WordscopeZoekt u de juiste vertaling van een woord in een specifieke context?
Zoekt u vaktechnische informatie?
Wordscope heeft duizenden betrouwbare websites geïndexeerd om u hierbij te helpen!
Wat onze klanten en partners vertellen«Wij zien Wordscope als essentieel hulpmiddel! Het is een uitgebreide meertalige databank die wij onbeperkt kunnen raadplegen tijdens onze zoektocht naar de vertaling die het best aansluit bij de context.»

Stijn De Smeytere
Coördinator van de Vertaal- en Tolkdienst

Kanselarij van de Eerste Minister
Share this page!
   
Wordscope Video
„Gary Kovacs: Volg de volgers - TED Talks -“

(video met Nederlandse ondertiteling)
NEW !Translate documents faster and better thanks to artificial intelligence!
https://pro.wordscope.com
SIGN UP NOWIt is free and easy!

pro.
 
wordscope
 
.com
ALL IN ONE
Public Translation Memories
Private Translation Memories
Neural Machine Translation
Terminology
https://pro.wordscope.com
Nieuw! Vertaal uw documenten sneller en beter dankzij kunstmatige intelligentie (AI)!
Werk overal op een Mac of pc om veilig toegang te krijgen tot al uw projecten en vertaalgeheugens!

Vertaling van "solidaire aansprakelijkheid " (Nederlands → Frans) :

TERMINOLOGIE
aansprakelijkheid in solidum | hoofdelijke aansprakelijkheid | solidaire aansprakelijkheid

responsabilité solidaire


hoofdelijke aansprakelijkheid | hoofdelijkheid | solidaire aansprakelijkheid | solidariteit

responsabilité solidaire | solidarité


aansprakelijkheid [ collegiale aansprakelijkheid | juridische aansprakelijkheid | wettelijke aansprakelijkheid ]

responsabilité [ responsabilité collégiale | responsabilité juridique | responsabilité légale ]


civiele aansprakelijkheid [ burgerlijke aansprakelijkheid ]

responsabilité civile


aansprakelijkheid voor milieuschade [ aansprakelijkheid voor ecologische gevolgen ]

responsabilité des dommages environnementaux [ responsabilité pour les dégâts écologiques | responsabilité pour les dommages écologiques ]


burgerlijke aansprakelijkheid | civielrechtelijke aansprakelijkheid | wettelijke aansprakelijkheid | BA [Abbr.] | WA [Abbr.]

responsabilité civile
verzekering inzake burgerlijke aansprakelijkheid

assurance obligatoire de la responsabilité civile


burgerrechtelijke aansprakelijkheid

responsabilité civile
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
Dergelijke bijkomende informatie kan, onder meer, uit de volgende gegevens bestaan : - de informatie zoals bepaald in artikel 5.2, laatste alinea; - indien de Aanvrager, de Persoon die een aanvraag heeft ingediend om toegelaten te worden als Onrechtstreekse Deelnemer of de Persoon die een aanvraag heeft ingediend om te worden toegelaten als Strategische Reserve Deelnemer deel uitmaakt van een groep van bedrijven, de naam en het adres van het moederbedrijf, de namen en adressen van de bestuurders, het meest recent gepubliceerde jaarverslag en een attest van de registratie van dit moederbedrijf bij de bevoegde nationale autoriteiten; - indien de Aanvrager, de Persoon die een aanvraag heeft ingediend om toegelaten te worden als Onrechtstreekse ...[+++]

Pareille information additionnelle peut, entre autres, consister dans les données suivantes : - l'information telle que décrite à l'article 5.2, dernier alinéa; - lorsque le Candidat, la Personne demandant à être admise en tant que Participant Indirect ou la Personne demandant à être admise en tant que Participant Réserve Stratégique fait partie d'un groupe d'entreprises, le nom et l'adresse de la maison-mère, le nom et l'adresse des administrateurs, le rapport annuel le plus récemment publié et une attestation de l'enregistrement de la maison-mère auprès des autorités nationales compétentes; - lorsque le Candidat, la Personne demandant à être admise en tant que Participant Indirect ou la Personne demandant à être admise en tant que Partici ...[+++]


­ Solidaire aansprakelijkheid van de werkgevers.

­ Responsabilité solidaire des employeurs.


