WordscopeZoekt u de juiste vertaling van een woord in een specifieke context?
Zoekt u vaktechnische informatie?
Wordscope heeft duizenden betrouwbare websites geïndexeerd om u hierbij te helpen!
Wat onze klanten en partners vertellen«Wij doen dagelijks een beroep op Wordscope om betrouwbare informatie op te zoeken en ook wanneer we twijfelen aan de vertaling van een woord in een specifieke context.»

Lionel Stassar
Diensthoofd Taaldienst

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)
Share this page!
   
Wordscope Video
„Lisa Gansky: De toekomst voor bedrijven is het 'maaswerk' - TED Talks -“

(video met Nederlandse ondertiteling)
NEW !Translate documents faster and better thanks to artificial intelligence!
https://pro.wordscope.com
SIGN UP NOWIt is free and easy!

pro.
 
wordscope
 
.com
ALL IN ONE
Public Translation Memories
Private Translation Memories
Neural Machine Translation
Terminology
https://pro.wordscope.com
Nieuw! Vertaal uw documenten sneller en beter dankzij kunstmatige intelligentie (AI)!
Werk overal op een Mac of pc om veilig toegang te krijgen tot al uw projecten en vertaalgeheugens!

Vertaling van "verantwoordelijke juridische dienst " (Nederlands → Frans) :

TERMINOLOGIE
hoofd juridisch adviesbureau | verantwoordelijke juridische dienst | manager juridische dienstverlening | verantwoordelijke van een juridische dienst

directeur juridique | directrice juridique | responsable de service juridique


Juridische Dienst | Juridische Dienst van de Raad | JDR [Abbr.]

Service juridique | Service juridique du Conseil | SJC [Abbr.]


Juridische Dienst & Dienst Gegevensbescherming

Services juridique et de protection des données


Directie van de juridische dienst, het contentieux en de statuten

Direction du service juridique, du contentieux et des statuts


advies van de Juridische Dienst

avis du Service juridique
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
Art. 13. Nadat de Minister of de Directeur de raamopdracht hebben goedgekeurd conform artikel 9, § 2 hierboven, zijn de juridisch en financieel Directeur, de technisch Directeur en de Directeur Ondersteuning, de verantwoordelijke van de technische dienst en de verantwoordelijk van de juridische dienst gedelegeerd om de vastleggingen goed te keuren aangaande de bestelbonnen dewelke hun toebehoren conform hoofdstuk VIII hieronder.

Art. 13. Après que le Ministre ou le Directeur ait approuvé l'accord-cadre conformément à l'article 9, § 2 repris ci-dessus, le Directeur juridique et financier, le Directeur technique, le Directeur Support, les responsables de service technique et le responsable juridique sont compétents pour approuver les engagements relatifs aux commandes qui leurs incombent conformément au chapitre VIII ci-dessous.


Publicatie van overheidsopdrachten in Bulletin der Aanbestedingen en/ of Europees Publicatieblad: Art. 5. Voor zover de oproep tot kandidaten of het bijzonder bestek werd goedgekeurd conform artikel 4, worden de aankondigingen van de opdracht door de verantwoordelijke van de juridische dienst gepubliceerd.

Publication des marchés publics dans le Moniteur belge et/ ou Journal officiel de l'Union européenne : Art. 5. Pour autant que l'appel aux candidats ou le cahier spécial des charges ait été approuvé conformément à l'article 4, les avis de marché sont publiés par le responsable du service juridique.


Publicatie of verzending terechtwijzende berichten: Art. 7. § 1 - Voor zover de terechtwijzende berichten geen substantiële wijzigingen met betrekking tot het goedgekeurd bijzonder bestek bevatten, worden deze door de verantwoordelijke van de juridische dienst gepubliceerd of verzonden.

Publication ou envoi d'avis rectificatifs: Art. 7. § 1 - Pour autant que les avis rectificatifs ne comportent aucune modification substantielle par rapport au cahier spécial des charges approuvé, ils sont publiés ou envoyés par le responsable du service juridique.


