WordscopeZoekt u de juiste vertaling van een woord in een specifieke context?
Zoekt u vaktechnische informatie?
Wordscope heeft duizenden betrouwbare websites geïndexeerd om u hierbij te helpen!
Wat onze klanten en partners vertellen«Wij doen dagelijks een beroep op Wordscope om betrouwbare informatie op te zoeken en ook wanneer we twijfelen aan de vertaling van een woord in een specifieke context.»

Lionel Stassar
Diensthoofd Taaldienst

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)
Share this page!
   
Wordscope Video
„Harvey Fineberg: Zijn we klaar voor neo-evolutie? - TED Talks -“

(video met Nederlandse ondertiteling)
NEW !Translate documents faster and better thanks to artificial intelligence!
https://pro.wordscope.com
SIGN UP NOWIt is free and easy!

pro.
 
wordscope
 
.com
ALL IN ONE
Public Translation Memories
Private Translation Memories
Neural Machine Translation
Terminology
https://pro.wordscope.com
New ! Translate your documents better and faster thanks to artificial intelligence!
Sign Up now to receive a free Bronze Subscription https://pro.wordscope.com

Vertaling van "stopzetting van de procedure " (Nederlands → Frans) :

TERMINOLOGIE
rechtsvordering [ algemene procedure | stopzetting van de procedure ]

procédure judiciaire [ abandon de la procédure | fin de la procédure | procédure générale ]
stopzetting van de beroepswerkzaamheid

cessation de l'activité professionnelle


volledige stopzetting van de beroepswerkzaamheid

cessation complète de l'activité professionnelle


quota die vrijkomen bij stopzetting van de melkproduktie

quota libéré lors de la cessation de la production laitière


premie voor definitieve stopzetting van de wijnbouw op wijnbouwareaal

prime d'abandon définitif de superficies viticoles


premie voor de definitieve beëindiging van de melkproduktie | premie voor de definitieve stopzetting van de melkproduktie | vergoeding bij de definitieve beëindiging van de melkproduktie

prime à l'abandon définitif de la production laitière


braakleggen van landbouwgrond [ premie voor stopzetting | vergoeding voor beëindiging van de productie ]

gel des terres [ prime à l'abandon ]


kwaliteitscontroleprocedures | QA-procedures | procedures voor kwaliteitscontrole | procedures voor quality-assurance

procédures d’assurance qualité


wetgevende procedure

procédure législative [ navette législative | processus législatif | technique législative ]
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
7. Verzoek om opheffing van de immuniteit — stopzetting van de procedure

7. Demande de levée de l'immunité — arrêt de la procédure


Verzoek om opheffing van de immuniteit — stopzetting van de procedure

Demande de levée de l'immunité — arrêt de la procédure


Bij nazicht blijkt dat de betrokken onderneming de verkiezingsprocedure heeft opgestart en alle stappen correct heeft doorlopen, tot en met het meedelen van het bericht van de volledige stopzetting van de procedure aangezien geen enkele kandidatenlijst werd neergelegd.

Après consultation il est apparu que l'employeur a entamé la procédure et l'a suivie correctement.


­ Stopzetting van de procedure.

­ Arrêt de la procédure.


4. Gezien er nog geen contract werd afgesloten, is op vandaag, zijnde 31 juli 2015, bij stopzetting van de procedure een forfaitaire vergoeding van maximaal circa 9 miljoen euro verschuldigd.

4. Vu qu'aucun contrat n'a encore été conclu, à ce jour, soit au 31 juillet 2015, une indemnité forfaitaire maximale de quelque 9 millions d'euros est due en cas de suspension de la procédure.


Zij werden ook aangevuld door nieuwe modellen met betrekking tot de processen-verbaal die moeten worden opgesteld in het geval van een gedeeltelijke of volledige stopzetting van de procedure.

Ils ont également été complétés par de nouveaux modèles relatifs aux procès-verbaux à rédiger en cas d'arrêt partiel ou total de la procédure.


De centra voor draagmoederschap publiceren jaarlijks een rapport over hun werkzaamheden. Hierin maken zij melding van het aantal aanvragen, de eventuele complicaties, de motivaties van draagmoeder en wensouders voor de start of stopzetting van de procedure.

Les centres de maternité de substitution publient chaque année un rapport de leurs activités, dans lequel ils mentionnent le nombre de demandes, les complications éventuelles, ainsi que les motivations qui ont poussé la mère porteuse et les parents demandeurs à démarrer ou à arrêter la procédure.


Transportschip - Aankoop - Stopzetting van de procedure.

Bateau de transport - Achat - Arrêt de la procédure.


