WordscopeZoekt u de juiste vertaling van een woord in een specifieke context?
Zoekt u vaktechnische informatie?
Wordscope heeft duizenden betrouwbare websites geïndexeerd om u hierbij te helpen!
Wat onze klanten en partners vertellen«Wordscope wordt dagelijks en graag gebruikt door de medewerkers van de vertaaldienst van de FOD Justitie. Het is een gebruiksvriendelijke tool met een schat aan betrouwbare meertalige informatie die de mogelijkheid biedt de passende terminologie in de goede context te gebruiken. Een must voor een vertaler. Wordscope is als het ware onontbeerlijk geworden.»

Martine Perpet
Diensthoofd Vertaaldienst

FOD Justitie
Share this page!
   
Wordscope Video
„Tracy Chevalier: Het verhaal in het schilderij vinden - TED Talks -“

(video met Nederlandse ondertiteling)
NEW !Translate documents faster and better thanks to artificial intelligence!
https://pro.wordscope.com
SIGN UP NOWIt is free and easy!

pro.
 
wordscope
 
.com
ALL IN ONE
Public Translation Memories
Private Translation Memories
Neural Machine Translation
Terminology
https://pro.wordscope.com
New ! Translate your documents better and faster thanks to artificial intelligence!
Sign Up now to receive a free Bronze Subscription https://pro.wordscope.com

Vertaling van "klacht " (Nederlands → Frans) :

TERMINOLOGIE
klacht aan de Commissie [ klacht over dumping | klacht ten gevolge van in gebreke blijven ]

plainte à la Commission [ plainte antidumping | plainte en manquement ]
klacht van burgers van de Unie

plainte émanant de tout citoyen de l'Union


klacht inzake bestuurlijke geschillen

recours contentieux administratif [ recours de pleine juridiction | recours en appréciation de validité | recours en légalité ]


beroep in administratieve zaken [ administratieve klacht | bezwaar langs hiërarchische weg | vormloze aanvechting ]

recours administratif [ réclamation administrative | recours gracieux | recours hiérarchique ]
persoon die de klacht heeft ingediend

personne dont émane la plainte
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
4. De klacht moet zijn ingediend binnen twee jaar na de datum waarop degene die de klacht indient, in kennis is gesteld van de feiten die aan de klacht ten grondslag liggen. Voorafgaand aan de klacht moeten de passende administratieve stappen bij de betrokken instellingen of organen zijn ondernomen.

4. La plainte doit être introduite dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle les faits qui la justifient sont portés à la connaissance du plaignant et doit avoir été précédée de démarches administratives appropriées auprès des institutions et organes concernés.


Art. 6. Een klacht tegen een vervoerder of terminalexploitant is slechts ontvankelijk indien de passagier in eerste instantie een klacht heeft ingediend via het klachtenbehandelings-mechanisme van de vervoerder of terminalexploitant en overeenkomstig artikel 24 van de verordening geen oplossing werd gevonden voor de klacht.

Art. 6. Une plainte contre un transporteur ou un exploitant de terminal n'est recevable que si le passager a d'abord déposé une plainte par le biais du mécanisme de traitement des plaintes du transporteur ou de l'exploitant de terminal et que, conformément à l'article 24 du règlement, aucune solution n'a été trouvée pour cette plainte.


Op de agenda: 1. Goedkeuring van de notulen van de algemene vergadering van 25 januari 2016 2. Verwelkoming van een nieuw lid 3. Behandeling van dossiers Klacht 1319: Diepenbeek - dhr. F. Keunen (SP.a) vs. gemeentebestuur (huurprijzen zalen) Klacht 1331: Diepenbeek - dhr. F. Keunen (SP.a) vs. gemeentebestuur (subsidiereglement) Klacht 1343: Oost-Vlaanderen - dhr. J. Lemaitre (N-VA) vs. provinciebestuur (afvaardiging in de raad van bestuur van NTGent) Klacht 1350: Lommel - dhr. K. Wieërs (N-VA) vs. stadsbestuur (directiecomité AGB Sport en Recreatie Lommel) Klacht 1351: Lommel - dhr. S. Van Limbergen (PVDA+) vs. stadsbestuur (directiecomi ...[+++]

