WordscopeZoekt u de juiste vertaling van een woord in een specifieke context?
Zoekt u vaktechnische informatie?
Wordscope heeft duizenden betrouwbare websites geïndexeerd om u hierbij te helpen!
Wat onze klanten en partners vertellen«Wij zien Wordscope als essentieel hulpmiddel! Het is een uitgebreide meertalige databank die wij onbeperkt kunnen raadplegen tijdens onze zoektocht naar de vertaling die het best aansluit bij de context.»

Stijn De Smeytere
Coördinator van de Vertaal- en Tolkdienst

Kanselarij van de Eerste Minister
Share this page!
   
Wordscope Video
„Hoe mobieltjes armoede kunnen bestrijden - TED Talks -“

(video met Nederlandse ondertiteling)
NEW !Translate documents faster and better thanks to artificial intelligence!
https://pro.wordscope.com
SIGN UP NOWIt is free and easy!

pro.
 
wordscope
 
.com
ALL IN ONE
Public Translation Memories
Private Translation Memories
Neural Machine Translation
Terminology
https://pro.wordscope.com
New ! Translate your documents better and faster thanks to artificial intelligence!
Sign Up now to receive a free Bronze Subscription https://pro.wordscope.com

Vertaling van "strafvordering " (Nederlands → Frans) :

TERMINOLOGIE


Invoeringswet Strafvordering | Wet tot invoering van het nieuwe Wetboek van Strafvordering

Loi d'introduction du Code de procédure pénale


verjaring van de strafvordering | verjaring van het recht tot strafvordering

prescription de l'action publique | prescription des infractions et des poursuites


Wetboek van Strafvordering

Code d'instruction criminelle


verval van strafvordering door betaling van een geldsom

extinction de l'action publique par paiement d'une somme d'argent


strafvervolging | strafvordering

action publique | poursuites pénales


strafprocedure [ speciale strafrechtspleging | strafvordering | vereenvoudigde procedure ]

procédure pénale [ droit de la procédure pénale | procédure criminelle | procédure pénale spéciale | procédure simplifiée ]
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
II. Schendt artikel 20, tweede lid van de Voorafgaande Titel van het wetboek van strafvordering de artikelen 10 en 11 van de Grondwet door te bepalen dat de strafvordering toch nog verder kan worden uitgeoefend tegenover een rechtspersoon die zijn rechtspersoonlijkheid heeft verloren op één van de wijzen bepaald in artikel 20, eerste lid van de Voorafgaande Titel van het wetboek van strafvordering, én dit zonder dat bewijs moet worden geleverd dat dit verlies van de rechtspersoonlijkheid tot doel heeft om te ontsnappen aan de vervolging, wanneer dit verlies van rechtspersoonlijkheid zich pas voordoet nadat de rechtspersoon overeenkomsti ...[+++]

II. L'article 20, alinéa 2, du titre préliminaire du Code de procédure pénale viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il prévoit que l'action publique pourra encore être exercée ultérieurement à l'égard d'une personne morale qui a perdu sa personnalité juridique d'une des manières visées à l'article 20, alinéa 1, du titre préliminaire du Code de procédure pénale, et ce sans qu'il doive être prouvé que cette perte de la personnalité juridique a pour but d'échapper aux poursuites, si la perte de la personnalité juridique n'a lieu qu'après que la personne morale a été inculpée par le juge d'instruction conformément à l ...[+++]


3. Schendt artikel 204 Wetboek van Strafvordering, zoals gewijzigd door de wet van 05.02.2016 tot wijziging van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse bepalingen inzake justitie, samen gelezen met de artikelen 203, 205 en 210 Wetboek van Strafvordering, de fundamentele rechten en vrijheden gewaarborgd in titel II van de Grondwet (met name de artikelen 10, 11 en 13 van de Grondwet) én artikel 6.1 E.V.R.M., in die zin geïnterpreteerd dat, indien hoger beroep wordt ingesteld volgens de in artikel 203 Wetboek van Strafvordering bedoelde verklaring, wat als akte van hoger beroep open staat voor alle partijen die principaal ho ...[+++]

3. L'article 204 du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été modifié par la loi du 5 février 2016 modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice, combiné avec les articles 203, 205 et 210 du Code d'instruction criminelle, viole-t-il les droits et libertés fondamentaux garantis par le titre II de la Constitution (notamment les articles 10, 11 et 13 de la Constitution) et l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, interprété en ce sens que si l'appel est formé par la déclaration visée à l'article 203 du Code d'instruction criminelle, qui est ouverte, en ...[+++]


