WordscopeZoekt u de juiste vertaling van een woord in een specifieke context?
Zoekt u vaktechnische informatie?
Wordscope heeft duizenden betrouwbare websites geïndexeerd om u hierbij te helpen!
Wat onze klanten en partners vertellen«Tal van medewerkers van de vertaaldienst van de Kamer van Volksvertegenwoordigers maken dagelijks gebruik van Wordscope als zoekmachine om contextgebonden terminologie te vinden. Bovendien geeft Wordscope een ruime keuze uit degelijke vertaalsuggesties.»

Jean-François Bauduin
Adviseur Vertaler Revisor

Kamer van Volksvertegenwoordigers

Maker en beheerder van de website en het forum 'Belgian Translators' (www.beltrans.org)
Share this page!
   
Wordscope Video
„Een verhaal over twee Amerika's... en de buurtwinkel waar ze botsten - TED Talks -“

(video met Nederlandse ondertiteling)
NEW !Translate documents faster and better thanks to artificial intelligence!
https://pro.wordscope.com
SIGN UP NOWIt is free and easy!

pro.
 
wordscope
 
.com
ALL IN ONE
Public Translation Memories
Private Translation Memories
Neural Machine Translation
Terminology
https://pro.wordscope.com
Nieuw! Vertaal uw documenten sneller en beter dankzij kunstmatige intelligentie (AI)!
Werk overal op een Mac of pc om veilig toegang te krijgen tot al uw projecten en vertaalgeheugens!

Vertaling van "speciale strafrechtspleging " (Nederlands → Frans) :

TERMINOLOGIE
strafprocedure [ speciale strafrechtspleging | strafvordering | vereenvoudigde procedure ]

procédure pénale [ droit de la procédure pénale | procédure criminelle | procédure pénale spéciale | procédure simplifiée ]


Platform strafrechtspleging | Platform strafrechtspleging Europa | CJPE [Abbr.]

Plate-forme Justice pénale Europe | CJPE [Abbr.]


Wetboek van Strafrechtspleging voor het leger

Code de procédure pénale militaire


internationale strafrechtspleging

justice pénale internationale | JPI [Abbr.]


Programma van de Verenigde Naties voor misdaadvoorkoming en strafrechtspleging

Programme des Nations unies pour la prévention du crime et la justice pénale


technische VN-Commissie [ Bossenforum van de Verenigde Naties | Commissie Bevolking en Ontwikkeling | Commissie Duurzame Ontwikkeling | Commissie Misdaadpreventie en Strafrechtspleging | Commissie Statistiek | Commissie Status van de Vrouw | Commissie Verdovende Middelen | Commissie voor bevolking en ontwikkeling | Commissie Wetenschap en Technologie voor Ontwikkeling | technische commissie van de Verenigde Naties | UNFF | VN-bossenforum | VN-Commissie inzake de Positie van de Vrouw ]

commission technique ONU [ Commission de la condition de la femme | Commission de la population et du développement | Commission de la science et de la technique au service du développement | Commission des stupéfiants | Commission de statistique | Commission du développement durable | Commission du développement social | Commission pour la prévention du crime et la justice pénale | commission technique des Nations unies | FNUF | Forum des Nations unies sur les forêts ]


speciale gelegenheden plannen | toezicht houden op de werkzaamheden voor speciale evenementen | speciale gelegenheden organiseren | werk voor speciale evenementen controleren

effectuer le suivi des tâches à effectuer pour des événements spéciaux | superviser les tâches à effectuer pour des événements spéciaux | superviser les activités liées aux évènements spéciaux | surveiller la préparation des événements spéciaux


Hongkong [ Hongkong (China) | SAR Hongkong | Speciale Administratieve Regio Hongkong | Speciale Administratieve Regio Hongkong van de Volksrepubliek China ]

Hong Kong [ Hong Kong (Chine) | RAS de Hong Kong | région administrative spéciale de Hong Kong | région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine ]
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
Cambodja voert nu dus zijn eigen beleid om investeerders aan te trekken en industriële clusters in speciale economische zones op te zetten ter ondersteuning van de rijwielindustrie.

Par conséquent, le Cambodge applique désormais sa propre politique visant à inciter les investisseurs à mettre en place des pôles industriels dans des zones économiques spéciales pour soutenir le secteur de la bicyclette.


Bijgevolg zijn de uitvoerprijzen van reguliere productsoorten niet vergeleken met die van speciale productsoorten.

Les prix à l'exportation des types de produits ordinaires n'ont donc pas été comparés à ceux de types de produit spéciaux.


Uit de lijst van PCN's bleek dat speciale staalkwaliteiten die gewoonlijk worden gebruikt voor nucleaire en militaire toepassingen, niet behoorden tot de Indiase binnenlandse verkoop die voor de vaststelling van de normale waarde was gebruikt.

La liste des PCN montrait que les ventes sur le marché intérieur indien utilisées pour déterminer la valeur normale n'englobaient pas les qualités d'acier spéciales habituellement destinées à des usages nucléaires et militaires.


