WordscopeZoekt u de juiste vertaling van een woord in een specifieke context?
Zoekt u vaktechnische informatie?
Wordscope heeft duizenden betrouwbare websites geïndexeerd om u hierbij te helpen!
Wat onze klanten en partners vertellen«Wordscope wordt dagelijks en graag gebruikt door de medewerkers van de vertaaldienst van de FOD Justitie. Het is een gebruiksvriendelijke tool met een schat aan betrouwbare meertalige informatie die de mogelijkheid biedt de passende terminologie in de goede context te gebruiken. Een must voor een vertaler. Wordscope is als het ware onontbeerlijk geworden.»

Martine Perpet
Diensthoofd Vertaaldienst

FOD Justitie
Share this page!
   
Wordscope Video
„Paul Root Wolpe: Het is tijd om bio-engineering te bevragen - TED Talks -“

(video met Nederlandse ondertiteling)
NEW !Translate documents faster and better thanks to artificial intelligence!
https://pro.wordscope.com
SIGN UP NOWIt is free and easy!

pro.
 
wordscope
 
.com
ALL IN ONE
Public Translation Memories
Private Translation Memories
Neural Machine Translation
Terminology
https://pro.wordscope.com
New ! Translate your documents better and faster thanks to artificial intelligence!
Sign Up now to receive a free Bronze Subscription https://pro.wordscope.com

Vertaling van "privaatrecht " (Nederlands → Frans) :

TERMINOLOGIE


Europees privaatrecht [ Europees internationaal privaatrecht ]

droit privé européen [ droit international privé européen ]


beginsel van het internationaal privaatrecht

principe de droit international privé
internationaal privaatrecht [ collisieregel | internationaal burgerrecht | toepasselijk recht | wetsconflict ]

droit international privé [ conflit de lois | droit civil international | loi applicable ]


algemeen geldende bepalingen voor rechtspersonen naar privaatrecht die eigendom van de Staat zijn

droit commun des dispositions régissant les personnes morales de droit privé propriété de l'Etat


civiel recht | burgerlijk recht | privaatrecht

droit civil


IN-CONTEXT TRANSLATIONS
Het volstaat dat de buitenlandse akte of beslissing in overeenstemming is met één van de toepasselijke rechten voorzien in artikel 39, § 1, van het Wetboek van internationaal privaatrecht opdat de akte of beslissing erkend kan worden : in het geval van artikel 39, § 1, 1°, Wetboek van internationaal privaatrecht één van de wetgevingen van de Staat waarvan de persoon de nationaliteit bezit; in het geval van artikel 39, § 1, 2°, Wetboek van internationaal privaatrecht het recht van een van de Staten waarvan de persoon de nationaliteit bezit of het recht van de Staat waarin hij zijn gewone verblijfplaats heeft.

Il suffira que l'acte ou la décision étrangers soient conformes à une des lois applicables désignées par l'article 39, § 1er, du Code de droit international privé pour qu'ils soient reconnus : dans le cas de l'article 39, § 1er, 1°, du Code de droit international privé une des lois de l'Etat dont la personne a la nationalité ; dans le cas de l'article 39, § 1er, 2°, du Code de droit international privé la loi de l'un des Etats dont la personne a la nationalité ou la loi de l'Etat dans lequel elle réside habituellement.


Als gevolg van de invoering van die nieuwe regelingen is punt J van de circulaire van 23 september 2004 betreffende de aspecten van de wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht die betrekking hebben op het personeelstatuut (B.S., 28 september 2004, blz. 69602-69603) niet meer van toepassing wat de artikelen 37 (recht toepasselijk op de vaststelling van de naam en de voornamen) en 39 (vaststelling of verandering van naam of voornamen in het buitenland) van het Wetboek van internationaal privaatrecht betreft, en wordt het vervangen door deze omzendbrief.

