WordscopeZoekt u de juiste vertaling van een woord in een specifieke context?
Zoekt u vaktechnische informatie?
Wordscope heeft duizenden betrouwbare websites geïndexeerd om u hierbij te helpen!
Wat onze klanten en partners vertellen«Wij doen dagelijks een beroep op Wordscope om betrouwbare informatie op te zoeken en ook wanneer we twijfelen aan de vertaling van een woord in een specifieke context.»

Lionel Stassar
Diensthoofd Taaldienst

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)
Share this page!
   
Wordscope Video
„Dennis Hong: Een auto voor blinde chauffeurs - TED Talks -“

(video met Nederlandse ondertiteling)
NEW !Translate documents faster and better thanks to artificial intelligence!
https://pro.wordscope.com
SIGN UP NOWIt is free and easy!

pro.
 
wordscope
 
.com
ALL IN ONE
Public Translation Memories
Private Translation Memories
Neural Machine Translation
Terminology
https://pro.wordscope.com
Nieuw! Vertaal uw documenten sneller en beter dankzij kunstmatige intelligentie (AI)!
Werk overal op een Mac of pc om veilig toegang te krijgen tot al uw projecten en vertaalgeheugens!

Vertaling van "koning de burgerlijke " (Nederlands → Frans) :

TERMINOLOGIE
procureur-generaal | substituut-procureur des Konings | openbaar aanklager | procureur des Konings

procureure | procureure de la République | procureur de la République/procureure de la République | procureur/procureure


commissaris der Koningin | commissaris des Konings | commissaris van de Koning | gouverneur

gouverneur provincial


specialist im- en export van machines voor de mijnbouw, de bouwsector en de burgerlijke bouwkunde | specialiste import en export van machines voor de mijnbouw, de bouwsector en de burgerlijke bouwkunde | specialist import en export van machines voor de mijnbouw, de bouwsector en de burgerlijke bouwkunde | specialiste im- en export van machines voor de mijnbouw, de bouwsector en de burgerlijke bouwkunde

spécialiste en import-export de machines pour l’extraction, la construction et le génie civil


bevolkingsregister [ register van de burgerlijke stand ]

registre d'état civil


justitiële samenwerking in burgerlijke zaken EU [ Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken ]

coopération judiciaire civile (UE) [ coopération judiciaire en matière civile (UE) | réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale ]


burgerlijke rechtsvordering

procédure civile [ droit de la procédure civile ]
Verdrag inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van de Europese Unie van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken | Verdrag opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van de Europese Unie van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken

Convention établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative à la signification et à la notification dans les Etats membres de l'Union européenne des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale


officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur des Konings

officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi


Commissaris van de Koning | provinciegouverneur | Commissaris van de Koningin | gouverneur

gouverneur de province | préfète | gouverneure | préfet/préfète
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
Die doet uitspraak op verslag van de onderzoeksrechter na de procureur des Konings, de burgerlijke partij en de inverdenkinggestelde gehoord te hebben.

Celle-ci statue sur le rapport du juge d'instruction, le procureur du Roi, la partie civile et l'inculpé entendus.


De raadkamer doet uitspraak op verslag van de onderzoeksrechter na de procureur des Konings, de burgerlijke partij en de inverdenkinggestelde gehoord te hebben (artikel 13, § 3, eerste lid).

La chambre du conseil statue sur le rapport du juge d'instruction, après avoir entendu le procureur du Roi, la partie civile et l'inculpé (article 13, § 3, alinéa 1).


De raadkamer doet uitspraak op verslag van de onderzoeksrechter na de procureur des Konings, de burgerlijke partij en de inverdenkinggestelde gehoord te hebben.

La chambre du conseil statue sur le rapport du juge d'instruction, le procureur du Roi, la partie civile et l'inculpé entendus.


Deze controle door de ambtenaar van de burgerlijke stand komt tot uiting in artikel 62bis, § 5, voorlaatste lid : `Bij gebrek aan negatief advies van de procureur des Konings, kan de ambtenaar van de burgerlijke stand de akte van aanpassing van de registratie van het geslacht opstellen en inschrijven in de registers van de burgerlijke stand'.

Cette vérification effectuée par l'officier de l'état civil est exprimée à l'article 62bis, § 5, avant-dernier alinéa : « En l'absence d'avis négatif du procureur du Roi, l'officier de l'état civil peut rédiger l'acte de modification de l'enregistrement du sexe et l'inscrire dans les registres de l'état civil».


