WordscopeZoekt u de juiste vertaling van een woord in een specifieke context?
Zoekt u vaktechnische informatie?
Wordscope heeft duizenden betrouwbare websites geïndexeerd om u hierbij te helpen!
Wat onze klanten en partners vertellen«Wordscope is een uiterst handig hulpmiddel dat wij vaak in aanvulling op onze interne tools gebruiken. Het is soepel, werkt erg snel en levert een schat aan in context geplaatste informatie om de juiste terminologische keuze te maken.»

Hugues Timmermans
Bestuursdirecteur Taaldienst en dienst Verslaggeving

Belgische Senaat
Share this page!
   
Wordscope Video
„Moshe Safdie over het bouwen van uniekheid - TED Talks -“

(video met Nederlandse ondertiteling)
NEW !Translate documents faster and better thanks to artificial intelligence!
https://pro.wordscope.com
SIGN UP NOWIt is free and easy!

pro.
 
wordscope
 
.com
ALL IN ONE
Public Translation Memories
Private Translation Memories
Neural Machine Translation
Terminology
https://pro.wordscope.com
Nieuw! Vertaal uw documenten sneller en beter dankzij kunstmatige intelligentie (AI)!
Werk overal op een Mac of pc om veilig toegang te krijgen tot al uw projecten en vertaalgeheugens!

Vertaling van "personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid " (Nederlands → Frans) :

TERMINOLOGIE
personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid | pvba [Abbr.]

Société de personnes à responsabilité limitée | SPRL [Abbr.]


besloten vennootschap [ B.V. | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | BVBA | personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid | PVBA | vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ]

société à responsabilité limitée [ S.à r.l. | SARL | société de personnes à responsabilité limitée | société unipersonnelle | société unipersonnelle à responsabilité limitée | SPRL ]


Besloten vennootschap | Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid | BV [Abbr.] | BVBA [Abbr.] | PVBA [Abbr.]

société à responsabilité limitée | société privée à responsabilité limitée | SARL [Abbr.] | SPRL [Abbr.]


burgerlijke personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid | b.p.v.b.a. [Abbr.]

société civile de personnes à responsabilité limitée | SCPRL [Abbr.]


coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

société coopérative à responsabilité limitée


besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

société privée à responsabilité limitée


eenpersoons besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

société privée à responsabilité limitée unipersonnelle
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
Bij een arrest van 12 oktober 1989 had hetzelfde Hof daarentegen geoordeeld dat het hof van beroep, door te weigeren artikel 93, § 1, 3°, a), van het WIB 1964 toe te passen op een opzeggingsvergoeding die was uitbetaald aan een werkend vennoot van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die werd beschouwd als een zelfstandige zodat hij niet werkte in het raam van een arbeidsovereenkomst, zijn beslissing naar recht had gemotiveerd (Cass., 12 oktober 1989, Arr. Cass., 1989-1990, nr. 91).

En revanche, par un arrêt du 12 octobre 1989, la même Cour avait considéré qu'en refusant d'appliquer l'article 93, § 1 , 3°, a), du CIR 1964 à une indemnité de dédit versée à un associé actif d'une société de personnes à responsabilité limitée qui était considéré comme un indépendant, de sorte qu'il ne travaillait pas dans les liens d'un contrat de travail, la cour d'appel avait légalement motivé sa décision (Cass., 12 octobre 1989, Pas., 1990, I, n° 91).


Artikel 265, § 2, van het Wetboek van vennootschappen voert een bijzondere aansprakelijkheid in van zaakvoerders, gewezen zaakvoerders en alle andere personen die ten aanzien van de zaken van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid bestuursbevoegdheid hebben gehad, voor niet-betaalde socialezekerheidsbijdragen.

L'article 265, § 2, du Code des sociétés instaure une responsabilité spéciale des gérants, anciens gérants et de toutes autres personnes qui ont détenu le pouvoir de gérer une société de personnes à responsabilité limitée pour des cotisations de sécurité sociale impayées.