Ordre du jour: 1. Approbation du procès-verbal de l'assemblée plénière du 25 janvier 2015 2. Accueil d'un nouveau membre 3. Traitement des dossiers Plainte 1319: Diepenbeek - M. F. Keunen (SP.a) contre la commune (loyers salles) Plainte 1331: Diepenbeek - M. F. Keunen (SP.a) contre la commune (règlement de subventionnement) Plainte 1343: Flandre orientale - M. J. Lemaitre (N-VA) contre la province (délégation au sein du conseil d'administration du NTGent) Plainte 1350: Lommel - M. K. Wieërs (N-VA) contre la ville (comité de direction RCA Sport en Recreatie Lommel) Plainte 1351: Lommel - M. S. Van Limbergen (PVDA+) contre la ville (comité ...[+++]


Op de agenda: 1. Goedkeuring van de notulen van de algemene vergadering van 21 september 2015 2. Verwelkoming van een nieuw lid 3. Behandeling van dossiers Klacht 1319: Diepenbeek - dhr. F. Keunen (SP.A) vs. gemeentebestuur (huurprijzen zalen) Klacht 1331: Diepenbeek - dhr. F. Keunen (SP.A) vs. gemeentebestuur (subsidiereglement) Klacht 1343: Oost-Vlaanderen - dhr. J. Lemaitre (N-VA) vs. provinciebestuur (afvaardiging in de raad van bestuur van NTGent) Klacht 1350: Lommel - dhr. K. Wieërs (N-VA) vs. stadsbestuur (directiecomité AGB Sport en Recreatie Lommel) Klacht 1351: Lommel - dhr. S. Van Limbergen (PVDA+) vs. stadsbestuur (directieco ...[+++]

Ordre du jour: 1. Approbation du procès-verbal de l'assemblée plénière du 21 septembre 2015 2. Accueil d'un nouveau membre 3. Traitement des dossiers Plainte 1319: Diepenbeek - M. F. Keunen (SP.A) contre la commune (loyers salles) Plainte 1331: Diepenbeek - M. F. Keunen (SP.A) contre la commune (règlement de subventionnement) Plainte 1343: Flandre orientale - M. J. Lemaitre (N-VA) contre la province (délégation au sein du conseil d'administration du NTGent) Plainte 1350: Lommel - M. K. Wieërs (N-VA) contre la ville (comité de direction RCA Sport en Recreatie Lommel) Plainte 1351: Lommel - M. S. Van Limbergen (PVDA+) contre la ville (comi ...[+++]


Stricto sensu heeft de term "klacht" een strafrechtelijke betekenis en komt deze voor in vier gevallen: i) klacht bij de politiediensten; i) klacht bij de procureur des Konings; iii) klacht met burgerlijke partijstelling (rechtsvordering) in de handen van een onderzoeksrechter; iv) rechtstreekse dagvaarding die geldt als klacht (artikel 183 Sv).

Stricto sensu le terme "plainte" au sens pénal se rencontre dans quatre occurrences: i) plainte auprès des services de police; ii) plainte auprès du procureur du Roi; iii) plainte avec constitution de partie civile (constitution par action) entre les mains d'un juge d'instruction; iv) citation directe qui tient lieu de plainte (article 183 C.i.cr.).


Overeenkomstig de wet op het politieambt kan de betrokken politieambtenaar rechtshulp aanvragen. Hierbij kan het personeelslid een advocaat nemen ten laste van de gemeente, de meergemeentezone of de Staat. 1. Kan u mij een overzicht bezorgen van het aantal aanvragen tot rechtsbijstand van de laatste drie jaar in feiten: a) waarbij derden klacht hebben ingediend tegen een politieambtenaar; b) waarbij de politieambtenaar klacht heeft ingediend tegen derden; c) waarbij de politieambtenaar klacht heeft ingediend tegen een collega; d) waarbij de politieambtenaar klacht heeft ingediend tegen de gemeente, meergemeentezone of de Staat?

