WordscopeZoekt u de juiste vertaling van een woord in een specifieke context?
Zoekt u vaktechnische informatie?
Wordscope heeft duizenden betrouwbare websites geïndexeerd om u hierbij te helpen!
Wat onze klanten en partners vertellen«Wij maken veelvuldig gebruik van Wordscope om contextgebonden voorbeelden van vertalingen te vinden.»

Serge Lefèvre
Secretaris vertaler-revisor-tolk
Teamleider van de Vertaaldienst

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV)
Share this page!
   
Wordscope Video
„Een magische zoektocht naar toeval. - TED Talks -“

(video met Nederlandse ondertiteling)
NEW !Translate documents faster and better thanks to artificial intelligence!
https://pro.wordscope.com
SIGN UP NOWIt is free and easy!

pro.
 
wordscope
 
.com
ALL IN ONE
Public Translation Memories
Private Translation Memories
Neural Machine Translation
Terminology
https://pro.wordscope.com
Nieuw! Vertaal uw documenten sneller en beter dankzij kunstmatige intelligentie (AI)!
Werk overal op een Mac of pc om veilig toegang te krijgen tot al uw projecten en vertaalgeheugens!

Vertaling van "verzekering inzake burgerlijke aansprakelijkheid " (Nederlands → Frans) :

TERMINOLOGIE
verzekering inzake burgerlijke aansprakelijkheid

assurance obligatoire de la responsabilité civile


burgerlijke-aansprakelijkheidsverzekering | verzekering burgerlijke aansprakelijkheid | verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid | verzekering wettelijke aansprakelijkheid | wettelijke-aansprakelijkheidsverzekering | BA-verzekering [Abbr.] | WA-verzekering [Abbr.]

assurance au tiers | assurance de responsabilité | assurance de responsabilité civile


Internationaal Verdrag inzake de burgerlijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door olie

Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures


verzekeringsbewijs inzake de burgerlijke aansprakelijkheid

preuve d'assurance de la responsabilité civile
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
het bewijs van een verzekering inzake burgerlijke aansprakelijkheid ten voordele van de leden.

4° la preuve d'une assurance en matière de responsabilité civile en faveur des membres.


Die verslagen dienen ten minste een beoordeling te bevatten van de afwikkelingsefficiëntie, de interne afwikkelingsoperaties, de grensoverschrijdende verrichting van diensten, de gronden op basis waarvan toegangsrechten zijn afgewezen alsook alle andere aanzienlijke belemmeringen voor mededinging in posttransactionele financiële diensten, waaronder alle belemmeringen die voortvloeien uit ongepast gebruik van regelingen voor vergunningverlening, gepastheid van bij mislukte afwikkelingsoperaties opgelegde sancties, in het bijzonder de noodzaak van extra flexibiliteit voor sancties bij mislukte afwikkelingsoperaties met betrekking tot niet- ...[+++]

Ces rapports devraient au moins porter sur les éléments suivants: efficacité des règlements, règlements internalisés, fourniture transfrontalière de services, raisons motivant les refus d’accès et tout autre entrave substantielle à la concurrence dans les services financiers de post-marché, y compris toute entrave résultant de l’utilisation inappropriée des arrangements relatifs aux licences, caractère adéquat des sanctions en cas de défaut de règlement, notamment la nécessité d’une souplesse accrue pour les sanctions en cas de défaut de règlement lié à des instruments financiers non liquides, application des règles des États membres en ...[+++]


Voor lichamelijke schade beschikt de NMBS over een gewone verzekering inzake burgerlijke aansprakelijkheid van hetzelfde type als die welke dergelijke schade vergoedt in geval van een spoorwegongeval.

Pour les dommages corporels, la SNCB dispose d'une assurance ordinaire responsabilité civile qui est du même type que celle indemnisant de tels dommages en cas d'accident ferroviaire.


De EDTC dient voor zichzelf en voor zijn personeel een verzekering tegen burgerlijke aansprakelijkheid te sluiten tenzij deze burgerlijke aansprakelijkheid door de Staat wordt gedekt.

Le SECT doit souscrire pour lui-même et pour son personnel une assurance en responsabilité civile, à moins que cette responsabilité ne soit couverte par l'Etat.


Verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid De personen die in het kader van deze bijlage overgaan tot bestrijding met vuurwapens, luchtdrukwapens of gasdrukwapens moeten een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid hebben afgesloten.

Assurance responsabilité civile Les personnes qui, dans le cadre de la présente annexe, procèdent à la lutte aux armes à feu ou aux armes à propulsion à air ou à gaz, doivent avoir souscrit une assurance responsabilité civile.


