WordscopeZoekt u de juiste vertaling van een woord in een specifieke context?
Zoekt u vaktechnische informatie?
Wordscope heeft duizenden betrouwbare websites geïndexeerd om u hierbij te helpen!
Wat onze klanten en partners vertellen«Wij doen dagelijks een beroep op Wordscope om betrouwbare informatie op te zoeken en ook wanneer we twijfelen aan de vertaling van een woord in een specifieke context.»

Lionel Stassar
Diensthoofd Taaldienst

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)
Share this page!
   
Wordscope Video
„Het brein achter Linux - TED Talks -“

(video met Nederlandse ondertiteling)
NEW !Translate documents faster and better thanks to artificial intelligence!
https://pro.wordscope.com
SIGN UP NOWIt is free and easy!

pro.
 
wordscope
 
.com
ALL IN ONE
Public Translation Memories
Private Translation Memories
Neural Machine Translation
Terminology
https://pro.wordscope.com
Nieuw! Vertaal uw documenten sneller en beter dankzij kunstmatige intelligentie (AI)!
Werk overal op een Mac of pc om veilig toegang te krijgen tot al uw projecten en vertaalgeheugens!

Vertaling van "vereenvoudigde procedure " (Nederlands → Frans) :

TERMINOLOGIE
vereenvoudigde procedure voor de afgifte van certificaten

procédure simplifiée de délivrance des certificats


enkele vergunning voor vereenvoudigde procedures | grensoverschrijdende vergunning voor vereenvoudigde procedures | SASP [Abbr.]

autorisation unique pour les procédures simplifiées | AUPS [Abbr.]


strafprocedure [ speciale strafrechtspleging | strafvordering | vereenvoudigde procedure ]

procédure pénale [ droit de la procédure pénale | procédure criminelle | procédure pénale spéciale | procédure simplifiée ]


kwaliteitscontroleprocedures | QA-procedures | procedures voor kwaliteitscontrole | procedures voor quality-assurance

procédures d’assurance qualité


rechtsvordering [ algemene procedure | stopzetting van de procedure ]

procédure judiciaire [ abandon de la procédure | fin de la procédure | procédure générale ]


wetgevende procedure

procédure législative [ navette législative | processus législatif | technique législative ]
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
EUROPA - EU law and publications - EUR-Lex - EUR-Lex - 52013XC1214(02) - EN - Mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad // Mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad

EUROPA - EU law and publications - EUR-Lex - EUR-Lex - 52013XC1214(02) - EN - Communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certains opérations de concentration en application du règlement (CE) n ° 139/2004 du Conseil


Uit de ervaring van de Commissie met de vereenvoudigde procedure is gebleken dat zaken die voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komen, ingewikkelde problemen kunnen stellen, bijvoorbeeld met betrekking tot de omschrijving van de markt (zie punt 8), die bij voorkeur vóór de aanmelding zouden moeten worden opgelost.

L’expérience acquise par la Commission dans la mise en œuvre de la procédure simplifiée montre que les affaires susceptibles de se prêter à ce traitement peuvent soulever des questions complexes, notamment quant à la définition du marché (voir le point 8), qui doivent de préférence être résolues avant la notification.


EUROPA - EU law and publications - EUR-Lex - EUR-Lex - 52013XC1214(02)R(01) - EN - Rectificatie voor de Mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad ( PB C 366 van 14.12.2013 ) // Rectificatie voor de Mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad - Publicatieblad van de Europese Unie C 366 van ...[+++]

EUROPA - EU law and publications - EUR-Lex - EUR-Lex - 52013XC1214(02)R(01) - EN - Rectificatif à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) n ° 139/2004 du Conseil ( JO C 366 du 14.12.2013 ) - «Journal officiel de l'Union européenne» C 366 du 14 décembre 2013


Er zij op gewezen dat deze zaak in aanmerking komt voor de vereenvoudigde procedure zoals uiteengezet in de mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil , il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.