Conformément à la loi sur la fonction de police, l'agent de police concerné peut bénéficier d'une assistance judiciaire: le membre du personnel peut prendre un avocat à charge de la commune, de la zone pluricommunale ou de l'Etat. 1. Pouvez-vous me fournir un aperçu du nombre de demandes d'assistance judiciaire introduites au cours des trois dernières années pour des faits pour lesquels une plainte a été déposée: a) par des tiers contre un fonctionnaire de police; b) par un fonctionnaire de police contre des tiers; c) par un fonctionnaire de police contre un collègue; d) par un fonctionnaire de police contre la commune, la zone pluricom ...[+++]


­ de klachten behandelen : ontvangst en registratie van de klacht, onderzoek, aanbevelingen aan de personen en instanties die bij de klacht betrokken zijn (de klager, de persoon tegen wie de klacht is gericht, zijn korpschef of zijn hiërarchische meerdere) wanneer de klacht gegrond is;

­ traiter les plaintes : réception et enregistrement de la plainte, enquête, recommandations aux personnes et instances concernées par la plainte (c'est-à-dire le plaignant, la personne contre laquelle la plainte est déposée, son chef de corps ou son supérieur hiérarchique) lorsque cette dernière est fondée;


Indien de klager niet tevreden is met het antwoord op de ingediende klacht, kan hij zijn klacht doorsturen naar de Federale Ombudsdienst om via die weg zijn klacht opnieuw te laten behandelen.

Si le plaignant n'est pas satisfait de la réponse à la plainte introduite, il/elle peut renvoyer sa plainte vers le Service de médiation fédéral pour que sa plainte, par ce biais, puisse à nouveau être traitée.


Op de agenda : 1. Goedkeuring van de notulen van de algemene vergadering van 18 mei 2015 2. Ontslag van een lid 3. Behandeling van dossiers Klacht 1337 : Zele - Brassband Zele vs. gemeentebestuur (subsidiëring) Klacht 1338 : Zele - Blaaskapel Den Bookhamer vs. gemeentebestuur (subsidiëring) Klacht 1339 : Zele - Drumband Zele vs. gemeentebestuur (subsidiëring) Klacht 1340 : Lommel - de heer J. Theuws (CDV) vs. stadsbestuur (beheersorganen van het EVA "Toerisme Lommel") Klacht 1341 : Lommel - de heer K. Wieërs (N-VA) vs. stadsbestuur (beheersorganen van het EVA "Toerisme Lommel") Klacht 1342 : Lommel - de heer S. Van Limbergen (PVDA+) vs. ...[+++]

Ordre du jour : 1. Approbation du procès-verbal de l'assemblée plénière du 18 mai 2015 2. Démission d'un membre 3. Traitement des dossiers Plainte 1337 : Zele - Brassband Zele contre la commune (subventionnement) Plainte 1338 : Zele - Blaaskapel Den Bookhamer contre la commune (subventionnement) Plainte 1339 : Zele - Drumband Zele contre la commune (subventionnement) Plainte 1340 : Lommel - M. J. Theuws (CDV) contre la ville (organes de gestion de l'AAE "Toerisme Lommel") Plainte 1341 : Lommel - M. K. Wieërs (N-VA) contre la ville (organes de gestion de l'AAE "Toerisme Lommel") Plainte 1342 : Lommel - M. S. Van Limbergen (PVDA+) contre l ...[+++]


L. Van den Eede (N-VA) vs. gemeentebestuur (samenstelling raad van bestuur AGB) Klacht 1346 : Bonheiden - Mevr. E. De Wachter vs. ombudsman (discriminatie) Klacht 1347 : Mechelen - Mevr. E. De Wachter vs. ombudsman (discriminatie) Klacht 1348 : Vlaamse gemeenschap - Mevr. E. De Wachter vs. ombudsman (discriminatie) Klacht 1349 : Federale overheid - Mevr. E. De Wachter vs.

