WordscopeZoekt u de juiste vertaling van een woord in een specifieke context?
Zoekt u vaktechnische informatie?
Wordscope heeft duizenden betrouwbare websites geïndexeerd om u hierbij te helpen!
Wat onze klanten en partners vertellen«De Hoge Gezondheidsraad doet al ruim twee jaar een beroep op Locordia voor bepaalde vertaalopdrachten. Hun teams gaan proactief te werk: ze geven zeer snel antwoord op al onze vragen en hebben een open oor voor al onze wensen en verwachtingen.»

Hoge Gezondheidsraad
Share this page!
   
Wordscope Video
„Lalitesh Katragadda: Kaarten tekenen om rampen te bestrijden en de economie te stimuleren - TED Talks -“

(video met Nederlandse ondertiteling)
NEW !Translate documents faster and better thanks to artificial intelligence!
https://pro.wordscope.com
SIGN UP NOWIt is free and easy!

pro.
 
wordscope
 
.com
ALL IN ONE
Public Translation Memories
Private Translation Memories
Neural Machine Translation
Terminology
https://pro.wordscope.com
Nieuw! Vertaal uw documenten sneller en beter dankzij kunstmatige intelligentie (AI)!
Werk overal op een Mac of pc om veilig toegang te krijgen tot al uw projecten en vertaalgeheugens!

Vertaling van "strafvervolging " (Nederlands → Frans) :

TERMINOLOGIE
strafvervolging | strafvordering

action publique | poursuites pénales


overdracht van strafvervolging | overname van strafvervolging

transmission des poursuites pénales | transmission des procédures répressives


opsporingsonderzoek (1) | strafvervolging (2)

poursuite pénale


strafverjaring [ amnestie | gratie | ontslag uit de gevangenis | ontslag van strafvervolging | rehabilitatie ]

prescription de peine [ amnistie | élargissement | grâce | libération | réhabilitation | relaxation ]
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
5. De bevoegde permanente kamer kan, door tussenkomst van de Europese aanklager die toeziet op het onderzoek of de strafvervolging, in specifieke zaken in overeenstemming met het toepasselijke nationale recht, instructies geven aan de behandelende gedelegeerd Europese aanklager, wanneer dit nodig is voor een efficiënte aanpak van het onderzoek of de strafvervolging, in het belang van de rechtsbedeling, of deze dienen om het coherente functioneren van het EOM te garanderen.

5. Dans une affaire particulière, la chambre permanente compétente, agissant par l’intermédiaire du procureur européen qui assure la surveillance de l’enquête ou des poursuites, peut donner des instructions, conformément au droit national applicable, au procureur européen délégué chargé de l’affaire, lorsque cela est nécessaire pour une gestion efficace de l’enquête ou des poursuites, dans l’intérêt de la justice ou pour assurer le fonctionnement cohérent du Parquet européen.


Uitgaande van het legaliteitsbeginsel dienen de onderzoeken van het EOM in de regel te leiden tot strafvervolging voor de bevoegde nationale rechter wanneer er voldoende aanwijzingen zijn en er geen wettelijke gronden zijn aan die strafvervolging in de weg staan, en er evenmin een vereenvoudigde strafvervolgingsprocedure is gevolgd.

Compte tenu du principe de légalité, les enquêtes menées par le Parquet européen devraient en règle générale entraîner des poursuites devant les juridictions nationales compétentes s’il existe des éléments de preuve suffisants et si aucun motif juridique n’éteint l’action publique, ou si aucune procédure simplifiée en matière de poursuites n’a été appliquée.


De in artikel 1 bedoelde ambtenaar geeft, binnen dertig kalenderdagen nadat de procureur des Konings van de strafvervolging afziet of verzuimt van zijn beslissing kennis te geven binnen de in artikel 7, § 4, lid 4, van hoger vermelde wet van 28 juli 1981 voorziene gestelde termijn of op de dag van het verzoek van de procureur des Konings in de gevallen waarin laatstgenoemde van de strafvervolging afziet in geval van inbreuken vastgesteld door alle personen in artikel 7, § 1, 1° en 2° ; bij aangetekende brief kennis aan de betrokkene van zijn voornemen een administratieve boete voor te stellen.