En raison de la mise en place de ces nouveaux régimes, le point J de la circulaire du 23 septembre 2004 relative aux aspects de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé concernant le statut personnel (M.B., 28 septembre 2004, pp. 69602-69603) n'est plus d'application en ce qui concerne les articles 37 (droit applicable à la détermination du nom et des prénoms) et 39 (détermination ou changement de nom ou de prénoms intervenus à l'étranger) du Code de droit international privé, et est remplacé par la présente circulaire.


Indien de Belgische nationaliteit één van de nationaliteiten van het kind is zullen de autoriteiten dus het Belgisch recht toepassen (artikel 3, § 2, 1°, van het Wetboek van internationaal privaatrecht); in de andere gevallen daarentegen geeft de ambtenaar van de burgerlijke stand voorrang aan de nationaliteit waarmee het kind de nauwste banden heeft (artikel 3, § 2, 2°, van het Wetboek van internationaal privaatrecht).

Ainsi, si l'enfant a, parmi ses nationalités, la nationalité belge, les autorités appliqueront le droit belge (article 3, § 2, 1°, du Code de droit international privé). Par contre, dans les autres cas, l'officier de l'état civil privilégie la nationalité avec lequel l'enfant présente les liens les plus étroits (article 3, § 2, 2°, du Code de droit international privé).


Men controleert de grond- en de vormvoorwaarden volgens het toepasselijk recht aangewezen door het internationaal privaatrecht.

Les conditions de fond et de forme sont contrôlées en vertu du droit applicable défini par le droit international pri.


Gelet op de beoordeling van de uitgewisselde argumenten onder punt 5 en de eruit voortvloeiende vaststelling dat er geen inbreuken werden vastgesteld; Gelet op artikel 55, § 4 van het Licentiebesluit dat het volgende stelt : "Wanneer de economisch regulerende overheid een meningsverschil vaststelt, kan zij hetzij : a) een nieuwe raadplegingsperiode eisen met het oog op het bekomen van het akkoord van de gebruikers over de formule voor de tariefcontrole en het tariefsysteem, in voorkomend geval na wijzigingen; b) aanpassingen aan de formule voor de tariefcontrole of het tariefsysteem eisen onder naleving van de principes opgenomen in het koninklijk besluit van 27 mei 2004 betreffende de omzetting van BIAC in een NV van ...[+++]

Vu l'appréciation des arguments échangés au point 5 et la constatation qui en découle qu'aucune infraction n'a été constatée; Vu l'article 55, § 4 de l'Arrêté octroyant la licence qui dispose ce qui suit: « Lorsque l'autorité de régulation économique constate un désaccord, elle peut soit : a) requérir une nouvelle période de consultation en vue d'obtenir l'accord des usagers sur la formule de contrôle tarifaire et le système tarifaire, le cas échéant après modifications; b) requérir des adaptations à la formule de contrôle tarifaire ou au système tarifaire dans le respect des principes contenus dans l'arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de BIAC en SA de droit privé et aux ...[+++]


De niet-deelnemende lidstaten zullen de bepalingen van hun nationaal recht (met inbegrip van hun voorschriften inzake het internationale privaatrecht) blijven toepassen op grensoverschrijdende situaties in verband met de huwelijksvermogensstelsels en de vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen.

Les États membres qui ne participent pas continueront à appliquer leur droit national (y compris les règles de droit international privé) aux situations transnationales ayant trait aux régimes matrimoniaux et aux conséquences patrimoniales des partenariats enregistrés.


Art. 9. Het vak bedoeld in artikel 1, 8° bevat tenminste de volgende onderwerpen : 1° definitie, situering en evolutie van het Belgisch internationaal privaatrecht; 2° de bronnen van het Belgisch internationaal privaatrecht, met inbegrip van de Europese bronnen; 3° de algemene regels en technieken van het Belgisch internationaal privaatrecht; 4° casussen betreffende het Belgisch internationaal privaatrecht in actuele beleidsdomeinen.

