WordscopeZoekt u de juiste vertaling van een woord in een specifieke context?
Zoekt u vaktechnische informatie?
Wordscope heeft duizenden betrouwbare websites geïndexeerd om u hierbij te helpen!
Wat onze klanten en partners vertellen«De Hoge Gezondheidsraad doet al ruim twee jaar een beroep op Locordia voor bepaalde vertaalopdrachten. Hun teams gaan proactief te werk: ze geven zeer snel antwoord op al onze vragen en hebben een open oor voor al onze wensen en verwachtingen.»

Hoge Gezondheidsraad
Share this page!
   
Wordscope Video
„Roger Ebert: Het herstel van mijn stem - TED Talks -“

(video met Nederlandse ondertiteling)
NEW !Translate documents faster and better thanks to artificial intelligence!
https://pro.wordscope.com
SIGN UP NOWIt is free and easy!

pro.
 
wordscope
 
.com
ALL IN ONE
Public Translation Memories
Private Translation Memories
Neural Machine Translation
Terminology
https://pro.wordscope.com
New ! Translate your documents better and faster thanks to artificial intelligence!
Sign Up now to receive a free Bronze Subscription https://pro.wordscope.com

Vertaling van "register van de burgerlijke stand " (Nederlands → Frans) :

TERMINOLOGIE
register van de burgerlijke stand

registre de l'état civil


register van de burgerlijke stand

registre de l'état civil


bevolkingsregister [ register van de burgerlijke stand ]

registre d'état civil


Overeenkomst inzake de aanduiding van geslachtsnamen en voornamen in de registers van de burgerlijke stand

Convention relative à l'indication des noms et prénoms dans les registres de l'état civil


bureau van de burgerlijke stand | burgerlijke stand

état civil | service de l'état civil


ambtenaar van de burgerlijke stand

officier de l'état civil


ambtenaar van de burgerlijke stand

chef de service état civil | employé de l'état civil | cheffe de service état civil | employé de l'état civil/employée de l'état civil
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
Van zodra de ambtenaar van de burgerlijke stand het vonnis of het arrest ontvangt, schrijft hij het beschikkende gedeelte ervan over in de registers van de burgerlijke stand, maakt hij de akte van aanpassing van de registratie van het geslacht op en maakt hij melding van de aanpassing van de registratie van het geslacht op de kant van de akten van de burgerlijke stand met betrekking tot de betrokkene en zijn afstammelingen tot in d ...[+++]

Dès que l'officier de l'état civil reçoit le jugement ou l'arrêt, il en retranscrit le dispositif dans les registres de l'état civil, établit l'acte de modification de l'enregistrement du sexe et mentionne la modification de l'enregistrement du sexe en marge des actes de l'état civil concernant l'intéressé et ses descendants du premier degré (article 1385quaterdecies, §§ 3 et 6, du Code judiciaire).


Deze controle door de ambtenaar van de burgerlijke stand komt tot uiting in artikel 62bis, § 5, voorlaatste lid : `Bij gebrek aan negatief advies van de procureur des Konings, kan de ambtenaar van de burgerlijke stand de akte van aanpassing van de registratie van het geslacht opstellen en inschrijven in de registers van de burgerlijke stand'.

Cette vérification effectuée par l'officier de l'état civil est exprimée à l'article 62bis, § 5, avant-dernier alinéa : « En l'absence d'avis négatif du procureur du Roi, l'officier de l'état civil peut rédiger l'acte de modification de l'enregistrement du sexe et l'inscrire dans les registres de l'état civil».


Op basis van dit artikel kan eenieder zich door de bewaarders van de registers van de burgerlijke stand uittreksels doen afgeven uit de akten die in deze registers zijn ingeschreven.

Sur la base de cet article, toute personne peut se faire délivrer par les dépositaires des registres de l'état civil des extraits des actes inscrits dans ces registres.


Bij gebrek aan negatief advies van de procureur des Konings, kan de ambtenaar van de burgerlijke stand de akte van aanpassing van de registratie van het geslacht opstellen en inschrijven in de registers van de burgerlijke stand.

En l'absence d'avis négatif du procureur du Roi, l'officier de l'état civil peut rédiger l'acte de modification de l'enregistrement du sexe et l'inscrire dans les registres de l'état civil.