Le fonctionnaire mentionné à l'article 1 notifie, dans les trente jours calendrier dans le cas où le Procureur du Roi renonce à intenter des poursuites pénales ou omet de notifier sa décision dans le délai prévu à l'article 7, § 4, alinéa 4, de la loi du 28 juillet 1981 mentionnée ci-dessus ou à la demande du Procureur du Roi dans les cas où celui-ci renonce à intenter des poursuites en cas d'infractions constatées par toutes les personnes visées à l'article 7, § 1, 1° et 2° ; à l'intéressé, par lettre recommandée, son intention d'infliger une amende administrative.


STRAFRECHT | MISDAADBESTRIJDING | HANDEL IN VERDOVENDE MIDDELEN | DRUGVERSLAVING | STRAFVERVOLGING

DROIT PENAL | LUTTE CONTRE LE CRIME | TRAFIC DE STUPEFIANTS | TOXICOMANIE | ACTION PUBLIQUE


28 JULI 1981. - Wet houdende goedkeuring van de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantesoorten, en van de Bijlagen, opgemaakt te Washington op 3 maart 1973, alsmede van de Wijziging van de Overeenkomst, aangenomen te Bonn op 22 juni 1979. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 21 december 2015, blz. 76531 dient Artikel 5bis eerste lid, 1° « ingeval de procureur des Konings van strafvervolging afziet of verzuimt van zijn beslissing kennis te geven binnen de in artikel 7, § 3, 2°, voorziene gestelde termijn; » gelezen te worden als « ingeval de procureur des Konings van ...[+++]

28 JUILLET 1981. - Loi portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, et des Annexes, faites à Washington le 3 mars 1973, ainsi que l'Amendement à la Convention, adopté à Bonn le 22 juin 1979. - Erratum Dans le Moniteur belge du 21 décembre 2015, pg. 76531 il y a lieu de lire article 5bis, alinéa 1, 1° « dans le cas où le Procureur du Roi renonce à intenter des poursuites pénales ou omet de notifier sa décision dans le délai prévu à l'article 7, § 4; » au lieu de « dans le cas où le Procureur du Roi renonce à intenter des poursuites pénales ou omet de n ...[+++]


getuigenverklaring boetvaardige strafvermindering voltrekking van de straf strafvervolging gerechtelijk onderzoek slachtoffer georganiseerde misdaad strafprocedure

témoignage repenti allégement de peine exécution de la peine action publique enquête judiciaire victime criminalité organisée procédure pénale


D. overwegende dat een lid van de Nationale Vergadering ingevolge artikel 70, lid 1, van de grondwet van de Republiek Bulgarije immuniteit geniet tegen arrest of strafvervolging behalve wanneer het gaat om het plegen van een misdrijf, en dat in dat geval de toestemming van de Nationale Vergadering is vereist of indien met reces, van de voorzitter van de Nationale Vergadering, behalve in geval van betrapping op heterdaad; overwegende dat ingevolge artikel 70, lid 2, van de grondwet van de Republiek Bulgarije deze toestemming niet is vereist wanneer het betrokken lid van de Nationale Vergadering schriftelijk met de strafvervolging instemt ...[+++]

D. considérant qu'en vertu de l'article 70, paragraphe 1, de la Constitution de la République de Bulgarie, les députés ne peuvent être arrêtés ni traduits pénalement en justice, sauf en cas de crime grave et avec l'autorisation de l'Assemblée nationale ou, lorsqu'elle ne siège pas, de son président, hormis en cas de flagrant délit; considérant qu'en vertu de l'article 70, paragraphe 2, de la Constitution de la République de Bulgarie, aucune autorisation n'est requise pour engager des poursuites pénales contre un député qui y consent par écrit;


D. overwegende dat een lid van de Nationale Vergadering ingevolge artikel 70, lid 1, van de grondwet van de Republiek Bulgarije immuniteit geniet tegen arrest of strafvervolging behalve wanneer het gaat om het plegen van een misdrijf, en dat in dat geval de toestemming van de Nationale Vergadering is vereist of indien met reces, van de voorzitter van de Nationale Vergadering, behalve in geval van betrapping op heterdaad; overwegende dat ingevolge artikel 70, lid 2, van de grondwet van de Republiek Bulgarije deze toestemming niet is vereist wanneer het betrokken lid van de Nationale Vergadering schriftelijk met de strafvervolging instemt;

D. considérant qu'en vertu de l'article 70, paragraphe 1, de la Constitution de la République de Bulgarie, les députés ne peuvent être arrêtés ni traduits pénalement en justice, sauf en cas de crime grave et avec l'autorisation de l'Assemblée nationale ou, lorsqu'elle ne siège pas, de son président, hormis en cas de flagrant délit; considérant qu'en vertu de l'article 70, paragraphe 2, de la Constitution de la République de Bulgarie, aucune autorisation n'est requise pour engager des poursuites pénales contre un député qui y consent par écrit;


Eerst en vooral is verkrachting geen klachtmisdrijf, de strafvervolging kan dus niet enkel op gang komen aan de hand van een klacht van het slachtoffer.