Schendt artikel 204 Wetboek van Strafvordering, zoals gewijzigd door de wet van 05.02.2016 tot wijziging van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse bepalingen inzake justitie, samen gelezen met de artikelen 203, 205 en 210 Wetboek van Strafvordering, de bepalingen over de fundamentele rechten en vrijheden gewaarborgd in titel II van de Grondwet, (met name de artikelen 10, 11 en 13 van de Grondwet) én artikel 6.1 E.V.R.M., in die zin geïnterpreteerd dat de rechtsgeldigheid van het hoger beroep, op straffe van verval, afhankelijk wordt gemaakt van het tijdig indienen van een regelmatig grievenverzoekschrift indien de akte ...[+++]

L'article 204 du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été modifié par la loi du 5 février 2016 modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice, combiné avec les articles 203, 205 et 210 du Code d'instruction criminelle, viole-t-il les dispositions relatives aux droits et libertés fondamentaux garantis par le titre II de la Constitution (notamment les articles 10, 11 et 13 de la Constitution) et l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, interprété en ce sens que la validité de l'appel, à peine de déchéance, est subordonnée à l'introduction dans les dél ...[+++]


2. Schendt artikel 204 Wetboek van Strafvordering, zoals gewijzigd door de wet van 05.02.2016 tot wijziging van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse bepalingen inzake justitie, samen gelezen met de artikelen 203, 205 en 210 Wetboek van Strafvordering, de fundamentele rechten en vrijheden gewaarborgd in titel II van de Grondwet (met name de artikelen 10, 11 en 13 van de Grondwet) én artikel 6.1 E.V.R.M., in die zin geïnterpreteerd dat, aan de partij die beroep aantekent overeenkomstig artikel 203 Wetboek van Strafvordering, een bijkomende substantiële vormvereiste wordt opgelegd op straffe van verval van haar beroep, te ...[+++]

2. L'article 204 du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été modifié par la loi du 5 février 2016 modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice, combiné avec les articles 203, 205 et 210 du Code d'instruction criminelle, viole-t-il les droits et libertés fondamentaux garantis par le titre II de la Constitution (notamment les articles 10, 11 et 13 de la Constitution) et l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, interprété en ce sens que la partie qui forme appel conformément à l'article 203 du Code d'instruction criminelle se voit imposer une formali ...[+++]


4. Schendt artikel 204 Wetboek van Strafvordering, zoals gewijzigd door de wet van 05.02.2016 tot wijziging van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse bepalingen inzake justitie, samen gelezen met de artikelen 203, 205 en 210 Wetboek van Strafvordering, de fundamentele rechten en vrijheden gewaarborgd in titel II van de Grondwet (met name de artikelen 10, 11 en 13 van de Grondwet) én artikel 6.1 E.V.R.M., in die zin geïnterpreteerd dat, indien hoger beroep wordt ingesteld volgens de in artikel 203 Wetboek van Strafvordering bedoelde verklaring, wat als akte van hoger beroep open staat voor alle partijen die principaal ho ...[+++]

4. L'article 204 du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été modifié par la loi du 5 février 2016 modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice, combiné avec les articles 203, 205 et 210 du Code d'instruction criminelle, viole-t-il les droits et libertés fondamentaux garantis par le titre II de la Constitution (notamment les articles 10, 11 et 13 de la Constitution) et l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, interprété en ce sens que si l'appel est formé par la déclaration visée à l'article 203 du Code d'instruction criminelle, qui est, en tant qu ...[+++]


23. verzoekt de autoriteiten de vreedzame uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting, vereniging en vergadering niet te onderdrukken; dringt in dit verband aan op de herziening van het wetboek van strafvordering, in het bijzonder de artikelen 79, 87, 88 en 258; neemt kennis van de onlangs aan meer dan 18 000 gevangenen verleende amnestie en betreurt dat hier geen politieke gevangenen bij zaten; blijft bezorgd over een zestigtal gewetensgevangenen, onder wie mensenrechtenverdedigers, journalisten, bloggers en landrecht-, arbeids- en milieuactivisten, die in Vietnamese cellen worden vastgehouden en om diverse redenen met summi ...[+++]