Ten tweede voerde deze producent-exporteur aan dat de Commissie niet kon garanderen dat de binnenlandse verkoop van India geen speciale producten voor militaire en nucleaire toepassingen omvatte, daar er geen controlebezoek aan de Indiase producent was afgelegd.

Deuxièmement, il a soutenu qu'en l'absence de visite de vérification auprès du producteur indien, la Commission ne pouvait pas garantir qu'aucun produit spécial destiné à des utilisations nucléaires et militaires n'avait été inclus dans les ventes sur le marché intérieur indien.


Ten derde verzocht de producent-exporteur om opheldering over de op de Indiase binnenlandse markt verkochte productsoorten, met name over de manier waarop de Commissie ervoor gezorgd had dat speciale producten voor militaire en nucleaire toepassingen niet op oneerlijke wijze werden vergeleken met de Chinese uitvoer naar de Unie.

Troisièmement, il a également demandé des éclaircissements complémentaires sur les types de produits vendus sur le marché intérieur indien, en particulier sur la manière dont la Commission s'était assurée que les produits spéciaux destinés à des utilisations nucléaires et militaires n'étaient pas indûment comparés aux exportations chinoises vers l'Union.


Weblink speciale kennisgeving van Interpol/VN-Veiligheidsraad: [http ...]

Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies: [http ...]


Een Chinese producent-exporteur beweerde dat de productomschrijving zich ten onrechte uitstrekte tot speciale producten voor nucleaire en militaire toepassingen en dat die producten buiten het onderzoek gehouden hadden moeten worden of dat de productomschrijving herzien had moeten worden om deze producten uit te sluiten.

Un producteur-exportateur chinois a fait valoir que la définition du produit incluait à tort les produits spéciaux destinés à des utilisations nucléaires et militaires et que ces produits auraient dû être exclus de l'enquête ou que, sinon, un réexamen de la définition du produit aurait dû être lancé afin de les en exclure.


Meer in het bijzonder behoorden speciale staalkwaliteiten die gewoonlijk worden gebruikt voor nucleaire of militaire producten niet tot de vergelijkbare binnenlandse verkoop in India.

Plus précisément, les ventes comparables sur le marché intérieur indien n'incluaient pas de qualités d'acier spéciales habituellement utilisées pour des produits militaires ou nucléaires spéciaux.


Het productsoortsysteem waarborgde echter dat deze speciale productsoorten die door de bedrijfstak van de Unie werden geproduceerd, niet werden vergeleken met de productsoorten die door de Chinese producenten-exporteurs werden uitgevoerd.

Toutefois, le système des types de produits garantissait que les types de produits spéciaux fabriqués par l'industrie de l'Union ne seraient pas comparés aux types de produits importés par les producteurs-exportateurs chinois.


Deze door de bedrijfstak van de Unie geproduceerde speciale producten zouden namelijk een andere code voor de staalkwaliteit hebben gekregen.

En effet, ces produits spéciaux fabriqués par l'industrie de l'Union recevraient un code différent dans le champ concernant la qualité d'acier.


Een belangrijk onderdeel van die maatregelen is de samenwerking met de bevoegde autoriteiten en Europol op het gebied van doorverwijzingen naar hostingdiensten. Doorverwijzingen zijn meldingen met een speciale vorm die is aangepast aan de bijzondere kenmerken van de bestrijding van terroristische inhoud.

Ces mesures devraient notamment consister à coopérer avec les autorités compétentes et Europol pour ce qui est des signalements, qui constituent un mode spécifique de notification aux prestataires de services d'hébergement, adapté aux spécificités de la lutte contre les contenus à caractère terroriste.


Bij de vogelrichtlijn en de habitatrichtlijn is ook het Natura 2000-netwerk van beschermde gebieden in het leven geroepen, dat sites omvat die op grond van een van die richtlijnen zijn aangewezen: de speciale beschermingszones in het kader van de vogelrichtlijn en de speciale instandhoudingszones in het kader van de habitatrichtlijn.

Les directives «Oiseaux» et «Habitats» établissent également le réseau Natura 2000 de zones protégées, qui englobe les sites désignés en vertu des directives concernées – Zones de protection spéciale (ZPS) définies dans le cadre de la directive «Oiseaux» et Zones spéciales de conservation (ZSC) définies dans le cadre de la directive «Habitats».


– Het zesde kaderprogramma, door de mogelijkheden voor transregionale samenwerking (met name door de vorming van netwerken voor programma's en initiatieven voor onderzoek en innovatie op regionaal niveau), meer samenhang in de ontwikkeling van beleid op regionaal niveau (met name door het lokale en regionale perspectief), speciale maatregelen voor het MKB (gezamenlijk en collectief onderzoek), speciale beurzen voor onderzoekers uit minder ontwikkelde regio's of kandidaat-lidstaten, en topnetwerken en geïntegreerde projecten.

