WordscopeZoekt u de juiste vertaling van een woord in een specifieke context?
Zoekt u vaktechnische informatie?
Wordscope heeft duizenden betrouwbare websites geïndexeerd om u hierbij te helpen!
Wat onze klanten en partners vertellen«Wij maken veelvuldig gebruik van Wordscope om contextgebonden voorbeelden van vertalingen te vinden.»

Serge Lefèvre
Secretaris vertaler-revisor-tolk
Teamleider van de Vertaaldienst

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV)
Share this page!
   
Wordscope Video
„Lesley Hazleton: Over het lezen van de Koran - TED Talks -“

(video met Nederlandse ondertiteling)
Wordscope Video
„Het verhaal achter de schermen van het klimaatakkoord van Parijs - TED Talks -“

(video met Nederlandse ondertiteling)
NEW !Translate documents faster and better thanks to artificial intelligence!
https://pro.wordscope.com
SIGN UP NOWIt is free and easy!

pro.
 
wordscope
 
.com
ALL IN ONE
Public Translation Memories
Private Translation Memories
Neural Machine Translation
Terminology
https://pro.wordscope.com
Nieuw! Vertaal uw documenten sneller en beter dankzij kunstmatige intelligentie (AI)!
Werk overal op een Mac of pc om veilig toegang te krijgen tot al uw projecten en vertaalgeheugens!

Vertaling van "vennootschap met beperkte aansprakelijkheid " (Nederlands → Frans) :

TERMINOLOGIE
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

société privée à responsabilité limitée


besloten vennootschap [ B.V. | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | BVBA | personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid | PVBA | vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ]

société à responsabilité limitée [ S.à r.l. | SARL | société de personnes à responsabilité limitée | société unipersonnelle | société unipersonnelle à responsabilité limitée | SPRL ]


Besloten vennootschap | Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid | BV [Abbr.] | BVBA [Abbr.] | PVBA [Abbr.]

société à responsabilité limitée | société privée à responsabilité limitée | SARL [Abbr.] | SPRL [Abbr.]


coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

société coopérative à responsabilité limitée


eenpersoons besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

société privée à responsabilité limitée unipersonnelle


besloten vennootschap | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

société fermée à responsabilité limie


besloten vennootschap | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | BVBA | B.V. [Abbr.]

société à responsabilité limitée | société privée à responsabilité limitée | SARL [Abbr.] | SPRL [Abbr.]
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
(A) AGENDA VAN DE EERSTE VERGADERING 1. Opening 2. Voorstel tot grensoverschrijdende omzetting van de Vennootschap en tot het wijziging van de statuten van de Vennootschap Voorgesteld wordt om (i) de statutaire zetel van de Vennootschap alsmede haar maatschappelijke zetel en haar zetel van werkelijke leiding te verplaatsen van Zaandam (gemeente Zaanstad), Nederland, naar Osseghemstraat 53, 1080 Sint-Jans-Molenbeek (Brussel), België en (ii) de rechtsvorm van de Vennootschap om te zetten van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht in een commanditaire vennootschap op aandelen naar Belgisch recht (de G ...[+++]

(A) ORDRE DU JOUR DE LA PREMI'RE ASSEMBLÉE 1. Ouverture 2. Proposition de transformation transfrontalière de la Société et de modification des statuts de la Société Il est proposé de (i) déplacer le siège statutaire de la Société, ainsi que son siège social et son siège réel de Zaandam (commune de Zaanstad), Pays-Bas, vers Rue Osseghem 53, 1080 Molenbeek-Saint-Jean (Bruxelles), Belgique et (ii) modifier la forme juridique de la Société d'une société privée à responsabilité limitée de droit néerlandais en une société en commandite par actions de droit belge (la Transformation Transfrontalière), avec pour conséquence que : (a) la Société ...[+++]


1.7 Machten Voorstel van besluit : verlenen van alle machten aan : (a) ieder medewerker van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ''Berquin notarissen'', te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11, om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake; (b) het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen;en (c) ieder advocaat of medewerker van het kantoor Allen Overy, woonstkeuze doende te 1150 Brussel, ...[+++]