3.10. Verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid De personen die in het kader van deze bijlage overgaan tot bestrijding met vuurwapens, moeten een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid hebben afgesloten.

3.10. Assurance responsabilité civile Les personnes qui, dans le cadre de la présente annexe, procèdent à la lutte aux armes à feu, doivent avoir souscrit une assurance responsabilité civile.


« Art. 46. § 1. Ongeacht de uit deze wet voortvloeiende rechten blijft de rechtsvordering inzake burgerlijke aansprakelijkheid mogelijk voor de getroffene of zijn rechthebbenden : 1° tegen de werkgever die het arbeidsongeval opzettelijk heeft veroorzaakt of die opzettelijk een ongeval heeft veroorzaakt dat een arbeidsongeval tot gevolg heeft; 2° tegen de werkgever wanneer het arbeidsongeval schade aan goederen van de werknemer heeft veroorzaakt; 3° tegen de lasthebber of aangestelde van de werkgever die het arbeidsongeval opzettelijk heeft veroorzaakt; 4° tegen de personen, andere dan de werkgever, zijn lasthebbers of aangestelden, die ...[+++]

Art. 2. La présente loi est également applicable aux armateurs qui exploitent leur propre bâtiment; ils sont réputés être à la fois employeur et travailleur ». « Art. 46. § 1. Indépendamment des droits découlant de la présente loi, une action en justice peut être intentée, conformément aux règles de la responsabilité civile, par la victime ou ses ayants droit : 1° contre l'employeur qui a causé intentionnellement l'accident du travail ou causé intentionnellement un accident ayant entraîné un accident du travail; 2° contre l'employeur, dans la mesure où l'accident du travail a causé des dommages aux biens du travailleur; 3° contre le m ...[+++]


De artikelen 47 tot 53 van de wet op het politieambt inzake burgerlijke aansprakelijkheid, rechtshulp en zaakschade zijn van toepassing op de overgeplaatste beschermingsassistenten.

Les articles 47 à 53 de la loi sur la fonction de police relatifs à la responsabilité civile, à l'assistance en justice et au dommage aux biens sont applicables aux assistants de protection transférés.


Het Bureau en de ambtenaren van het Bureau in België dienen zich te houden aan alle verplichtingen die de Belgische wetten en reglementeringen opleggen inzake verzekering van burgerlijke aansprakelijkheid voor het gebruik van een voertuig.

Le Bureau et les agents du Bureau en Belgique doivent se conformer à toutes les obligations imposées par les lois et règlements belges en matière d'assurance de responsabilité civile pour l'utilisation de tout véhicule automobile.


Artikel 26 voorziet dat het Bureau en de ambtenaren van het Bureau zich moeten houden aan alle verplichtingen en reglementeringen die de Belgische wetgeving oplegt inzake verzekering van burgerlijke aansprakelijkheid voor het gebruik van een voertuig.

L'article 26 prévoit que les agents du Bureau doivent se conformer à toutes les obligations imposées par les lois et règlements belges en matière d'assurance de responsabilité civile pour l'utilisation de tout véhicule.


Mondelinge vraag van de heer Didier Ramoudt aan de vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer en aan de minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid, over «het aanbrengen van een vignet op wagens die voldoen aan de wettelijke verplichting inzake de verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid» (nr. 2-1129)

Question orale de M. Didier Ramoudt à la vice-première ministre et ministre de la Mobilité et des Transports et au ministre de l'Économie et de la Recherche scientifique, chargé de la Politique des grandes villes, sur «l'apposition d'une vignette sur les véhicules qui satisfont à l'obligation légale en matière d'assurance de responsabilité civile» (nº 2-1129)


het aanbrengen van een vignet op wagens die voldoen aan de wettelijke verplichting inzake de verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid

l'apposition d'une vignette sur les véhicules qui satisfont à l'obligation légale en matière d'assurance de responsabilité civile


Dit verslag dient ten minste een beoordeling te bevatten van de afwikkelingsefficiëntie, de interne afwikkelingsoperaties, de grensoverschrijdende verrichting van diensten, de gronden op basis waarvan toegangsrechten zijn afgewezen alsook alle andere materiële belemmeringen voor mededinging in posttransactionele financiële diensten, waaronder alle belemmeringen die voortvloeien uit ongepast gebruik van regelingen voor vergunningverlening, gepastheid van bij mislukte afwikkelingsoperaties opgelegde sancties, in het bijzonder de noodzaak van extra flexibiliteit voor bij mislukte afwikkelingsoperaties opgelegde sancties met betrekking tot n ...[+++]

Ces rapports devraient au moins porter sur les éléments suivants: efficacité des règlements; règlements internalisés; fourniture transfrontière de services; raisons motivant les refus d'accès et tout autre obstacle important à la concurrence dans les services financiers de post -négociation, y compris toute entrave résultant de l'utilisation inappropriée des arrangements relatifs aux licences; caractère adéquat des sanctions en cas de défaut de règlement, notamment la nécessité d'une souplesse accrue pour les sanctions en cas de défaut de règlement lié à des instruments financiers non liquides et l'application des règles des États membre ...[+++]


6° § 2, eerste lid, wordt aangevuld met een bepaling onder 13°, luidende : "13° een verzekering inzake burgerlijke aansprakelijkheid voor de kinderopvang afsluiten".

