WordscopeZoekt u de juiste vertaling van een woord in een specifieke context?
Zoekt u vaktechnische informatie?
Wordscope heeft duizenden betrouwbare websites geïndexeerd om u hierbij te helpen!
Wat onze klanten en partners vertellen«Wordscope, beter dan het beste juridisch woordenboek!»

Koen Bastaerts
PO-Logistiek/vertaaldienst

Regie der Gebouwen
Share this page!
   
Wordscope Video
„Mijn liefdesbrief aan cosplay - TED Talks -“

(video met Nederlandse ondertiteling)

Vertaling van "ontslag van strafvervolging " (Nederlands → Frans) :

TERMINOLOGIE
strafverjaring [ amnestie | gratie | ontslag uit de gevangenis | ontslag van strafvervolging | rehabilitatie ]

prescription de peine [ amnistie | élargissement | grâce | libération | réhabilitation | relaxation ]


ontslag [ tijdelijk buiten dienst ]

licenciement [ mise à pied ]


overdracht van strafvervolging | overname van strafvervolging

transmission des poursuites pénales | transmission des procédures répressives


opsporingsonderzoek (1) | strafvervolging (2)

poursuite pénale


plannen voor het ontslag van cliënten ontwikkelen | plannen voor het ontslag van patiënten ontwikkelen

planifier le renvoi de patients


de ambtsvervulling eindigt door vrijwillig ontslag of ontslag ambtshalve

les fonctions prennent fin par démission volontaire ou d'office


vrijwillig ontslag of ontslag ambtshalve

par démission volontaire ou d'office


ontslag om economische redenen

licenciement économique
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
Sommige deposito's, bijvoorbeeld die verband houden met bepaalde levensgebeurtenissen als huwelijk, scheiding, pensionering, ontslag wegens boventalligheid, invaliditeit of overlijden, mogen voor meer dan 100 000 EUR beschermd worden voor een beperkte tijdslimiet (ten minste drie maanden en niet langer dan twaalf maanden).

Certains types de dépôts (par exemple ceux liés aux événements de la vie tels qu’un mariage, un divorce, un départ à la retraite, un licenciement, une invalidité ou un décès) peuvent être protégés au-dessus de 100 000 euros pendant une période limitée (au moins trois mois et jusqu’à douze mois).


Een lid van de Commissie neemt ontslag indien de voorzitter hem daarom verzoekt overeenkomstig artikel 17, lid 6, van het Verdrag betreffende de Europese Unie.

Conformément à l’article 17, paragraphe 6, du traité sur l’Union européenne, un membre de la Commission présente sa démission si le président lui en fait la demande.


In geval van vrijwillig ontslag, ontslag ambtshalve of overlijden, wordt de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid voor de verdere duur van zijn ambtstermijn vervangen overeenkomstig artikel 18, lid 1, van het Verdrag betreffende de Europese Unie.

En cas de démission volontaire, de démission d'office ou de décès, le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, conformément à l'article 18, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne.


In geval van vrijwillig ontslag, ontslag ambtshalve of overlijden wordt de voorzitter voor de verdere duur van zijn ambtstermijn vervangen.

En cas de démission volontaire, de démission d'office ou de décès, le président est remplacé pour la durée du mandat restant à courir.


In geval van vrijwillig ontslag, ontslag ambtshalve of overlijden, wordt het lid voor de verdere duur van zijn ambtstermijn vervangen door een nieuw lid van dezelfde nationaliteit, dat overeenkomstig de criteria van artikel 17, lid 3, tweede alinea, van het Verdrag betreffende de Europese Unie, in onderlinge overeenstemming met de voorzitter van de Commissie en na raadpleging van het Europees Parlement door de Raad wordt benoemd.

Le membre démissionnaire ou décédé est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par un nouveau membre de la même nationalité nommé par le Conseil d'un commun accord avec le président de la Commission, après consultation du Parlement européen et conformément aux critères visés à l'article 17, paragraphe 3, deuxième alinéa, du traité sur l'Union européenne.


Behalve door regelmatige vervanging of door overlijden eindigt de ambtsvervulling van een lid van de Commissie door vrijwillig ontslag of ontslag ambtshalve.