« Schenden de artikelen 63, 165 en 167 van het Burgerlijk Wetboek, afzonderlijk genomen of met elkaar in samenhang gelezen, in zoverre zij, volgens de bovenvermelde interpretatie die eraan wordt gegeven door het Hof van Beroep te Luik, impliceren dat het beroep bedoeld in artikel 167 van het Burgerlijk Wetboek zonder voorwerp moet worden verklaard in de hypothese dat het weliswaar wordt uitgeoefend binnen de maand na de kennisgeving van de weigeringsbeslissing van de ambtenaar van de burgerlijke stand om het huwelijk te voltrekken maar na de oorspronkelijke termijn van 6 maanden en 14 dagen om het huwelijk te voltrekken, niet met name de ...[+++]

« Les articles 63, 165 et 167 du Code civil, pris isolément ou ensemble, en ce qu'ils impliquent selon l'interprétation qui leur est donnée par la Cour d'appel de Liège dont question ci-avant, que le recours visé à l'article 167 du Code civil doit être déclaré sans objet dans l'hypothèse où il est certes exercé dans le délai d'un mois de la notification de la décision de refus de célébration de l'Officier de l'état civil mais au-delà du délai originaire de célébration du mariage de 6 mois et 14 jours, ne violent-ils pas notamment les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec d'autres dispositions légales supranationales telle la Convention européenne des droits de l'homme et notamment l'article 12 de cette dernière, pour (1 ...[+++]


Uit de formulering van de prejudiciële vragen en de motivering van de verwijzingsbeslissingen blijkt dat de geschillen ten gronde betrekking hebben op een situatie waarin, opeenvolgend, de ambtenaar van de burgerlijke stand de voltrekking van het huwelijk heeft uitgesteld gedurende een termijn van twee maanden (artikel 167, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek), de procureur des Konings die termijn heeft verlengd met drie extra maanden (artikel 167, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek), de ambtenaar van de burgerlijke stand heeft ...[+++]

Il ressort de la formulation des questions préjudicielles et de la motivation des décisions de renvoi que les litiges au fond portent sur une situation dans laquelle, successivement, l'officier de l'état civil a sursis à la célébration du mariage pendant un délai de deux mois (article 167, alinéa 2, du Code civil), le procureur du Roi a prolongé ce délai de trois mois supplémentaires (article 167, alinéa 2, du Code civil), l'officier de l'état civil a refusé de célébrer le mariage à l'expiration du délai de surséance (article 167, alinéa 4) et, enfin, les candidats au mariage ont introduit un recours contre la décision de refus devant le ...[+++]


Behalve in spoedeisende gevallen en indien de onderzoeksrechter het noodzakelijk acht, verwittigt hij, ten laatste vijf werkdagen voor de plaatsopneming of de wedersamenstelling, de procureur des Konings, de burgerlijke partij, de inverdenkinggestelde en hun raadsman, per faxpost of bij een ter post aangetekende brief van de datum ervan.

Sauf urgence, le juge d'instruction avertit le procureur du Roi, la partie civile, l'inculpé et leurs conseils de la date de cette descente sur les lieux ou de la reconstitution, au plus tard cinq jours ouvrables avant celle-ci, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste.


In beginsel geschiedt de ondervraging door de onderzoeksrechter buiten de aanwezigheid van de procureur des Konings, de burgerlijke partij en de advocaten van de partijen. Dit geldt niet in het kader van de confrontaties (infra artikel 166).

Le principe est que l'interrogatoire du juge d'instruction se fait hors de la présence du procureur du Roi, de la partie civile et des avocats des parties, ce qui ne sera pas le cas des confrontations (voir ci-dessous, article 166).


Krachtens het tweede lid verwittigt de onderzoeksrechter, behalve in spoedeisende gevallen, ten laatste vijf werkdagen voor de plaatsopneming de procureur des Konings, de burgerlijke partij, de inverdenkinggestelde en hun raadsman van de datum ervan.

Aux termes de l'alinéa 2, le juge d'instruction avertit le procureur du Roi, la partie civile, l'inculpé et leurs conseils de la date de descente sur les lieux, au plus tard cinq jours ouvrables avant celle-ci, sauf s'il y a urgence.