Art. 9. La matière visée à l'article 1 , 8° comporte au moins les sujets suivants : 1° définition, contexte et évolution du droit international privé belge; 2° les sources du droit international privé belge, y compris les sources européennes; 3° les règles et techniques générales du droit international privé belge; 4° cas pratiques concernant le droit international privé belge dans des domaines politiques actuels.


De richtlijn 2009/12/EG werd door de federale overheid omgezet in Belgische wetgeving door de volgende koninklijke besluiten : – koninklijk besluit van 27 mei 2004 betreffende de omzetting van Brussels International Airport Company (BIAC) in een naamloze vennootschap van privaatrecht en betreffende de luchthaveninstallaties (Omzettings KB) ; – koninklijk besluit van 21 juni 2004 betreffende de toekenning van de exploitatielicentie van de luchthaven Brussel-Nationaal (Licentie KB).

L’autorité fédérale a transposé la directive 2009/12/CE dans la législation belge en promulguant les arrêtés royaux suivants : – l’arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de Brussels International Airport Company (BIAC) en société anonyme de droit privé et aux installations aéroportuaires (AR Transposition) ; – l’arrêté royal du 21 juin 2004 octroyant la licence d'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National (AR Licence).


geldmarkt deelneming openbaarheid van rekeningen kredietinstelling besluitvormend orgaan moedermaatschappij Handelswetboek boekhouding internationaal privaatrecht aanvullend pensioen beleggingsmaatschappij verificatie van de rekeningen financiële voorschriften verzekering filiaal Financial Services and Markets Authority thematische volkslening beginsel van wederzijdse erkenning handelsrecht liquidatie van een onderneming herverzekering commerciële rechtspraak aandeelhouder rekening dwangsom dochteronderneming holding vrij verrichten van diensten toegang tot het beroepsleven verzekeringsproduct conglomeraat van bedrijven financieel instru ...[+++]

marché financier participation publicité des comptes établissement de crédit organe de décision société mère code de commerce comptabilité droit international privé retraite complémentaire société d'investissement vérification des comptes réglementation financière assurance succursale Financial Services and Markets Authority prêt-citoyen thématique principe de reconnaissance mutuelle droit commercial liquidation de société réassurance juridiction commerciale actionnaire compte astreinte filiale holding libre prestation de services accès à la profession produit d'assurance conglomérat instrument financier comptable contrôle de gestion dro ...[+++]


Zoals bepaald bij artikel 30 van het Wetboek van internationaal privaatrecht (wet van 16 juli 2004), bevestigt de legalisatie "slechts de echtheid van de handtekening, de hoedanigheid waarin de ondertekenaar van het stuk heeft gehandeld en, in voorkomend geval, de identiteit van het zegel of de stempel op het stuk". Men moet er derhalve van uitgaan dat de mogelijkheid om een legalisatie wegens strijdigheid met de Belgische openbare orde te weigeren, enkel kan worden aangewend indien uit het verplichte onderzoek van diverse punten bij de legalisatie blijkt dat er tegenspraak is met de grondbeginselen van de openbare orde zoals die in het ...[+++]

Dans la mesure où la légalisation a comme seul objectif, comme le précise l'article 30 du Code de droit international privé (loi du 16 juillet 2004) d'attester "la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou du timbre dont l'acte est revêtu", la possibilité de refuser la légalisation en cas de contrariété à l'ordre public belge doit se comprendre comme ne pouvant être utilisée que si les différents éléments qui doivent être vérifiés lors de la légalisation font apparaître une contradiction avec les principes fondamentaux qui constituent l'ordre public de droit ...[+++]


(41) Voor een algemene bespreking van deze werkwijze in de Belgische rechtsleer, kan onder meer worden verwezen naar J. Erauw, Beginselen van Internationaal Privaatrecht, Gent, Story-Scientia, 1985, p. 122; M. Fallon, « Les règles directes d'applicabilité en droit international privé », Mélanges R. Vander Elst, Bruxelles, Nemesis, 1986, blz. 285; P. Gothot, « Le renouveau de la tendance unilateraliste en droit international privé », Revue critique de droit international privé, 1971, blz. 1, blz. 209 en blz. 415; J. Meeusen, Nationalisme en internationalisme in het Internationaal Privaatrecht, Antwerpen, Intersentia, 1997, blz. 335; R. Va ...[+++]