De rechtspersonen bedoeld in dit artikel moeten opgericht zijn overeenkomstig de wet van 12 juli 1979 tot instelling van de landbouwvennootschap of in de vorm van een personenvennootschap of een eenpersoonsvennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Les personnes morales dont il est question au présent article doivent être constituées conformément à la loi du 12 juillet 1979 créant la société agricole ou sous la forme d'une société de personnes ou d'une société d'une personne à responsabilité limitée.


Vermits het geschil voor de verwijzende rechter betrekking heeft op een kapitaalvermindering door een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, beperkt het Hof zijn onderzoek tot die hypothese.

Etant donné que le litige devant le juge a quo concerne une réduction de capital opérée par une société privée à responsabilité limitée, la Cour limite son examen à cette hypothèse.


AGENDA 1) Voorstel van inbreng van bedrijfstak opgesteld overeenkomstig artikel 760 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de inbreng van bedrijfstak van groothandelaar-distributeur en van organisatie en exploitatie van apotheken door de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MULTIPAR ten gunste van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid « MULTIPHARMA » .

ORDRE DU JOUR 1) Projet d'apport de branche d'activité établi conformément à l'article 760 du Code des sociétés dans le cadre de l'apport de branche d'activité de grossiste-répartiteur et d'organisation et d'exploitation d'officines pharmaceutiques par la société coopérative à responsabilité limitée « MULTIPAR » au bénéfice de la société coopérative à responsabilité limitée « MULTIPHARMA » .


Zoals u gemeld werd in het antwoord op uw schriftelijke vraag nr. 537 is op basis van juridisch advies beslist de overgang te maken naar een Vennootschap met Sociaal Oogmerk onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Comme il vous a été dit en réponse à votre question écrite n° 537, il a été décidé, sur la base d'un avis juridique, d'opérer la transition vers une société à finalité sociale sous la forme d'une société coopérative à responsabilité limitée.


In 2014 zijn op dit gebied de volgende maatregelen genomen: - hervorming van de wetgeving betreffende de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (S-BVBA); - wijzigingen in het belasting- en btw-wetboek voor kleine ondernemingen; - een wedstrijd voor businessplannen, met speciale aandacht voor studenten en potentiële vrouwelijke ondernemers; - een online verkoopplatform voor kleine ondernemingen.

En 2014, les mesures suivantes ont été prises dans ce domaine: - réforme de la législation relative à la société privée à responsabilité limitée (SPRL-S); - changements dans le Code des impôts et de la TVA pour les petites entreprises; - un concours pour les business plans, avec une attention particulière aux étudiants et aux femmes entrepreneurs potentiels; - une plate-forme de vente en ligne pour les petites entreprises.


Artikel 265, § 2, van het Wetboek van vennootschappen voert een bijzondere aansprakelijkheid in van zaakvoerders, gewezen zaakvoerders en alle andere personen die ten aanzien van de zaken van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid bestuursbevoegdheid hebben gehad, voor niet-betaalde socialezekerheidsbijdragen.

L'article 265, § 2, du Code des sociétés instaure une responsabilité spéciale des gérants, anciens gérants et toutes autres personnes qui ont détenu le pouvoir de gérer une société de personnes à responsabilité limitée du chef de cotisations de sécurité sociale impayées.


Het onderscheid tussen vennootschappen met rechtspersoonlijkheid naargelang zij met beperkte dan wel met onbeperkte aansprakelijkheid zijn, maakt geen objectief en pertinent criterium uit om enkel ten gunste van de minderheidsvennoten van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid — en niet ten gunste van de minderheidsvennoten van een coöperatieve ven ...[+++]

La distinction entre les sociétés dotées de la personnalité juridique, selon qu'elles sont à responsabilité limitée ou illimitée, ne constitue pas un critère objectif et pertinent pour prévoir uniquement en faveur des associés minoritaires d'une société coopérative à responsabilité limitée — et non en faveur des associés minoritaires d'une société coopérative à responsabilité illimitée — la possibilité d'intenter une action minoritaire».