Met die vereenvoudigde procedure wordt er tegemoetgekomen aan een vraag uit de praktijk, aangezien de persoonlijke verschijning in sommige gevallen onnuttig was.

Cette simplification de la procédure a répondu à une demande de la pratique, puisque la comparution personnelle se révélait inutile dans un certain nombre de cas.


De Algemene Administratie van Douane en Accijnzen verbindt zich ertoe vereenvoudigde procedures toe te staan voor zover deze wettelijk toegelaten zijn.

L'Administration des Douanes et Accises s'engage à accorder des procédures simplifiées pour autant que celles-ci soient autorisées par la loi.


Voor de werkgevers gevestigd in Brussel en Vlaams-Brabant, is een vereenvoudigde procedure voor de erkenning van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voorzien.

Pour les employeurs bruxellois et ceux du Brabant flamand, une procédure simplifiée de reconnaissance du chômage temporaire pour force majeure est prévue.


3. - Toepassingsgebied van de gewone en de vereenvoudigde procedure Art. 11. Conform artikel 17, § 2, van het decreet van 25 april 2014 en met behoud van de toepassing van artikel 17, § 3, van het decreet van 25 april 2014 is de vereenvoudigde vergunningsprocedure van toepassing op een vergunningsaanvraag voor : 1° in geval van een project dat uitsluitend betrekking heeft op de vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit : a) een beperkte verandering van een ingedeelde inrichting of activiteit als vermeld in artikel 12 van dit besluit; b) een ingedeelde inrichting of activiteit die uitsluitend tijdelijk ...[+++]

3. - Champ d'application de la procédure d'autorisation ordinaire et simplifiée Art. 11. Conformément à l'article 17, § 2, du décret du 25 avril 2014 et sans préjudice de l'application de article 17, § 3, du décret du 25 avril 2014, la procédure d'autorisation simplifiée s'applique à une demande de permis pour : 1° dans le cas d'un projet portant exclusivement sur l'exploitation soumise à autorisation d'un établissement classé ou d'une activité classée : a) une modification mineure d'un établissement classé ou d'une activité classée telle que visée à l'article 12 du présent arrêté ; b) un établissement classé ou une activité classée qu ...[+++]


b) Een vereenvoudigde procedure van kennisgeving van een prijzenverhoging, volgens de procedure voorzien in artikel 5 van hetzelfde ministerieel besluit, wanneer de verhoging zich ten hoogste beperkt tot een percentage dat overeenkomt met een lineaire aanpassing van de prijzen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen.

b) Une procédure simplifiée de notification de hausse des prix, selon la procédure décrite à l’article 5 du même arrêté ministériel, si la hausse se limite au plus à un pourcentage qui correspond à une adaptation linéaire du prix à l’indice des prix à la consommation.


Dankzij de door de wet van 9 november 2015 ingestelde vereenvoudigde procedure van de voorlopige inschrijving is het voor de burger duidelijker dat een eigenlijke inschrijving in de bevolkingsregisters geen aanleiding geeft tot enige legalisering van de door hem/haar gecreëerde onregelmatige situatie.

Grâce à la procédure d'inscription provisoire simplifiée créée par la loi du 9 novembre 2015, il est plus clair pour le citoyen qu'en soi, une inscription dans les registres de la population n'entraîne aucune légalisation de la situation irrégulière qu'il a créée.


De eerste wijziging bestaat erin van de « vereenvoudigde » procedure de algemene regel te maken door de bestaande criteria voor het onderscheid tussen de « omslachtige » procedure en de « eenvoudige » procedure cumulatief te maken.

Cette première modification consiste à faire de la procédure « allégée » la règle générale, en rendant cumulatifs les critères actuels de distinction entre la procédure « lourde » et la procédure « allégée ».


De heer Mahoux dient vervolgens een tweede amendement in (amendement nr. 28, stuk Senaat nr. 5-405/5) dat dezelfde doelstelling nastreeft als zijn amendement nr. 11. Het amendement strekt er eveneens toe te voorzien in een vereenvoudigde procedure met korte debatten die is gebaseerd op een bestaande procedure in de Franse Code de procédure civile.

