WordscopeZoekt u de juiste vertaling van een woord in een specifieke context?
Zoekt u vaktechnische informatie?
Wordscope heeft duizenden betrouwbare websites geïndexeerd om u hierbij te helpen!
Wat onze klanten en partners vertellen«Wij maken veelvuldig gebruik van Wordscope om contextgebonden voorbeelden van vertalingen te vinden.»

Serge Lefèvre
Secretaris vertaler-revisor-tolk
Teamleider van de Vertaaldienst

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV)
Share this page!
   
Wordscope Video
„Michael Specter: Het gevaar van het ontkennen van wetenschap. - TED Talks -“

(video met Nederlandse ondertiteling)
NEW !Translate documents faster and better thanks to artificial intelligence!
https://pro.wordscope.com
SIGN UP NOWIt is free and easy!

pro.
 
wordscope
 
.com
ALL IN ONE
Public Translation Memories
Private Translation Memories
Neural Machine Translation
Terminology
https://pro.wordscope.com
Nieuw! Vertaal uw documenten sneller en beter dankzij kunstmatige intelligentie (AI)!
Werk overal op een Mac of pc om veilig toegang te krijgen tot al uw projecten en vertaalgeheugens!

Vertaling van "manager juridische dienstverlening " (Nederlands → Frans) :

TERMINOLOGIE
hoofd juridisch adviesbureau | verantwoordelijke juridische dienst | manager juridische dienstverlening | verantwoordelijke van een juridische dienst

directeur juridique | directrice juridique | responsable de service juridique


manager facilitaire diensten | servicemanager | directrice zakelijke dienstverlening | manager dienstverlening

cheffe du service clients | directeur clientèle | directrice clientèle | responsable service clients


manager dienstverleningskwaliteit | manager kwaliteit dienstverlening | kwaliteitsmanager | kwaliteitsmanager dienstverlening

directrice qualité services | directeur qualité services | responsable qualité services


subsysteem voor management van de dienstverlening

sous-système de gestion du service


administrative management domain | openbare dienstverlener | AdMD,voorbeelden:AT&T,British Telecom,Duitse PTT,Transpac(Frankrijk),KDD,NTT(Japan) [Abbr.]

domaine de gestion d'administration | DGAD [Abbr.]


private managed domain | privé dienstverlener | privédomein | PrMD,voorbeelden:Danet,DEC,Hewlett-Packard,IBM,Olivetti,Philips [Abbr.]

domaine de gestion privé | DGPR [Abbr.]
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
Artikel 1. In artikel 1 van het ministerieel besluit van 4 juli 2011 tot aanwijzing van de sociaalrechtelijke inspecteurs en de ambtenaren bevoegd voor het opleggen van de administratieve geldboeten wordt de zin "Bij tijdelijke afwezigheid of verhindering wordt de secretaris-generaal vervangen door het afdelingshoofd van de afdeling Werkgelegenheidsbeleid van het departement Werk en Sociale Economie of door het hoofd van het team Juridische Dienstverlening en Externe Relaties". vervangen door de zin "Bij tijdelijke afwezigheid of verhindering wordt de secretaris-generaal vervangen door het afdelingshoofd van de afdeling Algemene Dienste ...[+++]

Article 1. Dans l'article 1 de l'arrêté ministériel du 4 juillet 2011 désignant les inspecteurs des lois sociales et les fonctionnaires, compétents pour infliger les amendes administratives, la phrase « En cas d'absence ou d'empêchement temporaire, le secrétaire général est remplacé par le chef de la Division Politique de l'Emploi du Département de l'Emploi et de l'Economie sociale ou par le chef de la Division des Services juridiques et Relations externes». est remplacée par la phrase « En cas d'absence ou d'empêchement temporaire, le secrétaire général est remplacé par le chef de la Division des Services généraux, ou par le chef de di ...[+++]


Een bijzonder aandachtspunt zijn de omvang en het aantal beperkingen dat geldt op de markt voor intellectuele dienstverlening aan bedrijven, met name engineering, boekhoudkundige diensten, architectuur en juridische dienstverlening.

L'importance et le nombre des restrictions à l'œuvre sur les marchés des services professionnels aux entreprises, notamment dans les domaines de l'ingénierie, de la comptabilité, de l'architecture et des services juridiques, méritent une attention particulière.