(41) Pour une présentation générale de ce procédé par la doctrine belge, voy. notamment : J. Erauw, Beginselen van Internationaal Privaatrecht, Gent, Story-Scientia, 1985, p. 122; M. Fallon, « Les règles directes d'applicabilité en droit international privé », Mélanges R. Vander Elst, Bruxelles, Nemesis, 1986, p. 285; P. Gothot, « Le renouveau de la tendance unilatéraliste en droit international privé », Revue critique de droit international privé, 1971, p. 1, 209, 415; J. Meeusen, Nationalisme en internationalisme in het internationaal privaatrecht, Antwerpen, Intersentia, 1997, p. 335; R. Vander Elst, Les lois de police et de sûreté, P ...[+++]


(123) Voor een algemene bespreking van deze werkwijze in de Belgische rechtsleer, kan onder meer worden verwezen naar J. Erauw, Beginselen van Internationaal Privaatrecht, Gent, Story-Scientia, 1985, p. 122; M. Fallon, « Les règles directes d'applicabilité en droit international privé », Mélanges R. Vander Elst, Bruxelles, Nemesis, 1986, blz. 285; P. Gothot, « Le renouveau de la tendance unilateraliste en droit international privé », Revue critique de droit international privé, 1971, blz. 1, blz. 209 en blz. 415; J. Meeusen, Nationalisme en internationalisme in het Internationaal Privaatrecht, Antwerpen, Intersentia, 1997, blz. 335; R. V ...[+++]

(123) Pour une présentation générale de ce procédé par la doctrine belge, voy. notamment : J. Erauw, Beginselen van Internationaal Privaatrecht, Gent, Story-Scientia, 1985, p. 122; M. Fallon, « Les règles directes d'applicabilité en droit international privé », Mélanges R. Vander Elst, Bruxelles, Nemesis, 1986, p. 285; P. Gothot, « Le renouveau de la tendance unilatéraliste en droit international privé », Revue critique de droit international privé, 1971, p. 1, 209, 415; J. Meeusen, Nationalisme en internationalisme in het internationaal privaatrecht, Antwerpen, Intersentia, 1997, p. 335; R. Vander Elst, Les lois de police et de sûreté, ...[+++]


Het wetboek is geïnspireerd op de Italiaanse wet (artikel 57 van de wet inzake het internationaal privaatrecht) en de Duitse wet die de inhoud van het verdrag in een nationale wet heeft omgezet (artikel 27 en volgende van de wet inzake de hervorming van het internationaal privaatrecht).

Il s'inspire de ce qu'a fait le législateur italien (art. 57 de la loi sur le droit international privé), ainsi que, sous forme d'une transposition du contenu de la Convention dans une loi nationale, le législateur allemand (art. 27 et s. de la loi portant réforme du droit international privé).


We vinden gelijkaardige bewoordingen in de artikelen 18 en 19 van de Zwitserse wet betreffende het internationaal privaatrecht, alsook in artikel 17 van de Italiaanse wet betreffende het internationaal privaatrecht (123).

On trouve des formulations analogues, notamment, dans les articles 18 et 19 de la loi suisse sur le droit international privé, ou dans l'article 17 de la loi italienne sur le droit international privé (123).


Zij bestaat tevens in het buitenland, bijvoorbeeld in artikel 46 van de Italiaanse wet inzake internationaal privaatrecht of in artikel 90 van de Zwitserse wet inzake internationaal privaatrecht.