6° le § 2, alinéa 1, est complété par un 13°, rédigé comme suit : "13° conclure une assurance en responsabilité civile pour l'accueil des enfants".


- het belang voor de bewoner om gedekt te zijn door een verzekering inzake burgerlijke aansprakelijkheid en door een verzekering die brand- en waterschade dekt;

- l'intérêt pour le résident de bénéficier d'une assurance en matière de responsabilité civile et d'une assurance couvrant les risques d'incendie et de dégât des eaux;


Art. 20. De initiatiefnemers, vermeld in artikelen 11 en 15, sluiten voor alle jongeren die deelnemen aan een internationaal project, een verzekering inzake burgerlijke aansprakelijkheid af, alsook een bijstandsverzekering inzake ziekte, ongeval en repatriëring.

Art. 20. Les initiateurs, visés aux articles 11 et 15, concluent pour tous les jeunes participant à un projet international, une assurance responsabilité civile, ainsi qu'une assurance maladie, accident et rapatriement.


« 9° een document dat aantoont dat het tehuis een verzekering inzake burgerlijke aansprakelijkheid heeft afgesloten, een verzekering inzake objectieve burgerlijke aansprakelijkheid, evenals een verzekering die het risico « brand » dekt, en de kwitanties die de betaling van de desbetreffende premies aantonen ».

« 9° un document attestant que la maison a souscrit une assurance en responsabilité civile, une assurance en responsabilité civile objective, ainsi qu'une assurance couvrant le risque « incendie » et les quittances prouvant le paiement des primes y afférentes».


De vraag is wat de toestand op het federale vlak is, en tegen welke veroordelingen inzake burgerlijke aansprakelijkheid het Vlaamse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aankijken.

On peut se poser la question de savoir comment se présente la situation à l'échelon fédéral et ce qu'il en est des éventuelles condamnations en matière de responsabilité civile qui concernent les Régions flamande et de Bruxelles-Capitale.


indien de exploitant van een nucleaire installatie aansprakelijk is voor dergelijke schade, hetzij krachtens het Verdrag van Parijs van 29 juli 1960 inzake burgerlijke aansprakelijkheid op het gebied van atoomenergie, als gewijzigd door het aanvullend Protocol van 28 januari 1964 daarbij, hetzij krachtens het Verdrag van Wenen van 21 mei 1963 inzake wettelijke aansprakelijkheid voor kernschade, dan wel krachtens enige van kracht zijnde wijziging hiervan of enig van kracht zijnd protocol hierbij, of

si l'exploitant d'une installation nucléaire est responsable de ce dommage en vertu de la convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, amendée par le protocole additionnel du 28 janvier 1964, ou en vertu de la convention de Vienne du 21 mai 1963 relative à la responsabilité civile en matière de dommage nucléaire, ou en vertu de tout amendement ou protocole s'y rapportant qui est en vigueur; ou


indien de exploitant van een nucleaire installatie aansprakelijk is voor dergelijke schade, hetzij krachtens het Verdrag van Parijs van 29 juli 1960 inzake burgerlijke aansprakelijkheid op het gebied van atoomenergie, als gewijzigd door het aanvullend Protocol van 28 januari 1964 daarbij, hetzij krachtens het Verdrag van Wenen van 21 mei 1963 inzake wettelijke aansprakelijkheid voor kernschade, dan wel krachtens enige van kracht zijnde wijziging hiervan of enig van kracht zijnd protocol hierbij; of

si l'exploitant d'une installation nucléaire est responsable de ce dommage en vertu de la convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, amendée par le protocole additionnel du 28 janvier 1964, ou en vertu de la convention de Vienne du 21 mai 1963 relative à la responsabilité civile en matière de dommage nucléaire, ou en vertu de tout amendement ou protocole s'y rapportant qui est en vigueur; ou