Indien het bewijs als bedoeld in het tweede lid is geleverd, verklaart de familierechtbank dat de aanpassing van de registratie van het geslacht in de akte van geboorte geen gevolgen meer heeft vanaf de overschrijving van het beschikkend gedeelte van de beslissing tot nieuwe aanpassing van de registratie van het geslacht in de registers van de burgerlijke stand.

Si la preuve visée à l'alinéa 2 est établie, le tribunal de la famille déclare que la modification de l'enregistrement du sexe dans l'acte de naissance cessera de produire ses effets à partir de la transcription du dispositif de la décision de la nouvelle modification de l'enregistrement du sexe dans les registres de l'état civil.


29. is verheugd over de uitgebreide juridische verbintenissen van de Vietnamese autoriteiten om gelijkwaardige behandeling van mannen en vrouwen en de bestrijding van discriminatie te bevorderen, maar uit bezorgdheid over het feit dat huiselijk geweld, vrouwen- en kinderhandel, het groeiende probleem van hiv/aids onder vrouwen en schendingen van seksuele en reproductieve rechten ernstige problemen blijven; dringt er bij de Vietnamese regering op aan om de hervorming van haar register van de burgerlijke stand voort te zetten en een einde te maken aan de discriminerende praktijken die soms voortvloeien uit de eigenaardigheden van het "Hộ k ...[+++]

29. se réjouit des engagements juridiques importants pris par les autorités vietnamiennes pour promouvoir l'égalité entre les sexes et la lutte contre la discrimination, mais s'inquiète du fait que les violences domestiques, la traite des femmes et des enfants, le problème croissant du VIH/SIDA parmi les femmes et les violations des droits en matière de sexualité et de procréation demeurent de graves problèmes; exhorte le gouvernement vietnamien à poursuivre la réforme de son registre civil et à mettre un terme aux pratiques discriminatoires qui tiennent parfois aux particularités du "Hộ khẩu" (livret de famille), lequel empêche de nombr ...[+++]


Deze omzendbrief preciseert, in overeenstemming met de onderrichtingen die ter zake werden ontvangen van mijn collega, de minister van Justitie, dat voor de polygame huwelijken, het aan de ambtenaar van de burgerlijke stand toekomt "de akte te evalueren en na de controleprocedure de verantwoordelijkheid te nemen om de overschrijving of de inschrijving in een register van de burgerlijke stand of in een bevolkingsregister".

La même circulaire précise, conformément aux instructions reçues à cet égard de mon collègue, le ministre de la Justice, que pour les mariages polygames, il appartient à l'officier de l'État civil "d'évaluer l'acte et de prendre, au terme de la procédure de contrôle, la responsabilité d'accepter ou de refuser de le transcrire ou de l'inscrire dans un registre d'état civil ou de population".


1. De belangrijkste krijtlijnen kunnen als volgt worden samengevat: - De vervanging van de 589 gemeentelijke registers door één Centraal Register van de Burgerlijke stand (CRBS) zonder te raken aan de basisopdrachten van de burgerlijke stand; - Het werken met volledig elektronische akten die elektronisch ondertekend worden door de ambtenaar van de burgerlijke stand; - Van protocollaire akten naar uniforme documentaire akten in alle gemeenten; - De afschaffing van de dubbele archivering bij enerzijds de gemeenten en anderzijds de griffies van de rechtbanken; - Het automatisch doorstromen van bepaalde gegevens naar het CRBS (informatie inz ...[+++]

1. Les principales lignes de force peuvent être résumées comme suit: - Le remplacement des 589 registres communaux par un Registre central de l'état civil (RCEC) unique sans porter atteinte aux missions fondamentales de l'état civil; - Le recours aux actes intégralement électroniques, qui sont signés électroniquement par l'officier de l'état civil; - Le passage d'actes protocolaires à des actes uniformes dans toutes les communes; - La suppression du double archivage auprès des communes et des greffes des tribunaux ...[+++]


Een federale stuurgroep kwam in 2012 al tot een akkoord over de krijtlijnen van dit project: het bepaalt onder meer de vervanging van 589 gemeentelijke registers door één Centraal Register van de Burgerlijke Stand (CRBS) met elektronische akten van burgerlijke stand.