1.7 Pouvoirs Proposition de résolution : conférer tous pouvoirs à : (a) tout collaborateur de la société civile sous forme de société coopérative à responsabilité limitée « Berquin Notaires », à 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George 11, afin de rédiger le texte de la coordination des statuts de la Société, le signer et le déposer au greffe du tribunal du commerce compétent, conformément aux dispositions légales en la matière; (b) l'organe de gestion afin d'exécuter les résolutions qui précèdent;et (c) tout avocat ou collaborateur du cabinet Allen Overy, élisant domicile à 1150 Bruxelles, avenue de Tervueren 268A, chacun agissant séparément ...[+++]


10. Herbenoeming van de commissaris Voorgesteld besluit : De Algemene Vergadering beslist om Deloitte Touche Bedrijfsrevisoren, een burgerlijke vennootschap die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te Louizalaan 240, 1050 Brussel, vertegenwoordigd door de heer Kurt Dehoorne, bedrijfsrevisor, te herbenoemen tot commissaris van de naamloze vennootschap RealDolmen voor een duur van drie jaar dus tot en met de Algemene Vergadering die beslist over de jaarrekening van het boekjaar dat aanvangt op 1 april 2018 en eindigt op 31 maart 2019, en om de jaarlijkse vergo ...[+++]

10. Réélection du commissaire Décision proposée : L'Assemblée Générale décide de renommer, au titre de commissaire de la société anonyme Realdolmen, Deloitte Touche Réviseurs d'Entreprise, une société civile ayant pris la forme d'une société coopérative à responsabilité limitée, dont le siège social est sis avenue Louise 240, à 1050 Bruxelles, représentée par M. Kurt Dehoorne, réviseur d'entreprise, et ce pour une durée de trois ans, soit jusqu'à l'Assemblée Générale qui décide des comptes annuels de l'exercice prenant cours le 1 avril 2018 et se terminant le 31 mars 2019, et de fixer le montant de la rémunération annuelle du mandat stat ...[+++]


De verwijzende rechter vraagt het Hof of de wet van 22 november 2013 « tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen, wat de waarborgen van de schuldeisers bij een kapitaalherschikking betreft » (hierna : de wet van 22 november 2013) bestaanbaar is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre zij het mogelijk maakt dat schuldeisers een zekerheid kunnen eisen van een naamloze vennootschap die besloten heeft tot een reële kapitaalvermindering (artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen, zoals gewijzigd bij artikel 2 van de wet van 22 november 2013) of van een herstructurerende vennootschap (artikelen 684 en 766 van het Wetboek van vennootschappen, zoals gewijzigd bij de artikelen 3 en 5 van de wet van 22 november 2013), voor ...[+++]

Le juge a quo demande à la Cour si la loi du 22 novembre 2013 « modifiant le Code des sociétés, concernant les garanties des créanciers en cas de réorganisation du capital » (dénommée ci-après : la loi du 22 novembre 2013) est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'elle permet aux créanciers d'exiger une sûreté d'une société anonyme qui a décidé de procéder à une réduction effective de capital (article 613 du Code des sociétés, tel qu'il a été modifié par l'article 2 de la loi du 22 novembre 2013) ou d'une société en restructuration (articles 684 et 766 du Code des sociétés, tels qu'ils ont été modifiés par les ...[+++]


AGENDA 1) Voorstel van inbreng van bedrijfstak opgesteld overeenkomstig artikel 760 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de inbreng van bedrijfstak van groothandelaar-distributeur en van organisatie en exploitatie van apotheken door de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MULTIPAR ten gunste van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid « MULTIPHARMA » .

ORDRE DU JOUR 1) Projet d'apport de branche d'activité établi conformément à l'article 760 du Code des sociétés dans le cadre de l'apport de branche d'activité de grossiste-répartiteur et d'organisation et d'exploitation d'officines pharmaceutiques par la société coopérative à responsabilité limitée « MULTIPAR » au bénéfice de la société coopérative à responsabilité limitée « MULTIPHARMA » .