M. Mahoux dépose ensuite un second amendement (amendement nº 28, do c. Sénat nº 5-405/5) qui a le même objectif que son amendement nº 11. L'amendement vise également à prévoir une procédure simplifiée en débats succincts basée sur une procédure existant dans le code de procédure civile français.


(12) Het gaat respectievelijk om de aanwijzing van « vertegenwoordigers van de nationale parlementen » binnen de Conventie die zich, indien nodig, toelegt op het bestuderen van de ontwerpen tot herziening in het kader van de gewone procedure en het aantekenen van « het bezwaar van een nationaal parlement » tegen een initiatief van de Europese Raad in het kader van de vereenvoudigde procedure die ertoe strekt de gevallen van een gekwalificeerde meerderheid of een gewone wetgevende procedure uit te breiden.

(12) Il s'agit, respectivement, de la désignation des « représentants des parlements nationaux » au sein de la Convention chargée, le cas échéant, d'examiner les projets de révision dans le cadre de la procédure ordinaire, et de la notification de l' « opposition d'un parlement national » à une initiative du Conseil européen dans le cadre de la procédure simplifiée visant à étendre les hypothèses de majorité qualifiée ou de procédure législative ordinaire.


(12) Het gaat respectievelijk om de aanwijzing van « vertegenwoordigers van de nationale parlementen » binnen de Conventie die zich, indien nodig, toelegt op het bestuderen van de ontwerpen tot herziening in het kader van de gewone procedure en het aantekenen van « het bezwaar van een nationaal parlement » tegen een initiatief van de Europese Raad in het kader van de vereenvoudigde procedure die ertoe strekt de gevallen van een gekwalificeerde meerderheid of een gewone wetgevende procedure uit te breiden.

(12) Il s'agit, respectivement, de la désignation des « représentants des parlements nationaux » au sein de la Convention chargée, le cas échéant, d'examiner les projets de révision dans le cadre de la procédure ordinaire, et de la notification de l' « opposition d'un parlement national » à une initiative du Conseil européen dans le cadre de la procédure simplifiée visant à étendre les hypothèses de majorité qualifiée ou de procédure législative ordinaire.


Uit de ervaring van de Commissie met de vereenvoudigde procedure is gebleken dat zaken die voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komen, ingewikkelde problemen kunnen stellen, bijvoorbeeld met betrekking tot de omschrijving van de markt (zie punt 8), die bij voorkeur vóór de aanmelding zouden moeten worden opgelost.

L’expérience acquise par la Commission dans la mise en œuvre de la procédure simplifiée montre que les affaires susceptibles de se prêter à ce traitement peuvent soulever des questions complexes, notamment quant à la définition du marché (voir le point 8), qui doivent de préférence être résolues avant la notification.


17. benadrukt dat ongeveer 70% van alle douane-importprocedures vereenvoudigd is, wat betekent dat zij een wezenlijke impact hebben op de inning van de traditionele eigen middelen en op de efficiëntie van het gemeenschappelijk handelsbeleid; acht in deze context het in speciaal verslag nr. 1/2010 van de Rekenkamer onthulde ontbreken van effectieve controles op de vereenvoudigde procedures voor invoer in de lidstaten onaanvaardbaar, en verzoekt de Commissie een verdergaand onderzoek in te stellen naar de efficiëntie van de controles op de vereenvoudigde procedures in de lidstaten, met name naar de vooruitgang die de lidstaten hebben geboe ...[+++]

17. met l'accent sur le fait que quelque 70 % de toutes les procédures douanières à l'importation sont simplifiées et qu'elles ont, dans ces conditions, un impact significatif sur la perception des RPT et sur l'efficacité de la politique commerciale commune; juge, dès lors, inacceptable l'absence de contrôles efficaces portant sur les procédures simplifiées applicables aux importations dans les États membres, qui a été dénoncée dans le rapport spécial nº 1/2010 de la Cour des comptes; invite la Commission à continuer d'évaluer l'efficacité de ces contrôles et, en particulier, à examiner les progrès accomplis par les États membres dans la ...[+++]