23. demande aux autorités de s'abstenir de supprimer l'exercice pacifique du droit à la liberté d'expression, d'association et de réunion; prie instamment, dans ce contexte, de réviser le code pénal, en particulier les articles 79, 87, 88 et 258; prend acte de l'amnistie accordée récemment à plus de 18 000 prisonniers et déplore qu'elle n'ait pas concerné les prisonniers politiques; demeure préoccupé par les quelque 60 personnes - défenseurs des droits de l'homme, journalistes, blogueurs, mais aussi défenseurs des droits fonciers, des droits des travailleurs et de l'environnement - détenues dans les geôles vietnamiennes et condamnées à l ...[+++]


Tegelijkertijd werd dat beginsel minder strikt gemaakt door eensdeels uitzonderingen in de vorm van nieuwe rechten voor de privé-partijen en anderdeels nieuwe rechten voor het openbaar ministerie en de advocaten in hun betrekkingen met de pers : het recht om een kopie te verkrijgen van het proces-verbaal van het verhoor (artikelen 28quinquies, § 2, en 57, § 2, van het Wetboek van strafvordering), het recht om inzage te vragen van het onderzoeksdossier (artikel 61ter van het Wetboek van strafvordering) en het recht om het verrichten van een onderzoekshandeling te vragen (artikel 61quinquies van het Wetboek van strafvordering), welke recht ...[+++]

Dans le même temps, des exceptions sous la forme de nouveaux droits conférés aux parties privées d'une part, et d'autre part, de nouvelles prérogatives accordées au ministère public et aux avocats dans leurs rapports avec la presse sont venues tempérer la rigueur de ce principe : le droit de recevoir une copie du procès-verbal de son audition (article 28quinquies, § 2, et 57, § 2, CIC), le droit de demander l'accès au dossier d'instruction (article 61ter, CIC) et le droit de demander l'accomplissement d'un devoir d'instruction (article 61quinquies, CIC) assortis d'un droit de recours devant la Chambre des mises en accusation, la possibil ...[+++]


Wanneer de benadeelde zelf de strafvordering op gang brengt door een rechtstreekse dagvaarding voor het vonnisgerecht (art. 64, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering) of door een klacht met burgerlijke-partijstelling voor de onderzoeksrechter (art. 63 van het Wetboek van Strafvordering), zal hij als burgerlijke partij een borgsom moeten betalen om de vermoedelijke kosten der rechtspleging te dekken.

Lorsque la personne lésée intente l'action elle-même, soit par le biais d'une citation directe devant la juridiction de jugement (art. 64, 2 alinéa, du Code d'instruction criminelle), soit en déposant plainte et en se constituant partie civile devant le juge d'instruction (art. 63 du Code d'instruction criminelle), elle sera tenue, en tant que partie civile, de verser une caution afin de couvrir les frais présumés de la procédure.


A) Krachtens de artikelen 28quinquies en 57 van het Wetboek van strafvordering, zijn de personen die beroepshalve hun medewerking verlenen aan het opsporingsonderzoek (artikel 28quinquies van het Wetboek van strafvordering) of aan het gerechtelijk onderzoek (artikel 57 van het Wetboek van strafvordering), tot geheimhouding verplicht.

A) En vertu des articles 28quinquies et 57 du Code d'instruction criminelle, les personnes qui apportent leur concours professionnel à l'information (article 28quinquies du Code d'instruction criminelle) ou à l'instruction (article 57 du Code d'instruction criminelle) sont tenues au secret.


Wanneer de door de heer Morlet voorgestane cumulatieve toepassing van artikel 235bis van het Wetboek van strafvordering en de voorgestelde artikelen 292 en 292bis van het Wetboek van strafvordering wordt toegestaan, zullen tegen het arrest van verwijzing niet alleen de in artikel 292bis van het Wetboek van strafvordering bepaalde middelen, maar ook andere nietigheidsgronden kunnen worden aangevoerd.

Si l'on accepte l'application cumulative de l'article 235bis du Code d'instruction criminelle et des articles 292 et 292bis du Code d'instruction criminelle proposés qui est défendue par M. Morlet, on pourra alléguer contre l'arrêt de renvoi non seulement les moyens énumérés à l'article 292bis du Code d'instruction criminelle, mais aussi d'autres causes de nullité.