4. Fusie Voorstel tot fusie door overneming door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ''ASSAINISSEMENT ET AMELIORATION DU LOGEMENT POPULAIRE'', afgekort ''ASSAM'', de overnemende vennootschap, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, de Brouckèreplein 12-22, ingeschreven in het register van rechtspersonen (Brussel) onder het nummer 0403.302.046, van onderhavige burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ''LE HOME FAMILIAL BRUXELLOIS'', de overgenomen vennootschap, door middel van de overdracht aan de over ...[+++]

4. Fusion Proposition de fusion par absorption par la société civile sous forme de société coopérative à responsabilité limitée ASSAINISSEMENT ET AMELIORATION DU LOGEMENT POPULAIRE, en abrégé ASSAM, société absorbante, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, place De Brouckère 12-22, inscrite au registre des personnes morales (Bruxelles) sous le numéro 0403.302.046, de la présente société civile sous forme de société coopérative à responsabilité limitée LE HOME FAMILIAL BRUXELLOIS, société absorbée, par voie de transfert à la sociét ...[+++]


Wanneer het verslag betrekking heeft op een overnemende vennootschap die de rechtsvorm heeft van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, van een Europese vennootschap, of van een naamloze vennootschap, zijn de artikelen 313, 423 of 602 niet van toepassing.

Lorsque le rapport concerne une société absorbante ayant la forme de société privée à responsabilité limitée, de société coopérative à responsabilité limitée, de société européenne ou de société anonyme, les articles 313, 423 ou 602 ne s’appliquent pas.


De wet van 13 april 1995 heeft, wat betreft de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, de commanditaire vennootschap op aandelen, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en de naamloze vennootschap, de beslissing tot ontbinding en vereffening aan bepaalde formaliteiten onderworpen (artikel 178bis van de Vennootschappenwet).

La loi du 13 avril 1995 a soumis la décision de dissolution et de mise en liquidation d'une société coopérative à responsabilité limitée, d'une société en commandite par actions, d'une société privée à responsabilité limitée ou d'une société anonyme, à un certain nombre de formalités (art. 178bis L. Soc. ).


Met betrekking tot de ontbinding van sommige vennootschapstypes, met name de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, de commanditaire vennootschap op aandelen, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en de naamloze vennootschap, heeft de wetgever door de wet van 13 april 1995 een nieuwe regeling ingevoerd die ertoe strekt de informatie aan de aandeelhouders te verbeteren (artikel 178bis van de Vennootschappenwet).

En ce qui concerne la dissolution de certaines formes de société, notamment la société coopérative à responsabilité limitée, la société en commandite par actions, la société privée à responsabilitéé limitée et la société anonyme, le législateur a instauré, par la loi du 13 avril 1995, un régime nouveau tendant à améliorer l'information des actionnaires (art. 178bis L. C. S. C. ).


Het onderscheid tussen vennootschappen met rechtspersoonlijkheid naargelang zij met beperkte dan wel met onbeperkte aansprakelijkheid zijn, maakt geen objectief en pertinent criterium uit om enkel ten gunste van de minderheidsvennoten van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid — en niet ten gunste van de minderheidsvennoten van een coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid — in de mogelijkheid te voorzien om een minderheidsvordering in te stellen».

La distinction entre les sociétés dotées de la personnalité juridique, selon qu'elles sont à responsabilité limitée ou illimitée, ne constitue pas un critère objectif et pertinent pour prévoir uniquement en faveur des associés minoritaires d'une société coopérative à responsabilité limitée — et non en faveur des associés minoritaires d'une société coopérative à responsabilité illimitée — la possibilité d'intenter une action minoritaire».


Het onderscheid tussen vennootschappen met rechtspersoonlijkheid naargelang zij met beperkte dan wel met onbeperkte aansprakelijkheid zijn, maakt geen objectief en pertinent criterium uit om enkel ten gunste van de minderheidsvennoten van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid — en niet ten gunste van de minderheidsvennoten van een coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid — in de mogelijkheid te voorzien om een minderheidsvordering in te stellen».

La distinction entre les sociétés dotées de la personnalité juridique, selon qu'elles sont à responsabilité limitée ou illimitée, ne constitue pas un critère objectif et pertinent pour prévoir uniquement en faveur des associés minoritaires d'une société coopérative à responsabilité limitée — et non en faveur des associés minoritaires d'une société coopérative à responsabilité illimitée — la possibilité d'intenter une action minoritaire».