De raadkamer doet uitspraak op verslag van de onderzoeksrechter na de procureur des Konings, de burgerlijke partij en de inverdenkinggestelde gehoord te hebben.

La chambre du conseil statue sur le rapport du juge d'instruction, le procureur du Roi, la partie civile et l'inculpé entendus.


De raadkamer doet uitspraak op verslag van de onderzoeksrechter na de procureur des Konings, de burgerlijke partij en de inverdenkinggestelde gehoord te hebben.

La chambre du conseil statue sur le rapport du juge d'instruction, le procureur du Roi, la partie civile et l'inculpé entendus.


« Schendt artikel 356-1, lid 1 en 2 van het Burgerlijk Wetboek in samenhang gelezen met de artikelen 162, 164 en 343 § 1 b) van het Burgerlijk Wetboek, de artikelen 10, 11 en 22bis van de Grondwet en de artikelen 8 en 14 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden van 4 november 1950, in zoverre het de gewone adoptie van de kinderen van de ene wettelijke samenwonende partner door de andere wettelijke samenwonende partner niet toelaat wanneer er sprake is van een huwelijksbeletsel waarvoor de Koning geen onth ...[+++]

« L'article 356-1, alinéas 1 et 2, du Code civil, combiné avec les articles 162, 164 et 343, § 1, b), du Code civil, viole-t-il les articles 10, 11 et 22bis de la Constitution ainsi que les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, en ce qu'il n'autorise pas l'adoption simple des enfants d'un partenaire cohabitant légal par l'autre partenaire cohabitant légal en cas d'empêchement à mariage dont le Roi ne peut dispenser par suite de l'adoption plénière d'un des partenaires cohabitants légaux par les parents de l'autre partenaire, alors que, dans d'aut ...[+++]


De raadkamer doet uitspraak op verslag van de onderzoeksrechter na de procureur des Konings, de burgerlijke partij en de inverdenkinggestelde gehoord te hebben.

La chambre du conseil statue sur le rapport du juge d'instruction, le procureur du Roi, la partie civile et l'inculpé entendus.


Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 1 april 2016 in zake de totstandkoming van de binnenlandse gewone adoptie van S.V., H.V en A.V. door N.V., waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 21 april 2016, heeft de Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge, de volgende prejudiciële vraag gesteld : « Schendt artikel 356-1, lid 1 en 2 van het Burgerlijk Wetboek in samenhang gelezen met de artikelen 162, 164 en 343, § 1, b) van het Burgerlijk Wetboek, de artikelen 10, 11 en 22bis van de Grondwet en de artikelen 8 en 14 van het Europees Verdrag tot besc ...[+++]

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 1 avril 2016 concernant l'adoption simple nationale de S.V., H.V et A.V. par N.V., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 21 avril 2016, le Tribunal de première instance de Flandre occidentale, division Bruges, a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 356-1, alinéas 1 et 2, du Code civil, combiné avec les articles 162, 164 et 343, § 1, b), du Code civil, viole-t-il les articles 10, 11 et 22bis de la Constitution ainsi que les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, en ce qu'il n'autorise pas l'adoption simple des enfants d'un partenaire c ...[+++]


Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij twee vonnissen van 24 februari 2016 in zake respectievelijk M.A. en K. N'G. tegen de ambtenaar van de burgerlijke stand van de stad Namen en L.V.D. en K.D. tegen de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Sambreville, waarvan de expedities ter griffie van het Hof zijn ingekomen op 7 maart 2016, heeft de Rechtbank van eerste aanleg Namen, afdeling Namen, de volgende prejudiciële vragen gesteld : « Schenden de artikelen 63, 165 en 167 van het Burgerlijk Wetboek, afzonderlijk genomen of met elkaar in samenhang gelezen, in zoverre zij, naar gelang v ...[+++]

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par deux jugements de 24 février 2016 en cause respectivement de M.A. et K. N'G. contre l'officier de l'état civil de la ville de Namur et de L.V.D. et K.D. contre l'officier de l'état civil de la commune de Sambreville, dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour le 7 mars 2016, le Tribunal de première instance de Namur, division Namur, a posé les questions préjudicielles suivantes : « Les articles 63, 165 et 167 du Code civil, pris isolément ou ensemble, en ce qu'ils font dépendre, selon l'interprétation qui leur est donnée, de la date de mariage choisie par les candidats au mariage et/ou de l'existence d'une surséance, de deux mois, éventuellement prolongée ...[+++]


In samenwerking met het parket van de procureur des Konings te Dendermonde en de dienst Slachtofferhulp zijn er meer dan 26 nieuwsbrieven verspreid aan de burgerlijke partijen en de geregistreerde benadeelden.