Tout d'abord, le viol n'est pas une infraction poursuivie sur plainte. Les poursuites pénales ne peuvent donc pas être uniquement engagées sur la base d'une plainte de la victime.


Sommige auteurs hebben gesteld dat artikel 7 van de wet van 31 december 2003 houdende invoering van een eenmalige bevrijdende aangifte (EBA) de controverse had beslecht door op de voorwaarden welke die wet bepaalt vrijstelling van strafvervolging te verlenen aan personen die zich schuldig hebben gemaakt « aan misdrijven omschreven in artikel 505 van het Strafwetboek, in zoverre die betrekking hebben op de vermogensvoordelen die rechtstreeks uit (de) misdrijven zijn verkregen » bedoeld in de artikelen 449 en 450 van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992, 73 en 73bis van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, 133 en ...[+++]

Certains auteurs ont considéré qu'en accordant, dans les conditions qu'elle prévoyait, une immunité pénale aux personnes coupables « d'infractions visées à l'article 505 du Code pénal, dans la mesure où elles visent les avantages patrimoniaux tirés directement (d ») infractions » visées aux articles 449 et 450 du Code des impôts sur les revenus 1992, 73 et 73bis du Code de la TVA, 133 et 133bis du Code des droits de succession, 206 et 206bis du Code des droits d'enregistrement et 207bis du Code des taxes assimilées au timbre, l'article 7 de la loi du 31 décembre 2003 instaurant une déclaration libératoire unique (DLU) avait résolu la con ...[+++]


Het protocol slaat noch op de strafvervolging (vervolgingen en beteugeling) van de overtredingen op de communautaire douanereglementering, noch op de administratieve procedures (voorkoming en opsporing), noch op de strafvervolging (vervolgingen en beteugeling) met betrekking tot de overtredingen op de nationale douanereglementering, want ze behoren specifiek tot de douanesamenwerking krachtens Titel VI van het Verdrag betreffende de Europese Unie.

Les procédures répressives (poursuites et répression) à l'encontre des infractions aux réglementations douanières communautaires, ainsi que les procédures administratives (prévention et détection) et répressives (poursuites et répression) relatives aux infractions aux réglementations douanières nationales ne sont pas visées par le protocole car elles relèvent spécifiquement de la coopération douanière en vertu du titre VI du Traité sur l'Union européenne.


Het protocol slaat niet op de strafvervolging (vervolgingen en beteugeling) tegen de overtredingen van de communautaire douanereglementering en op de administratieve procedures (voorkoming en opsporing) en strafvervolging (vervolgingen en beteugeling) met betrekking tot de overtredingen van de nationale douanereglementering, want ze behoren specifiek tot de douanesamenwerking krachtens Titel VI van het Verdrag betreffende de Europese Unie.

Les procédures répressives (poursuites et répression) à l'encontre des infractions aux réglementations douanières communautaires, ainsi que les procédures administratives (prévention et détection) et répressives (poursuites et répression) relatives aux infractions aux réglementations douanières nationales ne sont pas visées par le protocole car elles relèvent spécifiquement de la coopération douanière en vertu du titre VI du Traité sur l'Union européenne.


Trouwens, artikel 14.3. g), van het verdrag volgens hetwelk « bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde strafvervolging een ieder her recht heeft om niet te worden gedwongen tegen zichzelf te getuigen of een bekentenis af te leggen » is enkel een bevestiging van een algemeen rechtsbeginsel dat als dusdanig door de Belgische wetgever bij de voorbereiding van de wet van 3 mei 1880 is erkend en geldt zowel in het kader van een parlementair onderzoek als bij een strafrechtelijk onderzoek, te weten dat niemand gedwongen kan worden om verklaringen af te leggen waardoor hij zich zou kunnen blootstellen aan strafvervolging ...[+++]

En énonçant que la personne accusée d'une infraction pénale a le droit de ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'accuser coupable, l'article 14.3. g), du Pacte ne fait que consacrer un principe général du droit reconnu comme tel par le législateur belge au cours des travaux préparatoires de la loi du 3 mai 1880, applicable aussi bien dans le cadre d'une enquête parlementaire que dans le cadre d'une instruction pénale, à savoir qu'aucune personne ne peut être forcée de faire des déclarations pouvant l'exposer à des poursuites ou à des condamnations pénales.