Wij hebben de toegang tot gratis juridische dienstverlening verbeterd, geïnvesteerd in vervoersverbindingen, gendergelijkheid bevorderd en de mobiliteit van duizenden studenten tussen Europa en de regio van het Oostelijk Partnerschap bevorderd.

Nous avons amélioré l'accès aux services juridiques gratuits, investi dans les liaisons de transport, fait la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes, et aidé des milliers d'étudiants à circuler entre l'Europe et la région du Partenariat oriental.


De situatie is verschillend wat de diensten betreft die vallen onder de omschrijving "Hotels en restaurants" en "Juridische dienstverlening".

La situation est différente pour ce qui a trait aux services repris sous la définition « Services d'hôtellerie et de restauration » et « Services juridiques ».


e) de opdrachten inzake juridische dienstverlening, voor zover niet uitgesloten op grond van de artikelen 28, § 1, eerste lid, 4° en/of 108, § 1, eerste lid, 2°, van de wet;

e) les marchés de services relatifs aux services juridiques, pour autant qu'ils ne sont pas exclus sur la base des articles 28, § 1, alinéa 1, 4°, et/ou 108, § 1, alinéa 1, 2°, de la loi ;


4° de in bijlage III bij de wet bedoelde sociale diensten en andere specifieke diensten, met uitzondering van deze die zijn opgenomen in de voormelde bijlage onder de omschrijvingen "Hotels en restaurants" en "Juridische dienstverlening, voor zover niet uitgesloten op grond van artikel 28, § 1, eerste lid, 4° of 108, § 1, eerste lid, 2°, samen gelezen met artikel 28, § 1, eerste lid, 4° ";

4° aux services sociaux et autres services spécifiques visés à l'annexe III de la loi, à l'exception de ceux repris dans l'annexe précitée sous la description « Services d'hôtellerie et de restauration » et « Services juridiques dans la mesure où ils ne sont pas exclus en vertu de l'article 28, § 1, alinéa 1, 4° ou 108, § 1, alinéa 1, 2°, lu en combinaison avec l'article 28, § 1, alinéa 1, 4° » ;


4° in punt 7° wordt de zinsnede "de Juridische Dienst van de afdeling Algemene Zaken, Communicatie en Juridische Dienst van het departement, met als adres Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel, geregeld met toepassing van artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries" vervangen door de zinsnede "de subentiteit van het departement, bevoegd voor juridische dienstverlening".

4° an point 7°, le membre de phrase « le Service juridique de la Division des Affaires générales, de la Communication et du Service juridique du département, à l'adresse Graaf de Ferrarisgebouw, Bld Roi Albert II 20, bte 8, 1000 Bruxelles, réglé en application de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements des ministères flamands » est remplacé par le membre de phrase « la sous-entité du département, compétente pour la prestation de services juridiques ».


"3° juridische dienst: de subentiteit van het Departement Omgeving, belast met de taken van juridische dienstverlening;";

« 3° service juridique : la sous-entité du Département de l'Environnement, chargée des prestations de services juridiques ; » ;


2° een secretaris: een vertegenwoordiger van de subentiteit van het departement, bevoegd voor juridische dienstverlening, die door de leidend ambtenaar wordt aangewezen;

2° un secrétaire : un représentant de la sous-entité du département, compétente pour la prestation de services juridiques, qui est désigné par le fonctionnaire dirigeant ;


- hun ervaring op het gebied van onderhandelen en contacten met diverse instanties, zoals de Europese Commissie in juridische dienstverlening en/of het opstellen van wet- en regelgeving.

- leur expérience des négociations et contacts avec diverses instances comme la Commission européenne pour les services juridiques et/ou l'élaboration d'une loi et réglementation.


- op het gebied van onderhandelen en contacten met diverse instanties, zoals de Europese Commissie in juridische dienstverlening en/of het opstellen van wet- en regelgeving.

- au niveau des négociations et des contacts avec diverses instances comme la Commission européenne pour les services juridiques et/ou l'élaboration d'une loi et réglementation.


Art. 4. § 1. De eerste stap van de labeling van de dienstverlener bestaat erin om de juridische constructie te erkennen waarmee een projectontwikkelaar of een bedrijf een akkoord zal afsluiten voor de uitvoering van een dienstverlening die door een deskundige verbonden met de juridische constructie zal uitgevoerd worden

Art. 4. § 1. La première étape de la labellisation du prestataire de service consiste à reconnaître l'entité juridique, avec laquelle un porteur de projet ou une entreprise va contracter pour la réalisation d'une prestation de service qui sera réalisée par un expert lié à l'entité juridique.