En dehors des renouvellements réguliers et des décès, les fonctions de membre de la Commission prennent fin individuellement par démission volontaire ou d'office.


Persoon tegen wie een strafvervolging is ingesteld door de Oekraïense autoriteiten voor het verduisteren van overheidsmiddelen of overheidsactiva en voor medeplichtigheid daaraan.

Personne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics et pour complicité dans un tel détournement.


Persoon tegen wie een strafvervolging is ingesteld door de Oekraïense autoriteiten voor het verduisteren van overheidsmiddelen of overheidsactiva en voor machtsmisbruik om een ongerechtvaardigd voordeel voor zichzelf of een derde te verkrijgen ten koste van Oekraïense overheidsmiddelen of overheidsactiva.

Personne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics et pour abus de pouvoir dans le but de se procurer à lui-même ou de procurer à un tiers un avantage injustifié, causant ainsi une perte pour les fonds ou les avoirs publics ukrainiens.


Persoon die banden heeft met een aangewezen persoon (Andrii Petrovych Kliuiev) tegen wie een strafvervolging is ingesteld door de Oekraïense autoriteiten voor het verduisteren van overheidsmiddelen of overheidsactiva.

Personne liée à une personne désignée (Andrii Petrovych Kliuiev) faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics.


Onder meer het aantal zonder gevolg gestelde zaken nam af. Dit is het gevolg van een geringer aantal zaken dat werd geseponeerd omwille van opportuniteitsredenen, waarbij strafvervolging niet opportuun wordt geacht (-6%).

L’année dernière, l’on a notamment comptabilisé moins de classements sans suite, en raison d’un nombre plus faible de classements sans suite pour des motifs d’opportunité, pour lesquels les poursuites pénales n’ont été jugées opportunes (-6%).


Zo lag het aantal zaken dat werd geseponeerd omwille van 'andere prioriteiten' 11% lager dan in 2011, terwijl het aantal zondergevolgstellingen wegens de 'wanverhouding tussen de gevolgen van strafvervolging en de maatschappelijke verstoring' afnam met 9%.

Le nombre d’affaires classées sans suite pour ‘autres priorités’ a ainsi chuté de 11%, tandis que les classements sans suite pour ‘conséquences disproportionnées des poursuites pénales face au trouble social’ ont enregistré une diminution de 9%.


in het kader van strafvervolging en tenuitvoerlegging van beslissingen de samenwerking tussen de justitiële of gelijkwaardige autoriteiten van de lidstaten te bevorderen.

à faciliter la coopération entre les autorités judiciaires ou équivalentes des États membres dans le cadre des poursuites pénales et de l'exécution des décisions.


Het aantal seponeringen omwille van opportuniteitsredenen, waarbij strafvervolging niet opportuun wordt geacht (bv. omdat de situatie intussen geregulariseerd werd), is daarentegen met 4% gedaald.

Par contre, la proportion de classements sans suite pour des motifs d’opportunité, dans le cadre desquels il n’est pas jugé opportun de poursuivre pénalement (par exemple, parce que la situation a été régularisée entre-temps) a reculé de 4 %.


Een opvallende vaststelling is de verschuiving van de klassieke vormen van strafvervolging (rechtstreekse dagvaarding en vaststelling voor de raadkamer met het oog op de regeling van de rechtspleging) naar een meer intensieve uitstroom via alternatieve afhandelingsmogelijkheden.

L’on observe une évolution remarquable des formes traditionnelles de poursuites pénales (citation directe et fixation devant la chambre du conseil en vue du règlement de la procédure) vers une intensification du flux de sortie de traitements alternatifs.


[8] Zoals het Europees Verdrag betreffende de overdracht van strafvervolging van 1972 en de Overeenkomst betreffende de wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de lidstaten van de Europese Unie van 2000.

[8] Comme la convention européenne sur la transmission des procédures répressives de 1972 et la convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne de 2000.


Persoon die banden heeft met een aangewezen persoon (voormalig president van Oekraïne Viktor Fedorovych Yanukovich) tegen wie een strafvervolging is ingesteld door de Oekraïense autoriteiten voor het verduisteren van overheidsmiddelen of overheidsactiva.