Lemaitre (N-VA) contre la province (délégation au sein du conseil d'administration du NTGent) Plainte 1345 : Roosdaal - Mme L. Van den Eede (N-VA) contre la commune (composition conseil d'administration RCA) Plainte 1346 : Bonheiden - Mme E. De Wachter contre le médiateur pour cause de discrimination. Plainte 1347 : Malines - Mme E. De Wachter contre le médiateur pour cause de discrimination Plainte 1348 : Communauté flamande - Mme E. De Wachter contre le médiateur pour cause de discrimination Plainte 1349 : Autorités fédérales - Mme E. De Wachter contre le Centre interfédéral pour l'égalité des chances pour cause de discrimination 4. Re ...[+++]


...sende wijze af o Handelt klachten af (co 01289) - Ontvangt de klacht - Interpreteert de klacht - Evalueert de klacht, gaat na of de klacht kan opgelost worden en op welke manier - Meldt de klacht aan de leidinggevende en/of roept hulp in wanneer hij de klacht niet zelf tot een oplossing kan brengen o Respecteert de persoonlijke hygiëne (co 01290) - Wast de handen volgens de hygiënische richtlijnen - Bedekt eventuele wonden - Draagt werk- en beschermkledij volgens de hygiënische richtlijnen o Werkt in teamverband (Id 18000-c) - Communiceert effectief en efficiënt - Wisselt informatie uit met collega's en verantwoordelijken - Rapporteer ...[+++]

...ur utilisation, leur nature ou leur destination - Sélectionne l'emballage approprié - Peut choisir parmi différentes techniques et appliquer la technique d'emballage appropriée, avec la dextérité manuelle nécessaire, à un produit choisi par le client - Peut préparer/emballer des fleurs, plantes, bouquets, compositions florales, bacs à fleurs, accessoires, etc. pour les transporter d'une manière justifiée - Evite l'endommagement des produits o Finalise la vente (Id 18044-c) - Tient la caisse - Calcule le montant dû par le client et y ajoute les coûts supplémentaires éventuels (livraison à domicile, etc.) - Vérifie si les prix appliqués sont corrects - Enregistre la vente - Traite des bons de réduction et des chèques-cadeaux - Vérifie si l ...[+++]


In deze omstandigheden heeft het beroep, zelfs indien dit formeel tegen de afwijzing van de klacht is gericht, tot gevolg dat bij de rechter beroep wordt ingesteld tegen het besluit waartegen de klacht is ingediend, behalve wanneer de afwijzing van de klacht een andere strekking heeft dan die van het besluit waartegen de klacht is ingediend.

Dans ces conditions, le recours, même formellement dirigé contre le rejet de la réclamation, a pour effet de saisir le juge de l’acte faisant grief contre lequel la réclamation a été présentée sauf dans l’hypothèse où le rejet de la réclamation a une portée différente de celle de l’acte contre lequel cette réclamation a été formée.


Dit kan met name het geval zijn wanneer de Unierechter vaststelt dat het besluit tot afwijzing van de klacht, eventueel omdat het stilzwijgend is, louter een bevestiging vormt van het besluit waartegen de klacht is ingediend, zodat de nietigverklaring van het besluit tot afwijzing van de klacht voor de rechtspositie van de betrokkene geen ander gevolg heeft dan hetgeen voortvloeit uit de nietigverklaring van het besluit waartegen de klacht was gericht (arrest Adjemian e.a./Commissie, EU:T:2011:506, punt 33).

Il peut, notamment, en être ainsi lorsque le juge de l’Union constate que la décision portant rejet de la réclamation, le cas échéant parce qu’elle est implicite, est purement confirmative de la décision objet de la réclamation et que, partant, l’annulation de celle-là ne produirait sur la situation juridique de la personne intéressée aucun effet distinct de celui découlant de l’annulation de celle-ci (arrêt Adjemian e.a./Commission, EU:T:2011:506, point 33).