Verzending offerteaanvragen : Art. 6. § 1 - Onverminderd hetgeen hieronder in § 2 staat vermeld, worden de offerteaanvragen bij een onderhandelingsprocedure met of zonder bekendmaking, of bij beperkte procedures, dewelke goedgekeurd zijn conform artikel 4, door de verantwoordelijke van de juridische dienst verstuurd.

Envoi des demandes d'offres : Art. 6. § 1 - Sous réserve de ce qui est mentionné ci-dessous au § 2, les demandes d'offres lors d'une procédure négociée avec ou sans publicité ou lors de procédures restreintes, ayant été approuvées conformément à l'article 4, sont envoyées par le responsable du service juridique.


Dit bedrijf werd geselecteerd op basis van een lastenboek dat werd uitgewerkt door het bedrijf Ipso, gespecialiseerd in hygiënetoezicht, in samenwerking met de juridische dienst en de Facility-verantwoordelijke. 4. Voor de schoonmaak van de oppervlakken en de ramen bedraagt dit bedrag jaarlijks 115.000 euro.

Cette société a été sélectionnée sur base d'un cahier des charges établi par la société Ipso, spécialisée dans le contrôle de la propreté, en collaboration avec notre service juridique et la responsable Facility. 4. Le montant annuel est de 115.000 euros pour le nettoyage des surfaces et des vitres.


Binnen onze FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu is er een coördinatrice van de dienst Internationale Betrekkingen in samenwerking met de Juridische Dienst verantwoordelijk voor deelname aan de uitwerking van verschillende actieplannen met betrekking tot de rechten van het kind.

Au sein de notre SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement est une coordinatrice du service Relations internationales est responsable, en collaboration avec le Service juridique, de la participation à l'élaboration de différents plans d'action relatifs aux droits de l'enfant.


4. Hoorzitting met de heer Alain Linners, verantwoordelijke van de juridische dienst van de federale politie

4. Audition de M. Alain Linners, responsable du service juridique de la police fédérale


3° een verklaring op erewoord dat de juridisch verantwoordelijke persoon zich ertoe verbindt de Dienst in te lichten bij:

3° d'une déclaration sur l'honneur en vertu de laquelle la personne juridiquement responsable s'engage à informer le Service lors :


- "verantwoordelijke van de juridische dienst" : "de ambtenaar of ambtenaren die door de Directeur aan het hoofd van de juridische dienst wordt of worden aangesteld";

- « le responsable de service juridique » : « le ou les fonctionnaire(s) désigné(s) par le Directeur à la tête du service juridique »;


Onverminderd artikel 4, § 2, voor zover de bevoegde overheid het bijzonder bestek heeft goedgekeurd, worden de offerteaanvragen bij een onderhandelingsprocedure of bij beperkte procedures verstuurd door de verantwoordelijke van de juridische dienst of zijn afgevaardigde.

Sans préjudice de l'article 4, § 2, pour autant que l'autorité compétente ait approuvé le cahier spécial des charges, les demandes d'offres en procédure négociée ou en procédures restreintes sont envoyées par le responsable du service juridique ou son délégué.


Art. 5. § 1. Onverminderd artikel 4, § 2, voor zover de bevoegde overheid de oproep tot kandidaten of het bijzonder bestek heeft goedgekeurd, worden de aankondigingen van opdracht door de verantwoordelijke van de juridische dienst bekendgemaakt.

Art. 5. § 1 Sans préjudice de l'article 4, § 2, pour autant que l'autorité compétente ait approuvé l'appel à candidats ou le cahier spécial des charges, les avis de marché sont publiés par le responsable du service juridique.


Art. 6. Voor zover de Adjunct-directeur ze goedkeurt, worden de eventuele rechtzettingen door de verantwoordelijke van de juridische dienst bekendgemaakt.

Art. 6. Pour autant que le Directeur-Adjoint les approuve, les éventuels avis rectificatifs sont publiés par le responsable du service juridique.


