WordscopeZoekt u de juiste vertaling van een woord in een specifieke context?
Zoekt u vaktechnische informatie?
Wordscope heeft duizenden betrouwbare websites geïndexeerd om u hierbij te helpen!
Wat onze klanten en partners vertellen«Tal van medewerkers van de vertaaldienst van de Kamer van Volksvertegenwoordigers maken dagelijks gebruik van Wordscope als zoekmachine om contextgebonden terminologie te vinden. Bovendien geeft Wordscope een ruime keuze uit degelijke vertaalsuggesties.»

Jean-François Bauduin
Adviseur Vertaler Revisor

Kamer van Volksvertegenwoordigers

Maker en beheerder van de website en het forum 'Belgian Translators' (www.beltrans.org)
Share this page!
   
Wordscope Video
„Het gevaar van stilte - TED Talks -“

(video met Nederlandse ondertiteling)
Wordscope Video
„Jonathan Foley: De andere ongemakkelijke waarheid - TED Talks -“

(video met Nederlandse ondertiteling)
NEW !Translate documents faster and better thanks to artificial intelligence!
https://pro.wordscope.com
SIGN UP NOWIt is free and easy!

pro.
 
wordscope
 
.com
ALL IN ONE
Public Translation Memories
Private Translation Memories
Neural Machine Translation
Terminology
https://pro.wordscope.com
New ! Translate your documents better and faster thanks to artificial intelligence!
Sign Up now to receive a free Bronze Subscription https://pro.wordscope.com

Vertaling van "strafprocedure in engere zin " (Nederlands → Frans) :

TERMINOLOGIE
strafprocedure in engere zin

procédure criminelle stricto sensu


informatiehulpmiddelen ( in engere zin ) | informatiemiddelen ( in engere zin )

moyens d'information


operationele fase in engere zin

phase opérationnelle stricto sensu
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
In iets engere zin bestaat er ook samenwerking binnen het CNT-NOT-platform dat de FOD Economie, het BIPT, de gerechtelijke overheden en de politie verenigt.

De manière plus restreinte, il existe aussi la coopération au sein de la plate-forme CNT-NOT qui réunit le SPF Économie, l’IBPT, les autorités judiciaires et la police.


Om het evenredigheidsbeginsel te eerbiedigen en snel resultaten met de richtlijn te behalen, is de rapporteur van mening dat de verplichte maatregelen in hoofdstuk IV alleen moeten gelden voor kritieke infrastructuur in engere zin.

Afin de veiller à la proportionnalité de l'application de la directive et d'en obtenir rapidement les résultats escomptés, votre rapporteur estime que les mesures obligatoires prévues au chapitre IV devraient être limitées aux infrastructures qui sont critiques au sens strict.


Het Hof dient te beoordelen of artikel 235bis, § 6, voorlaatste zin, van het Wetboek van strafvordering op discriminerende wijze afbreuk doet aan het recht op een eerlijk proces, zoals gewaarborgd bij artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, en aan het algemeen beginsel van de rechten van verdediging, doordat het aan de kamer van inbeschuldigingstelling de bevoegdheid toekent om te beoordelen, met inachtneming van de rechten van de andere partijen, in welke mate de ter griffie neergelegde stukken nog in de strafprocedure mogen worden ingezi ...[+++]

La Cour doit examiner si l'article 235bis, § 6, avant-dernière phrase, du Code d'instruction criminelle porte une atteinte discriminatoire au droit à un procès équitable, tel qu'il est garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, et au principe général des droits de la défense, en ce qu'il habilite la chambre des mises en accusation à examiner, dans le respect des droits des autres parties, dans quelle mesure les pièces déposées au greffe peuvent encore être consultées et utilisées par une partie au cours de la procédure pénale, l ...[+++]


Om de ontwikkeling van dergelijke fragiele ideeën te kunnen bevorderen is een flexibele, risicovriendelijke en zeer interdisciplinaire onderzoeksbenadering vereist die verder reikt dan technologische onderzoeksgebieden in engere zin.

Faire avancer des idées aussi peu étayées nécessite une approche judicieuse, audacieuse et profondément interdisciplinaire de la recherche, bien au-delà du domaine la technologie proprement dite.


Om de ontwikkeling van dergelijke fragiele ideeën te kunnen bevorderen is een flexibele, risicovriendelijke en zeer interdisciplinaire onderzoeksbenadering vereist die verder reikt dan technologische onderzoeksgebieden in engere zin.

Faire avancer des idées aussi peu étayées nécessite une approche souple, audacieuse et profondément interdisciplinaire de la recherche, allant bien au-delà du domaine de la technologie proprement dite.


Met het voormelde arrest A. Menarini Diagnostics S.R.L. heeft het Europees Hof gepreciseerd : « Daarenboven herinnert het Hof eraan dat de aard van een administratieve procedure op verschillende punten kan verschillen van de aard van een strafprocedure in de strikte zin van het woord.

