ WA-verzekering | wettelijke-aansprakelijkheidsverzekering ]

assurance responsabilité civile
verzekering inzake burgerlijke aansprakelijkheid

assurance obligatoire de la responsabilité civile


verzekering van met de schade samenhangende aansprakelijkheid

assurance des responsabilités connexes
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
Elke hondeneigenaar moet een buitencontractuele verzekering wettelijke aansprakelijkheid onderschreven hebben. De centrale databank bevat het nummer van de verzekeringspolis.

La banque de données centrale reprend le numéro de la police d'assurance.


b) Het amendement verplicht iedere eigenaar of bewaarder van een hond een verzekering wettelijke aansprakelijkheid af te sluiten om eventuele slachtoffers van hondenbeten spoedig te vergoeden.

b) L'amendement oblige tout propriétaire ou gardien de chien à souscrire une assurance en responsabilité civile afin d'indemniser rapidement les éventuelles victimes de morsures.


3º een verplichte verzekering wettelijke aansprakelijkheid voor eigenaars en bewaarders van honden om eventuele slachtoffers van het gedrag van hun dier schadeloos te stellen;

3º une obligation pour les propriétaires et les gardiens de chiens de souscrire une assurance en responsabilité civile en vue d'indemniser les victimes éventuelles du comportement de leur animal;


Het is niet mogelijk corruptie, die opzet veronderstelt, te dekken door middel van een verzekering wettelijke aansprakelijkheid.

Il n'est pas possible de couvrir la corruption, qui est un acte intentionnel, par une assurance responsabilité civile.


3º het bewijs dat de eigenaar of de bewaarder van het dier een verzekering wettelijke aansprakelijkheid afgesloten heeft om elke schade te dekken die het dier aan derden zou kunnen aanbrengen;

3º la preuve de la souscription, par le propriétaire ou le gardien de l'animal, d'une assurance en responsabilité civile, couvrant tout dommage que pourrait causer l'animal aux tiers;


Art. 9. § 1. Vóór de aanvang van de stage is de stagegever verplicht via een verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid de stagiair te verzekeren tegen arbeidsongevallen en ongevallen op de weg van en naar het werk, alsook voor alle schade die de stagiair zou kunnen berokkenen aan derden tijdens de uitoefening van zijn taken.

Art. 9. § 1. Avant le commencement du stage, le fournisseur de stage a l'obligation d'assurer le stagiaire contre les accidents du travail et les accidents sur le chemin du travail, ainsi que pour tout dommage que le stagiaire pourrait occasionner à des tiers dans l'exercice de ses tâches par une assurance en responsabilité civile.


Ik voeg er meteen aan toe dat de wet van 1 april 2007 betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme niet van toepassing is op de verzekeringsovereenkomsten die uitsluitend schade veroorzaakt door terrorisme dekken, op de verzekeringsovereenkomsten die de aansprakelijkheid overeenkomstig de wet van 22 juli 1985 betreffende de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie dekken, op de verzekerin ...[+++]

J'ajoute tout de suite que la loi du 1er avril 2007 relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme n'est pas applicable aux contrats d'assurance couvrant exclusivement les dommages causés par le terrorisme, ni aux contrats d'assurance couvrant la responsabilité conformément à la loi du 22 juillet 1985 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, aux contrats d'assurance couvrant les dommages à une installation nucléaire telle que définie dans la loi du 22 juillet 1985 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, ni aux contrats d'assurance couvrant des corps de véhicule ...[+++]


2. Het Bureau en zijn ambtenaren en personeelsleden dienen zich te houden aan alle verplichtingen die de Belgische wetgeving inzake wettelijke aansprakelijkheids-verzekering voor het gebruik van een motorvoertuig oplegt.

2. Le Bureau et ses fonctionnaires et agents doivent se conformer à toutes les obligations imposées par la législation belge en matière d'assurance de responsabilité civile pour l'utilisation de tout véhicule automobile.