– le 6e programme-cadre au travers des possibilités de coopération transrégionale (notamment par la mise en réseaux de programmes et initiatives de recherche et d’innovation au niveau régional), du développement plus cohérent des politiques au niveau régional (notamment par la prospective territoriale), des mesures spéciales pour les PME (recherche coopérative et collective), des bourses spécialement adaptées pour des chercheurs des régions moins développées ou des pays candidats à l’adhésion, ainsi que des réseaux d'excellence et des projets intégrés.


Afgeven van laissez passer en verklaringen, assistentie verlenen aan leden voor het verkrijgen van de speciale identiteitskaart van de Belgische overheid.

Établir les laissez-passer et les attestations, fournir l’assistance aux députés dans les démarches auprès de l’administration belge pour l’obtention de la carte d’identité spéciale (CIS).


Verstrekken van ondersteuning bij evenementen (JPO, EYE, .) en aan telewerkers, uitvoeren van installaties en monitoren van de speciale lijnen

Assurer le support lors d’événements (JPO, EYE, .), des télétravailleurs, installations et suivi des lignes spéciales.


Ze dragen ertoe bij dat maatregelen worden gecoördineerd en dat mensen samenwerken. Sociale en gemeenschapsondernemingen, zoals de 300 Deense bedrijven die het speciale Virksomhed-keurmerk voor ondernemingen uit de sociale economie mogen gebruiken, en zoals het Cletwr-café in midden-Wales, dragen er steeds meer toe bij dat teloorgegane publieke en particuliere diensten in een andere vorm terugkomen. Bij hun werkzaamheden worden de beginselen van maatschappelijk verantwoord ondernemen in acht genomen.

Les bénévoles participent à la coordination des actions et à la coopération entre les citoyens. Des entreprises sociales et communautaires, telles que les 300 entreprises de l’économie sociale qui, au Danemark, ont le droit d’utiliser le label «RSV» — pour «entreprise (virksomhed) de l’économie sociale enregistrée» — ou la marque de café Cletwr au centre du pays de Galles, contribuent de plus en plus à compenser la disparition de services publics ou privés.


Er moet een speciale rol worden toegekend aan de Wereldhandelsorganisatie (WTO), die meer rekening moet houden met internationaal milieubeleid, zoals de Overeenkomst van Parijs of de biodiversiteitsdoelstellingen van Aichi.

Un rôle particulier devrait être assigné à l’Organisation mondiale du commerce (OMC), qui devrait prendre davantage en considération la politique environnementale internationale, par exemple l’accord de Paris ou les objectifs d’Aichi pour la biodiversité.


Onderwijs/opleiding: Zowel voor de groene als voor de digitale economie zijn speciale vaardigheden vereist, met name aangezien digitale technologie in de toekomst een belangrijk instrument zal zijn om de Europese economie koolstofarm te maken (zie 3.1.4 en 3.2.3).

Éducation/formation: tant l’économie verte que l’économie numérique exigent des compétences spécifiques, d’autant plus qu’à l’avenir les technologies numériques constitueront un outil important pour réaliser la décarbonisation de l’économie européenne (voir les parties 3.1.4 et 3.2.3).


De EU-instellingen en hun stakeholders zouden ieder jaar een speciale dag moeten houden om dorpen en stadjes die voorbeelden zijn van samenhangende gemeenschappen in de bloemetjes te zetten.

Les institutions de l’Union et leurs parties prenantes devraient organiser chaque année une journée de célébration destinée à promouvoir la réussite et la cohésion des communautés des villages et des petites villes.


Thermomechanisch gewalste lange stalen producten gemaakt uit lasbaar staal met fijne structuur van speciale staalkwaliteiten

Produits longs laminés à chaud en nuances spéciales d’aciers de construction soudables à grains fins obtenus par laminage thermomécanique


Bovendien moet speciale aandacht worden besteed aan de risico’s en kansen die voortvloeien uit digitalisering.

En outre, il convient d’accorder une attention particulière aux risques et aux opportunités que comporte la numérisation.


Kit voor schoorstenen met binnenbuizen in baksteen/keramiek en speciale buitenwand met classificatie T400 (minimum) N1 W3 Gxx

Kits de conduits de fumée avec boisseau en terre cuite/céramique et avec paroi externe spécifique, classification T400 (minimum) N1 W3 Gxx


Speciale vulproducten voor voorspansystemen (kits)

Produits d’injection spéciaux pour procédés de précontrainte


— Tekfor: in Engeland geregistreerde vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die onderdelen en assemblages voor transmissiesystemen in auto’s, motoren, aandrijvingen, bevestingsmiddelen en andere speciale toepassingen vervaardigt en levert.

— Tekfor: société à responsabilité limitée immatriculée en Angleterre. Elle fabrique et fournit des composants et des assemblages pour le secteur automobile, destinés à être utilisés dans les boîtes de vitesse, les moteurs, les transmissions, les attaches ainsi que dans d’autres applications spéciales.


Vaste brandblusinstallaties — Onderdelen voor blusgassystemen — Deel 9: Eisen en beproevingsmethoden voor speciale branddetectors

Installations fixes de lutte contre l’incendie — Éléments constitutifs pour installations d’extinction à gaz — Partie 9: Exigences et méthodes d’essai pour détecteurs spéciaux