— zich te beroepen op de uitzonderingen op de vrije handel, bepaald in artikel XX van de Algemene Overeenkomst betreffende tarieven en handel van 1994 en een flexibele sociale en milieubijdrage in te voeren die alleen van toepassing zou zijn op de goederen waarvan de productiemethodes niet de bovengenoemde minimale sociale en milieunormen respecteren en/of in de gevallen waarin een land de wisselkoers zodanig manipuleert dat de valuta en dus de prijs van de uitgevoerde producten van dat land ondergewaardeerd voorlopig, want ze zou worden afgeschaft de dag dat de voorwaarden voor de toepassing ervan niet meer worden nageleefd, aanpasbaar op basis van de berekening van de WTO om de compenserende heffing te evalueren die toegestaan is in de gevallen van d ...[+++]

— de se prévaloir des exceptions au libre-échange prévues à l'article XX de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, et de créer une contribution sociale et environnementale (CSE) flexible, dès lors qu'elle ne s'appliquerait qu'aux marchandises dont les modes de production ne respectent pas les normes sociales et environnementales minimales susmentionnées et/ou dans les cas où un pays manipule de manière manifeste son taux de change de manière telle à ce que la devise et donc le prix des exportations de ce pays sont sous-évalués, transitoire, car elle serait abolie le jour même où les conditions de sa mise en œuvre ne sont plus rencontrées, modulable, sur la base du calcul opéré par l'OMC pour évaluer la taxe compen ...[+++]


— zich te beroepen op de uitzonderingen op de vrije handel, bepaald in artikel XX van de Algemene Overeenkomst betreffende tarieven en handel van 1994 en een flexibele sociale en milieubijdrage in te voeren die alleen van toepassing zou zijn op de goederen waarvan de productiemethodes niet de bovengenoemde minimale sociale en milieunormen respecteren en/of in de gevallen waarin een land de wisselkoers zodanig manipuleert dat de valuta en dus de prijs van de uitgevoerde producten van dat land ondergewaardeerd voorlopig, want ze zou worden afgeschaft de dag dat de voorwaarden voor de toepassing ervan niet meer worden nageleefd, aanpasbaar op basis van de berekening van de WTO om de compenserende heffing te evalueren die toegestaan is in de gevallen van d ...[+++]

— de se prévaloir des exceptions au libre-échange prévues à l'article XX de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, et de créer une contribution sociale et environnementale (CSE) flexible, dès lors qu'elle ne s'appliquerait qu'aux marchandises dont les modes de production ne respectent pas les normes sociales et environnementales minimales susmentionnées et/ou dans les cas où un pays manipule de manière manifeste son taux de change de manière telle à ce que la devise et donc le prix des exportations de ce pays sont sous-évalués, transitoire, car elle serait abolie le jour même où les conditions de sa mise en œuvre ne sont plus rencontrées, modulable, sur la base du calcul opéré par l'OMC pour évaluer la taxe compen ...[+++]


In het eindrapport van 22 augustus 2008 van de studie die u zelf aanhaalt wordt als oplossing verwezen naar de solidaire aansprakelijkheid van de gebruikers (inleners).

Dans le rapport final, du 22 août 2008, de l’étude que vous citez vous-même, la solution évoquée est la responsabilité solidaire des utilisateurs.


- indien de Aanvrager, respectievelijk de Persoon die een aanvraag heeft ingediend om toegelaten te worden als Onrechtstreekse Deelnemer, deel uitmaakt van een groep van bedrijven, een formele verklaring betreffende de solidaire aansprakelijkheid van het moederbedrijf voor de financiële schulden van de Aanvrager, respectievelijk de Persoon die een aanvraag heeft ingediend om toegelaten te worden als Onrechtstreekse Deelnemer, indien een dergelijke verklaring werd afgelegd;

- lorsque le Candidat, respectivement la Personne demandant à être admise en tant que Participant Indirect fait partie d'un groupe d'entreprises, une déclaration formelle relative à la responsabilité solidaire de la maison-mère pour les dettes financières du Candidat, respectivement de la Personne demandant à être admise en tant que Participant Indirect si une pareille déclaration a été faite;


- indien de Aanvrager, respectievelijk de Persoon die een aanvraag heeft ingediend om toegelaten te worden als Onrechtstreekse Deelnemer, deel uitmaakt van een groep van bedrijven, een formele verklaring betreffende de solidaire aansprakelijkheid van het moederbedrijf voor de financiële schulden van de Aanvrager, respectievelijk de Persoon die een aanvraag heeft ingediend om toegelaten te worden als Onrechtstreekse Deelnemer, indien een dergelijke verklaring werd afgelegd;