Par l'arrêt A. Menarini Diagnostics S.R.L. précité, la Cour européenne a précisé : « Par ailleurs, la Cour rappelle que la nature d'une procédure administrative peut différer, sous plusieurs aspects, de la nature d'une procédure pénale au sens strict du terme.


In dat opzicht zou ik willen verwijzen naar mijn beleidsverklaring, die stelt dat "de nieuwe strafprocedure voldoende garanties moet bieden om te vermijden dat opgehelderde criminele feiten nog zouden verjaren of ingevolge procedurefouten onbestraft blijven" (Parl. St., Kamer, 2014-2015, DOC 54K0588/029) Het dossier is jammer genoeg een schoolvoorbeeld in die zin, waarvoor zowel het openbaar ministerie als de regering niet ongevoelig gebleven zijn.

À cet égard, je me permets de vous renvoyer à mon exposé d'orientation politique, qui précisait que "la nouvelle procédure pénale doit offrir des garanties suffisantes pour éviter que des faits criminels élucidés soient encore prescrits ou restent impunis à la suite d'erreurs de procédure" (Doc. parl., Chambre, 2014-2015, DOC 54K0588/029) Le dossier est fort malheureusement un cas d'école de ce constat, auquel ni le ministère public ni le gouvernement ne sont restés insensibles.


Deze verplichting lijkt te ruim voor geschillen tussen particulieren en moet derhalve in een engere zin, overeenkomstig artikel 13 van bijlage II bij het statuut, worden toegepast op het Gemeenschapsoctrooigerecht.

Une telle obligation paraît de trop large portée pour les litiges entre particuliers et ne devrait donc s'appliquer, en ce qui concerne le Tribunal du brevet communautaire, que dans un sens plus restreint, comme le propose l'article 13 de l'annexe II du statut.


Deze verplichting lijkt te ruim voor geschillen tussen particulieren en moet derhalve voor het Gemeenschapsoctrooigerecht in een engere zin worden toegepast.

Une telle obligation paraît de trop large portée pour les litiges entre particuliers et ne devrait donc s'appliquer, pour le Tribunal du brevet communautaire, que dans un sens plus restreint.


Het feit dat de dossiers omvangrijker, complexer, enz. worden is uiteraard ook een gevolg van het feit dat de wetgever poogt de strafprocedure in de goede zin te hervormen.

Le fait que les dossiers deviennent plus volumineux, plus complexes, etc. résulte aussi, cela va de soi, de la tentative du législateur de réformer la procédure pénale dans le bon sens.


Is het denkbaar dat dit slachtoffer tegelijk slachtoffer in de zin van de strafprocedure is en verdachte of beschuldigde, voor het wordt veroordeeld wegens die « misdaad of dat misdrijf » dat men het heeft doen plegen ?

Peut-on concevoir que cette victime soit à la fois victime au sens de la procédure pénale et prévenue ou inculpée, avant d'être condamnée du chef de ce « crime ou délit » qu'on lui fait commettre ?


De werkgroep heeft geopteerd, in het tweede lid, voor de woorden « gerechtelijke procedure », omdat hij de bemiddeling mogelijk wenste doorheen de gehele strafprocedure, dus in de ruime zin van het woord.

Le groupe de travail a opté, à l'alinéa 2, pour l'utilisation des mots « procédure judiciaire », parce qu'il souhaitait que l'on puisse recourir à la médiation tout au long de la procédure pénale.


Het toekennen aan het slachtoffer van een rol en positie binnen de strafuitvoering ligt volledig in het verlengde van een doorgedreven slachtofferbeleid in het kader van de strafprocedure en dit laatste in de meest ruime zin van het woord, dus inclusief de fase van de strafuitvoering.

Confier à la victime un rôle et un statut dans le cadre de l'exécution de la peine s'inscrit pleinement dans le prolongement d'une politique sérieuse en faveur des victimes sur le plan de la procédure pénale au sens le plus large, c'est-à-dire y compris la phase de l'exécution de la peine.


de EEAS moet een vorm aannemen die het externe optreden van de Unie en haar vertegenwoordiging in buitenlandse betrekkingen coherenter maakt; daartoe moeten met name de eenheden die met externe betrekkingen in engere zin belast zijn, alsook leidinggevende functies in de delegaties in derde landen onverwijld bij de EEAS worden ondergebracht; in de loop van de verdere ontwikkeling kan vervolgens worden overwogen welke andere functies aan de EEAS moeten worden toegewezen;

les modalités d'organisation du SEAE devraient permettre une amélioration de la cohérence des actions extérieures de l'Union et de sa représentation dans les relations étrangères; à cet effet, il conviendrait en particulier d'intégrer immédiatement dans le SEAE les unités en charge des relations extérieures au sens strict et les personnes exerçant des fonctions dirigeantes au sein des délégations dans les pays tiers; en fonction des prochaines évolutions, une réflexion pourrait être menée afin de voir quelles autres fonctions pourraient être attribuées au SEAE;