3. Voor vorderingen tot 220 000 EUR per passagier kan een vervoerder zijn aansprakelijkheid niet uitsluiten of beperken door te bewijzen dat hij de overeenkomstig lid 4, onder a), vereiste zorgvuldigheid in acht heeft genomen, tenzij het totale bedrag van de vordering hoger is dan het bedrag waarvoor, overeenkomstig Richtlijn 2009/103/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 betreffende de verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe de deelneming aan het verkeer van motorrijtuig ...[+++]

3. Pour toute réclamation jusqu'à concurrence de 220 000 EUR par passager, un transporteur ne peut exclure ou limiter sa responsabilité en prouvant qu'il a exercé la diligence requise conformément au paragraphe 4, point a), sauf si le montant total de la réclamation est supérieur au montant requis, conformément à la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité , en vertu de la législation nationale de l'État membre dans lequel l'autobus ou l ...[+++]


Richtlijn 72/166/EEG van de Raad van 24 april 1972 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende de verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe de deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven en de controle op de verzekering tegen deze aansprakelijkheid , tweede Richtlijn 84/5/EEG van de Raad van 30 december 1983 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende de verzekering tegen de ...[+++]

La directive 72/166/CEE du Conseil du 24 avril 1972 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité , la deuxième directive 84/5/CEE du Conseil du 30 décembre 1983 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs , la troisième directive ...[+++]


Richtlijn 2009/103/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 betreffende de verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe de deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven en de controle op de verzekering tegen deze aansprakelijkheid (Voor de EER relevante tekst)

Directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)


EUROPA - EU law and publications - EUR-Lex - EUR-Lex - 32009L0103 - EN - Richtlijn 2009/103/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 betreffende de verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe de deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven en de controle op de verzekering tegen deze aansprakelijkheid (Voor de EER relevante tekst) - RICHTLIJN - VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD // (gecodificeerde versie)

EUROPA - EU law and publications - EUR-Lex - EUR-Lex - 32009L0103 - EN - Directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) - DIRECTIVE - CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL // (version codifiée)


Tijdens de behandeling van het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot codificatie van Richtlijn 72/166/EEG van de Raad van 24 april 1972 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende de verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe de deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven en de controle op de verzekering tegen deze aansprakelijkheid, de tweede Richtlijn 84/5/EEG van de Raad van 30 december 1983 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betre ...[+++]

Lors de l’examen de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil visant à codifier la directive 72/166/CEE du Conseil du 24 avril 1972 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité, la deuxième directive 84/5/CEE du Conseil du 30 décembre 1983 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, la troisième directive 90/23 ...[+++]


Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe de deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven en de controle op de verzekering tegen deze aansprakelijkheid (gecodificeerde versie)

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité


over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe de deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven en de controle op de verzekering tegen deze aansprakelijkheid (gecodificeerde versie)

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité (version codifiée)


Richtlijn 72/166/EEG van de Raad van 24 april 1972 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende de verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe de deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven en de controle op de verzekering tegen deze aansprakelijkheid (PB L 103, blz. 1); de Tweede richtlijn (84/5/EEG) van de Raad van 30 december 1983 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende de verzekering tegen de ...[+++]

Directive 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (JO L 103, p.1); deuxième directive 84/5/CEE du Conseil, du 30 décembre 1983, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (JO 1984, L ...[+++]


Een zeer aanzienlijke vooruitgang in deze richting is reeds gemaakt door Richtlijn 72/166/EEG van de Raad van 24 april 1972 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende de verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe de deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven en de controle op de verzekering tegen deze aansprakelijkheid , de Tweede Richtlijn 84/5/EEG van de Raad van 30 december 1983 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende de ...[+++]

La voie dans cette direction a déjà été largement ouverte par la directive 72/166/CEE du Conseil du 24 avril 1972 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité , la deuxième directive 84/5/CEE du Conseil du 30 décembre 1983 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la ...[+++]


Een zeer aanzienlijke vooruitgang in deze richting is reeds gemaakt door Richtlijn 72/166/EEG van de Raad van 24 april 1972 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende de verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe de deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven en de controle op de verzekering tegen deze aansprakelijkheid (4), de Tweede Richtlijn 84/5/EEG van de Raad van 30 december 1983 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende de ...[+++]

La voie dans cette direction a déjà été largement ouverte par la directive 72/166/CEE du Conseil du 24 avril 1972 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (4), la deuxième directive 84/5/CEE du Conseil du 30 décembre 1983 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de ...[+++]