Het onderscheid tussen vennootschappen met rechtspersoonlijkheid naargelang zij met beperkte dan wel met onbeperkte aansprakelijkheid zijn, maakt geen objectief en pertinent criterium uit om enkel ten gunste van de minderheidsvennoten van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid — en niet ten gunste van de minderheidsvennoten van een coöperatieve ven ...[+++]

La distinction entre les sociétés dotées de la personnalité juridique, selon qu'elles sont à responsabilité limitée ou illimitée, ne constitue pas un critère objectif et pertinent pour prévoir uniquement en faveur des associés minoritaires d'une société coopérative à responsabilité limitée — et non en faveur des associés minoritaires d'une société coopérative à responsabilité illimitée — la possibilité d'intenter une action minoritaire».


Wanneer het verslag betrekking heeft op een overnemende vennootschap die de rechtsvorm heeft van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, van een Europese vennootschap, of van een naamloze vennootschap, zijn de artikelen 313, 423 of 602 niet van toepassing. ...[+++]

Lorsque le rapport concerne une société absorbante ayant la forme de société privée à responsabilité limitée, de société coopérative à responsabilité limitée, de société européenne ou de société anonyme, les articles 313, 423 ou 602 ne s’appliquent pas.


Deze vennootschap moet de vorm aannemen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Cette société doit adopter la forme d’une société privée à responsabilité limitée ou d’une société coopérative à responsabilité limitée.


4· wat de naamloze vennootschappen betreft, de commanditaire vennootschappen op aandelen, de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, de Europese vennootschappen en de coöperatieve vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, de verslagen van de bestuurders, van de leden van de directieraad, van de leden van de raad van toezicht of van de zaakvoerders en de verslagen van de commissarissen over de laatste drie boekjaren;

4· pour les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés privées à responsabilité limitée, les sociétés européennes et les sociétés coopératives à responsabilité limitée, les rapports des administrateurs, des membres du conseil de direction, des membres du conseil de surveillance ou gérants et les rapports des commissaires des trois derniers exercices;


(28) Gezien het belang ervan dient te worden verduidelijkt dat de overeenkomst, niet de statuten, ook de regelingen voor de aansprakelijkheid van leden dient te bevatten, in het geval van een EGTS met beperkte aansprakelijkheid.

(28) Compte tenu de l'importance des modalités en matière de responsabilité des membres d'un GECT à responsabilité limitée, il convient de préciser que celles-ci devraient être couvertes par la convention - et non par les statuts.


(28) Verduidelijkt dient te worden dat de overeenkomst – en gezien het belang van dit onderwerp , niet de statuten – ook de regelingen voor de aansprakelijkheid van leden dient te bevatten, in het geval van een EGTS met beperkte aansprakelijkheid.

(28) Il convient de préciser que la convention - et compte tenu de l'importance de cet aspect, non pas les statuts – devrait couvrir les modalités en matière de responsabilité des membres d'un GECT à responsabilité limitée.


De vennootschappen naar Belgisch recht, geheten „société anonyme”/„naamloze vennootschap”, „société en commandite par actions”/„commanditaire vennootschap op aandelen”, „société privée à responsabilité limitée”/„besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”, „société coopérative à responsabilité limitée”/„coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”, „société coopérative à responsabilité illimitée”/„coöperatieve vennootschap met on ...[+++]

les sociétés de droit belge dénommées «société anonyme»/«naamloze vennootschap», «société en commandite par actions»/«commanditaire vennootschap op aandelen», «société privée à responsabilité limitée»/«besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid», «société coopérative à responsabilité limitée»/«coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid», «société coopérative à responsabilité illimitée»/«coöperatieve vennoots ...[+++]


De vennootschappen naar Belgisch recht, geheten: „société anonyme”/„naamloze vennootschap”, „société en commandite par actions”/„commanditaire vennootschap op aandelen”, „société privée à responsabilité limitée”/„besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”, „société coopérative à responsabilité limitée”/„coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”, „société coopérative à responsabilité illimitée”/„coöperatieve vennootschap met o ...[+++]

les sociétés de droit belge dénommées «société anonyme»/«naamloze vennootschap», «société en commandite par actions»/«commanditaire vennootschap op aandelen», «société privée à responsabilité limitée»/«besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid», «société coopérative à responsabilité limitée»/«coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid», «société coopérative à responsabilité illimitée»/«coöperatieve vennoots ...[+++]