- lorsque le Candidat, respectivement la Personne demandant à être admise en tant que Participant Indirect fait partie d'un groupe d'entreprises, une déclaration formelle relative à la responsabilité solidaire de la maison-mère pour les dettes financières du Candidat, respectivement de la Personne demandant à être admise en tant que Participant Indirect si une pareille déclaration a été faite;


In dit verband wijs ik op de studie “Liability in subcontracting processes in the European construction sector”, die in 2008 is gepubliceerd door de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden. Hierin wordt geconstateerd dat er grote verschillen zijn tussen de nationale systemen voor solidaire aansprakelijkheid en de doeltreffendheid hiervan.

À cet égard, j’aimerais signaler qu’une étude intitulée «Liability in subcontracting processes in the European construction sector», publiée en 2008 par la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail, constate de façon évidente des différences importantes entre les systèmes nationaux de responsabilité solidaire; ainsi qu’au niveau de leur efficacité.


Ik sta achter uw algemene beginsel dat Europese problemen om een Europese oplossing vragen. Ik zou echter wat voorzichtiger willen zijn met betrekking tot de conclusie in paragraaf 14 van het verslag. Daarin staat namelijk dat het probleem alleen kan worden opgelost met een vastomlijnd wettelijk instrument waarin een gezamenlijke en solidaire aansprakelijkheid op Europees niveau wordt geïntroduceerd.

Si j’approuve votre principe général, selon lequel des problèmes européens nécessitent une réponse européenne, je serai plus prudent quant à la conclusion énoncée au point 14 du rapport, selon laquelle le problème ne peut être résolu qu’en mettant en place un instrument juridique clair, qui introduit une responsabilité conjointe et solidaire au niveau européen.


Voor transacties die niet bij de nationale grenzen ophouden, moeten maatregelen die grotendeels vallen onder nationale bevoegdheden, gepaard gaan met maatregelen van solidaire aansprakelijkheid op Europees niveau, uitwisseling van goede praktijken en formele belastingplichten.

Pour les opérations effectuées en dehors des frontières nationales, il est nécessaire que les mesures relevant essentiellement des compétences nationales s’accompagnent de mesures de responsabilité conjointe au niveau européen, d’échanges de bonnes pratiques et d’obligations fiscales formelles.


In geval van overdracht door een KLB van kabels en leidingen aan één of meerdere andere KLB's, is er een solidaire aansprakelijkheid tussen de betrokken KLB's, voor de schade die het gevolg is van het feit dat er geen gevolg wordt gegeven aan de planaanvraag, zoals voorzien in de artikelen 9 tot 11, tenzij er contractueel tussen de betrokken KLB's is overeengekomen dat slechts één van de betrokken KLB's de gehele aansprakelijkheid ter zake op zich zal nemen.

Dans le cas d'un transfert de câbles et de canalisations par un KLB à un ou plusieurs KLB, il existe une responsabilité solidaire entre les KLB concernés pour les dégâts résultant du fait qu'aucune suite n'est donnée à une demande de plan, telles que prévue aux articles 9 à 11, sauf s'il a été contractuellement convenu entre les KLB concernés qu'un seul KLB assumera l'entière responsabilité.


- indien de Aanvrager, respectievelijk de Persoon die een aanvraag heeft ingediend om toegelaten te worden als Onrechtstreekse Deelnemer, deel uitmaakt van een groep van bedrijven, een formele verklaring betreffende de solidaire aansprakelijkheid van het moederbedrijf voor de financiële schulden van de Aanvrager, respectievelijk de Persoon die een aanvraag heeft ingediend om toegelaten te worden als Onrechtstreekse Deelnemer, indien een dergelijke verklaring werd afgelegd;

- lorsque le Candidat, respectivement la Personne demandant à être admise en tant que Participant indirect fait partie d'un groupe d'entreprises, une déclaration formelle relative à la responsabilité solidaire de la maison-mère pour les dettes financières du Candidat, respectivement de la Personne demandant à être admise en tant que Participant indirect si une pareille déclaration a été faite;


indien de Aanvrager, respectievelijk de Persoon die een aanvraag heeft ingediend om toegelaten te worden als Onrechtstreekse Deelnemer, deel uitmaakt van een groep van bedrijven, een formele verklaring betreffende de solidaire aansprakelijkheid van het moederbedrijf voor de financiële schulden van de Aanvrager, respectievelijk de Persoon die een aanvraag heeft ingediend om toegelaten te worden als Onrechtstreekse Deelnemer, indien een dergelijke verklaring werd afgelegd;

lorsque le Candidat, respectivement la Personne demandant à être admise en tant que Participant Indirect fait partie d'un groupe d'entreprises, une déclaration formelle relative à la responsabilité solidaire de la maison-mère pour les dettes financières du Candidat, respectivement de la Personne demandant à être admise en tant que Participant Indirect si une pareille déclaration a été faite;