On la trouve également à l'étranger, comme dans l'article 46 de la loi italienne sur le droit international privé ou dans l'article 90 de la loi suisse sur le droit international privé.


geboren in 1971; gediplomeerde in de rechten van de universiteit van Silezië en van het Europacollege te Brugge; doctor in de rechtsgeleerdheid (2000); habilitatie in de rechtsgeleerdheid (2009); hoogleraar in de rechtsgeleerdheid (2013); Visiting Scholar aan het Jesus College, Cambridge (1998), aan de universiteit van Luik (1999) en aan het Europees Universitair Instituut te Florence (2003); advocaat (2001‑2008); lid van het comité internationaal privaatrecht van de commissie voor codificatie van het privaatrecht bij het ministerie van Justitie (2001‑2008); lid van het curatorium van de Europese rechtsacademie te Trier (sedert 2008); li ...[+++]

né en 1971; diplômé en droit de l’université de Silésie et du Collège d’Europe de Bruges; docteur en droit (2000); docteur habilité en sciences juridiques (2009); professeur en droit (2013); Visiting Scholar au Jesus College, Cambridge (1998), à l’université de Liège (1999) et à l’Institut universitaire européen de Florence (2003); avocat (2001-2008), membre du comité de droit international privé de la commission de codification du droit civil auprès du ministre de la Justice (2001-2008); membre du Conseil scientifique de l’Académie de droit européen de Trèves (depuis 2008); membre du Groupe de recherche sur le droit privé de l’Union en ...[+++]


Zoals voorzien in artikel 1 van het koninklijk besluit van 27 december 2004 tot vaststelling van de datum van de omzetting van de naamloze vennootschap van publiek recht Brussels International Airport Company in een naamloze vennootschap van privaatrecht werd B.I. A.C. op dezelfde datum omgezet in een naamloze vennootschap van privaatrecht overeenkomstig artikel 2 van het koninklijk besluit van 27 mei 2004 betreffende de omzetting van Brussels International Airport Company (B.I. A.C. ) in een naamloze vennootschap van privaatrecht en betreffende de luchthaveninstallaties.

Comme prévu par l'article 1 de l'arrêté royal du 27 décembre 2004 fixant la date de la transformation de la société anonyme de droit public Brussels International Airport Company en société anonyme de droit privé, B.I. A.C. a été transformée à la même date en société anonyme de droit privé conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de Brussels International Airport Company (B.I. A.C. ) en société anonyme de droit privé et aux installations aéroportuaires.


in Slovenië: artikel 48, lid 2, van Zakon o medarodnem zasebnem pravu in postopku (Wet betreffende het internationale privaatrecht en de internationale privaatrechtelijke procesvoering), in samenhang met artikel 47, lid 2, van Zakon o pravdnem postopku (Wet betreffende het burgerlijk procesrecht) en artikel 58, lid 1, van Zakon o medarodnem zasebnem pravu in postopku (Wet betreffende het internationale privaatrecht en de internationale privaatrechtelijke procesvoering), in samenhang met artikel 57, lid 1, en artikel 47, lid 2, van Zak ...[+++]

en Slovénie: l'article 48, paragraphe 2, de la loi relative au droit international privé et aux procédures en la matière (Zakon o medarodnem zasebnem pravu in postopku) en liaison avec l'article 47, paragraphe 2, de la loi relative à la procédure civile (Zakon o pravdnem postopku) et l'article 58, paragraphe 1, de la loi relative au droit international privé et aux procédures en la matière (Zakon o medarodnem zasebnem pravu in postopku) en liaison avec l'article 57, paragraphe 1, et l'article 47, paragraphe 2, de la loi relative à la ...[+++]


[24] UNIDROIT (het "Internationaal Instituut voor de eenmaking van het privaatrecht") is een onafhankelijke, intergouvernementele organisatie die zich bezighoudt met de studie van de behoefte aan en de methoden voor modernisering, harmonisering en coördinatie van het privaatrecht en in het bijzonder het handelsrecht tussen staten en groepen staten.