De betoelaging van de verplaatsingskosten in het buitenland wordt onderworpen aan de instemming van het bestuur; 15° de aankondigings-, reclame- en documentatiekosten; 16° de kosten die verband houden met het gebruik van voertuigen, met inbegrip van de omnium verzekering voor opdracht en, desnoods, de meerkosten voortvloeiend uit de verzekering inzake burgerlijke aansprakelijkheid voor een voertuig wanneer het om een beroepsgebruik gaat; 17° de kosten voor de verwijdering van het puin; 18° de kosten om klein psychologisch en didactisch materiaal; 19° de bankkosten en de leningslasten noodzakelijk voor de goede werking van de dienst, in h ...[+++]

Le subventionnement des frais de déplacements à l'étranger est subordonné à l'accord de l'administration; 15° les frais d'annonces, de publicités et de documentation; 16° les frais liés à l'utilisation de véhicules, y inclus l'assurance omnium mission et, s'il échet, le surcoût afférent à l'assurance responsabilité civile véhicule lorsqu'il y a usage professionnel; 17° les frais d'évacuation des déchets; 18° les frais de petit matériel psychologique et didactique; 19° les frais bancaires et les charges d'emprunt nécessaires au bon fonctionnement du service, dans le cadre de l'application du présent arrêté; 20° la dotation aux amortisseme ...[+++]


(8) Noch van de internationale regels inzake burgerlijke aansprakelijkheid en schadevergoeding voor olieverontreiniging noch van de internationale regels met betrekking tot verontreiniging met andere gevaarlijke of schadelijke stoffen gaat een voldoende ontradende werking uit om iedere bij het vervoer van gevaarlijke ladingen over zee betrokken partij van ongeoorloofde praktijken te weerhouden; het vereiste ontradend effect kan uitsluitend worden bereikt door invoering van strafrechtelijke sancties, die van toepassing zijn op een iede ...[+++]

(8) Ni le régime international relatif à la responsabilité civile et à l'indemnisation en cas de pollution par les hydrocarbures ni celui concernant la pollution par d'autres substances dangereuses ou nocives ne comportent assez d'effets dissuasifs pour décourager chaque partie concernée par le transport de cargaisons dangereuses par mer d'exécuter des pratiques inférieures aux normes. Les effets dissuasifs requis ne peuvent être assurés que par l'introduction de sanctions de nature pénale, qui s'appliquent à quiconque cause ou contribue à causer une pollution marine, délibérément ou par négligence grave.


(5) Noch van de internationale regels inzake burgerlijke aansprakelijkheid en schadevergoeding voor olieverontreiniging noch van de internationale regels met betrekking tot verontreiniging met andere gevaarlijke of schadelijke stoffen gaat een voldoende ontradende werking uit om de bij het vervoer van gevaarlijke ladingen over zee betrokken partijen van ongeoorloofde praktijken te weerhouden; het vereiste ontradend effect kan uitsluitend worden bereikt door invoering van strafrechtelijke sancties, die van toepassing zijn op een ieder ...[+++]

(5) Ni le régime international relatif à la responsabilité civile et à l'indemnisation en cas de pollution par les hydrocarbures ni celui concernant la pollution par d'autres substances dangereuses ou nocives ne comportent assez d'effets dissuasifs pour décourager les parties concernées par le transport de cargaisons dangereuses par mer d'exécuter des pratiques inférieures aux normes. Les effets dissuasifs requis ne peuvent être assurés que par l'introduction de sanctions de nature pénale, qui s'appliquent à quiconque cause ou contribue à causer une pollution marine, délibérément ou par négligence grave.


(5) Noch van de internationale regels inzake burgerlijke aansprakelijkheid en schadevergoeding voor olieverontreiniging noch van de internationale regels met betrekking tot verontreiniging met andere gevaarlijke of schadelijke stoffen gaat een voldoende ontradende werking uit om iedere bij het vervoer van gevaarlijke ladingen over zee betrokken partij van ongeoorloofde praktijken te weerhouden; het vereiste ontradend effect kan uitsluitend worden bereikt door invoering van strafrechtelijke sancties, die van toepassing zijn op een iede ...[+++]

(5) Ni le régime international relatif à la responsabilité civile et à l'indemnisation en cas de pollution par les hydrocarbures ni celui concernant la pollution par d'autres substances dangereuses ou nocives ne comportent assez d'effets dissuasifs pour décourager chaque partie concernée par le transport de cargaisons dangereuses par mer d'exécuter des pratiques inférieures aux normes. Les effets dissuasifs requis ne peuvent être assurés que par l'introduction de sanctions de nature pénale, qui s'appliquent à quiconque cause ou contribue à causer une pollution marine, délibérément ou par négligence grave.


Nationale wetgeving inzake burgerlijke aansprakelijkheid blijft van toepassing.

Les législations nationales en matière de responsabilité civile restent applicables.