En collaboration avec le parquet du procureur du Roi de Termonde et le Service d’aide aux victimes plus de 26 lettres d’information ont été diffusées aux parties civiles et aux personnes préjudiciées enregistrées.


52. blijft bezorgd over de burgerlijke onenigheid in Bahrein en de situatie van mensenrechtenactivisten en politieke opposanten in het land; vraagt dat alle belanghebbenden in Bahrein een constructieve en inclusieve dialoog aangaan met als doel echte verzoening te bereiken en de eerbiediging van de mensenrechten van alle gemeenschappen in Bahrein te vrijwaren; eist de ogenblikkelijke en onvoorwaardelijke vrijlating van alle gewetensgevangenen, journalisten, mensenrechtenactivisten en vreedzame protesteerders, en steunt de gezamenlijke verklaring van houders van mandaten voor speciale VN-procedures van 4 februari 2015 betreffende de arres ...[+++]

52. fait part de ses préoccupations persistantes concernant les troubles civils à Bahreïn ainsi que la situation des défenseurs des droits de l'homme et des militants de l'opposition politique dans ce pays; invite toutes les parties prenantes à Bahreïn à engager des négociations constructives avec tous les acteurs concernés en vue d'une véritable réconciliation et dans le respect des droits fondamentaux de toutes les communautés du pays; demande la libération immédiate et sans condition de tous les prisonniers d'opinion, des journalistes, des militants des droits de l'homme et des manifestants pacifiques, et apporte son soutien à la déclaration conjointe des représentants des Nations unies titulaires d'un mandat au titre des procédures spéc ...[+++]


De medaille van het Carnegie Hero Fund wordt aan de linkerkant van de borst gedragen, vanaf het midden, na de onderscheidingen in de Nationale Orden, de militaire onderscheidingen toegekend door Z.M. de Koning, de burgerlijke eretekens, de onderscheidingstekens van Eredeken, Laureaat en Cadet van de Arbeid en de militaire medailles toegekend door de Minister van Landsverdediging in voorkomend geval.

La médaille du Carnegie Hero Fund se porte sur le côté gauche de la poitrine, en partant du centre, après les décorations dans les Ordres nationaux, les décorations militaires octroyées par S.M. le Roi, les décorations civiques, les insignes d'honneur de Doyen, Lauréat et Cadet du travail et les médailles militaires octroyées par le Ministre de la Défense le cas échéant.


In die omstandigheden volstaan de wil om de persoon die zich bij de onderzoeksrechter burgerlijke partij stelt, op dezelfde wijze te behandelen als de persoon die zijn burgerlijke vordering voor een burgerlijk rechtscollege brengt, en de omstandigheid dat de eerstgenoemde persoon ook de strafvordering op gang brengt, om redelijk te verantwoorden dat die burgerlijke partij ertoe wordt veroordeeld alle of een deel van de advocatenkosten te dragen die de verweerder in de burgerlijke vordering voor een strafrechtelijk rechtscollege moet betalen wanneer die een buitenvervolgingstelling geniet wegens de verjaring van de strafvordering die toe ...[+++]

Dans ces conditions, la volonté de réserver à la personne qui se constitue partie civile devant un juge d'instruction le même traitement que la personne qui porte son action civile devant une juridiction civile, et la circonstance que la première personne met aussi en mouvement l'action publique suffisent à justifier raisonnablement que cette partie civile soit condamnée à supporter tout ou partie des frais d'avocat exposés par le défendeur sur l'action civile portée devant une juridiction pénale, lorsque celui-ci bénéficie d'un non-lieu en raison de la prescription de l'action publique imputable à l'inaction du procureur du Roi, ou lors ...[+++]


Gelet op het koninklijk besluit van 11 oktober 2006 tot instelling van het statuut van nationale erkentelijkheid van burgerlijk invalide van de oorlog 1940-1945 en in het bijzonder op artikel 9 dat bepaalt dat elke toekenning van het statuut van burgerlijk invalide van de oorlog 1940-1945 leidt tot het opstellen van een kaart van nationale erkentelijkheid waarvan de Koning het model bepaalt, en artikel 10 dat bepaalt dat een medaille van burgerlijk invalide van de oorlog 1940-1945 wordt ingesteld, waarvan de Koning het model bepaalt;