17. benadrukt dat ongeveer 70% van alle douane-importprocedures vereenvoudigd is, wat betekent dat zij een wezenlijke impact hebben op de inning van de traditionele eigen middelen en op de efficiëntie van het gemeenschappelijk handelsbeleid; acht in deze context het in speciaal verslag nr. 1/2010 van de Rekenkamer onthulde ontbreken van effectieve controles op de vereenvoudigde procedures voor invoer in de lidstaten onaanvaardbaar, en verzoekt de Commissie een verdergaand onderzoek in te stellen naar de efficiëntie van de controles op de vereenvoudigde procedures in de lidstaten, met name naar de vooruitgang die de lidstaten hebben geboe ...[+++]

17. met l'accent sur le fait que quelque 70 % de toutes les procédures douanières à l'importation sont simplifiées et qu'elles ont, dans ces conditions, un impact significatif sur la perception des RPT et sur l'efficacité de la politique commerciale commune; juge, dès lors, inacceptable l'absence de contrôles efficaces portant sur les procédures simplifiées applicables aux importations dans les États membres, qui a été dénoncée dans le rapport spécial nº 1/2010 de la Cour des comptes; invite la Commission à continuer d'évaluer l'efficacité de ces contrôles et, en particulier, à examiner les progrès accomplis par les États membres dans la ...[+++]


17. benadrukt dat ongeveer 70% van alle douane-importprocedures vereenvoudigd is, wat betekent dat zij een wezenlijke impact hebben op de inning van de traditionele eigen middelen en op de efficiëntie van het gemeenschappelijk handelsbeleid; acht in deze context het in speciaal verslag nr. 1/2010 van de Rekenkamer onthulde ontbreken van effectieve controles op de vereenvoudigde procedures voor invoer in de lidstaten onaanvaardbaar, en verzoekt de Commissie een verdergaand onderzoek in te stellen naar de efficiëntie van de controles op de vereenvoudigde procedures in de lidstaten, met name naar de vooruitgang die de lidstaten hebben geboe ...[+++]

17. met l'accent sur le fait que quelque 70 % de toutes les procédures douanières à l'importation sont simplifiées et qu'elles ont, dans ces conditions, un impact significatif sur la perception des RPT et sur l'efficacité de la politique commerciale commune; juge, dès lors, inacceptable l'absence de contrôles efficaces portant sur les procédures simplifiées applicables aux importations dans les États membres, qui a été dénoncée dans le rapport spécial nº 1/2010 de la Cour des comptes; invite la Commission à continuer d'évaluer l'efficacité de ces contrôles et, en particulier, à examiner les progrès accomplis par les États membres dans la ...[+++]


gegevens over de procedure ter beoordeling en controle van de bestendigheid van de prestatie; indien het systeem voor de beoordeling van de prestaties vervangen is door de vereenvoudigde procedure van de artikelen 27 en 28, brengt de fabrikant de volgende verklaring aan "STD − Vereenvoudigde procedure";

les modalités de la procédure utilisée pour évaluer la performance et vérifier sa constance; si le système applicable d'évaluation de la performance a été remplacé par la procédure simplifiée visée à l'article 27 ou 28, le fabricant fait la déclaration suivante: "DTS - Procédure simplifiée";


Artikel 61 WBEM (Afdeling 6. - Onderzoek en beslissing tijdens een vereenvoudigde procedure bij concentraties van Hoofdstuk IV. - Procedures van de wet) bevat procedureregels voor de vereenvoudigde behandeling van concentraties.

L'article 61 LPCE (section 6 - Instruction et décision au cours d'une procédure simplifiée en matière de concentrations du chapitre IV. - Procédures de la loi) contient des règles de procédure pour le traitement simplifié des concentrations.