Personne liée à une personne désignée (l'ancien président de l'Ukraine, Viktor Fedorovych Yanukovych) faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics.


- bestaande instrumenten voor de samenwerking op het gebied van justitie en rechtshandhaving en voor gegevensuitwisseling te ratificeren en ten volle toe te passen, waaronder het Zweedse initiatief, de richtlijn gegevensbewaring en de Prüm-besluiten alsook het Verdrag betreffende de overdracht van strafvervolging en de Overeenkomst betreffende de wederzijdse rechtshulp in strafzaken.

- à ratifier et à mettre en œuvre les instruments actuels de coopération jud iciaire et policière et d’échange d’informations, en particulier l'initiative suédoise, la directive sur la conservation des données, les décisions Prüm, ainsi que la convention sur la transmission des procédures répressives et la convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale; et


Het vermoeden van onschuld geldt alleen voor personen tegen wie een strafvervolging is ingesteld[12].

Seule les personnes faisant «l'objet d’une accusation pénale» [12] peuvent en bénéficier.


Persoon tegen wie een strafvervolging is ingesteld door de Oekraïense autoriteiten voor het verduisteren van overheidsmiddelen of overheidsactiva en in verband met machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor zichzelf of een derde te verkrijgen ten koste van Oekraïense overheidsmiddelen of overheidsactiva.

Personne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics et en lien avec la mauvaise utilisation d'une charge par le titulaire d'une charge publique dans le but de se procurer à lui-même ou de procurer à un tiers un avantage injustifié, causant ainsi une perte pour le budget public ukrainien ou les avoirs publics ukrainiens.


Ingeval deze verplichtingen niet worden nagekomen, kan de Raad, met gewone meerderheid, of de Commissie zich wenden tot het Hof van Justitie, dat, al naar gelang van het geval, ontslag ambtshalve volgens artikel 247 of verval van het recht op pensioen of van andere, daarvoor in de plaats tredende voordelen kan uitspreken.

En cas de violation de ces obligations, la Cour de justice, saisie par le Conseil, statuant à la majorité simple, ou par la Commission, peut, selon le cas, prononcer la démission d'office dans les conditions de l'article 247 ou la déchéance du droit à pension de l'intéressé ou d'autres avantages en tenant lieu.


In dat geval verstrijkt de ambtsperiode van de ter vervanging benoemde Commissieleden op de datum waarop de ambtstermijn van de collectief tot ontslag gedwongen Commissieleden zou zijn verstreken.

Dans ce cas, le mandat des membres de la Commission nommés pour les remplacer expire à la date à laquelle aurait dû expirer le mandat des membres de la Commission obligés de démissionner collectivement de leurs fonctions.


bescherming bij onredelijk ontslag (artikel 30 van het handvest).

la protection en cas de licenciement injustifié (article 30 de la Charte).


Indien de motie van afkeuring wordt aangenomen met een meerderheid van twee derde van de uitgebrachte stemmen, welke een meerderheid van de leden van het Europees Parlement vertegenwoordigt, moeten de leden van de Commissie collectief ontslag nemen en moet ook de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid zijn functie in de Commissie neerleggen.

Si la motion de censure est adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et à la majorité des membres qui composent le Parlement européen, les membres de la Commission doivent démissionner collectivement de leurs fonctions et le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité doit démissionner des fonctions qu'il exerce au sein de la Commission.


De afwijkingen hebben betrekking op het aantal vertegenwoordigers van de Commissie in de raad van bestuur en de procedure voor de aanstelling en het ontslag van de uitvoerend directeur.

Les points en question portent sur le nombre de représentants de la Commission au sein du conseil d'administration et sur la procédure de sélection et de révocation du directeur exécutif.


In geval van vrijwillig ontslag van alle leden van de Commissie blijven zij in functie en blijven zij de lopende zaken behartigen totdat in hun vervanging voor het resterende deel van hun ambtstermijn is voorzien overeenkomstig artikel 17 van het Verdrag betreffende de Europese Unie.

En cas de démission volontaire de l'ensemble des membres de la Commission, ceux-ci restent en fonctions et continuent à expédier les affaires courantes jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement, pour la durée du mandat restant à courir, conformément à l'article 17 du traité sur l'Union européenne.