Aangezien de betrokkene in het stelsel van het Statuut een klacht moet indienen tegen het door hem betwiste besluit en beroep moet instellen tegen het besluit tot afwijzing van die klacht, heeft de Unierechter geoordeeld dat het beroep ontvankelijk is, ongeacht de vraag of het slechts tegen het oorspronkelijk betwiste besluit, tegen het besluit tot afwijzing van de klacht, dan wel tegen beide besluiten tezamen is gericht, voor zover de klacht en het beroep binnen de in de artikelen 90 en 91 van het Statuut voorgeschreven termijnen zijn ingediend, respectievelijk ingesteld.

Étant donné que, dans le système du statut, l’intéressé doit présenter une réclamation contre la décision qu’il conteste et introduire un recours contre la décision portant rejet de cette réclamation, le juge de l’Union a jugé le recours recevable qu’il soit dirigé contre la seule décision objet de la réclamation, contre la décision portant rejet de la réclamation ou contre ces deux décisions conjointement, dans la mesure où la réclamation et le recours ont été formés dans les délais prévus par les articles 90 et 91 du statut.


De Hoge Raad ontvangt de klacht, registreert de klacht, encodeert de klacht, verzendt de klacht naar de bevoegde overheden en verwittigt de burger hiervan.

Le Conseil supérieur reçoit la plainte, l'enregistre et l'adresse aux autorités compétentes et en informe le citoyen.


— Wanneer de Advies- en onderzoekscommissie een klacht behandelt, brengt zij daarvan op de hoogte enerzijds de korpschef van het rechtscollege en de korpschef of de hiërarchisch meerdere van de persoon tegen wie de klacht is gericht en anderzijds op het tijdstip dat ze nuttig oordeelt, de persoon tegen wie de klacht is gericht of voor wie de klacht bezwarend is.

— Lorsque la Commission d'avis et d'enquête traite une plainte, elle informe, d'une part, le chef de corps de la juridiction et le chef de corps ou le supérieur hiérarchique de la personne qui fait l'objet de la plainte et, d'autre part, au moment où elle le juge utile, la personne contre qui la plainte est dirigée ou à laquelle la plainte est préjudiciable.


Tijdens de klachtenbehandelingsprocedure worden de rechten van de verdediging gewaarborgd (zowel de persoon tegen wie klacht is ingediend als de klager kunnen zich laten begeleiden of vertegenwoordigen en kunnen mondelinge of schriftelijke verklaringen afleggen bij het Bureau), en wordt toegezien op de stelselmatige voorlichting van de klager (ontvangst van de klacht, motivering van de beslissing om een klacht niet te behandelen ...), en tegelijk op een snelle behandeling van de klacht.

La procédure de traitement de la plainte est soucieuse du respect des droits de la défense (la personne contre laquelle la plainte est introduite, tout comme le plaignant, peut se faire assister ou représenter, elle peut faire des déclarations verbales ou écrites au Bureau), de l'information systématique du plaignant (réception de la plainte, motivation de la décision de ne pas traiter la plainte ...), tout en assurant que la plainte soit traitée très rapidement.


In deze omstandigheden heeft het beroep, zelfs indien dit formeel tegen de afwijzing van de klacht is gericht, tot gevolg dat bij de rechter beroep wordt ingesteld tegen het bezwarende besluit waartegen de klacht is ingediend, behalve wanneer de afwijzing van de klacht een andere strekking heeft dan die van het besluit waartegen de klacht is ingediend.

Dans ces conditions, le recours, même formellement dirigé contre le rejet de la réclamation, a pour effet de saisir le juge de l’acte faisant grief contre lequel la réclamation a été présentée, sauf dans l’hypothèse où le rejet de la réclamation a une portée différente de celle de l’acte contre lequel cette réclamation a été formée.