Deze dienstverlening is gebaseerd op vier pijlers, zijnde: (i) kennis te begrijpen als `knowhow' inzake overheidsopdrachten, (ii) juridische aspecten te begrijpen als het afdekken van de noodzakelijke juridische conformiteit van de opdrachtdocumenten door middel van een nazicht op juridisch niveau, (iii) definitie van de behoeften te begrijpen als de middelen die de aankoopwensen bevattelijk kunnen capteren, (iv) applicaties en `tools' te begrijpen als de elektronische platformen die de communicatie kanaliseren.

Ces services sont fournis sur la base de quatre piliers, à savoir : (i) la connaissance, dans le sens du 'savoir-faire' en matière de marchés publics, (ii) les aspects juridiques, dans le sens de la nécessité de garantir la conformité juridique des documents de marchés publics par la révision juridique, (iii) la définition des besoins au sens des moyens pouvant capter les aspirations d'achat, (iv) les applications et outils, au sens des plateformes électroniques, qui canalisent la communication.


2. Verleners van luchtvaartnavigatiediensten leggen hun werkafspraken formeel vast door middel van schriftelijke overeenkomsten of daaraan gelijkwaardige juridische regelingen, waarin de specifieke verplichtingen en taken van de verschillende dienstverleners worden vastgelegd en die de uitwisseling van operationele gegevens tussen alle dienstverleners voor wat het algemene luchtverkeer betreft, mogelijk maken.

2. Les prestataires de services de navigation aérienne formalisent leur partenariat par des accords écrits, ou par des arrangements juridiques équivalents, qui précisent les obligations et fonctions spécifiques de chaque prestataire et permettent l'échange de données opérationnelles entre tous les prestataires de services pour ce qui concerne la circulation aérienne générale.


B. Het juridische karakter van compensatie voor de verplichting tot openbare dienstverlening

B. la nature juridique des compensations de service public


In gebreke blijven als gevolg van een van de risico's van de on line financiële dienstverlening kan tot een aanzienlijk juridisch en reputatierisico leiden.

Des défaillances causées par l'un ou l'autre des risques associés à la prestation en ligne de services financiers pourraient entraîner des risques juridiques et de réputation significatifs.


Er dient bijzondere aandacht te worden geschonken aan het faciliteren van de mobiliteit in grensregio's en aan dienstverlening aan grensarbeiders die worden geconfronteerd met uiteenlopende nationale praktijken en rechtsstelsels en daardoor stuiten op specifieke administratieve, juridische of fiscale mobiliteitsbelemmeringen.

Il convient de s'attacher particulièrement à favoriser la mobilité dans les régions transfrontalières et à offrir des services aux travailleurs frontaliers qui sont sujets à des pratiques nationales et des systèmes juridiques différents et rencontrent des obstacles spécifiques à la mobilité d'ordre administratif, juridique ou fiscal.


Deze jaarrekeningen moeten voldoen aan de door de Gemeenschap Ö Unie Õ goedgekeurde internationale standaarden voor jaarrekeningen. Wanneer deze rekeningen wegens de juridische status van de dienstverlener niet volledig aan de internationale standaarden voor jaarrekeningen kunnen beantwoorden, streeft de betrokken verlener ernaar om zoveel mogelijk aan deze standaarden te voldoen.

Ces comptes sont conformes aux normes comptables internationales adoptées par la Communauté Ö l’Union Õ. Lorsque, en raison de son statut juridique, le prestataire de services ne peut se conformer entièrement aux normes comptables internationales, il s'efforce d'y parvenir dans toute la mesure du possible.