„clementieregeling”: een regeling met betrekking tot de toepassing van artikel 101 VWEU of een overeenkomstige bepaling in de nationale wetgeving op basis waarvan een deelnemer aan een geheim kartel onafhankelijk van de andere bij het kartel betrokken ondernemingen meewerkt aan het onderzoek van de mededingingsautoriteit door vrijwillig informatie te verschaffen over zijn kennis van het kartel en de rol die hij daarin speelt, in ruil waarvoor de deelnemer, op grond van een besluit of de stopzetting van de procedure, immuniteit wordt verleend tegen de geldboeten die aan het kartel worden opgelegd of een vermindering van deze boeten wordt ...[+++]

«programme de clémence»: un programme concernant l'application de l'article 101 du TFUE ou d'une disposition correspondante du droit national , sur la base duquel un participant à une entente secrète, indépendamment des autres entreprises participant à l'entente, coopère avec l'autorité de concurrence dans le cadre de son enquête en présentant spontanément des éléments attestant sa connaissance de l'entente et le rôle qu'il y joue, en échange de quoi ce participant bénéficie, en vertu d'une décision ou du fait de l'arrêt de la procédure, d'une immunité d'a ...[+++]


In geval van ongewone verhoging van het aantal arbeidsuren van de werknemer, van stopzetting van het halftijds brugpensioen of voortijdige stopzetting van een landingsbaan, wordt overeenkomstig artikel 4, derde lid, met toepassing van artikel 149, § 1, eerste lid, 4° van het werkloosheidsbesluit, het bedrag van de ontslaguitkering opnieuw vastgesteld, waarbij de wekelijkse arbeidsduur wordt vastgesteld, zonder rekening te houden met de ongewone verhoging van het aantal arbeidsuren, de stopzetting bedoeld in het eerste lid, 2° of de voortijdige stopzetting bedoeld in het eerste lid, 3°".

En cas d'augmentation anormale du nombre d'heures de travail du travailleur, d'arrêt de la prépension à mi-temps ou d'arrêt prématuré d'un emploi de fin de carrière, le montant de l'allocation de licenciement est, conformément à l'article 4, alinéa 3, à nouveau fixé, avec application de l'article 149, § 1, alinéa 1, 4° de l'arrêté chômage, étant entendu que la durée hebdomadaire de travail est déterminée sans tenir compte de l'augmentation anormale du nombre d'heures de travail, de l'arrêt visé à l'alinéa 1, 2° ou de l'arrêt prématuré visé à l'alinéa 1, 3°».


In geval van ongewone verhoging van het loon en/of van het aantal arbeidsuren van de werknemer, van stopzetting van het halftijds brugpensioen of voortijdige stopzetting van een landingsbaan worden overeenkomstig artikel 6, derde lid, met toepassing van artikel 149, § 1, eerste lid, 4° van het werkloosheidsbesluit, het bedrag van de ontslagcompensatievergoeding en de periode gedekt door de ontslagcompensatievergoeding opnieuw vastgesteld, waarbij de factor Q en het gemiddeld uurloon worden vastgesteld zonder rekening te houden met de ongewone loonsverhoging, de ongewone verhoging van het aantal arbeidsuren, de stopzetting bedoeld in het ...[+++]

En cas d'augmentation anormale de la rémunération et/ou du nombre d'heures de travail du travailleur, d'arrêt de la prépension à mi-temps ou d'arrêt prématuré d'un emploi de fin de carrière, le montant de l'indemnité en compensation du licenciement et la période couverte par celle-ci sont, conformément à l'article 6, alinéa 3, à nouveau fixés, avec application de l'article 149, § 1, alinéa 1, 4° de l'arrêté chômage, étant entendu que le facteur Q et la rémunération horaire moyenne sont déterminés sans tenir compte de l'augmentation anormale de la rémunération, de l'augmentation anormale du nombre d'heures de travail, de l'arrêt visé à l' ...[+++]


Bovendien moet de gunning van de herhalingsopdrachten gebeuren binnen drie jaar na de sluiting van de oorspronkelijke opdracht. 3° wanneer het gaat om de aankoop van leveringen of diensten tegen bijzonder gunstige voorwaarden, hetzij bij een leverancier die definitief zijn handelsactiviteit stopzet, hetzij bij curatoren, de met een overdracht onder gerechtelijk gezag gelaste mandatarissen of vereffenaars van een faillissement, een gerechtelijke reorganisatie of een in de nationale wetgevingen of reglementeringen bestaande procedure van dezelfde aard; ...[+++]

La décision d'attribution des marchés répétitifs doit en outre intervenir dans les trois ans après la conclusion du marché initial; 3° lorsque des fournitures ou des services sont achetés à des conditions particulièrement avantageuses, soit auprès d'un fournisseur cessant définitivement ses activités commerciales, soit auprès des curateurs, des mandataires chargés d'un transfert sous autorité de justice ou liquidateurs d'une faillite, d'une réorganisation judiciaire ou d'une procédure de même nature existant dans les législations ou r ...[+++]


(d) beoordeling en goedkeuring van procedures voor stopzetting van de benchmark, met inbegrip van raadpleging over een stopzetting;

(d) examiner et approuver les procédures de cessation de l'indice de référence, y compris toute consultation sur la cessation;


In verband met een eventuele stopzetting van de procedure bij buitensporige tekorten in Polen worden deze kosten geacht te vallen onder de voorwaarden van het stabiliteits- en groeipact, dat wil zeggen dat het tekort substantieel en voortdurend moet zijn afgenomen en een niveau moet hebben bereikt dat dicht bij de referentiewaarde komt.