En 2012, un comité de pilotage fédéral s'est accordé sur les grandes lignes de ce projet : il prévoit notamment le remplacement de 589 registres communaux par un Registre Central de l'Etat Civil (RCEC) unique rassemblant des actes de l'État civil en version électronique.


Anderzijds is er een koninklijk besluit van 8 juni 1823 houdende nadere bepalingen omtrent de ambtenaren en de registers van de burgerlijke stand dat bepaalt dat de ambtenaar van de burgerlijke stand geen akten mag ontvangen waarin hij als getuige, aangever of partij optreedt of die zijn echtgenote, ouders of kinderen aanbelangen.

Par ailleurs, l'arrêté royal du 8 juin 1823 contenant des dispositions ultérieures à l'égard des officiers et des registres de l'état civil dispose que l'officier de l'état civil ne peut enregistrer aucun acte dans le cadre duquel il intervient en qualité de déclarant, de partie ou de témoin, ni aucun acte qui concerne son conjoint, ses parents ou ses enfants.


Het is echter mogelijk dat de documenten van de burgerlijke stand die voorgelegd worden om de aanvraag te staven niet bewijskrachtig zijn of dat de registers van de burgerlijke stand vernietigd werden.

Or, il se peut que les documents d’état civil produits à l’appui de la demande ne soient pas probants ou que les registres d’état civil soient détruits.


Het wetsvoorstel bevestigt daarmee de banden die op het vlak van de burgerlijke stand bestaan tussen de ambtenaar van de burgerlijke stand en het openbaar ministerie, dat door artikel 53 van het Burgerlijk Wetboek belast is met het nazicht van de registers van de burgerlijke stand.

La proposition confirme ainsi le lien qui existe en matière d'état civil entre l'officier de l'état civil et le ministère public, lequel est chargé par l'article 53 du Code civil de la vérification des registres de l'état civil.


Het wetsvoorstel bevestigt daarmee de banden die op het vlak van de burgerlijke stand bestaan tussen de ambtenaar van de burgerlijke stand en het openbaar ministerie, dat door artikel 53 van het Burgerlijk Wetboek belast is met het nazicht van de registers van de burgerlijke stand.

La proposition confirme ainsi le lien qui existe en matière d'état civil entre l'officier de l'état civil et le ministère public, lequel est chargé par l'article 53 du Code civil de la vérification des registres de l'état civil.


Binnen een maand na die kennisgeving wordt de rubriek van het verzoekschrift overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand en vermeld op de kant van de akte van huwelijk als dit in België werd voltrokken; als het huwelijk in het buitenland werd voltrokken, wordt de overschrijving binnen dezelfde tijdspanne gedaan in het aanvullend register van de akten van de burgerlijke stand.

Dans le mois de cette notification, la rubrique de la requête est transcrite dans les registres de l'état civil et mentionnée en marge de l'acte de mariage si celui-ci a été célébré en Belgique; lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, la transcription est faite dans le même délai dans le registre supplétif des actes d'état civil.


Binnen een maand na die kennisgeving wordt de rubriek van het verzoekschrift overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand en vermeld op de kant van de akte van huwelijk als dit in België werd voltrokken; als het huwelijk in het buitenland werd voltrokken, wordt de overschrijving binnen dezelfde tijdspanne gedaan in het aanvullend register van de akten van de burgerlijke stand.

Dans le mois de cette notification, la rubrique de la requête est transcrite dans les registres de l'état civil et mentionnée en marge de l'acte de mariage si celui-ci a été célébré en Belgique; lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, la transcription est faite dans le même délai dans le registre supplétif des actes d'état civil.


Bij gebreke van een woonplaats of verblijfplaats in België, kan de overschrijving van een in het vorige lid bedoelde akte gebeuren in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente van de laatste woonplaats in België van betrokkene of van een van zijn ascendenten, of van de gemeente van zijn geboorteplaats, of bij gebreke hiervan, in de registers van de burgerlijke stand van Brussel.

En l'absence de domicile ou de résidence en Belgique, la transcription d'un acte visé à l'alinéa précédent peut se faire sur les registres de l'état civil de la commune du dernier domicile en Belgique de l'intéressé ou de l'un de ses ascendants ou de la commune de son lieu de naissance ou encore, à défaut, sur les registres de l'état civil de Bruxelles.