(2) Een zeer aanzienlijke vooruitgang in deze richting is reeds gemaakt door Richtlijn 72/166/EEG van de Raad van 24 april 1972 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende de verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe de deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven en de controle op de verzekering tegen deze aansprakelijkheid , de Tweede Richtlijn 84/5/EEG van de Raad van 30 december 1983 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende de ...[+++]

(2) La voie dans cette direction a déjà été largement ouverte par la directive 72/166/CEE du Conseil du 24 avril 1972 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité , la deuxième directive 84/5/CEE du Conseil du 30 décembre 1983 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de ...[+++]


De Raad nam nota van de presentatie door de Commissie van haar voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven, en hij verzocht het Comité van permanente vertegenwoordigers dit dossier verder te behandelen.

Le Conseil a entendu un exposé de la Commission, qui a présenté sa proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, et a chargé le Comité des représentants permanents de poursuivre les travaux sur ce dossier.


Ingevolge een akkoord dat het Europees Parlement en de Raad op 9 maart 2000 in het Bemiddelingscomité hebben bereikt, heeft de Raad de richtlijn aangenomen inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende de verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven en houdende wijziging van de Richtlijnen 73/239/EEG en 88/357/EEG (vierde richtlijn motorrijtuigenverzekering).

A la suite d'un accord dégagé au sein du comité de conciliation entre le Parlement européen et le Conseil le 9 mars 2000, le Conseil a adopté la directive concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (quatrième directive assurance automobile).


(27) Overwegende dat de uitoefening van de vrijheid van vestiging een blijvende aanwezigheid in de Lid-Staat van het bijkantoor vereist; dat het ter wille van de bijzondere belangen van de verzekerden en gelaedeerden in het geval van de verzekering "wettelijke aansprakelijkheid motorrijtuigen" nodig is dat in de Lid-Staat van het bijkantoor adequate structuren voorhanden zijn met het oog op het verzamelen van alle nodige gegevens voor de schadedossiers met betrekking tot dat risico, welke structuren over voldoende bevoegdheden moeten beschikken om de onderneming te vertegenwoordigen tegenover personen die schade hebben geleden en die sch ...[+++]

(27) considérant que l'exercice de la liberté d'établissement exige une présence permanente dans l'État membre de la succursale; que, dans le cas de l'assurance de responsabilité civile automobile, la prise en compte des intérêts particuliers des assurés et des victimes exige qu'il existe dans l'État membre de la succursale des structures adéquates chargées de réunir toutes les informations nécessaires en relation avec les dossiers d'indemnisation relatifs à ce risque, disposant de pouvoirs suffisants pour représenter l'entreprise auprès des personnes qui ont subi un préjudice et qui pourraient réclamer une indemnisation, y compris le pa ...[+++]


Richtlijn 72/166/EEG van de Raad van 24 april 1972 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende de verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe de deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven en de controle op de verzekering tegen deze aansprakelijkheid.

Directive 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité.


Indien binnen 40 dagen na de ontvangst van het aan Spanje gezonden met redenen omklede advies geen bevredigend antwoord is ontvangen, kan de Commissie besluiten bij het Hof van Justitie een beroep tegen dit land in te stellen. d) Derde richtlijn Autoverzekeringen De Commissie heeft besloten een met redenen omkleed advies aan België te richten wegens de niet-mededeling van de nationale uitvoeringsmaatregelen tot omzetting van Richtlijn 90/0232/EEG (derde Richtlijn van de Raad van 14 mei 1990 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid- Staten betreffende de verzekering tegen de wettelijke ...[+++]

En l'absence d'une réponse satisfaisante dans les 40 jours suivant réception de l'avis motivé envoyé à l'Espagne, la Commission pourrait saisir le Cour de justice contre ce pays. d) Troisième Directive assurance automobile La Commission a décidé d'envoyer un avis motivé à la Belgique pour non- communication des mesures nationales d'exécution transposant la directive 90/0232/CEE (troisième directive du Conseil du 14 mai 1990 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs).


VERZEKERING TEGEN DE WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID WAARTOE DEELNEMING AAN HET VERKEER VAN MOTORRIJTUIGEN AANLEIDING KAN GEVEN - Openbaar debat 18

ASSURANCE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE RÉSULTANT DE LA CIRCULATION DES VÉHICULES AUTOMOTEURS - Délibération publique 19