Au sujet de la décision d’abroger ou pas la procédure de déficit excessif en Pologne, ces coûts seront pris en compte, dans le cadre du pacte de stabilité et de croissance, c’est-à-dire à condition que le déficit ait diminué de manière substantielle et continue et qu’il soit parvenu à un niveau qui s’approche de la valeur de référence.


Vrij verkeer van goederen: stappen van de Commissie tegen België, Hongarije en Spanje en stopzetting van de procedures tegen Oostenrijk en Frankrijk

Libre circulation des marchandises: la Commission prend des mesures à l'encontre de la Belgique, de la Hongrie et de l'Espagne et clôture des procédures contre l'Autriche et la France


Datum van stopzetting van de procedures.

date de clôture de la procédure.


Datum van stopzetting van de procedures.

date de clôture de la procédure.


5. Datum van stopzetting van de procedures.

5. date de clôture de la procédure.


Zonder dat daarom op de uiteindelijke uitkomst van de procedure bij buitensporige tekorten wordt vooruitgelopen, mag worden aangenomen dat dit ruimte zou kunnen bieden om te besluiten dat er geen buitensporig tekort in de zin van het Verdrag bestaat, wat zou leiden tot de stopzetting van de procedure.

Sans préjuger de l'issue de la PDE, ceci pourrait inciter à penser qu'il n'y aurait pas de déficit excessif au sens du traité et donc à mettre un terme à la procédure.


­ Stopzetting van de procedure.

­ Arrêt de la procédure.


Datum van stopzetting van de procedures.

date de clôture de la procédure.


(8) Datum van stopzetting van de procedure.

8) Date de clôture de la procédure.


Aangezien de wetgeving niet voorziet in stopzetting van de procedure in afwachting dat het besluit over de erkenning van elke niet in België gecertificeerde gegadigde wordt genomen en aangezien deze erkenningsprocedure lang duurt, kan dit een aanbestedende dienst ertoe aanzetten een gegadigde te kiezen die reeds op de Belgische officiële lijst van erkende aannemers is ingeschreven en aldus discriminerend zijn voor niet-erkende aannemers of aannemers die zijn ingeschreven op de officiële lijst van erkende aannemers in andere lidstaten.

Comme la réglementation ne prévoit aucun effet suspensif de la procédure en attendant la décision relative à l'agrément de chaque candidat non agréé en Belgique et comme cette procédure d'agrément est longue, le pouvoir adjudicateur peut être amené à choisir un candidat déjà inscrit sur la liste officielle des entrepreneurs agréés en Belgique et, partant, entraîner une discrimination des entrepreneurs non agréés ou des entrepreneurs inscrits sur la liste officielle des entrepreneurs agréés dans d'autres États membres.


Een tijdelijke opschorting van de afgifte van carnets TIR "TABAC/ALCOOL" tot de zekerheid tot een toereikend niveau (anderhalf à twee miljoen dollar) is verhoogd, zal bijgevolg op communautair niveau niet noodzakelijk tot een stopzetting van het vervoer leiden aangezien de betrokkenen steeds de regeling voor communautair douanevervoer zullen kunnen gebruiken als alternatief voor de TIR-regeling. Er zou zich echter wel een overbelasting van bepaalde grensposten kunnen voordoen, met name op de oostelijke grens van de Gemeenschap De douane van haar kant moet erop ...[+++]

Une suspension temporaire de l'émission des carnets TIR TABAC ALCOOL jusqu'à ce que la garantie soit ramenée à des niveaux suffisants (de l'ordre d'un million et demi à deux millions de dollars) n'entraînera donc pas forcement au niveau de la Communauté un arrêt des opérations de transport étant donné que les opérateurs auront toujours la possibilité d'utiliser la procédure de transit communautaire comme alternative à celle du TIR. Néanmoins, un risque de surcharge de certains points frontaliers, notamment sur la frontière à l'Est de la Communauté, pourrait se produire.


Deze aanvallen vormen een flagrante schending van de resoluties 819, 824 en 836 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties - eist de onmiddellijke stopzetting van het offensief van het Servisch-Bosnische leger en de terugtrekking daarvan uit Srebrenica, alsmede de volledige eerbiediging van de status van veilig gebied door alle partijen - eist de onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van alle gijzelaars en van het vastgehouden UNPROFOR-personeel, alsmede de volledige bewegingsvrijheid voor de burgerbevolking van Srebrenica en voor UNPROFOR - verzoekt om de organisaties voor humanitaire hulp onmiddellijk vrije toegang te verle ...[+++]

Ces attaques constituent une violation flagrante des résolutions 819, 824 et 836 du Conseil de Sécurité des Nations Unies - exige l'arrêt immédiat de l'offensive des forces des Serbes Bosniaques et leur retrait de Srebrenica, ainsi que le plein respect du statut de zone de sécurité par toutes les parties - exige la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages et du personnel de la FORPRONU retenu, ainsi que la complète liberté de mouvements pour la population civile de Srebrenica et pour la FORPRONU - demande que les organisations d'aide humanitaire aient un accès libre et immédiat à la zone de Srebrenica dans le but de garantir ...[+++]