WordscopeZoekt u de juiste vertaling van een woord in een specifieke context?
Zoekt u vaktechnische informatie?
Wordscope heeft duizenden betrouwbare websites geïndexeerd om u hierbij te helpen!
Wat onze klanten en partners vertellen«Tal van medewerkers van de vertaaldienst van de Kamer van Volksvertegenwoordigers maken dagelijks gebruik van Wordscope als zoekmachine om contextgebonden terminologie te vinden. Bovendien geeft Wordscope een ruime keuze uit degelijke vertaalsuggesties.»

Jean-François Bauduin
Adviseur Vertaler Revisor

Kamer van Volksvertegenwoordigers

Maker en beheerder van de website en het forum 'Belgian Translators' (www.beltrans.org)
Share this page!
   
Wordscope Video
„Marco Tempest: Toegevoegde realiteit, techno-magie - TED Talks -“

(video met Nederlandse ondertiteling)
NEW !Translate documents faster and better thanks to artificial intelligence!
https://pro.wordscope.com
SIGN UP NOWIt is free and easy!

pro.
 
wordscope
 
.com
ALL IN ONE
Public Translation Memories
Private Translation Memories
Neural Machine Translation
Terminology
https://pro.wordscope.com
Nieuw! Vertaal uw documenten sneller en beter dankzij kunstmatige intelligentie (AI)!
Werk overal op een Mac of pc om veilig toegang te krijgen tot al uw projecten en vertaalgeheugens!

Vertaling van "verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid " (Nederlands → Frans) :

TERMINOLOGIE
burgerlijke-aansprakelijkheidsverzekering | verzekering burgerlijke aansprakelijkheid | verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid | verzekering wettelijke aansprakelijkheid | wettelijke-aansprakelijkheidsverzekering | BA-verzekering [Abbr.] | WA-verzekering [Abbr.]

assurance au tiers | assurance de responsabilité | assurance de responsabilité civile


aansprakelijkheid voor kinderen | burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor de minderjarige kinderen

responsabilité civile du fait d'un mineur


risico van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid

risque de la responsabilité civile


dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid

couverture en responsabilité civile


burgerrechtelijke aansprakelijkheid

responsabilité civile


Verdrag inzake de burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van milieugevaarlijke activiteiten

Convention sur la responsabilité civile pour les dommages résultant d'activités dangereuses pour l'environnement
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
- Wettelijke verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid verbonden aan de inschakeling van de aangeworven personeelsleden;

- Assurance légale responsabilité civile liée à la mise en activité des agents recrutés ;


Wanneer in een regeling van verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid de contractuele relatie het mogelijk maakt de vergoeding van de materiële schade aan het voertuig van de verzekerde uit te sluiten, vloeit dat immers voort uit het feit dat die schade is veroorzaakt door de fout van de verzekerde zelf.

En effet, si dans un régime d'assurance de la responsabilité civile, la relation contractuelle permet d'exclure de l'indemnisation le dommage matériel au véhicule de l'assuré, c'est parce que ce dommage est causé par la faute de l'assuré lui-même.


Art. 11. De verzekeringnemers die, in toepassing van het koninklijk besluit van 27 juni 1991 houdende vaststelling van nadere regels met betrekking tot de verzekering tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de bewakingsondernemingen, de interne bewakingsdiensten en de maritieme veiligheidsondernemingen, reeds over een verzekering beschikten vóór de datum van inwerkingtreding van dit besluit, zullen pas op het ogenblik van de aanvraag tot aanpassing of hernieuwing van hun vergunning over een verzekeringsattest moete ...[+++]

Art. 11. Les preneurs d'assurance qui, en application de l'arrêté royal du 27 juin 1991 fixant les modalités relatives à l'assurance couvrant la responsabilité civile des entreprises de gardiennage, des services internes de gardiennage et des entreprises de sécurité maritime, disposaient déjà d'une assurance avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ne devront disposer d'un certificat d' assurance, conforme au modèle en annexe au présent arrêté, qu'au moment de la demande d'adaptation ou de renouvellement de leur autorisation.


FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN - 12 NOVEMBER 2017. - Koninklijk besluit houdende vaststelling van nadere regels met betrekking tot de verzekering tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de bewakingsondernemingen, de interne bewakingsdiensten, de veiligheidsdiensten en de maritieme veiligheidsondernemingen

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR - 12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal fixant les modalités relatives à l'assurance couvrant la responsabilité civile des entreprises de gardiennage, des services internes de gardiennage, des services de sécurité et des entreprises de sécurité maritime


« De verzekering moet waarborgen dat benadeelden schadeloos worden gesteld in geval van burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de eigenaar, van iedere houder en van iedere bestuurder van het verzekerde motorrijtuig, alsmede van degenen die daarin worden vervoerd, van de werkgever van bovengenoemde personen, wanneer dezen van alle aansprakelijkheid zijn ontheven krachtens artikel 18 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en van ...[+++]

« L'assurance doit garantir l'indemnisation des personnes lésées chaque fois qu'est engagée la responsabilité civile du propriétaire, de tout détenteur et de tout conducteur du véhicule assuré, de toute personne transportée, de l'employeur des personnes précitées, lorsque celles-ci sont exonérées de toute responsabilité en vertu de l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, et de l'organisation qui les emploie comme volontaires lorsque celles-ci sont exonérées de toute responsabilité en vertu de l'article 5 de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires, à l'exclusion de la responsabilité civile de ceux qui se ...[+++]


De verplichte verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor de voertuigen van de plaatselijke zones zal door de federale overheid worden betaald.