De vennootschappen naar Belgisch recht, geheten „société anonyme”/„naamloze vennootschap”, „société en commandite par actions”/„commanditaire vennootschap op aandelen”, „société privée à responsabilité limitée”/„besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”, „société coopérative à responsabilité limitée”/„coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”, „société coopérative à responsabilité illimitée”/„coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid”, „société en nom collectif”/„vennootschap onder firma”, „société en commandite simple”/„gewone commanditaire vennootschap”, de overheidsbedrijven die een van vor ...[+++]

les sociétés de droit belge dénommées «société anonyme»/«naamloze vennootschap», «société en commandite par actions»/«commanditaire vennootschap op aandelen», «société privée à responsabilité limitée»/«besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid», «société coopérative à responsabilité limitée»/«coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid», «société coopérative à responsabilité illimitée»/«coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid», «société en nom collectif»/«vennootschap onder firma», «société en commandite simple»/«gewone commanditaire vennootschap», les entreprises publiques qui ont adopté l’une ...[+++]


De vennootschappen naar Belgisch recht, geheten „société anonyme”/„naamloze vennootschap”, „société en commandite par actions”/„commanditaire vennootschap op aandelen”, „société privée à responsabilité limitée”/„besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”, „société coopérative à responsabilité limitée”/„coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”, „société coopérative à responsabilité illimitée”/„coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid”, „société en nom collectif”/„vennootschap onder firma”, „société en commandite simple”/„gewone commanditaire vennootschap”, de overheidsbedrijven die een van vor ...[+++]

les sociétés de droit belge dénommées «société anonyme»/«naamloze vennootschap», «société en commandite par actions»/«commanditaire vennootschap op aandelen», «société privée à responsabilité limitée»/«besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid», «société coopérative à responsabilité limitée»/«coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid», «société coopérative à responsabilité illimitée»/«coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid», «société en nom collectif»/«vennootschap onder firma», «société en commandite simple»/«gewone commanditaire vennootschap», les entreprises publiques qui ont adopté l’une ...[+++]


De vennootschappen naar Belgisch recht, geheten: „société anonyme”/„naamloze vennootschap”, „société en commandite par actions”/„commanditaire vennootschap op aandelen”, „société privée à responsabilité limitée”/„besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”, „société coopérative à responsabilité limitée”/„coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”, „société coopérative à responsabilité illimitée”/„coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid”, „société en nom collectif”/„vennootschap onder firma”, „société en commandite simple”/„gewone commanditaire vennootschap”, de overheidsbedrijven die een van vo ...[+++]

les sociétés de droit belge dénommées «société anonyme»/«naamloze vennootschap», «société en commandite par actions»/«commanditaire vennootschap op aandelen», «société privée à responsabilité limitée»/«besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid», «société coopérative à responsabilité limitée»/«coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid», «société coopérative à responsabilité illimitée»/«coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid», «société en nom collectif»/«vennootschap onder firma», «société en commandite simple»/«gewone commanditaire vennootschap», les entités de droit public qui ont adopté une ...[+++]


b)De vennootschappen naar Belgisch recht, geheten: „société anonyme”/„naamloze vennootschap”, „société en commandite par actions”/„commanditaire vennootschap op aandelen”, „société privée à responsabilité limitée”/„besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”, „société coopérative à responsabilité limitée”/„coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”, „société coopérative à responsabilité illimitée”/„coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid”, „société en nom collectif”/„vennootschap onder firma”, „société en commandite simple”/„gewone commanditaire vennootschap”, de overheidsbedrijven die een van ...[+++]

b)les sociétés de droit belge dénommées «société anonyme»/«naamloze vennootschap», «société en commandite par actions»/«commanditaire vennootschap op aandelen», «société privée à responsabilité limitée»/«besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid», «société coopérative à responsabilité limitée»/«coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid», «société coopérative à responsabilité illimitée»/«coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid», «société en nom collectif»/«vennootschap onder firma», «société en commandite simple»/«gewone commanditaire vennootschap», les entités de droit public qui ont adopté un ...[+++]