3. Doordat paragraaf 2, vijfde lid, afwijkt van de regel die vervat is in artikel 4 van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering, volgens hetwelk de strafvervolging de burgerlijke zaak schorst, dient te worden bepaald dat wanneer een vordering tot staking van bij de strafrechter aanhangig gemaakte feiten ingesteld is, er pas over de strafvervolging uitspraak gedaan wordt nadat over de vordering tot staking een in kracht van gewijsde getreden beslissing gewezen is.

3. Dès lors que le paragraphe 2, alinéa 5, déroge à la règle contenue à l'article 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale selon laquelle le criminel tient le civil en état, il y a lieu de prévoir que lorsque les faits soumis au juge pénal font l'objet d'une action en cessation, il ne peut être statué sur l'action pénale qu'après qu'une décision coulée en force de chose jugée a été rendue relativement à l'action en cessation.


3 bis. De lidstaten onthouden zich van strafvervolging wanneer de in de artikelen 3 en 4 bedoelde handelingen reeds het voorwerp zijn geweest van strafvervolging waarbij de verdachte bij einduitspraak is vrijgesproken of veroordeeld.

3 bis. Les États membres s'abstiennent d'engager des procédures pénales lorsque les infractions visées aux articles 3 et 4 ont déjà fait l'objet de procédures pénales qui ont entraîné l'acquittement ou la condamnation du suspect.


Dit kaderbesluit laat de procedures op grond van het Europees Verdrag betreffende de overdracht van strafvervolging, ondertekend te Straatsburg op 15 mei 1972, alsmede andere regelingen betreffende overdracht van strafvervolging tussen de lidstaten, onverlet.

La présente décision-cadre est sans préjudice des procédures menées conformément à la convention européenne sur la transmission des procédures répressives, signée à Strasbourg le 15 mai 1972, ainsi que des autres accords relatifs à la transmission des procédures pénales entre les États membres.


Dit kaderbesluit laat de procedures op grond van het Europees Verdrag betreffende de overdracht van strafvervolging, ondertekend te Straatsburg op 15 mei 1972, alsmede andere regelingen betreffende overdracht van strafvervolging tussen de lidstaten, onverlet.

La présente décision-cadre est sans préjudice des procédures menées conformément à la convention européenne sur la transmission des procédures répressives, signée à Strasbourg le 15 mai 1972, ainsi que des autres accords relatifs à la transmission des procédures pénales entre les États membres.


(a)De verwijzing naar de verjaring van de strafvervolging wordt geschrapt omdat het in feite niet om de strafvervolging, maar om reeds opgelegde straffen gaat. b) In principe gaat het om de "verjaring van de straf" en niet om de verjaring van de tenuitvoerlegging ervan. Indien een straf ten uitvoer wordt gelegd, verjaart zij (of beter, haar tenuitvoerlegging) indien inmiddels de verjaringstermijn van de straf is bereikt, niet.

(a) L'amendement vise à supprimer toute référence à la prescription de l'action pénale car la décision-cadre porte non sur l'action pénale mais sur des peines d'ores et déjà appliquées. b) En toute rigueur, il convient de parler de "prescription de la peine" et non de prescription de l'exécution de la peine. En fait, si une peine doit être exécutée, elle ne s'éteint pas (ou mieux, son exécution ne s'éteint pas) si dans l'intervalle le délai de prescription de la peine est écoulé.


Tenslotte wordt met het oog op een betere en doeltreffendere coördinatie van de strafvervolging tussen de lidstaten voorgesteld om ter aanvulling op artikel 7 een speciale bepaling toe te voegen om eventuele competentiegeschillen tussen de autoriteiten van de diverse lidstaten te beslechten door een tijdsregel in te lassen: indien op basis van dezelfde feiten door meerdere lidstaten reeds een strafvervolging is ingesteld, zal deze worden voortgezet in de staat waar als eerste een vervolging was ingesteld.