22. steunt krachtig de kritische opmerkingen van de Chinese advocaten en juristen dat de vernederende detentie van verdachten van meer dan 15 dagen in strijd is met het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (ICCPR), dat China in oktober 1998 heeft ondertekend; maakt zich zorgen over het feit dat de Chinese regering nog altijd weigert het internationale verdrag inzake politieke rechten en burgerrechten te ratificeren; betreurt het feit dat volgens de nieuwe wet van strafvordering van 2013 de politie en staatsveiligheidsautoriteiten een verdachte zelfs meer dan 14 maanden kunnen vasthouden zonder bijstand van een ...[+++]

22. se range sans réserve aux déclarations critiques de certains avocats et juristes chinois selon lesquels la détention humiliante de suspects pendant plus de 15 jours est contraire au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) signé par la Chine en octobre 1998; se dit préoccupé du peu d'empressement du gouvernement chinois à ratifier le PIDCP, ratification qui est toujours pendante; déplore le fait que, selon la nouvelle loi de procédure pénale de 2013, les autorités policières et de sécurité de l'État peuvent même garder un suspect en détention pendant plus de 14 mois sans aucune assistance par un avocat; se ...[+++]


22. steunt krachtig de kritische opmerkingen van de Chinese advocaten en juristen dat de vernederende detentie van verdachten van meer dan 15 dagen in strijd is met het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (ICCPR), dat China in oktober 1998 heeft ondertekend; maakt zich zorgen over het feit dat de Chinese regering nog altijd weigert het internationale verdrag inzake politieke rechten en burgerrechten te ratificeren; betreurt het feit dat volgens de nieuwe wet van strafvordering van 2013 de politie en staatsveiligheidsautoriteiten een verdachte zelfs meer dan 14 maanden kunnen vasthouden zonder bijstand van een ...[+++]

22. se range sans réserve aux déclarations critiques de certains avocats et juristes chinois selon lesquels la détention humiliante de suspects pendant plus de 15 jours est contraire au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) signé par la Chine en octobre 1998; se dit préoccupé du peu d'empressement du gouvernement chinois à ratifier le PIDCP, ratification qui est toujours pendante; déplore le fait que, selon la nouvelle loi de procédure pénale de 2013, les autorités policières et de sécurité de l'État peuvent même garder un suspect en détention pendant plus de 14 mois sans aucune assistance par un avocat; se ...[+++]


De Zweedse rechter vraagt zich af of de strafvordering die tegen Åkerberg Fransson is ingesteld, moet worden afgewezen op grond dat hij voor dezelfde feiten reeds is bestraft.

Le tribunal suédois se pose la question de savoir si l’action pénale intentée à l’encontre de M. Åkerberg Fransson doit être rejetée au motif qu’il a déjà été sanctionné pour les mêmes faits.


4. De Raad is verheugd over de inwerkingtreding van een nieuw wetboek van strafvordering, de nieuwe wetgeving inzake de balie, alsmede de vaststelling van een nationale preventie­mechanisme tegen foltering, en onderstreept het belang van de daadwerkelijke tenuitvoer­legging ervan.

4. Saluant l'entrée en vigueur d'un nouveau code de procédure pénale, la nouvelle loi sur le barreau, ainsi que la mise en place d'un mécanisme national de prévention de la torture, le Conseil insiste sur l'importance de leur mise en œuvre effective.


Na een vertraging van de parlementaire werkzaamheden heeft Roemenië in het tweede kwartaal van 2010 belangrijke vooruitgang geboekt. Op 22 juni heeft het parlement een grote wetgevende hervorming goedgekeurd van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering en het wetboek van strafvordering.

Après un ralentissement des travaux parlementaires, la Roumanie a enregistré des progrès importants au cours du deuxième trimestre 2010 avec l'adoption, par le Parlement, des codes de procédure civile et pénale, le 22 juin.