De vennootschappen naar Belgisch recht, geheten: „société anonyme”/„naamloze vennootschap”, „société en commandite par actions”/„commanditaire vennootschap op aandelen”, „société privée à responsabilité limitée”/„besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”, „société coopérative à responsabilité limitée”/„coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”, „société coopérative à responsabilité illimitée”/„coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid”, „société en nom collectif”/„vennootschap onder firma”, „société en commandite simple”/„gewone commanditaire vennootschap”, de overheidsbedrijven die een van vo ...[+++]

les sociétés de droit belge dénommées «société anonyme»/«naamloze vennootschap», «société en commandite par actions»/«commanditaire vennootschap op aandelen», «société privée à responsabilité limitée»/«besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid», «société coopérative à responsabilité limitée»/«coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid», «société coopérative à responsabilité illimitée»/«coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid», «société en nom collectif»/«vennootschap onder firma», «société en commandite simple»/«gewone commanditaire vennootschap», les entités de droit public qui ont adopté une ...[+++]


De lidstaten melden uiterlijk op 1 juli 2010 de in artikel 4, tweede alinea, bedoelde rechtsvorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan bij de Commissie, alsook de gevolgen krachtens hun nationale recht van niet-naleving van bepalingen van deze verordening en al hun aanvullende vennootschapsrechtelijke bepalingen die van toepassing zijn op een SPE.

Les États membres notifient à la Commission pour le 1 juillet 2010 la forme de société à responsabilité limitée visée à l'article 4, alinéa 2, les conséquences en droit national du non-respect des dispositions du présent règlement, ainsi que toute disposition supplémentaire de leur droit des sociétés qui s'applique à une SPE .


Lidstaten melden uiterlijk op 1 juli 2010 de in artikel 4, tweede alinea, bedoelde rechtsvorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan bij de Commissie.

Les États membres notifient à la Commission pour le 1 juillet 2010 au plus tard la forme de société à responsabilité limitée mentionnée à l'article 4, alinéa 2.


De lidstaten melden uiterlijk op 1 juli 2010 de in artikel 4, tweede alinea, bedoelde rechtsvorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan bij de Commissie, alsook de gevolgen krachtens hun nationale recht van niet-naleving van bepalingen van deze verordening en alle aanvullende vennootrechtelijke bepalingen die op hun grondgebied van toepassing zijn op een SPE.

Les États membres notifient à la Commission pour le 1 juillet 2010 la forme de société à responsabilité limitée mentionnée à l'article 4, paragraphe 2, les conséquences en droit national du non-respect des dispositions du présent règlement, ainsi que toute disposition supplémentaire de leur droit des sociétés qui s'applique à une SPE.


Lidstaten melden uiterlijk op 1 juli 2010 de in artikel 4, tweede alinea, bedoelde rechtsvorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan bij de Commissie, met inbegrip van de gevolgen krachtens de nationale wetgeving van het niet voldoen aan enige bepaling van deze verordening en enige andere bepaling van de nationale wetgeving die van toepassing is op SPE's..

Les États membres notifient à la Commission pour le 1 juillet 2010 au plus tard la forme de société à responsabilité limitée mentionnée à l'article 4, paragraphe 2, les conséquences en droit national du non-respect des dispositions du présent règlement, ainsi que toute disposition supplémentaire de leur droit qui s'applique à une SPE.


De vennootschappen naar Belgisch recht, geheten „société anonyme”/„naamloze vennootschap”,„société en commandite par actions”/„commanditaire vennootschap op aandelen”, „société privée à responsabilité limitée”/„besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”, „société coopérative à responsabilité limitée”/„coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”, „société coopérative à responsabilité illimitée”/„coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid”, „société en nom collectif”/„vennootschap onder firma”, „société en commandite simple”/„gewone commanditaire vennootschap”, de overheidsbedrijven die een van vore ...[+++]

les sociétés de droit belge dénommées “société anonyme”/“naamloze vennootschap”, “société en commandite par actions”/“commanditaire vennootschap op aandelen”, “société privée à responsabilité limitée”/“besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”, “société coopérative à responsabilité limitée”/“coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”, “société coopérative à responsabilité illimitée”/“coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid”, “société en nom collectif”/“vennootschap onder firma”, “société en commandite simple”/“gewone commanditaire vennootschap”, les entreprises publiques qui ont adopté l'une ...[+++]