(b) de EEAS moet een vorm aannemen die het externe optreden van de Unie en haar vertegenwoordiging in buitenlandse betrekkingen coherenter maakt; daartoe moeten met name de eenheden die met externe betrekkingen in engere zin belast zijn, alsook leidinggevende functies in de delegaties in derde landen bij de EEAS worden ondergebracht; in de loop van de verdere ontwikkeling kan vervolgens worden overwogen welke andere functies aan de EEAS moeten worden toegewezen;

(b) les modalités d'organisation du SEAE devraient permettre une amélioration de la cohérence des actions extérieures de l'Union et de sa représentation dans les relations étrangères; à cet effet, il conviendrait en particulier d'intégrer dans le SEAE les unités en charge des relations extérieures au sens strict et les personnes exerçant des fonctions dirigeantes au sein des délégations dans les pays tiers; en fonction des prochaines évolutions, une réflexion pourrait être menée afin de voir quelles autres fonctions pourraient être attribuées à ce service européen;


[6] De term publiek domein wordt hier in engere zin gebruikt om te verwijzen naar informatiebronnen die voor iedereen vrij toegankelijk en te gebruiken zijn, bijvoorbeeld omdat de auteursrechten zijn verstreken.

[6] Le terme domaine public est utilisé ici dans un sens étroit, faisant référence aux ressources en information libres d’accès et qui peuvent être utilisées par tous parce que, par exemple, les droits d'auteur ont expiré.


In bepaalde lidstaten is deze definitie in de wetgeving in engere zin toegepast: in BG wordt bij de erkenning van niet-overheidsactoren als actoren van vervolging ervan uitgegaan dat deze actoren georganiseerd zijn en er een staat bestaat die deze actoren niet kan of wil bestrijden; de wetgeving in CZ spreekt slechts van onvermogen en niet van het gebrek aan bereidheid van de staat om bescherming te bieden, en heeft enkel betrekking op actoren van vervolging en niet van ernstige schade; de SK wetgeving beperkt het ...[+++]

Cette définition a été transposée de manière restrictive dans la législation de certains États membres: en BG, la reconnaissance d’acteurs non étatiques en tant qu’acteurs des persécutions présuppose qu’ils disposent d’une organisation et que l’État ne puisse pas ou ne veuille pas les combattre; la législation de CZ mentionne uniquement «l’incapacité» et non le «refus» de l’État d’accorder une protection et concerne uniquement les acteurs des persécutions et non des atteintes graves, et la législation de SK restreint la notion de «partis» en précisant qu’il s’agit de partis «politiques» et exclut les organisations internationales de la d ...[+++]


4° culturele functie : de functie die, zowel in de brede als de engere zin, gericht is op het verhogen van de participatie aan de cultuur die de samenleving te bieden heeft;

4° fonction culturelle : la fonction qui, tant au sens large qu'au sens étroit, est axée sur le renforcement de la participation à la culture de la société;


Deze verplichting lijkt te ruim voor geschillen tussen particulieren en moet derhalve voor het Gemeenschapsoctrooigerecht in een engere zin worden toegepast.

Une telle obligation paraît de trop large portée pour les litiges entre particuliers et ne devrait donc s'appliquer, pour le Tribunal du brevet communautaire, que dans un sens plus restreint.


Deze verplichting lijkt te ruim voor geschillen tussen particulieren en moet derhalve in een engere zin, overeenkomstig artikel 13 van bijlage II bij het statuut, worden toegepast op het Gemeenschapsoctrooigerecht.

Une telle obligation paraît de trop large portée pour les litiges entre particuliers et ne devrait donc s'appliquer, en ce qui concerne le Tribunal du brevet communautaire, que dans un sens plus restreint, comme le propose l'article 13 de l'annexe II du statut.


Canada, Australië en Nieuw-Zeeland hebben geen nationaal grondgebied buiten het land in engere zin. Ook het Verenigd Koninkrijk kan op zichzelf geen wereldwijd afluistersysteem exploiteren.

De même, le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande n'ont aucune partie de leur territoire située à l'extérieur de leurs frontières au sens propre.


c) strafprocedure: strafprocedure in de zin van het toepasselijk nationaal recht.

c) "procédure pénale": la procédure pénale conformément à la loi nationale applicable.


c) strafprocedure: strafprocedure in de zin van het toepasselijk nationaal recht;

c) "procédure pénale": la procédure pénale conformément à la loi nationale applicable;


b) operationele fase in engere zin, die ingaat wanneer de Raad besluit een operatie te starten en er een ad hoc comité van contribuanten opgericht wordt.

b) la phase opérationnelle stricto sensu: elle commence lorsque le Conseil décide de lancer une opération et un comité ad hoc des contributeurs est créé.
Anderen hebben gezocht naar : operationele fase in engere zin    strafprocedure in engere zin    


www.wordscope.be (v4.0.br)

strafprocedure in engere zin