1. « Schenden artikel 235ter en/of artikel 416, tweede lid, van het Wetboek van strafvordering de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, doordat daarin niet wordt voorzien in een onmiddellijk cassatieberoep tegen een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling bij de controle van het vertrouwelijk dossier overeenkomstig de artikelen 189ter en/of 235ter van het Wetboek van strafvordering dat een voorbereidend arrest is, terwijl artikel 416, tweede lid, van het Wetboek van strafvordering, in afwijking van het eerste lid van dat artikel, onmiddellijk cassatieberoep toelaat tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling gewezen m ...[+++]

1. « L'article 235ter et/ou l'article 416, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'ils ne prévoient pas un pourvoi en cassation immédiat contre un arrêt de la chambre des mises en accusation dans le cas d'un contrôle du dossier confidentiel conformément aux articles 189ter et/ou 235ter du Code d'instruction criminelle, lequel arrêt est un arrêt préparatoire, alors que l'article 416, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle permet, par dérogation au premier alinéa de cet article, un pourvoi en cassation immédiat contre l'arrêt de la chambre des mises en accusation rendu pa ...[+++]


« Schenden artikel 235ter en/of artikel 416, tweede lid, van het Wetboek van strafvordering de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, doordat daarin niet wordt voorzien in een onmiddellijk cassatieberoep tegen een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling bij een controle van het vertrouwelijk dossier overeenkomstig de artikelen 189ter en/of 235ter van het Wetboek van strafvordering dat een voorbereidend arrest is, terwijl artikel 416, tweede lid, van het Wetboek van strafvordering, in afwijking van het eerste lid van dat artikel, onmiddellijk cassatieberoep toelaat tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling gewezen met ...[+++]

« L'article 235ter et/ou l'article 416, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'ils ne prévoient pas un pourvoi en cassation immédiat contre un arrêt de la chambre des mises en accusation dans le cas d'un contrôle du dossier confidentiel conformément aux articles 189ter et/ou 235ter du Code d'instruction criminelle, lequel arrêt est un arrêt préparatoire, alors que l'article 416, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle permet, par dérogation au premier alinéa de cet article, un pourvoi en cassation immédiat contre l'arrêt de la chambre des mises en accusation rendu par a ...[+++]


« Schenden artikel 235ter en/of artikel 416, tweede lid, van het Wetboek van strafvordering de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, doordat daarin niet wordt voorzien in een onmiddellijk cassatieberoep tegen een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling bij een controle van het vertrouwelijk dossier overeenkomstig de artikelen 189ter en/of 235ter [of : ' 189ter en 235ter '] van het Wetboek van strafvordering, dat een voorbereidend arrest is, terwijl artikel 416, tweede lid, van het Wetboek van strafvordering, in afwijking van het eerste lid van dat artikel, onmiddellijk cassatieberoep toelaat tegen het arrest van de kamer van inbesc ...[+++]

« L'article 235ter et/ou l'article 416, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'ils ne prévoient pas un pourvoi en cassation immédiat contre un arrêt de la chambre des mises en accusation dans le cas d'un contrôle du dossier confidentiel conformément aux articles 189ter et/ou 235ter [ou : ' 189ter et 235ter '] du Code d'instruction criminelle, lequel arrêt est un arrêt préparatoire, alors que l'article 416, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle permet, par dérogation au premier alinéa de cet article, un pourvoi en cassation immédiat contre l'arrêt de la chambre des mis ...[+++]


1. « Schenden artikel 235ter en/of artikel 416, tweede lid, van het Wetboek van strafvordering de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, doordat daarin niet wordt voorzien in een onmiddellijk cassatieberoep tegen een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling bij een controle van het vertrouwelijk dossier overeenkomstig de artikelen 189ter en/of 235ter van het Wetboek van strafvordering dat een voorbereidend arrest is, terwijl artikel 416, tweede lid, van het Wetboek van strafvordering, in afwijking van het eerste lid van dat artikel, onmiddellijk cassatieberoep toelaat tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling gewezen ...[+++]

1. « Les articles 235ter et/ou 416, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, dans la mesure où ils ne permettent pas l'introduction d'un pourvoi immédiat contre un arrêt rendu par la chambre des mises en accusation sur le contrôle du dossier confidentiel conformément aux articles 189ter et/ou 235ter du Code d'instruction criminelle qui constitue un arrêt préparatoire, alors que l'article 416, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, par dérogation à l'alinéa 1 de cet article, autorise l'introduction d'un pourvoi immédiat contre l'arrêt rendu par la chambre des mises en accusation ...[+++]