Iedereen die het debat heeft gevolgd weet dat ik het onder meer heb over de uitsluitingsgronden voor vergunninghouders, over de regeling in verband met de stand van de techniek, over de uitsluitingsgrond voor mensen die zich houden aan goede landbouwcode en over de vervanging van de solidaire aansprakelijkheid door de proportionele aansprakelijkheid.

Tous ceux qui ont suivi le débat savent que je parle entre autres des motifs d’exclusion pour les détenteurs d’une licence, du règlement relatif à l’état de la connaissance scientifique, des motifs d’exclusion pour les personnes qui respectent les bonnes pratiques agricoles et du remplacement de la responsabilité conjointe par la responsabilité proportionnelle.


18. dringt erop aan dat een vorm van solidaire aansprakelijkheid voor grote ondernemingen waaraan een opdracht is verleend, die op grond van onrealistische prijzen hun leveranciers dwingen niet meer rendabel te werken en de zwarte economie als onbelangrijk delict te beschouwen;

18. demande qu'une responsabilité conjointe et solidaire soit imposée aux grandes entreprises adjudicataires qui, en raison d'offres de prix irréalistes, contraignent leurs fournisseurs à travailler à perte et à considérer le recours à l'économie parallèle comme une peccadille;


2. a) Kunnen zowel de vennootschap onder firma, de commanditaire vennootschap, de (éénpersoons) besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, de naamloze vennootschap, de coöperatieve vennootschap met onbeperkte en solidaire aansprakelijkheid als de commanditaire vennootschap op aandelen daarbij mogelijke vennootschapsvormen zijn? b) Zo neen, waarom respectievelijk telkens niet? c) Op grond van welke vennootschapsrechtelijke en/of civielrechtelijke bepalingen is een eventueel verbod telkens juridisch gestoeld, daarbij vooral ook getoetst aan het grondwettelijk gelijkhei ...[+++]

2. a) La société en nom collectif, la société en commandite, la société privée à responsabilité limitée (d'une personne), la société coopérative à responsabilité limitée, la société anonyme, la société coopérative à responsabilité illimitée et solidaire et la société en commandite par actions peuvent-elles constituer des formes possibles de sociétés? b) Dans la négative, pourquoi? Veuillez répondre pour chacune des formes de société? c) Sur la base de quelles dispositions du droit des sociétés et/ou du droit civil, une interdiction éventuelle se justifie-t-elle, compte tenu également du principe constitutionnel d'égalité tel que formulé ...[+++]


Na deze veroordeling heeft de Belgische overheid besloten dat de solidaire aansprakelijkheid en de inhoudingplicht niet langer afhankelijk worden gesteld van het al dan niet geregistreerd zijn, maar wel van het al dan niet hebben van fiscale of sociale schulden.

Après cette condamnation, les autorités belges ont décidé que la responsabilité solidaire et l'obligation de retenue des entrepreneurs ne devaient plus dépendre du fait que ceux-ci sont enregistrés ou non mais bien du fait qu'ils ont ou pas des dettes fiscales ou sociales.


van mevrouw Fabienne Winckel aan de minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw over "de solidaire aansprakelijkheid van actieve vennoten, beheerders en zaakvoerders" (nr. 5-1765)

de Mme Fabienne Winckel à la ministre des Classes moyennes, des PME, des Indépendants et de l'Agriculture sur « la responsabilité solidaire des associés actifs, les administrateurs ou les gérants » (n 5-1765)


4. Bedragen gevorderd en ontvangen wegens de solidaire aansprakelijkheid bepaald in artikel 30bis, § 1: Bedragen gevorderd in de loop van het jaar: 1994: 51.603.218 frank; 1995: 19.305.838 frank; 1996: 29.573.739 frank.

4. Montants réclamés et perçus en raison de la responsabilité solidaire prévue par l'article 30bis, § 1er: Montants réclamés au cours de l'année: 1994: 51.603.218 francs; 1995: 19.305.838 francs; 1996: 29.573.739 francs.