De vennootschappen naar Belgisch recht, geheten „société anonyme”/„naamloze vennootschap”,„société en commandite par actions”/„commanditaire vennootschap op aandelen”, „société privée à responsabilité limitée”/„besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”, „société coopérative à responsabilité limitée”/„coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”, „société coopérative à responsabilité illimitée”/„coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid”, „société en nom collectif”/„vennootschap onder firma”, „société en commandite simple”/„gewone commanditaire vennootschap”, de overheidsbedrijven die een van vore ...[+++]

les sociétés de droit belge dénommées “société anonyme”/“naamloze vennootschap”, “société en commandite par actions”/“commanditaire vennootschap op aandelen”, “société privée à responsabilité limitée”/“besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”, “société coopérative à responsabilité limitée”/“coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”, “société coopérative à responsabilité illimitée”/“coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid”, “société en nom collectif”/“vennootschap onder firma”, “société en commandite simple”/“gewone commanditaire vennootschap”, les entreprises publiques qui ont adopté l'une ...[+++]


a) De vennootschappen naar Belgisch recht, geheten "société anonyme"/"naamloze vennootschap", "société en commandite par actions"/"commanditaire vennootschap op aandelen", "société privée à responsabilité limitée"/"besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", "société coopérative à responsabilité limitée"/"coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", "société coopérative à responsabilité illimitée"/"coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid", "société en nom collectif"/"vennootschap onder firma", "société en commandite simple"/"gewone commanditaire vennootschap", de overheidsbedrijven die een van ...[+++]

a) les sociétés de droit belge dénommées "société anonyme"/"naamloze vennootschap", "société en commandite par actions"/"commanditaire vennootschap op aandelen", "société privée à responsabilité limitée"/"besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", "société coopérative à responsabilité limitée"/"coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", "société coopérative à responsabilité illimitée"/"coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid", "société en nom collectif"/"vennootschap onder firma", "société en commandite simple"/"gewone commanditaire vennootschap", les entreprises publiques qui ont adopté l'u ...[+++]


a) De vennootschappen naar Belgisch recht, geheten "société anonyme"/"naamloze vennootschap", "société en commandite par actions"/"commanditaire vennootschap op aandelen", "société privée à responsabilité limitée"/"besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", "société coopérative à responsabilité limitée"/"coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", "société coopérative à responsabilité illimitée"/"coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid", "société en nom collectif"/"vennootschap onder firma", "société en commandite simple"/"gewone commanditaire vennootschap", de overheidsbedrijven die een van ...[+++]

a) les sociétés de droit belge dénommées "société anonyme"/"naamloze vennootschap", "société en commandite par actions"/"commanditaire vennootschap op aandelen", "société privée à responsabilité limitée"/"besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", "société coopérative à responsabilité limitée"/"coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", "société coopérative à responsabilité illimitée"/"coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid", "société en nom collectif"/"vennootschap onder firma", "société en commandite simple"/"gewone commanditaire vennootschap", les entreprises publiques qui ont adopté l'u ...[+++]


personen die voor ernstige milieucriminaliteit veroordeeld zijn, wanneer dit wegens bijzondere omstandigheden nodig is , kan het recht worden ontnomen een andere activiteit uit te oefenen of stichter, beheerder of directeur te zijn van een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, een vennootschap of een vereniging waarvoor een speciale officiële goedkeuring vereist is, of van een stichting, onder de onder c) genoemde voorwaarden, en

quiconque a été reconnu coupable d'infraction grave contre l'environnement puisse, lorsque des circonstances spéciales l'exigent et dans les conditions énoncées au point c), être déchu du droit d'exercer une autre activité ou d'être fondateur, directeur ou membre du conseil d'administration d'une société à responsabilité limitée, d'une société ou association pour laquelle un agrément officiel spécial est nécessaire ou d'une fondation , et