De Europese interne markt is het belangrijkste instrument om een bloeiende vervoerssector tot stand te brengen die werkgelegenheid en groei genereert. Zoals reeds in de luchtvaart, maar ook in andere sectoren zoals telecommunicatie, is gebleken, vormt het liberaliseringsproces van de interne markt een stimulans tot innovatie en investeringen om tegen een lagere kostprijs een betere dienstverlening te kunnen aanbieden. Eenzelfde succesverhaal kan in de hele vervoerssector worden gerealiseerd. Het is niet de bedoeling ...[+++]

Le marché intérieur de l’UE est le principal instrument disponible pour créer un secteur des transports florissant, porteur de croissance et d’emploi. Comme en témoignent le secteur de l’aviation et d’autres secteurs tels que celui des télécommunications, le processus de libéralisation du marché intérieur stimule l’innovation et l’investissement pour fournir un meilleur service à un moindre coût. L’ensemble du secteur des transports peut obtenir le même succès. Le but est non seulement de créer un marché interne en termes juridiques, mais aussi de coopérer avec les usagers et les fournisseurs de services pour contribuer à en faire une ré ...[+++]


2. De nationale toezichthoudende instanties moeten ð juridisch gescheiden en ï onafhankelijk zijn van de verleners van luchtvaartnavigatiediensten ð , met name wat hun organisatie, hiërarchie en besluitvorming betreft en van alle particuliere of publieke entiteiten die een belang hebben in de activiteiten van dergelijke dienstverleners ï.

2. Les autorités nationales de surveillance sont ð juridiquement distinctes et ï indépendantes des prestataires ð , notamment ï ð sur les plans organisationnel, hiérarchique et décisionnel, de tout prestataire ï de services de navigation aérienne ð ou de toute entité privée ou publique possédant un intérêt dans les activités de ces prestataires ï.


4. De nationale toezichthoudende instanties die op de datum van inwerkingtreding van deze verordening niet juridisch gescheiden zijn van alle verleners van luchtvaartnavigatiediensten of particuliere of publieke entiteiten die een belang hebben in de activiteiten van dergelijke dienstverleners, zoals bepaald in lid 2, moeten uiterlijk op 1 januari 2020 aan deze eis voldoen.

4. Les autorités nationales de surveillance qui ne sont pas juridiquement distinctes de tout prestataire de services de navigation aérienne ou de toute entité privée ou publique possédant un intérêt dans les activités de ces prestataires, au sens du paragraphe 2, à la date d’entrée en vigueur du présent règlement doivent satisfaire à cette exigence au plus tard le 1er janvier 2020.


De grotere concurrentie bevordert op haar beurt, zowel in de privé- als in de overheidssector, innovatie in al haar dimensies voor zeer uiteenlopende aspecten zoals reclame, bedrijfsorganisatie en management, opleiding, dienstverlening aan klanten enz.

Une telle concurrence accrue encourage l'innovation dans toutes ses dimensions, tant au niveau du secteur privé que public, sur des aspects aussi divers que sont la publicité, l'organisation et l'encadrement industriel, la formation, le service client, etc.


De EU-bijstandsprogramma's zijn bijgesteld teneinde aan de beleidsdoelstellingen van 1998 te beantwoorden, en er zijn een aantal belangrijke projecten op essentiële terreinen ontwikkeld zoals het programma voor juridische en justitiële samenwerking tussen de EU en China, het opleidingsprogramma voor dorpsbestuur, het project beurzen 2000 EU-China, het Junior Managers Programme en het programma beroepsopleiding EU-China.

Les programmes d'aide de l'UE avaient été réorientés afin de correspondre aux objectifs stratégiques de 1998 et plusieurs projets importants avaient été mis sur pied dans des domaines d'intérêt fondamentaux. Il s'agissait notamment du programme UE-Chine de coopération juridique et judiciaire, du programme de formation en matière d'administration municipale, du projet 2000 d'octroi de bourses d'études, du programme destiné aux jeunes cadres et du programme UE-Chine de formation professionnelle.


Dat de terugwerkende kracht van de administratieve akten aanvaard wordt wanneer ze noodzakelijk is voor de continuïteit van de openbare dienstverlening of voor de regularisatie van een feitelijke of juridische toestand en voorzover daarbij rekening wordt gehouden met de eisen inzake rechtszekerheid en individuele rechten;

Que la rétroactivité des actes administratifs est admise dès lors qu'elle est nécessaire à la continuité du service public et à la régularisation d'une situation de fait ou de droit pour autant qu'elle respecte les exigences de la sécurité juridique et les droits individuels;


Afdeling 3 bepaalt de economische en juridische voorwaarden waaraan een aanvrager, respectievelijk een dienstverlener dient te voldoen.

La section 3 établit les conditions économiques et juridiques auxquelles doit satisfaire un demandeur ou un prestataire de services, selon le cas.