Enfin, pour permettre une coordination plus efficace des poursuites entre les États membres, il est proposé d'ajouter à l'article 7 une disposition spécifique afin de trancher d'éventuels conflits de compétence entre les autorités de plusieurs États membres en appliquant une règle temporelle: lorsque, pour les mêmes faits, des poursuites ont déjà été engagées par plusieurs États membres, celles-ci continueront dans l'État où elles ont été engagées en premier.


In dit verdrag van 1972 wordt bepaald dat iedere verdragssluitende staat die, voorafgaande aan of tijdens het overgaan tot strafvervolging, kennis draagt van een in een andere verdragssluitende staat ingestelde strafvervolging tegen dezelfde persoon wegens dezelfde feiten, dient te overwegen of hij hetzij de door hem ingestelde strafvervolging zal staken of schorsen, hetzij haar zal overdragen aan de andere staat.

Cette Convention de 1972 prévoit que tout Etat contractant qui, avant l'engagement ou au cours d'une poursuite a connaissance de l'existence dans un autre Etat contractant d'une poursuite pendante contre la même personne, pour les mêmes faits, examine s'il peut, soit renoncer à sa propre poursuite, soit la suspendre, soit la transmettre à l'autre Etat.


In dit verdrag van 1972 wordt bepaald dat iedere verdragssluitende staat die, voorafgaande aan of tijdens het overgaan tot strafvervolging, kennis draagt van een in een andere verdragssluitende staat ingestelde strafvervolging tegen dezelfde persoon wegens dezelfde feiten, dient te overwegen of hij hetzij de door hem ingestelde strafvervolging zal staken of schorsen, hetzij haar zal overdragen aan de andere staat.

Cette Convention de 1972 prévoit que tout Etat contractant qui, avant l'engagement ou au cours d'une poursuite a connaissance de l'existence dans un autre Etat contractant d'une poursuite pendante contre la même personne, pour les mêmes faits, examine s'il peut, soit renoncer à sa propre poursuite, soit la suspendre, soit la transmettre à l'autre Etat.


De bemiddelaar ziet toe op de uitvoering van deze overeenkomst: als de dader de daarin vastgelegde verplichtingen nakomt, vervalt de strafvervolging; is dat niet het geval, dan wordt de strafvervolging voortgezet en wordt een veroordeling uitgesproken.

Si l'auteur remplit les conditions de l'accord, la procédure pénale est classée ; dans le cas contraire, elle suit son cours normal jusqu'à une condamnation.


De bemiddelaar ziet toe op de uitvoering van deze overeenkomst: als de dader de daarin vastgelegde verplichtingen nakomt, vervalt de strafvervolging; is dat niet het geval, dan wordt de strafvervolging voortgezet en wordt een veroordeling uitgesproken.

Si l'auteur remplit les conditions de l'accord, la procédure pénale est classée ; dans le cas contraire, elle suit son cours normal jusqu'à une condamnation.


a) indien de onder een andere jurisdictie vallende persoon in een andere staat van doortocht of in de staat van bestemming het risico loopt te worden vervolgd of zou kunnen blootstaan aan strafvervolging of sancties, of op het grondgebied van de aangezochte lidstaat of de SAR Macao zou kunnen blootstaan aan strafvervolging;

a) si la personne relevant d'une autre juridiction court le risque d'être persécutée, ou de faire l'objet de poursuites ou de sanctions pénales dans un autre État de transit ou dans le pays de destination, ou s'expose à des poursuites pénales sur le territoire de l'État membre requis ou de la RAS de Macao;


Punt 49, onder b), verplicht tot verdere vergemakkelijking van de grensoverschrijdende samenwerking tussen de ministeries en de justitiële autoriteiten op het gebied van strafvervolging, en punt 49, onder c), tot bestudering van de haalbaarheid van betere grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van de overname van strafvervolging en de tenuitvoerlegging van de straffen.

Le point 49 b) du plan d'action de 1998 recommande de faciliter davantage la coopération transfrontière entre les ministères et les autorités judiciaires dans le domaine des poursuites pénales, le point 49 c) d'examiner la possibilité d'améliorer la coopération tranfrontière en matière de transmission des poursuites et d'exécution des peines.
www.wordscope.be (v4.0.br)

strafvervolging