[24] Unidroit (institut international pour l'unification du droit privé) est une organisation intergouvernementale indépendante, qui a pour vocation d'étudier les besoins en matière de modernisation, d'harmonisation et coordination du droit privé, notamment commercial, d'États ou de groupes d'États ainsi que les méthodes à employer à cet effet.


[24] UNIDROIT (het "Internationaal Instituut voor de eenmaking van het privaatrecht") is een onafhankelijke, intergouvernementele organisatie die zich bezighoudt met de studie van de behoefte aan en de methoden voor modernisering, harmonisering en coördinatie van het privaatrecht en in het bijzonder het handelsrecht tussen staten en groepen staten.

[24] Unidroit (institut international pour l'unification du droit privé) est une organisation intergouvernementale indépendante, qui a pour vocation d'étudier les besoins en matière de modernisation, d'harmonisation et coordination du droit privé, notamment commercial, d'États ou de groupes d'États ainsi que les méthodes à employer à cet effet.


(23) Deze richtlijn heeft niet ten doel aanvullende regels op het gebied van het internationale privaatrecht voor wetsconflicten vast te stellen en laat de bevoegdheden van de rechterlijke instanties onverlet. Bepalingen van het aan de hand van het internationale privaatrecht aangewezen toepasselijke recht mogen niet leiden tot een beperking van de vrijheid om diensten van de informatiemaatschappij aan te bieden zoals die zijn omschreven in deze richtlijn.

(23) La présente directive n'a pas pour objet d'établir des règles supplémentaires de droit international privé relatives aux conflits de loi ni de traiter de la compétence des tribunaux. Les dispositions du droit applicable désigné par les règles du droit international privé ne doivent pas restreindre la libre prestation des services de la société de l'information telle que prévue par la présente directive.


(23) Deze richtlijn heeft niet ten doel aanvullende regels op het gebied van het internationale privaatrecht voor wetsconflicten vast te stellen en laat de bevoegdheden van de rechterlijke instanties onverlet. Bepalingen van het aan de hand van het internationale privaatrecht aangewezen toepasselijke recht mogen niet leiden tot een beperking van de vrijheid om diensten van de informatiemaatschappij aan te bieden zoals die zijn omschreven in deze richtlijn.

(23) La présente directive n'a pas pour objet d'établir des règles supplémentaires de droit international privé relatives aux conflits de loi ni de traiter de la compétence des tribunaux. Les dispositions du droit applicable désigné par les règles du droit international privé ne doivent pas restreindre la libre prestation des services de la société de l'information telle que prévue par la présente directive.


De eerste is gebaseerd op het toepassen van speciale regels uit het Internationaal Privaatrecht waarbij de consument beschermd wordt door de nationale wet.

La première se base sur l'application de règles spéciales de droit internationale privé conduisant à protéger le consommateur par l'application de sa loi nationale.


In zoverre de buitenlandse rechterlijke beslissingen op het gebied van civielrecht uitvoerbaar zijn, kunnen die beslissingen overeenkomstig de regels van het internationaal privaatrecht de onbevoegdheid tot kiezen met zich meebrengen in Duitsland en in Griekenland en, in bepaalde gevallen, in België en in Frankrijk.

Dans la mesure où des décisions judiciaires étrangères en matière de droit civil sont exécutoires, selon les règles du droit international privé ces décisions peuvent entrainer l'incapacité électorale en Allemagne et en Grèce et, dans certaines hypothèses, en Belgique et en France.


De Haagse Conferentie voor internationaal privaatrecht is een reeds lang bestaande internationale organisatie, die de geleidelijke uniformisering van de regels van het internationale privaatrecht ten doel heeft, zulks hoofdzakelijk door het onderhandelen over en het opstellen van internationale verdragen (www.hcch.net).

La Conférence de La Haye de droit international privé est une organisation internationale établie de longue date dont l'objectif est d'œuvrer à l'unification progressive des règles de droit international privé, grâce notamment à la négociation et la rédaction de conventions internationales (www.hcch.net ).