b)De vennootschappen naar Belgisch recht, geheten: „société anonyme”/„naamloze vennootschap”, „société en commandite par actions”/„commanditaire vennootschap op aandelen”, „société privée à responsabilité limitée”/„besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”, „société coopérative à responsabilité limitée”/„coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”, „société coopérative à responsabilité illimitée”/„coöperatieve vennootschap met ...[+++]

b)les sociétés de droit belge dénommées «société anonyme»/«naamloze vennootschap», «société en commandite par actions»/«commanditaire vennootschap op aandelen», «société privée à responsabilité limitée»/«besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid», «société coopérative à responsabilité limitée»/«coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid», «société coopérative à responsabilité illimitée»/«coöperatieve vennoo ...[+++]


over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake het vennootschapsrecht betreffende eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (gecodificeerde versie)

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil en matière de droit des sociétés concernant les sociétés à responsabilité limitée à un seul associé (version codifiée)


Vennootschapsrecht betreffende eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (gecodificeerde versie)

Droit des sociétés concernant les sociétés à responsabilité limitée à un seul associé (Version codifiée)


Tijdens die bijeenkomst is de adviesgroep, na bestudering van het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot codificering van de twaalfde Richtlijn 89/667/EEG van de Raad van 21 december 1989 inzake het vennootschapsrecht betreffende eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, unaniem tot de slotsom gekomen dat het voorstel een regelrechte codificering van bestaande teksten inhoudt, zonder enige inhoudelijke wijziging.

Lors de l’examen de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil visant à codifier la douzième directive 89/667/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 en matière de droit des sociétés concernant les sociétés à responsabilité limitée à un seul associé, le Groupe a, d’un commun accord, constaté que la proposition se limite effectivement à une codification pure et simple, sans modification de substance des actes qui en font l’objet.


De vennootschappen naar Belgisch recht, geheten „société anonyme”/„naamloze vennootschap”,„société en commandite par actions”/„commanditaire vennootschap op aandelen”, „société privée à responsabilité limitée”/„besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”, „société coopérative à responsabilité limitée”/„coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”, „société coopérative à responsabilité illimitée”/„coöperatieve vennootschap met onb ...[+++]

les sociétés de droit belge dénommées “société anonyme”/“naamloze vennootschap”, “société en commandite par actions”/“commanditaire vennootschap op aandelen”, “société privée à responsabilité limitée”/“besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”, “société coopérative à responsabilité limitée”/“coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”, “société coopérative à responsabilité illimitée”/“coöperatieve vennoots ...[+++]


a) De vennootschappen naar Belgisch recht, geheten "société anonyme"/"naamloze vennootschap", "société en commandite par actions"/"commanditaire vennootschap op aandelen", "société privée à responsabilité limitée"/"besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", "société coopérative à responsabilité limitée"/"coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", "société coopérative à responsabilité illimitée"/"coöperatieve vennootschap met ...[+++]

a) les sociétés de droit belge dénommées "société anonyme"/"naamloze vennootschap", "société en commandite par actions"/"commanditaire vennootschap op aandelen", "société privée à responsabilité limitée"/"besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", "société coopérative à responsabilité limitée"/"coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", "société coopérative à responsabilité illimitée"/"coöperatieve venno ...[+++]


de naamloze vennootschap/la société anonyme , de commanditaire vennootschap op aandelen/la société en commandite par actions , de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid/la société de personnes à responsabilité limitée ;

la société anonyme / de naamloze vennootschap, la société en commandite par actions / de commanditaire vennootschap op aandelen, la société de personnes à responsabilité limitée / de personnenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid;


_ société de personnes à responsabilité limitée / personenvennootschap , met beperkte aansprakelijkheid , Gesellschaft mit beschraenkter Haftung , société à responsabilité limitée , società a responsabilità limitata , société à responsabilité limitée ;

- société de personnes à responsabilité limitée/personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, société à responsabilité limitée, società a responsabilità limitata, société à responsabilité limitée;