5. De lidstaten zorgen ervoor dat alle gerechten waar de Europese vereenvoudigde procedure kan worden ingeleid, voldoen aan de verplichting om via hun bevoegde diensten standaardformulier A op papier beschikbaar te stellen aan de burgers, en dat dit formulier beschikbaar is bij elk gerecht waarbij de Europese vereenvoudigde procedure kan worden ingeleid, alsook elektronisch op de websites van die gerechten of van de bevoegde centrale autoriteit.

5. Les États membres veillent à ce que toutes les juridictions devant lesquelles la procédure européenne simplifiée peut être engagée respectent l'obligation qui leur incombe de mettre à la disposition des citoyens, par l'intermédiaire des services compétents, le formulaire type A, qui pourra être obtenu sur support papier auprès de toutes ces juridictions, ainsi que sous forme électronique sur les sites web de celles-ci ou de l'autorité centrale compétente.


En tenslotte, een deel van de alternatieve straffen, namelijk die welke onderdeel kunnen zijn van strafbemiddeling, valt in sommige lidstaten onder een vereenvoudigde procedure die zich ten dele buiten de klassieke strafrechtelijke procedure voltrekt en die regelmatig tot seponering van de zaak leidt indien deze vereenvoudigde procedure met succes wordt afgerond.

Finalement, une partie des sanctions alternatives, à savoir celles qui peuvent relever d'une médiation pénale, font l'objet, dans certains États membres, d'une procédure simplifiée qui se déroule partiellement en dehors de la procédure pénale classique et qui entraîne régulièrement le classement de l'affaire si cette procédure simplifiée est clôturée avec succès.


1. indien de uitlevering wordt verzocht van een persoon met de bedoeling hem voor een buitengewone rechtbank te brengen of hem aan een vereenvoudigde procedure te onderwerpen, dan wel hem een straf te laten ondergaan die door een buitengewone rechtbank of in het kader van een vereenvoudigde procedure is opgelegd, indien er gerede vermoedens bestaan dat tijdens deze procedures bedoelde persoon geen aanspraak kon of zal kunnen maken op de minimum waarborgen, als beschreven in artikel 14 van het Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten.

1. si l'extradition d'une personne est demandée en vue de la conduire à un tribunal d'exception ou de la soumettre à une procédure simplifiée, ou de lui faire accomplir la peine prononcée par un tribunal d'exception ou dans le cadre d'une procédure simplifiée, lorsqu'il y a des raisons de penser que lors de ces procédures, la personne en question n'a pas bénéficié ou ne bénéficiera pas des garanties minimales énoncées à l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.


3°) Op de kleine primaire verpakkingen waarop het niet mogelijk is de in 1°) bedoelde gegevens aan te brengen, moeten, behalve de vermeldingen "homeopathisch geneesmiddel geregistreerd volgens de speciale vereenvoudigde procedure" of "homeopathisch geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik geregistreerd volgens de speciale vereenvoudigde procedure", tenminste de volgende vermeldingen voorkomen :

3°) Les petits conditionnements primaires sur lesquels il est impossible de mentionner les indications prévues au 1°) doivent porter outre les indications "médicament homéopathique enregistré selon la procédure simplifiée spéciale "ou" médicament homéopathique à usage vétérinaire enregistré selon la procédure simplifiée spéciale", au moins les mentions suivantes :


Gezien de beperkte tijd die in het kader van de vereenvoudigde procedure beschikbaar is, is de beoordeling van een staatssteunmaatregel in het kader van de vereenvoudigde procedure alleen mogelijk indien de lidstaat vóór de aanmelding contact heeft gehad met de Commissie.

Compte tenu des contraintes de calendrier de la procédure simplifiée, l'appréciation d'une mesure d'aide d'État dans le cadre de la procédure simplifiée est conditionnée par l'établissement de contacts entre l'État membre et la Commission au cours de la phase de prénotification.