28. is van oordeel dat de belemmeringen voor een volkstelling conform de beste democratische normen gedeeltelijk zouden kunnen worden weggenomen via de invoering van een register van de burgerlijke stand, als een tijdelijke oplossing;

28. estime que la mise en place d'un registre d'état civil en guise de solution provisoire pourrait permettre de lever en partie les obstacles à un recensement conforme aux normes démocratiques les plus strictes;


bevorderen van inschrijving in de registers van de burgerlijke stand, met name inschrijving in de geboorte- en de overlijdensregisters,

promouvoir l'enregistrement civil, en particulier l'enregistrement des naissances et des décès.


instaan voor het recht op een geregistreerd adres, inclusief de mogelijkheid van registratie via een maatschappelijke organisatie, waarborgen van een volledig en bijgewerkt register van de burgerlijke stand voor alle Roma-burgers, alsook bestrijding van discriminatie bij de afgifte van administratieve documenten,

l'assurance d'avoir droit à un domicile légal, notamment la possibilité d'être enregistré via une organisation de la société civile, la garantie d'un état civil complet et à jour pour tous les citoyens roms, ainsi que la lutte contre les discriminations dans la délivrance de documents administratifs,


Na deze uitspraak heeft een beambte van de burgerlijke stand van Wenen, die van mening was dat de aan mevrouw Ilonka Fürstin von Sayn-Wittgenstein na haar adoptie verstrekte geboorteakte onjuist was, de inschrijving van de naam in het register van de burgerlijke stand gerectificeerd in „Sayn-Wittgenstein”.

À la suite de cet arrêt, considérant que l’acte de naissance délivré à Mme Ilonka Fürstin von Sayn-Wittgenstein à la suite de son adoption était incorrect, l'officier de l’état civil de Vienne a rectifié en conséquence l'inscription du nom dans le registre de l’état civil en « Sayn-Wittgenstein ».


De Oostenrijkse autoriteiten hebben deze nieuwe naam ingeschreven in het Oostenrijkse register van de burgerlijke stand.

Les autorités autrichiennes ont, quant à elles, procédé à l’enregistrement de ce nouveau nom dans le registre de l’état civil autrichien.


Wij helpen hen bijvoorbeeld bij het opzetten van registers van de burgerlijke stand. Je kunt namelijk wel proberen biometrische paspoorten af te geven, maar als er geen burgerlijke stand bestaat, is dat niet mogelijk.

Nous les aidons, par exemple pour établir des registres civils, parce que vous pouvez bien essayer de donner des passeports biométriques, s’il n’y a pas de registre civil, ce n’est pas possible.


selecteren van zes soorten informatie die voor strafrechtelijke onderzoeken belangrijk zijn: DNA vingerafdrukken ballistische informatie voertuigregistratie; telefoonnummers (zowel geheime als openbare) en minimumgegevens ter identificatie van personen (in registers van de burgerlijke stand).

à sélectionner six types d'informations considérées comme importantes pour les enquêtes pénales: ADN, empreintes digitales, balistique, immatriculation des véhicules, numéros de téléphone (à la fois confidentiels et publics) et données minimales pour identifications des personnes (figurant dans les registres civiles).


Dus, indien de beslissing binnen de betekenis van de verordening definitief is, zijn er geen speciale procedures nodig om de registers van de burgerlijke stand in een andere lidstaat bij te werken.

Dans ce sens, si la décision est finale au sens du règlement, aucune procédure n'est requise pour la mise à jour des actes d'état civil dans un autre État membre.


In bepaalde Lid-Staten waar de inschrijving ambtshalve gebeurt (België, Denemarken, Duitsland, Spanje, Italië, Luxemburg, Nederland), wordt de kieslijst normalerwijs vastgesteld op basis van de gegevens in een ander openbaar register, met name het bevolkingsregister of het register van de burgerlijke stand.

Dans certains Etats membres où l'inscription est d'office (Belgique, Danemark, Allemagne, Espagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas) la liste électorale est établie, normalement, sur la base des données qui figurent sur un autre registre public, notamment le registre de la population ou le registre de l'état civil.
www.wordscope.be (v4.0.br)

register van de burgerlijke stand