Mijnheer Bonde, de interpretatie van het Voorzitterschap, dat zoals u weet verantwoordelijk ik voor de interpretatie van het Reglement (met het grootste respect voor de juridische dienst, uiteraard, maar het is niet de juridische dienst die het Reglement interpreteert, maar het Voorzitterschap) .Wat ik wil zeggen, is dat een verwijzing naar een document dat bestaat, ongeacht of dat document is geratificeerd door alle lidstaten, en dat ondertekend is door alle staatshoofden of regeringsleiders, ...[+++]

- Monsieur Bonde, l’interprétation de la présidence, qui, comme vous le savez, est responsable de l’interprétation du règlement (sauf le respect du service juridique, bien sûr, mais ce n’est pas le service juridique qui interprète le règlement, mais bien la présidence).Comme je le disais, la référence à un document existant, indépendamment du fait qu’il ait été ou non ratifié par tous les États membres, et qui a été signé par tous les chefs d’État ou de gouvernement, indépendamment du fait qu’il ait été ratifié ou non par tous les États membres, peut être cité en référence dans une proposition de ...[+++]


Binnen onze FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu is er een coördinatrice van de dienst Internationale Betrekkingen in samenwerking met de Juridische Dienst verantwoordelijk voor deelname aan de uitwerking van verschillende actieplannen met betrekking tot de rechten van het kind.

Au sein de notre SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement est une coordinatrice du service Relations internationales est responsable, en collaboration avec le Service juridique, de la participation à l'élaboration de différents plans d'action relatifs aux droits de l'enfant.


Binnen onze FOD is er een coördinatrice van de dienst Internationale Betrekkingen in samenwerking met de Juridische Dienst verantwoordelijk voor deelname aan de uitwerking van verschillende actieplannen met betrekking tot de rechten van het kind.

Au sein de notre SPF, une coordinatrice du service Relations internationales est responsable, en collaboration avec le Service juridique, de la participation à l'élaboration de différents plans d'action relatifs aux droits de l'enfant.


Binnen onze FOD is er een coördinatrice van de dienst Internationale Betrekkingen in samenwerking met de Juridische Dienst verantwoordelijk voor deelname aan de uitwerking van verschillende actieplannen met betrekking tot de rechten van het kind.

Au sein de notre SPF, une coordinatrice du service Relations internationales est responsable, en collaboration avec le Service juridique, de la participation à l'élaboration de différents plans d'action relatifs aux droits de l'enfant.


1. is verheugd over de inspanningen van de Commissie inzake de bevordering van gelijke kansen voor mannen en vrouwen op veler beleidsgebieden van de Unie; betreurt echter dat DG's Economische en financiële zaken, Concurrentie, Energie en vervoer, Belastingen en douane-unie, Gezondheids- en consumentenbescherming, Handel, Uitbreiding, Bureau voor humanitaire hulp-ECHO, Begroting, Dienst interne audit, Gemeenschappelijke tolken- en conferentiedienst, Vertaaldienst, Publicatiebureau, Juridische dienst, Pers en communicatie, weinig bereid ...[+++]

1. se félicite des efforts accomplis par la Commission pour promouvoir l'égalité des chances entre les hommes et les femmes dans de nombreux domaines d'action de l'Union européenne; regrette, néanmoins, le peu d'empressement mis par la DG "Affaires économiques et financières", la DG "Concurrence", la DG "Énergie et transports", la DG "Fiscalité et union douanière", la DG "Santé et protection des consommateurs", la DG "Commerce", la DG "Élargissement", l'Office d'aide humanitaire (ECHO), la DG "Budget", le Service d'audit interne, le Service commun "Interprétation-conférences", le Service de traduction, l'Office des publications, le Service juridique et la DG ...[+++]


1. is verheugd over de inspanningen van de Commissie inzake de bevordering van gelijke kansen voor mannen en vrouwen op veler beleidsgebieden van de Unie; betreurt echter dat DG's Economische en financiële zaken, Concurrentie, Energie en vervoer, Belastingen en douane-unie, Gezondheids- en consumentenbescherming, Handel, Uitbreiding, Bureau voor humanitaire hulp-ECHO, Begroting, Dienst interne audit, Gemeenschappelijke tolken- en conferentiedienst, Vertaaldienst, Publicatiebureau, Juridische dienst, Pers en communicatie, weinig bereid ...[+++]