A. overwegende dat het Franse Hof van Cassatie in zijn arrest nr. 1784 van 16 maart 2005 op grond van de overweging dat geen enkele wets- of verdragsbepaling, noch enig constitutioneel beginsel, tot de conclusie leidt dat artikel 100-7, eerste alinea van het Franse Wetboek van Strafvordering van toepassing is op leden van het Europees Parlement, heeft nagelaten artikel 10 van bovengenoemd Protocol toe te passen, waardoor een lid van het Europees Parlement met de Franse nationaliteit de bescherming onthouden bleef van artikel 100-7, eerste alinea van het Franse Wetboek van Strafvordering die nationale parlementsleden wel genieten,

A. considérant que, en prétendant dans son arrêt n° 1784 du 16 mars 2005 qu'aucun texte légal ou conventionnel, ni aucun principe constitutionnel ne lui permettait de conclure que l'article 100-7, premier alinéa, du code de procédure pénale français soit applicable aux membres du Parlement européen, la Cour de cassation française n'a pas appliqué l'article 10 du protocole précité, déniant ainsi à un parlementaire européen de nationalité française le bénéfice de l'article 100-7, premier alinéa, du code de procédure pénale français dont jouissent les parlementaires nationaux,


A. overwegende dat het Franse Hof van Cassatie in zijn arrest nr. 1784 van 16 maart 2005 overwoog dat op grond van geen enkele wets- of verdragsbepaling, noch enig constitutioneel beginsel, kan worden geconcludeerd dat artikel 100-7, eerste alinea van het Franse Wetboek van Strafvordering van toepassing is op leden van het Europees Parlement, en artikel 10 van bovengenoemd Protocol dan ook niet heeft toegepast, waardoor een Europees afgevaardigde van Franse nationaliteit de bescherming onthouden bleef van artikel 100-7, eerste alinea van het Franse Wetboek van Strafvordering die nationale parlementsleden wel genieten,

A. considérant que, en prétendant dans son arrêt n° 1784 du 16 mars 2005 qu'aucun texte légal ou conventionnel, ni aucun principe constitutionnel ne lui permettait de conclure que l'article 100-7, premier alinéa, du code de procédure pénale français soit applicable aux membres du Parlement européen, la Cour de cassation française n'a pas appliqué l'article 10 du protocole précité, déniant ainsi à un parlementaire européen de nationalité française le bénéfice de l'article 100-7, premier alinéa, du code de procédure pénale français dont jouissent les parlementaires nationaux,


In Luxemburg kan de openbare aanklager, op grond van artikel 24, lid 5, dat bij wet van 6 mei 1999 aan het wetboek van strafvordering is toegevoegd, een bemiddelingsprocedure inleiden alvorens tot vervolging over te gaan; deze procedure kan leiden tot de beslissing om de strafvervolging voort te zetten dan wel de strafvordering te laten vervallen.

Au Luxembourg, la loi du 6 mai 1999 a ajouté un paragraphe 5 à l'article 24 du code d'instruction criminelle, selon lequel le procureur peut, avant d'engager les poursuites, procéder à une médiation, susceptible d'aboutir à la décision de continuer les poursuites ou de laisser l'action publique se prescrire.


Wanneer een zaak voor een nationale rechter komt, moet de Europese openbare aanklager aldaar de strafvordering instellen om de financiële belangen van de EU te behartigen.

Lors du procès proprement dit, il devrait exercer l'action publique devant les juridictions nationales afin de défendre les intérêts financiers de l'UE.


- eerste hervormingen in de goede richting (hervorming van het wetboek van strafrecht en van het wetboek van strafvordering).

de premières réformes allant dans le bon sens (réforme du code pénal et du code de procédure pénale) ont été engagées.


- Ten gevolge van deze stemming zijn de wetsvoorstellen tot wijziging van artikel 210 van het Wetboek van Strafvordering; tot aanvulling van artikel 22 van het Wetboek van Strafvordering, met betrekking tot de ontvankelijkheid van de door de arbeidsauditeur of de procureur des Konings ingestelde strafvordering; en betreffende de vacantverklaring van de ambten van procureur-generaal en procureur des Konings doelloos geworden.

- A la suite de ce vote, les propositions de loi modifiant l'article 210 du Code d'instruction criminelle; complétant l'article 22 du Code d'instruction criminelle, en ce qui concerne la recevabilité de l'action publique intentée par l'auditeur du travail ou le procureur du Roi; et relative à la déclaration de la vacance des fonctions du procureur général et du procureur du Roi sont devenues sans objet.
www.wordscope.be (v4.0.br)

strafvordering