Vu l'arrêté royal du 11 octobre 2006 portant création du statut de reconnaissance nationale d'invalide civil de la guerre 1940-1945 et plus particulièrement son article 9 qui dispose que toute décision d'attribution du statut d'invalide civil de la guerre 1940-1945 donne lieu à l'établissement d'une carte de reconnaissance nationale dont le Roi détermine le modèle et son article 10 prévoyant qu'il est créé une médaille d'invalide civil de la guerre 1940-1945 dont le Roi détermine le modèle;


Art. 12. In afwijking van de bepalingen betreffende de toelating tot de proeftijd en de benoeming in vast verband, voorgeschreven bij afdeling 1 van dit hoofdstuk, kan door de Koning tot burgerlijk repetitor worden benoemd, de militaire repetitor die voldoet aan de voorwaarden bepaald in artikel 3 van dit besluit, op voorstel van de commandant van de Koninklijke Militaire School, met inzonderheid de vermelding van de wetenschappelijke en pedagogische verdiensten van de kandidaat alsmede van de redenen die de toevlucht tot de bijzondere benoemingsprocedure hebben gerechtvaardigd.

Art. 12. Par dérogation aux dispositions relatives à l'admission au stage et à la nomination à titre définitif prescrites par la section lère du présent chapitre, peut être nommé répétiteur civil par le Roi, le répétiteur militaire qui satisfait aux conditions définies à l'article 3 du présent arrêté, sur la proposition du commandant de l'Ecole royale militaire mentionnant notamment les mérites scientifiques et pédagogiques du candidat ainsi que les raisons justifiant le recours à la procédure de nomination particulière.


In toepassing van dit artikel, heeft de Koning de burgerlijke vennootschap die de vorm van een coöperatieve met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen, «Auvibel» genaamd, in oktober 1994 op initiatief van privaatrechtelijke rechtspersonen opgericht, aangewezen ten einde de vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik te innen en te verdelen.

En application de cet article, le Roi a désigné la société civile à forme de société coopérative à responsabilité limitée dénommée «Auvibel» créée en octobre 1994 à l'initiative de personnes de droit privé afin de percevoir et de répartir la rémunération pour copie privée.


De wet van 15 mei 2007 bepaalt dat de ambtenaar van de burgerlijke stand, op basis van andere authentieke akten of officiële attesten, een materiële misslag in een akte van de burgerlijke stand mag verbeteren mits gunstig advies van de procureur des Konings (artikelen 99 en 100 van het Burgerlijke Wetboek).

La loi du 15 mai 2007 stipule que l'officier de l'état civil peut, après avis favorable du procureur du Roi, sur la base d'autres actes authentiques ou attestations officielles, rectifier une erreur matérielle dans un acte de l'état civil (articles 99 et 100 du Code civil).


Artikel 12bis bepaalt in § 2 dat de verklaring wordt afgelegd voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats waar de belanghebbende zijn hoofdverblijf heeft; een afschrift van de verklaring wordt door de ambtenaar van de burgerlijke stand "onmiddellijk" voor advies overgezonden aan het parket van de rechtbank van eerste aanleg van het rechtsgebied. De procureur des Konings geeft hiervan "onverwijld" ontvangstmelding.

L'article 12bis de ce code porte en son § 2 que la déclaration est faite devant l'officier de l'état civil du lieu où l'intéressé a sa résidence principale et qu'une copie en est "immédiatement" communiquée pour avis au parquet du tribunal de première instance du ressort, le procureur du Roi en accusant réception "sans délai".


Laat de Staat na dit te doen, dan wordt de erfenis onbeheerd, in welk geval de rechtbank van eerste aanleg van de plaats waar de nalatenschap is opengevallen een curator zal aanstellen op vraag van een belanghebbende of van de procureur des Konings (artikelen 811 en 813 van het Burgerlijk Wetboek).

Si l'État omet de le faire, la succession est vacante, auquel cas le tribunal de première instance du lieu où la succession a été ouverte désignera un curateur à la demande d'un intéressé ou du procureur du Roi (articles 811 et 813 du Code civil).