Aangaande de vierde vordering waarbij wordt verzocht om nietigverklaring van het besluit tot afwijzing van de klacht, moet in herinnering worden geroepen dat een formeel tegen de afwijzing van de klacht gericht beroep tot gevolg heeft dat bij het Gerecht beroep wordt ingesteld tegen het besluit waartegen de klacht is ingediend, wanneer de afwijzing van de klacht als zodanig geen zelfstandige inhoud heeft (arrest Gerecht van 15 september 2011, Munch/BHIM, F‑6/10, punt 24 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

S’agissant du quatrième chef de conclusions tendant à l’annulation de la décision portant rejet de la réclamation, il convient de rappeler qu’un recours formellement dirigé contre le rejet d’une réclamation a pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée lorsque le rejet de la réclamation est, comme tel, dépourvu de contenu autonome (arrêt du Tribunal du 15 septembre 2011, Munch/OHMI, F‑6/10, point 24, et la jurisprudence citée).


ontvangen klachten, met informatie over naam, adres en rekeningnummer van de klager; de datum van ontvangst van de klacht; naam van alle in de klacht geïdentificeerde personen; een beschrijving van de aard van de klacht; de afwikkeling van de klacht en de datum waarop de klacht opgelost was;

les plaintes reçues, avec indication du nom, de l’adresse et du numéro de compte du plaignant; la date de réception de la plainte; le nom de toutes les personnes citées dans la plainte; une description de la nature de la plainte; la décision concernant la plainte et la date à laquelle la plainte a été résolue;


4. De klacht moet zijn ingediend binnen twee jaar na de datum waarop degene die de klacht indient, in kennis is gesteld van de feiten die aan de klacht ten grondslag liggen. Voorafgaand aan de klacht moeten de passende administratieve stappen bij de betrokken instellingen of organen zijn ondernomen.

4. La plainte doit être introduite dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle les faits qui la justifient sont portés à la connaissance du plaignant et doit avoir été précédée de démarches administratives appropriées auprès des institutions et organes concernés.


4. De klacht moet zijn ingediend binnen twee jaar na de datum waarop degene die de klacht indient, in kennis is gesteld van de feiten die aan de klacht ten grondslag liggen. Voorafgaand aan de klacht moeten de passende administratieve stappen bij de betrokken instellingen of organen zijn ondernomen.

4. La plainte doit être introduite dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle les faits qui la justifient sont portés à la connaissance du plaignant et doit avoir été précédée de démarches administratives appropriées auprès des institutions et organes concernés.


Ten slotte, wanneer een burger zijn klacht op onduidelijke wijze formuleert, omdat per slot van rekening niet alle burgers advocaat zijn, moet een grotere inspanning worden gedaan om ervoor te zorgen dat wie de klacht ook ontvangt, de indiener van de klacht het voordeel van de twijfel geeft en niet automatisch de klacht niet-ontvankelijk beschouwt.

Enfin, lorsqu’un citoyen formule sa plainte de manière peu claire, après tout, tous les citoyens ne sont pas juristes, il faudrait faire plus d’efforts pour s'assurer que ceux qui recevront la plainte accordent au plaignant le bénéfice du doute et ne considèrent pas automatiquement la plainte comme non recevable.


Ten slotte, wanneer een burger zijn klacht op onduidelijke wijze formuleert, omdat per slot van rekening niet alle burgers advocaat zijn, moet een grotere inspanning worden gedaan om ervoor te zorgen dat wie de klacht ook ontvangt, de indiener van de klacht het voordeel van de twijfel geeft en niet automatisch de klacht niet-ontvankelijk beschouwt.

Enfin, lorsqu’un citoyen formule sa plainte de manière peu claire, après tout, tous les citoyens ne sont pas juristes, il faudrait faire plus d’efforts pour s'assurer que ceux qui recevront la plainte accordent au plaignant le bénéfice du doute et ne considèrent pas automatiquement la plainte comme non recevable.


Zodra een klacht is ingediend op grond van een vermeende discriminatie, mag geen enkele nadelige maatregel zoals ontslag of niet-bevordering meer genomen worden tegen de persoon die een klacht heeft ingediend of tegen de persoon ten voordele van wie de klacht werd ingediend of tegen getuigen, behalve om redenen die geen verband houden met de klacht.

Dès qu'une plainte est introduite en raison d'une prétendue discrimination, aucune mesure préjudiciable telle qu'un licenciement ou un refus de promotion, ne peut plus être prise contre la personne qui a introduit la plainte ou au profit de laquelle une plainte a été introduite, et contre les témoins, sauf pour des raisons qui ne sont pas liées à l'introduction de la plainte.