L'assurance obligatoire responsabilité civile pour les véhicules automobiles des zones locales sera payée par l'autorité fédérale.


Diegenen onder hen die toch een verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid willen nemen, zullen geen verzekeraar vinden wanneer ze een « groot risico » zijn : niets zal de verzekeraars immers beletten alleen cliënten te winnen in bepaalde specifieke categorieën van burgers of het sluiten van overeenkomsten van bepaalde criteria te laten afhangen (uitsluiten van gehuwde personen, van mensen met veel schulden, van ex-delinquenten, van hen die X zaken hebben aangespannen in X jaar, enz. ).

Ceux d'entre eux qui voudraient malgré tout souscrire une RC familiale, ne trouveront pas d'assureur s'ils constituent des « mauvais risques » : rien n'empêchera en effet les assureurs de ne recruter des clients qu'auprès de certaines catégories de citoyens spécifiques ou de conditionner la conclusion du contrat à certains critères (exclusion des personnes mariées, fort endettées, des ex-délinquants, de ceux qui auront subi ou intenté X procédures depuis X années, et c.


Indien het hoger is dan de bovengrens en het slachtoffer geen verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid ­ rechtsbijstand onderschreven heeft, dan zal het de kosten van een advocaat zelf moeten dragen.

Si ceux-ci dépassent le plafond fixé et si la victime n'a pas souscrit un contrat d'assurance familiale ­ protection juridique, elle devra supporter elle-même les frais d'un avocat.


De segmentering of verdeling van de verzekerden in statistische risicocategorieën wordt aangewezen als de belangrijkste ziekte waaraan de verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid motorrijtuigen lijdt.

La segmentation ou répartition des assurés en catégorie de risque statistique est désignée comme l'affection principale dont souffre l'assurance responsabilité civile auto.


Aangezien de verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen verplicht is, moet ervoor worden gezorgd dat de polissen ad hoc gelijk toegankelijk zijn.

Dès lors que l'assurance de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs est obligatoire, il faut assurer un égal accès aux polices ad hoc.


Toestemming voor overdracht van rechten en verplichtingen tussen verzekeringsondernemingen Overeenkomstig artikel 102, eerste lid, 3° van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, heeft het Directiecomité van de Nationale Bank van België op zijn vergadering van 21 juni 2016 toegestaan dat PV Verzekeringen CVBA (code 0058), met maatschappelijke zetel te 1210 Brussel, Koningsstraat 151, het volgende overdraagt : - aan AXA Belgium NV (code 0039), met maatschappelijke zetel te 1170 Brussel, Vorstlaan 25, o de rechten en verplichtingen met betrekking tot takken 1 (Ongevallen) ...[+++]

Autorisation de cession de droits et obligations entre des entreprises d'assurances Conformément à l'article 102, alinéa 1, 3° de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, le Comité de direction de la Banque Nationale de Belgique a autorisé, durant sa séance du 21 juin 2016, PV Assurances SCRL (code 0058) dont le siège social est situé rue Royale, 151 à 1210 Bruxelles à céder : - à AXA Belgium SA (code 0039), dont le siège social est établi boulevard du Souverain, 25 à 1170 Bruxelles, o les droits et obligations relevant des branches 1 (Accidents), 3 (Maladie), 8 (Incendie et ...[+++]


- Wettelijke verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid verbonden aan de inschakeling van de aangeworven personeelsleden;

- Assurance légale responsabilité civile liée à la mise en activité des agents recrutés;


Deze mogelijkheid vloeit voort uit de artikelen 133 en 135 van de nieuwe Gemeentewet die aan de gemeenten een algemene bevoegdheid inzake brandveiligheid toekennen en uit de artikelen 5 en 11 van de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen die de controle op de uitvoering van de algemene basispreventienormen toevertrouwt aan de burgemeester.

Cette possibilité découle des articles 133 et 135 de la nouvelle loi communale qui attribuent aux communes une compétence générale en matière de prévention incendie et des articles 5 et 11 de la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances qui confie le contrôle de l'application des normes de prévention de base générales au bourgmestre.