1. se félicite des efforts accomplis par la Commission pour promouvoir l'égalité des chances entre les hommes et les femmes dans de nombreux domaines d'action de l'Union européenne; regrette, néanmoins, le peu d'empressement mis par la DG Affaires économiques et financières, la DG Concurrence, la DG Énergie et transports, la DG Fiscalité et union douanière, la DG Santé et protection des consommateurs, la DG Commerce, la DG Élargissement, l'Office d'aide humanitaire (ECHO), la DG Budget, le Service d'audit interne, le Service commun "Interprétation-conférences", le Service de traduction, l'Office des publications, le Service juridique et la DG Presse et ...[+++]


2. De rol van de Commissie uit hoofde van de akkoorden, met name van haar Juridische Dienst die samen met het bevoegde directoraat-generaal verantwoordelijk is voor de behandeling en juridische herschikking van de geconsolideerde teksten die ter codificatie worden voorgelegd.

2. Le rôle de la Commission en vertu des accords, notamment de son Service Juridique chargé, conjointement avec la direction générale compétente, de l’examen et du réaménagement juridiques des textes consolidés à soumettre et proposer aux fins de codification.


Hij/zij plant, organiseert en volgt de dagelijkse activiteiten van de personeelsleden van de juridische dienst en is verantwoordelijk voor de goede organisatie van die dienst (documentatie, informatisering,.).

Il/elle planifie, organise et suit les activités journalières des membres du personnel du service juridique et est responsable de la bonne organisation dudit service (documentation, informatisation,.).


De Tijdelijke Commissie heeft over deze thematiek van gedachten kunnen wisselen met de voor personeelskwesties bevoegde Commissaris Liikanen, de voor directoraat-generaal VI politiek verantwoordelijke Commissaris Fischler en het hoofd van de Juridische Dienst van de Commissie, de heer Dewost. Daarbij werd duidelijk dat de Commissie nu vastberaden werk gaat maken van de geconstateerde tekortkomingen in de organisatie (scheiding van wetgeving en controle; reorganisatie van directoraat-generaal VI).

La commission temporaire a eu la possibilité de procéder à un échange de vues sur cette question avec le commissaire Liikanen, chargé des problèmes de personnel, avec le commissaire Fischler, responsable politique de la DG VI, et avec M. Dewost, chef du service juridique de la Commission. À cette occasion, il est apparu que la Commission s'est attelée avec détermination aux lacunes décelées dans l'organisation (séparation de la législation et du contrôle; réorganisation de la DG VI).


De ambtenaren van de Franse taalrol zijn respectievelijk verantwoordelijk voor: - Internationaal publiek recht-Geschillen van de Juridische dienst; - Bestuur logistiek van de Algemene directie der Algemene diensten; - Bestuursdirectie der Multilaterale Economische Betrekkingen; - Bestuursdirectie van het Buitenlands Financiëel Beleid van het Bestuur van de Buitenlandse Handel; - Eerste Bestuursdirectie, tweede Bestuursdirectie van de Algemene directie der Kanselarij en der Geschillen; - Dienst ...[+++]

Les fonctionnaires du rôle français sont respectivement responsables de: - Droit international public-Contentieux du Service juridique; - Administration logistique de la Direction générale des Services généraux; - Direction d'administration des Relations économiques multilatérales; - Direction d'administration de la Politique financière extérieure de l'Administration du Commerce extérieur; - Première Direction d'administration, deuxième Direction d'administration de la Direction générale de la Chancellerie et du Contentieux; - Service transposition-Droit européen, Direction d'administration coordination thématique de la Direction général ...[+++]


Ieder geval moet afzonderlijk worden onderzocht om aan de hand van juridische, administratieve en feitelijke gegevens na te gaan of de bekleder van het ambt effectief verantwoordelijk is voor het behoud van de eenheid in de rechtspraak of in het beheer van de dienst.

Chaque cas doit être examiné séparément pour vérifier, sur la base des éléments de nature juridique, administrative et de fait, si le titulaire de la fonction est effectivement responsable du maintien de l'unité de jurisprudence ou de gestion du service.