Als de milieucoördinator geen werknemer is van de exploitant, moet deze over een verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid, inclusief beroepsaansprakelijkheid beschikken. Aan de eis dat hij over een verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid, inclusief beroepsaansprakelijkheid, moet beschikken, moet uiterlijk op 1 januari 2012 zijn voldaan; »;

Lorsque le coordinateur environnemental n'est pas un employé de l'exploitant, celui-ci doit disposer d'une assurance de responsabilité civile, incluant la responsabilité professionnelle Il doit être satisfait à l'exigence de disposer d'une assurance de responsabilité civile, incluant la responsabilité professionnelle, le 1 janvier 2012 au plus tard; »;


« c) als de milieucoördinator een werknemer is van de exploitant, moet die voor de uitvoering van zijn taken over een verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid beschikken.

« c) lorsque le coordinateur environnemental est un employé de l'exploitant, celui-ci doit disposer d'une assurance de responsabilité civile dans le cadre de l'exécution de ses tâches.


De toelage wordt gefinancierd door een bijdrage ten laste van iedereen die een verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid neemt voor motorrijtuigen.

Ce subside est financé par une cotisation à charge de toute personne souscrivant une assurance responsabilité civile pour véhicules automoteurs.


- 10a Onderneming toegelaten voor tak 10, die gemachtigd is om de verplichte verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen te beoefenen maar die de risico's van de aansprakelijkheid van de vervoerder slechts mag beoefenen mits voorafgaande machtiging van de Controledienst voor de Verzekeringen.

- 10a Entreprise agréée pour la branche 10 qui est autorisée à pratiquer l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, mais qui ne peut pratiquer les risques de responsabilité du transporteur que moyennant l'autorisation préalable de l'Office de Contrôle des Assurances.


- 10 Onderneming toegelaten voor tak 10, die gemachtigd is om de verplichte verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen en de risico's van de aansprakelijkheid van de vervoerder te beoefenen.

- 10 Entreprise agréée pour la branche 10 qui est autorisée à pratiquer l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et les risques de responsabilité du transporteur.


De wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen bepaalt in artikel 8 dat geen enkele inrichting die gewoonlijk voor het publiek toegankelijk is mag worden opengesteld indien de objectieve aansprakelijkheid waartoe deze aanleiding kan geven niet is gedekt door een verzekering.

La loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances prévoit en son article 8 qu'aucun établissement ne peut être rendu accessible au public si la responsabilité objective à laquelle il peut donner lieu n'est pas couverte par une assurance.


3. Artikel 8, derde lid, en artikel 11, van de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen vormen een voldoende basis tot sluiting van de inrichting omwille van niet afsluiten van de verplichte burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering inzake brand en ontploffing.

3. L'article 8, troisième alinéa, et l'article 11, de la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances constituent une base suffisante pour la fermeture de l'établissement pour non-souscription de l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en cas d'incendie ou d'explosion.


Op het vlak van de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid is de burgemeester op grond van artikel 12 van de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen onverminderd de op officieren van gerechtelijke politie rustende plichten, gemachtigd de inbreuken op de bepalingen van deze wet op te sporen en bij wege van proces ...[+++]

Au niveau de l'assurance obligatoire de la responsabilité civile, le bourgmestre est sur la base de l'article 12 de la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances, et sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, habilité à rechercher et à constater, par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire, les infractions aux dispositions de cette loi.


De in dit punt vermelde categorieën van inrichtingen voor de jeugd vallen niet als zodanig binnen het toepassingsgebied van de reglementering betreffende de verplichte verzekering van de objectieve burgerrechtelijke aansprakelijkheid, bedoeld in hoofdstuk II van de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke ...[+++]

Les catégories d'infrastructures pour la jeunesse citées dans ce point ne tombent pas, comme telles, dans le champ d'application de la réglementation concernant l'assurance obligatoire de la responsabilité civile objective, visée au chapitre II de la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances.


Nu is het zo dat bepaalde verzekeringsmakelaars de bij hen verzekerde jeugdbewegingen vrijstellen van de verzekering «objectieve aansprakelijkheid» en dat andere makelaars dat niet doen. En dat doen ze op basis van dezelfde wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen en hetzelfde koninklijk besluit v ...[+++]

Or, il se trouve que certains courtiers d'assurances dispensent les mouvements de jeunesse assurés auprès d'eux de contracter l'assurance «en responsabilité objective», tandis que d'autres n'offrent pas cette dispense à de tels mouvements, et cela sur la base de la même loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances et sur la base du même arrêté royal du 28 février 1991.


Wetsvoorstel betreffende de verplichte verzekering tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst inzake brand met betrekking tot de eenvoudige risico's.

Proposition de loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile extra-contractuelle en matière d'incendie concernant les risques simples.


Wetsvoorstel betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake natuurrampen voor open lucht evenementen.

Proposition de loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de calamités naturelles pour les événements en plein air.